Manipulant/manipulantka nevarnih odpadkov (8500.002.5.1)

Naziv:

Manipulant/manipulantka nevarnih odpadkov

Status:

Objava v Uradnem listu RS

Datum objave sklepa ministra:

3.6.2005

Predhodniki:

Klasius-P16:

Javna higiena in komunalne storitve (1021)

Klasius-SRV:

Peta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (25000)


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Manipulant/manipulantka nevarnih odpadkov 85000021

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Manipulant/manipulantka nevarnih odpadkov 8500.002.0 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • Opravljen preizkus kemijskih vsebin, ki so določene v programih srednjega splošnega ali strokovnega izobraževanja predmetnega kataloga: Kemija v obsegu najmanj 210 ur

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

Poklicne kvalifikacije ni mogoče pridobiti v programu za pridobitev poklicne ali strokovne izobrazbe.

4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

 • pisno preverjanje
 • storitev z zagovorom

5. Merila preverjanja

Merila, ki jih je potrebno upoštevati

 • pripravo kandidata na delo
 • pripravo in uporabo pripomočkov
 • obvladovanje določenega zaporedja opravil
 • kakovost izvedbe storitve
 • racionalno uporabo materiala in energije
 • upoštevanje pravil varnosti in zdravja pri delu
 • upoštevanje pravil varovanja okolja
 • upoštevanje strokovnih predpisov za delo
 • komunikativnost

Izločilna Merila

 • upoštevanje pravil varnosti in zdravja pri delu
 • upoštevanje pravil varovanja okolja
 • upoštevanje strokovnih predpisov za delo

Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela

Področje ocenjevanjaDelež (%)
pisno preverjanje40
načrtovanje in priprava naloge5
izvedba naloge40
dokumentacija10
ustni zagovor5

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

Strokovni sodelavci/strokovne sodelavke za okoljsko zdravstvo in higieno, n.o.

7. Raven zahtevnosti dela

(V)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

Materialni pogoji

 • učilnica z AV-opremo

 • delovni prostor: stacionarna zbiralnica nevarnih odpadkov in priročni laboratorij
 • zbirno vozilo za nevarne odpadke, embalaža za nevarne odpadke, ročno orodje in pripomočki za ravnanje z nevarnimi odpadki,
 • zaščitna obleka
 • garderoba, sanitarni prostor

Kadrovski pogoji

Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima:

 • najmanj en član visokošolske izobrazbe naravoslovno-tehniške smeri in 5 let delovnih izkušenj s področja ravnanja z nevarnimi snovmi
 • najmanj en član, ki ima certifikat o nacionalni poklicni kvalifikaciji Manipulant/manipulantka nevarnih odpadkov ali 10 let delovnih izkušenj s področja ravnanja z nevarnimi snovmi

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
sprejema in prepoznava nevarne odpadke
 • loči nevarne in ostale odpadke
 • prepozna nevarne odpadke glede na oznako, embalažo
 • prepozna možne kemične reakcije nevarnih odpadkov
 • pozna škodljivo delovanje nevarnih odpadkov na okolje
 • prepozna podatke iz varnostnih listov za nevarne snovi
 • razlikuje razne vrste odpadkov in prepozna nevarne odpadke
 • dobro pozna vrste kemikalij in njihove osnovne lastnosti
 • pozna simbole in znake za posebne nevarnosti ter R (opozorila za nevarnost) in S stavke (varnostna navodila)
 • pozna zdravju škodljive učinke posameznih vrst nevarnih snovi
 • pozna baze podatkov in poti do informacij
 • sprejema in prepoznava nevarne odpadke
  • prepozna nevarne odpadke glede na kemično sestavo in oznako embalaže
  • z ustreznim postopkom preveri istovetnost vsebine z deklaracijo na embalaži in v primeru dvoma o istovetnosti vsebine z deklaracijo na embalaži, poskrbi za preverjanje
  • prevzame in začasno skladišči nevarne odpadke
  • izpolni evidenčni list odpadka
  • podatke o opravljenem delu dokumentira v ustreznem računalniškem programu
  • komunicira s sodelavci, strokovnjaki
  • uporablja osebna zaščitna sredstva
  • varuje zdravje in okolje
izvaja vhodno kontrolo in evidentira nevarne odpadke
 • kontrolira dokumentacijo
 • vizuelno pregleda pripeljane odpadke
 • jemlje vzorce
 • tehta
 • oceni volumen
 • izvaja osnovne laboratorijske teste
 • predlaga podrobnejši pregled
 • izpolnjuje evidenčne liste oziroma obrazce
 • razvrsti odpadke glede na klasifikacijsko številko odpadka
 • pozna dokumentacijo, ki spremlja odpadke
 • obvlada načine merjenja količin nevarnih odpadkov in njihovega učinka
 • zna uporabljati posebne tehtnice
 • zna izmeriti volumenske količine
 • zna uporabiti računalniški medij za spremljanje
 • pozna vrste evidenčnih obrazcev in tehniko njihovega izpolnjevanja
 • pozna razvrščanje odpadkov glede na klasifikacijsko številko odpadka
 • Opravi vhodno kontrolo in evidentira nevarne odpadke
  • zagotovi izvajanje del skladno s področno zakonodajo
  • preveri dokumentacijo
  • pregleda in loči nevarne odpadke glede na kemično sestavo in oznako embalaže
  • z ustreznim postopkom preveri istovetnost vsebine
  • določi količino nevarnih odpadkov
  • v primeru, da odpadka ne prepozna, ga izloči in ustrezno označi in naroči dodatne analize v pooblaščenem laboratoriju
  • prevzame in začasno skladišči nevarne odpadke
  • izpolni evidenčne liste odpadkov ter jih shrani za izdelavo letnega poročila
  • podatke o opravljenem delu dokumentira v ustreznem računalniškem programu
  • komunicira s sodelavci, strokovnjaki
  • uporablja osebna zaščitna sredstva
  • varuje zdravje in okolje
zbira nevarne odpadke
 • organizira (stacionarno in mobilno) zbirno mesto za zbiranje odpadkov
 • primerno označi in zaščiti lokacijo nevarnih odpadkov (npr. divje odlagališče)
 • sodeluje z drugimi pristojnimi službami (inšpekcije, gasilci, policija)
 • organizira prevoz nevarnih odpadkov
 • sodeluje z varnostnim svetovalcem pri pripravi nevarnih odpadkov za transport
 • zavaruje divje odlagališče nevarnih odpadkov pred nepoklicanimi
 • prepreči širjenje onesnaženja v okolico odlagališča
 • pozna zakonodajo s področja odpadkov, kemikalij in prevoza nevarnih snovi
 • pozna zaščitne ukrepe, ki jih mora upoštevati za zbirno mesto
 • pozna označbe za označevanje
 • pozna organiziranost in pristojnosti posameznih javnih služb
 • pozna vrste transportnih sredstev za transport nevarnih odpadkov
 • pozna osnovne predpise o varstvu pri delu in načine preprečevanja nesreč
 • Izdela načrt-program dela zbiranja in začasnega skladiščenja nevarnih odpadkov
  • izdela terminski in lokacijski plan zbiranja nevarnih odpadkov
  • predvidi pridobitev soglasij pristojnih služb
  • pripravi predlog obvestila za javnost
  • predvidi potrebno mehanizacijo in opremo za izvedbo
  • predvidi zaščitne ukrepe
  • komunicira s sodelavci, strokovnjaki
 • Intervencijsko rešuje onesnaženosti z nevarnimi odpadki
  • opravi ogled in oceni stanje ogroženosti
  • obvesti pristojne službe
  • zaščiti in označi ogroženo območje onesnaženja
  • s potrebno mehanizacijo in opremo odpravi posledice onesnaženja z nevarnimi odpadki
  • uporabi osebna zaščitna sredstva
  • poskrbi za transport in začasno skladiščenje nevarnih odpadkov
  • izpolni potrebno dokumentacijo
  • komunicira s sodelavci, strokovnjaki
  • varuje zdravje in okolje
skladišči nevarne odpadke
 • izbere primerno skladišče za nevarne odpadke
 • organizira skladiščenje nevarnih odpadkov skladno z navodili
 • odvzame vzorec nevarnih odpadkov
 • pozna zahteve za skladiščenje navarnih odpadkov - snovi
 • pozna zakone in predpise, ki urejajo skladiščenje
 • pozna lokacije skladišč za različne vrste nevarnih odpadkov
 • pozna načine skladiščenja nevarnih odpadkov
 • pozna lastnosti embalažnih materialov
 • Začasno skladišči nevarne odpadke
  • določi primerno lokacijo začasnega skladiščenja nevarnih odpadkov
  • izbere ustrezno embalažo in način začasnega skladiščenja
  • embalažo ustrezno označi
  • -začasno skladišči nevarne odpadke
  • izpolni potrebno dokumentacijo
  • zaščiti in označi lokacijo
  • komunicira s sodelavci, strokovnjaki
  • uporablja osebna zaščitna sredstva
  • varuje zdravje in okolje
odlaga nevarne odpadke na odlagališče
 • določi in nadzira odlaganje nevarnih odpadkov, ki jih ni potrebno procesirati, na ustrezno urejeno odlagališče
 • poskrbi, da je odložena celotna količina odpadkov
 • odvzame vzorec nevarnih odpadkov
 • ustrezno dokumentira in skladišči vzorce nevarnih odpadkov
 • izpolni potrebno dokumentacijo
 • zna razvrstiti nevarne odpadke
 • zna pripraviti nevarne odpadke za odlaganje
 • pozna predpise o ravnanju z odpadki in predpise o odlaganju odpadkov, ki vsebujejo nevarne snovi
 • zna izvajati ukrepe za varstvo pri delu
 • Odlaga nevarne odpadke na odlagališče
  • na odlagališču nevarnih odpadkov predlaga mikrolokacijo za odlaganje določene vrste nevarnih odpadkov
  • odvzame vzorec nevarnih odpadkov
  • izbere ustrezno embalažo in način odlaganja
  • odloži nevarne odpadke
  • izpolni potrebno dokumentacijo
  • zaščiti, označi lokacijo in jo vnese v kataster
  • komunicira s sodelavci, strokovnjaki
  • uporablja osebna zaščitna sredstva
  • varuje zdravje in okolje
procesira, sežiga in stabilizira nevarne odpadke
 • prevzame nevarne odpadke
 • izbere primeren proces
 • v skladu z ustreznimi navodili pred procesiranjem odvzame vzorec nevarnih odpadkov in ga odda v analizo
 • glede na analizo razvrsti iste vrste nevarnih odpadkov
 • stabilizira nevarne odpadke
 • izvede najprimernejšo obliko procesiranja
 • poskrbi, da je procesirana celotna količina odpadkov
 • ustrezno skladišči vzorce ostankov nevarnih odpadkov
 • pozna načine procesiranja raznih vrst nevarnih odpadkov
 • pozna postopke procesiranja nevarnih odpadkov ki se lahko izvajajo doma, in tistih, ki se izvajajo v tujini
 • Procesira nevarne odpadke
  • prevzame nevarne odpadke za procesiranje
  • izpolni ustrezno dokumentacijo
  • glede na vrsto nevarnega odpadka določi ustrezen proces za sprejete odpadke
  • odvzame vzorec nevarnega odpadka v primeru posebnih zahtev in jih analizira
  • razvrsti nevarne odpadke po kvalifikacijskem seznamu
  • procesira nevarne odpadke in preverja postopek procesiranja
  • izbere ustrezno embalažo za skladiščenje in jo označi
  • skladišči ostanke nevarnih odpadkov
  • komunicira s sodelavci, strokovnjaki
  • uporablja osebna zaščitna sredstva
  • varuje zdravje in okolje
pripravlja nevarne odpadke za procesiranje po navodilih in skladno s procesnimi shemami
 • evidentira (izmeri, stehta …) nevarne odpadke, ki gredo v procesiranje
 • izbere ustrezno lokacijo procesiranja
 • naroči odvoz pri pooblaščenem zbiralcu, prevozniku, predelovalcu ali odstranjevalcu
 • pripravi nevarne odpadke v embalažo primerno za transport in sodeluje z varnostnim svetovalcem glede označitve za prevoz
 • izpolni evidenčne liste
 • obvesti ostale javne službe
 • pozna načine procesiranja raznih vrst nevarnih odpadkov
 • ve, kje so lokacije za procesiranje raznih vrst nevarnih odpadkov
 • zna evidentirati (izmeriti, stehtati ...) nevarne odpadke
 • pozna vrste evidenčnih obrazcev in tehniko njihovega izpolnjevanja
 • Procesira nevarne odpadke
  • prevzame nevarne odpadke za procesiranje
  • izpolni ustrezno dokumentacijo
  • glede na vrsto nevarnega odpadka določi ustrezen proces za sprejete odpadke
  • odvzame vzorec nevarnega odpadka v primeru posebnih zahtev in jih analizira
  • razvrsti nevarne odpadke po kvalifikacijskem seznamu
  • procesira nevarne odpadke in preverja postopek procesiranja
  • izbere ustrezno embalažo za skladiščenje in jo označi
  • skladišči ostanke nevarnih odpadkov
  • komunicira s sodelavci, strokovnjaki
  • uporablja osebna zaščitna sredstva
  • varuje zdravje in okolje
odlaga ostanke procesiranih nevarnih odpadkov
 • odlaga ostanke procesiranih nevarnih odpadkov na dovoljen - predpisan način
 • odvzame vzorec ostanka procesiranih nevarnih odpadkov
 • ustrezno skladišči vzorce ostankov procesiranih nevarnih odpadkov
 • izpolni potrebno dokumentacijo
 • Odlaga ostanke procesiranih nevarnih odpadkov
  • na odlagališču nevarnih odpadkov predlaga mikrolokacijo za odlaganje preostankov procesiranih nevarnih odpadkov
  • odvzame vzorec ostankov procesiranih nevarnih odpadkov
  • izbere ustrezno embalažo in način odlaganja
  • odloži ostanke procesiranih nevarnih odpadkov
  • izpolni potrebno dokumentacijo
  • zaščiti, označi lokacijo in jo vnese v kataster
  • komunicira s sodelavci, strokovnjaki
  • uporablja osebna zaščitna sredstva
  • varuje zdravje in okolje

12. Literatura, strokovno gradivo

 • J. Zore, D. Marc:Odpadki v Sloveniji – Priročnik za ravnanje s komunalnimi odpadki, Ministrstvo za okolje in prostor, Ljubljana 2001
 • Keuc A.: Ravnanje z odpadki v Sloveniji, Umanotera – Fundacija za trajnostni razvoj, Ljubljana 2002
 • Keuc A.: Pravica vedeti – Register izpustov in prenosov onesnaževal, Gaia – Društvo za trajnostni razvoj, Maribor 2001
 • Keuc A.: Kako ravnati z odpadki, Umanotera – Fundacija za trajnostni razvoj, Ljubljana 2002
 • Lah A: Leksikon okolje in človek, ČZD Kmečki glas, Ljubljana 1995
 • Umveltforschung-Energieforschung, Der Bundesministerium fur Forshzung und Tehnologie, Bonn 1990
 • W. Dahm, J. Kolbach, J. Gebel: Sickerwasserinigung, EF-Verlag fur Energie und Umwelttechnik GmbH, geitenkirchen 1994
 • Ravnanje z odpadki, Pojasnila k predpisom št.: 1, Agencija RS za okolje, Ljubljana 2000
 • Ravnanje z odpadki, Pojasnila k predpisom št.: 2, Agencija RS za okolje, Ljubljana 2000
 • Ravnanje z odpadki, Pojasnila k predpisom št.: 3, Agencija RS za okolje, Ljubljana 2001
 • Ravnanje z odpadki, Pojasnila k predpisom št.: 4, Agencija RS za okolje, Ljubljana 2001
 • W.L.H. Moll: Thaschenbuch fur Umweltschutz IV: Chemicalien in der Umwelt, UTB Reinhardt, Munchen 1987
 • T. Holden et al: How to select Hazardous waste treatement Tehnologies for Soils and Sludges, Pollution technology review No. 163, Noyes data Corporation, New Jersey 1989
 • W.L. Kuhre: Practical management of Chemicals and hazardous Waste, An Environmental and Safety Profesional's Guide, Prentice Hall PTR, New Jersey 1995
 • Management of contaminated sites in Westrn Europe, European Environment Agency, Brussels 2003
 • Ravnanje z odpadki, Zbornik strokovnega posveta, Cetera d.o.o., Ministrstvo za okolje in prostor, Univerza v Ljubljani, Ljubljana 2001
 • H.M. Freeman: Insinerating Hazardous Waste, Technomic Publishing Co., Lancaster 1988
 • Environmental Contaminant Standards, Cambridge Isotope Laboratories, Woburn 1987
 • M.G. Dobson, A.J. Moffat: The Potential for Woodlandd Establishment on Landfill sites, HMSO, The forestry Authority, London 1993
 • P. White, M. Franke, P. Hindle: Integrated Solid Waste management: A Lifecycle Inventory, Blackie Academic and Professional, London,
 • Glasgow, Winneim, New York, Melburne, Madras 1995
 • Pravilnik o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št.: 84/98, 45/00, 20/01)
 • Pravilnik o odlaganju odpadkov (Uradni list RS, št.: 21/00 in 43/04)
 • Pravilnik o sežigu odpadkov (Uradni list RS, št.: 32/00, 33/01)
 • Uredba o taksi za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov (Uradni list RS, št.: 70/01)
 • Tabasaran O.: Abfallbeseitigung und Abfallwirtschaft; VDI Verlag GmbH, Dusseldorf 1982 in kasnejše izdaje
 • Jonke B.: Thermische, mechanisch-biologsche Behandlunggsanlage und Deponien fur Rest-Seidlungsabfalle, 5. ausgabe, Umveltbundesamt, Berlin 2001
 • Runge M.: Mullvermeidung; Kyrill und Method Verlag, Munchen 1989
 • Operativni program odstranjevanja odpadkov s strategijo zmanjševanja odloženih količin biološko razgradljivih odpadkov za obdobje od 2003-2008, Minisatrstvo za okolje in prostror 2004
 • Pravilnik o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št.: 104/00)
 • Communication from the Commission – Towards a thematic strategy on the prevention and recycling of waste; COM (2003)301 final
 • Biodegradabile municipal waste management in Europe, EEA 2002
 • Economy analysis of options for managing biodegradabile municipal waste, EU Commission 2003
 • Pravilnik o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št.: 3/03)
 • Pravilnik o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (Uradni list RS, št.: 3/03)
 • Zakon o ratifikaciji Baselske konvencije o nadzoru prehoda nevarnih odpadkov preko meja in njihovega odstranjevanja (Uradni list RS, št.: 15/93 in 2/00)
 • Odredba o izvozu, uvozu in tranzitu odpadkov (Uradni list RS, št.: 39/96, 45/96, 1/97, 59/98, 1/00 in 94/00)
 • Sklep o določitvi mejnih prehodov preko katerih se lahko nevarni odpadki vnašajo, iznašajo oziroma prevažajo v tranzitu čez carinsko območje Republike Slovenije (Uradni list RS, št.: 11/97)
 • Pravilnik o ravnanju z odpadno električno in elektronsko opremo (Uradni list RS, št.: 118/04)
 • Uredba o ravnanju s snovmi, ki povzročajo tanjšanje ozonskega plašča (Uradni list RS, št.: 101/04)
 • Uredba o čezmejnem pošiljanju odpadkov (Uradni list RS, št.: 101/04)
 • Pravilnik o ravnanju z baterijami in akumulatorji, ki vsebujejo nevarne snovi (Uradni list RS, št.: 104/00)
 • Pravilnik o pogojih pod katerimi se lahko pri rekonstrukciji ali odstranitvi in pri vzdrževalnih delih na objektih, instalacijah ali napravah odstranjujejo materiali, ki vsebujejo azbest (Uradni list RS, št.: 71/01)
 • Odredba o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki (Uradni list RS, št.: 21/01)
 • Pravilnik o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št.: 84/98, 45/00 20/01, 13/03)
 • Pravilnik o ravnanju z odpadnimi olji (Uradni list RS, št.: 85/98)
 • Corbitt R.A.: Standard handbook of Environmental Engineering, McGraw-Hill, New York, Toronto 1990
 • Flis J.: Ravnanje z odpadki, Erico velenje, Velenje 1995
 • Vuk D.: Gospodarjenje z odpadki, Narodna galerija, Kranj 1995
 • Koželj B.: Komunalni odpadki v RS, Visoka šola za organizacijo dela, Kranj ……..

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • dr. Jani Zore, Šolski center Novo mesto, Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto
 • Nevenka Cesar, Šolski center Novo mesto, Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto
 • Damjana Gruden, Šolski center Novo mesto, Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto
 • Andrej Golob, Šolski center Novo mesto, Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto
 • Goran Makar, Šolski center Novo mesto, Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto
 • Jože Winkler, Tehnični šolski center Nova Gorica, Cankarjeva 10, 5000 Nova Gorica
 • Blaž Weber, Tehnični šolski center Nova Gorica, Cankarjeva 10, 5000 Nova Gorica
 • Darinka Kozinc, Tehnični šolski center Nova Gorica, Cankarjeva 10, 5000 Nova Gorica
 • Vlasta Ojsteršek, Srednja gradbena šola Maribor, Smetanova 35, 2000 Maribor
 • mag. Mojca Knez, Srednja gradbena šola Maribor, Smetanova 35, 2000 Maribor
 • Simon Štukelj, Komunala Novo mesto, Podbevškova 112, Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto
 • Slavko Janežič, , Komunala Novo mesto, Podbevškova 112, Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto
 • Franci Lipovšek, Kemis, Kajuhova ulica 4, 1235 Radomlje
 • Drago Simončič, , Šolski center Novo mesto, Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto
 • Dušan Butina, GZS, Združenje za varstvo okolja, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana
 • Igor Leban, CPI, Ob železnici 16, 1000 Ljubljana
 • mag. Slava Grm Pevec, Damajan CPI, Ob železnici 16, 1000 Ljubljana
 • Koordinacija pri pripravi kataloga poklicnega standarda: mag. Primož Hvala Kamenšček, CPI, Ob železnici 16, 1000 Ljubljana

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje