Upravljavec/upravljavka strojev in naprav za ravnanje z odpadki (8500.003.4.1)

Naziv:

Upravljavec/upravljavka strojev in naprav za ravnanje z odpadki

Status:

Objava v Uradnem listu RS

Datum objave sklepa ministra:

3.6.2005

Predhodniki:

Klasius-P16:

Javna higiena in komunalne storitve (1021)

Klasius-SRV:

Četrta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (24000)


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Upravljavec/upravljavka strojev in naprav za ravnanje z odpadki 85000031

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Upravljavec/upravljavka strojev in naprav za ravnanje z odpadki 8500.003.0 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • 2 leti delovnih izkušenj pri upravljanju s stroji gradbene mehanizacije (obvladovanje kamionsko-hidravličnega upravljanja)
 • Vozniški izpit B, C, F kategorije

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

Poklicne kvalifikacije ni mogoče pridobiti v programu za pridobitev poklicne ali strokovne izobrazbe.

4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

 • storitev z zagovorom

5. Merila preverjanja

Merila, ki jih je potrebno upoštevati

 • kakovost izvedbe storitve
 • komunikativnost
 • obvladovanje določenega zaporedja opravil
 • pripravo in uporabo pripomočkov
 • pripravo kandidata na delo
 • racionalno uporabo materiala in energije
 • upoštevanje pravil varnosti in zdravja pri delu
 • upoštevanje pravil varovanja okolja
 • upoštevanje strokovnih predpisov za delo

Izločilna Merila

 • upoštevanje pravil varnosti in zdravja pri delu
 • upoštevanje pravil varovanja okolja
 • upoštevanje strokovnih predpisov za delo

Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela

Področje ocenjevanjaDelež (%)
načrtovanje in priprava naloge10
izvedba naloge60
dokumentacija15
ustni zagovor15

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

Upravljalci/upravljalke strojev za zemeljska dela ipd., n.o.

7. Raven zahtevnosti dela

(IV)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

Materialni pogoji

 • učilnica z AV-opremo

 • zbirno vozilo, zbirne posode
 • zbirni center za ravnanje z odpadki
 • strojna sortirnica
 • demontažna delavnica z ročnim orodjem in avtogenim aparatom za razrez
 • kompostarna
 • odlagališče s kompaktorjem, nakladačem, traktorjem, drobilcem, obračalnikom, sejalnikom
 • stiskalnica (balirni stroj)
 • dokumentacija v zvezi z zgoraj navedenimi stroji in napravami
 • zaščitna obleka
 • garderoba, sanitarni prostor

Kadrovski pogoji

Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima:

 • najmanj en član visokošolske izobrazbe naravoslovno-tehniške smeri in 5 let delovnih izkušenj s področja ravnanje z odpadki
 • najmanj en član, ki ima certifikat o nacionalni poklicni kvalifikaciji Upravljalec/upravljalka strojev in naprav za ravnanje z odpadki 8500.003.4.1 ali 5 let delovnih izkušenj s področja upravljanja s stroji in napravami za ravnanje z odpadki

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
izvede prevoz posamezne vrste odpadnega materiala zbiralcu, predelovalcu sekundarnih surovin
 • vodi ekipo na vozilu
 • pripravi vozilo za vožnjo
 • prevzame potni nalog in delovno dokumentacijo
 • izvrši prevoz na odvzemno mesto v skladu z veljavnimi predpisi
 • izprazni odpadke iz vozila
 • pregleda in očisti vozilo ob zaključku dela
 • izpolnjuje delovno dokumentacijo
 • vzdržuje vozilo
 • zna organizirati delo v skupini
 • pozna pravila timskega dela
 • zna upravljati z vozilom
 • zna preveriti tehnično ustreznost vozil
 • pozna ustrezne predpise za prevoz določene vrste odpadkov
 • zna izpolnjevati delovno dokumentacijo
 • izvaja predpise o varstvu pri delu
 • Pripelje odpadni material zbiralcu, predelovalcu sekundarnih surovin ali odstranjevalcu odpadkov
  • pripelje ekipo na lokacijo zbirnih posod
  • pripravi delovno dokumentacijo
  • pripravi vozilo in prevzame potni nalog
  • izvrši prevoz odpadkov v skladu s predpisi
  • pregleda in očisti vozilo
  • izpolni delovno dokumentacijo
  • komunicira s sodelavci, strokovnjaki
  • uporablja osebna zaščitna sredstva
  • varuje zdravje in okolje
sprejema in usmerja odpadke za nadaljnjo predelavo
 • izvaja vizualni pregled odpadkov zunanjih strank
 • vodi dokumentacijo: evidenčne liste in dnevnike pregleda odpadkov zunanjih strank
 • vodi knjigo obiskovalcev na centru za ravnanje z odpadki
 • po potrebi opravlja blagajniška dela prevzema odpadkov zunanjih strank
 • izvaja tehtanje na centru za ravnanje z odpadki
 • vzdržuje tehtnico - vodi evidenco servisov
 • pozna tehnologijo tehtanja
 • upošteva predpise o ravnanju z odpadki in skladiščenju le-teh
 • pozna osnove informacijske pismenosti
 • pozna osnove blagajniškega poslovanja
 • Sprejema in usmerja odpadke za nadaljno predelavo
  • vizualno pregleda odpadke
  • izvrši tehtanje
  • opravlja blagajniška dela prevzema odpadkov zunanjih strank
  • izpolni ustrezno dokumentacijo
  • komunicira s sodelavci, strokovnjaki
  • uporablja osebna zaščitna sredstva
  • varuje zdravje in okolje
izvaja dela pri pregledu in analiziranju odpadkov ter strojno sortira odpadke
 • sprejema in pregleduje kvaliteto odpadkov
 • pripravlja material za sortiranje
 • sortira material po vrstah, kakovosti in uporabnosti oz. po predpisanih in dogovorjenih merilih
 • izloča neuporabni odpadni material
 • skladišči odpadni material/surovine za oddajo kupcu
 • pregleduje, čisti in vzdržuje delovno opremo
 • oblikuje enostavne rešitev za reševanje individualnih problemov pri izvajanju procesa sortiranja in predelave odpadkov
 • pozna vrste odpadkov
 • pozna orodja in naprave za razvrščanje, izločevanje in predelavo odpadkov
 • pozna tehnologije predelave in obdelave odpadkov
 • pozna predpise za predelavo odpadkov
 • pozna možnosti uporabe odpadkov kot surovinskih in energijskih virov
 • Izvaja dela pri pregledu in analiziranju odpadkov ter strojno sortira odpadke
  • vizualno pregleda vhodni material in predhodno izloči neprimerne ali nevarne snovi
  • pregleduje in analizira odpadke ter jih strojno sortira
  • presortira material po vrstah, kakovosti in uporabnosti oz. po predpisanih in dogovorjenih merilih
  • izloči morebitni neustrezen odpadni material po sortiranju
  • uporablja osebna zaščitna sredstva
  • varuje zdravje in okolje
demontira izdelke in strojno sortira posamezne vrste odpadkov: železne in barvne kovine, les, plastiko, papir, steklo, gradbeni material, ostanke odpadkov
 • sprejema različne vrste odpadkov
 • načrtuje aktivnosti sortiranja različnih vrst materiala po frakcijah glede na dane kriterije
 • izvaja dela strojnega zbiranja in sortiranja sekundarnih surovin na zbirnem centru
 • strojno zbira in sortira odpadke in sekundarne surovine v namenske zaboje
 • demontira izdelke in strojno sortira posamezne vrste odpadkov: železne in barvne kovine, les, plastiko, papir, steklo, gradbeni material, ostanke odpadkov ... po lastnostih in namembnosti predelave oz. možnostih za nadaljnjo obdelavo
 • uporablja orodja in naprave za demontažo izdelkov in sortiranje posamezne vrste odpadkov
 • identificira in izloča tuje materiale in nevarne, škodljive odpadke
 • pripravlja zabojnike za odvoz
 • čisti zabojnike na zbirnem centru
 • načrtuje vzdrževanje in popravil orodij
 • opravlja dela razreza materiala z aparatom za avtogeno rezanje ali z drugimi pripomočki
 • pozna vrste odpadkov
 • pozna orodja in naprave za razvrščanje in predelavo odpadkov
 • pozna tehnologije predelave in obdelave odpadkov
 • pozna predpise za predelavo odpadkov
 • pozna možnosti uporabe odpadkov kot surovinskih in energijskih virov
 • izvaja predpise o varstvu pri delu
 • Demontira izdelke in sortira posamezno vrsto odpadkov
  • razstavi izdelke in sortira posamezno vrsto odpadkov
  • presortira material po vrstah, kakovosti in uporabnosti oz. po predpisanih in dogovorjenih merilih
  • izloči neustrezen odpadni material
  • uporablja osebna zaščitna sredstva
  • varuje zdravje in okolje
sortira, izloča, razporeja in skladišči možne nevarne odpadke
 • prepoznava in odstranjuje nevarne in škodljive odpadke
 • skladišči nevarne odpadke
 • upošteva pravne predpise o ravnanju z nevarnimi odpadki
 • izvaja predpise o varstvu pri delu
 • pozna različne vrste nevarnih odpadkov in načine ravnanja z njimi
 • pozna orodja in naprave za izločanje, razporejanje in skladiščenje nevarnih odpadkov
 • pozna predpise za ravnanje z nevarnimi odpadki
 • pozna negativne vplive nevarnih odpadkov na zdravje in okolje
 • Sortira in skladišči možne nevarne odpadke
  • pripravi prostor in embalažo za skladiščenje
  • prepozna in izloči nevarne odpadke
  • oceni potrebnost izvedbe analize nevarnih odpadkov
  • izpolni dokumentacijo o skladiščenih nevarnih odpadkih
  • komunicira s sodelavci, strokovnjaki
  • uporablja osebna zaščitna sredstva
  • varuje zdravje in okolje
obdeluje mešane odpadke
 • sprejema in pregleduje kvaliteto ostankov odpadkov
 • ocenjuje vsebino ostankov odpadkov
 • določa nevarne in škodljive snovi
 • informira stranko glede vrste mešanih odpadkov
 • načrtuje ravnanje obdelave mešanih odpadkov
 • uporablja orodja za ravnanje z mešanimi odpadki
 • razvršča, odstranjuje in vmesno skladišči mešane odpadke
 • strojno ločuje preostanke odpadkov na težko in lahko frakcijo
 • ocenjuje funkcije in vrednosti sortiranih/predelanih frakcij ostankov odpadkov
 • izpolnjuje dokumentacijo (evidenčne liste) in vodi dnevnik
 • pozna vrste mešanih odpadkov in načine ravnanja z njimi
 • pozna tehnologije predelave mešanih odpadkov
 • pozna orodja in naprave za predelavo mešanih odpadkov
 • pozna predpise za ravnanje z odpadki
 • pozna negativne vplive mešanih odpadkov na zdravje in okolje
 • izvaja predpise o varstvu pri delu
 • obdeluje mešane odpadke
  • vizualno pregleda vhodni material
  • strojno loči mešane odpadke na lahko in težko frakcijo
  • vizualno pregleda izhodni material
  • pripravi material za odpremo
  • uporablja osebna zaščitna sredstva
  • varuje zdravje in okolje
predeluje organske odpadke
 • sprejema različne vrste organskih odpadkov
 • predeluje organske odpadke v skladu z različnim vrstami procesov biološke razgradnje
 • kontrolira in nadzira procese biološke razgradnje odpadkov
 • spremlja proces razgradnje organskih odpadkov
 • pripravlja organsko predelane odpadke – kompost za prodajo
 • načrtuje vzdrževanje in popravila orodij, strojev in naprav
 • izpolnjuje dokumentacijo: evidenčne liste in vodi dnevnik
 • pozna vrste in načine ravnanja z organskimi odpadki
 • pozna tehnologije predelave organskih odpadkov
 • pozna orodja in naprave za biološko razgradnjo organskih odpadkov
 • pozna predpise za ravnanje z organskimi odpadki
 • pozna možnosti uporabe organskih odpadkov kot surovinskih virov
 • pozna možne negativne vplive nečistih bioloških odpadkov
 • zna preveriti tehnično ustreznost orodij in naprav
 • izvaja predpise varstva pri delu
 • predeluje organske odpadke
  • pripravi vhodni material (izloči moteče snovi, zmelje in preseje odpadke)
  • material transportira do naprave za predelavo in jo napolni (oblikuje kope, napolni kompostno celico, napolni anaerobni reaktor)
  • preveri tehnološke parametre v procesu razgradnje (temperatura, vlaga)
  • določi posamezne stopnje procesa razgradnje (intenzivni razkroj, naknadno zorenje, …)
  • preseje kompost, če je predelava aerobna
  • po potrebi računalniško vodi dokumentacijo
  • uporablja osebna zaščitna sredstva
  • varuje zdravje in okolje
izvaja strojno pripravo odpadkov za nadaljnjo predelavo
 • sprejme odpadke
 • strojno sortira, ločuje in ureja materiale po kvaliteti
 • obdeluje odpadke s stroji (kompaktor, traktor, nakladalec, drobilec, obračalec, sejalec) in s stiskalnico na centru za ravnanje z odpadki in v balirnici
 • izvaja dela s stroji za predelavo odpadkov na terenu
 • izvaja tekoče vzdrževanje strojev in balirne linije na centru za ravnanje z odpadki
 • pozna tehnologije predelave odpadkov glede na vrsto odpadkov
 • zna preveriti tehnično ustreznost orodij in naprav
 • pozna možne vzroke okvar naprav za predelavo odpadkov
 • zna odpraviti enostavnejše okvare ali zastoje naprav za predelavo odpadkov
izvaja skladiščnomanipulativna dela
 • skladišči material
 • pripravlja material za odpremo
 • pozna pogoje in načine skladiščenja posamezne vrste odpadkov
 • pozna način priprave posamezne vrste materiala za transport
 • zna izpolniti ustrezno dokumentacijo
 • Izvaja skladiščno manipulativna dela
  • pripravi skladiščni prostor in morebitno embalažo
  • skladišči
  • izpolni dokumentacijo
  • uporablja osebna zaščitna sredstva
  • varuje zdravje in okolje
komunicira s strankami, sodelavci in z različnimi strokovnjaki
 • komunicira z nadrejenimi
 • svetuje strankam in jih usmerja; nadzira kvaliteto sortiranja pri razkladanju pripeljanih sekundarnih surovin na zbirnem centru
 • zagotavlja varnost pri delu
 • pozna kulturo poslovnega komuniciranja
 • Komunicira s strankami, sodelavci in različnimi strokovnjaki
  • svetuje strankam o sortiranju odpadkov po materialih pri predaji odpadkov na zbirnem centru
  • svetuje zunanjim strankam o sortiranju odpadkov in potrebni dokumentaciji (ali potrebuje oceno odpadkov, kdaj in za katere vrste odpadkov se izda evidenčni list ipd.)
zagotavlja in izvaja enostavnejša popravila naprav in strojev za optimizacijo procesov
 • izvaja preventivno vzdrževanje in čiščenje strojev in naprav za predelavo odpadnih materialov
 • izvaja enostavnejše postavitve, montažo in demontažo naprave, komponent naprave/strojev za obdelavo odpadnih materialov
 • analizira napake in odpravlja enostavnejše napake pri delovanju strojev za obdelavo odpadnih materialov
 • razume osnovne funkcije delovanja strojev in naprav
 • pozna delovanje strojev in naprav, ki se uporabljajo v tehnoloških procesih predelave odpadkov
 • zna uporabljati navodila za vzdrževanje in obratovanje strojev in naprav
 • Vzdržuje in servisira stroje, opremo oz. naprave
  • pregleda razpored dela za vzdrževalni postopek
  • pregleda delovna in zaščitna sredstva
  • izvede preventivno vzdrževalno delo po priporočilih proizvajalca stroja, opreme in naprav
  • izvede preizkus in kontrolo delovanja stroja, opreme in naprav
  • izpolni tehnično dokumentacijo
  • komunicira s sodelavci, strokovnjaki
  • uporablja osebna zaščitna sredstva
  • varuje zdravje in okolje

12. Literatura, strokovno gradivo

 • D. Vuk: Ravnanje z odpadki, Kran,j 1998
 • D. Vuk: Ravnanje z odpadki biološkega izvora, Kranj, 1998
 • Flis J.: Ravnanje z odpadki, Erico velenje, Velenje 1995
 • J. Zore, D. Marc:Odpadki v Sloveniji – Priročnik za ravnanje s komunalnimi odpadki, Ministrstvo za okolje in prostor, Ljubljana 2001
 • Keuc A.: Kako ravnati z odpadki, Umanotera – Fundacija za trajnostni razvoj, Ljubljana 2002
 • Keuc A.: Pravica vedeti – Register izpustov in prenosov onesnaževal, Gaia – Društvo za trajnostni razvoj, Maribor 2001
 • Keuc A.: Ravnanje z odpadki v Sloveniji, Umanotera – Fundacija za trajnostni razvoj, Ljubljana 2002
 • Koželj B.: Komunalni odpadki v RS, Visoka šola za organizacijo dela, Kranj
 • Lah A: Leksikon okolje in človek, ČZD Kmečki glas, Ljubljana 1995
 • N. Samec, L. Škerget: Osnove okoljskega inženirstva (Fakulteta za strojništvo Maribor, 1999)
 • N. Samec: Gospodarjenje z odpadki (Fakulteta za strojništvo Maribor, interno gradivo, 2002)
 • Odredba o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki (Uradni list RS, št.: 21/01)
 • Operativni program odstranjevanja odpadkov s strategijo zmanjševanja odloženih količin biološko razgradljivih odpadkov za obdobje od 2003-2008, Minisatrstvo za okolje in prostror 2004
 • P. White, M. Franke, P. Hindle: Integrated Solid Waste management: A Lifecycle Inventory, Blackie Academic and Professional, London, Glasgow, Winneim, New York, Melburne, Madras 1995
 • Pravilnik o odlaganju odpadkov (Uradni list RS, št.: 21/00 in 43/04)
 • Pravilnik o predelavi biološko razgradljivih odpadkov v kompost (Uradni list RS, št.: 101/04)
 • Pravilnik o ravnanju z baterijami in akumulatorji, ki vsebujejo nevarne snovi (Uradni list RS, št.: 104/00)
 • Pravilnik o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št.: 104/00)
 • Pravilnik o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št.: 84/98, 45/00, 20/01)
 • Pravilnik o ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št.: 3/03)
 • Pravilnik o ravnanju z odpadnimi jedilnimi olji in mastmi (Uradni list RS, št.: 101/04)
 • Pravilnik o ravnanju z odpadno električno in elektronsko opremo (Uradni list RS, št.: 118/04)
 • Pravilnik o ravnanju z organskimi kuhinjskimi odpadki (Uradni list RS, št.: 43/04)
 • Ravnanje z odpadki, Pojasnila k predpisom št.: 1, Agencija RS za okolje, Ljubljana 2000
 • Ravnanje z odpadki, Pojasnila k predpisom št.: 2, Agencija RS za okolje, Ljubljana 2000
 • Ravnanje z odpadki, Pojasnila k predpisom št.: 3, Agencija RS za okolje, Ljubljana 2001
 • Ravnanje z odpadki, Pojasnila k predpisom št.: 4, Agencija RS za okolje, Ljubljana 2001
 • Steve Parker, Odpadki in recikliranje, Pomurska založba Murska Sobota, 2004
 • Uredba o načinu, predmetu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo (Uradni list RS, št.: 118/04)
 • Uredba o načinu, predmetu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe ravnanja z izrabljenimi avtomobilskimi gumami (Uradni list RS, št.: 48/02)

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • dr. Jani Zore, Šolski center Novo mesto, Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto
 • Nevenka Cesar, Šolski center Novo mesto, Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto
 • Damjana Gruden, Šolski center Novo mesto, Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto
 • Andrej Golob, Šolski center Novo mesto, Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto
 • Goran Makar, Šolski center Novo mesto, Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto
 • Blaž Weber, Tehnični šolski center Nova Gorica, Cankarjeva 10, 5000 Nova Gorica
 • Darinka Kozinc, Tehnični šolski center Nova Gorica, Cankarjeva 10, 5000 Nova Gorica
 • Jože Winkler, Tehnični šolski center Nova Gorica, Cankarjeva 10, 5000 Nova Gorica
 • Vlasta Ojsteršek, Srednja gradbena šola Maribor, Smetanova 35, 2000 Maribor
 • mag. Mojca Knez, Srednja gradbena šola Maribor, Smetanova 35, 2000 Maribor
 • Vesna Fabijan, Dinos d.o.o. Ljubljana, Šlandrova ulica 6, 1000 Ljubljana
 • Simon Štukelj, Komunala Novo mesto, Podbevškova 112, Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto
 • Slavko Janežič, Komunala Novo mesto, Podbevškova 112, Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto
 • Bojan Kekec, Komunala Novo mesto, Podbevškova 112, Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto
 • Igor Ilar, Komunala Novo mesto, Podbevškova 112, Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto
 • Drago Simončič, Šolski center Novo mesto, Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto
 • Dušan Butina, GZS, Združenje za varstvo okolja, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana
 • Igor Leban, CPI, Ob železnici 16, 1000 Ljubljana
 • mag. Slava Grm Pevec, Damajan CPI, Ob železnici 16, 1000 Ljubljana
 • Koordinacija pri pripravi kataloga poklicnega standarda: mag. Primož Hvala Kamenšček, CPI, Ob železnici 16, 1000 Ljubljana

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje