Vojak pehote/vojakinja pehote
NPK katalog, koda 8630.002.4.1

Naziv:

Vojak pehote/vojakinja pehote

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

21.9.2007

Predhodniki:

Klasius-P16:

Vojaštvo in obramba (1031)

Klasius-SRV:

Četrta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (24000)

Raven kvalifikacije:

SOK 4, EOK 4


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Vojak pehote/vojakinja pehote (8630.002.4.1)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Vojak pehote/vojakinja pehote 8630.002.0 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • Srednja poklicna izobrazba katere koli smeri
 • Opravljeno osnovno vojaško usposabljanje za dolžnosti v pehoti ali funkcionalno vojaško usposabljanje za posamezne dolžnosti
 • Nacionalna poklicna kvalifikacija Vojak strelec / vojakinja strelka ali odslužen vojaški rok pred letom 2004
 • Opravljen test telesnih sposobnosti (Cooperjev test)
 • Opravljen zdravniški pregled

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

Poklicne kvalifikacije ni mogoče pridobiti v programu za pridobitev poklicne ali strokovne izobrazbe.

4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1 Potrjevanje

V postopku preverjanja kandidat ob pomoči kadrovskih organov Slovenske vojske pripravi osebni portfolio, ki ga komisija ovrednoti in prizna vsebine delno ali v celoti. V primeru, da komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, kandidatu določi naloge za preverjanje.


4.2 Preverjanje

Praktično preverjanje.


5. Merila preverjanja

Merila, ki jih je potrebno upoštevati

 • pripravo kandidata na delo
 • obvladovanje dela
 • obvladovanje določenega zaporedja opravil
 • kontrolo storitve
 • upoštevanje pravil varnosti pri delu z oborožitvijo

Izločilna Merila

 • nepravilno rokovanje z orožjem in s strelivom
 • neupoštevanje pravil varnosti pri delu z oborožitvijo

Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela

Področje ocenjevanjaDelež (%)
načrtovanje in priprava naloge10
izvedba70
dokumentacija0
ustni zagovor20

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

Vojak/vojakinja

7. Raven zahtevnosti dela

(IV)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

 • oborožitev in oprema pehote

 • poligon
 • strelišče za pehotno oborožitev

9.2. Kadrovski pogoji

Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih je:

 • najmanj en član podčastnik ali častnik Slovenske vojske
 • najmanj en član častnik rodu pehote

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
rokuje z osebnim orožjem in opremo ter jo vzdržuje
 • pisno zabeleži prevzem orožja
 • pripravi oborožitveni sistem pehote: puškomitraljez (PM), mitraljez (M), ostrostrelno puško (OSP), ročni protioklepni sistem (RPO), protioklepni raketni sistem (PORS), minomet (MM), bojno vozilo pehote - kolesnik 8x8 in opremo za uporabo
 • preveri varnostni mehanizem
 • preveri naboje ali strelivo
 • uporablja orožje
 • očisti orožje
 • varno odloži orožje na ustrezno mesto po zaključenem delu
 • pozna taktično-tehnične lastnosti osebne in skupne oborožitve
 • pozna pravila streljanja in uporabe osebne in skupne oborožitve
 • pozna čistilna sredstva in pripomočke za vzdrževanje in skupne oborožitve
 • Izvede streljanje (po izbiri komisije):
  • pripravi osebno oborožitev
  • preveri orožje in varnostni mehanizem
  • preveri naboje ali strelivo
  • zavzame položaj za streljanje
  • izbere cilj
  • izvede merjenje in proženje
  • uporablja orožje
  • prekine streljanje in zaklene ali izprazni orožje
  • v določenem času v pravilnem vrstnem redu razstavi orožje
  • očisti posamezne dele
  • v predpisanem vrstnem redu sestavi orožje in preveri brezhibnost le-tega
  • po zaključenem delu odloži orožje na ustrezno mesto
izvaja taktične postopke v napadu
 • organizira in izvaja napadno delovanje
 • izvaja RKBO-postopke
 • vzpostavlja in vzdržuje zvezo s sosedi in z nadrejenim
 • izvaja opazovanje in poroča
 • uporablja optoelektronska sredstva in sredstva za opazovanje
 • maskira sebe in položaj
 • uničuje nasprotnika z uporabo oborožitve in opreme
 • sodeluje v okviru posadke, skupine in oddelka
 • pozna postopke izvajanja napada v vseh zemljiščnih in vremenskih razmerah in je izurjen v njih
 • obvlada uporabo enega od oborožitvenih sistemov pehote v napadu in sodelovanje v okviru posadke, skupine in oddelka
 • obvlada nudenje prve pomoči
 • pozna in uporablja sisteme za opazovanje bojišča in poročanje
 • obvlada uporabo sredstev zvez
 • obvlada uporabo zaščitnih sredstev RKBO in opazovanje bojišča
 • Izvede taktični postopek v območju napada s skupino ali posadko OS (po izbiri komisije):
  • pripravi opremo
  • izvede premik do izhodiščne črte
  • izvaja postopke na izhodiščni črti in premik na črto naskoka
  • izvaja postopke na črti naskoka
  • izvede prehod skozi ovire
  • izvede vpad v rov
  • nudi prvo pomoč ranjenim
  • izvede opazovanje
  • orientira se na terenu
  • uporabi zaščitno masko
  • maskira sebe in položaj
  • uporabi skupna sredstva za merjenje daljine in opazovanje
  • uporabi sredstva zvez
  • upošteva pravila varnosti pri delu z oborožitvijo
izvaja taktične postopke v obrambi
 • uničuje nasprotnika
 • izvaja ukrepe in postopke RKBO
 • izvaja maskiranje sebe in položaja
 • uničuje nasprotnika z ognjem
 • izvaja ukrepe prve pomoči in evakuacijo
 • ureja položaj za obrambo
 • izdeluje fortifikacijske ovire in MES
 • izvaja izvidništvo
 • izvaja orientacijo
 • vzpostavlja in vzdržuje zvezo z nadrejenim in s sosedi
 • pozna postopke izvajanja obrambe v vseh zemljiščnih in vremenskih razmerah in je izurjen v njih
 • obvlada uporabo enega od oborožitvenih sistemov pehote v obrambi in sodelovanje v okviru posadke, skupine in oddelka
 • obvlada izdelavo zaklonilnika zase in za oborožitveni sistem, ki ga uporablja
 • pozna izdelavo fortifikacijskih in minsko-eksplozivnih ovir
 • obvlada nudenje prve pomoči
 • pozna pehotne sisteme za opazovanje bojišča in poročanje
 • obvlada uporabo sredstev zvez
 • obvlada uporabo zaščitnih sredstev RKBO in opazovanje bojišča
 • Izvede taktični postopek v območju obrambe s skupino ali posadko OS (po izbiri komisije):
  • pripravi opremo
  • izvede premik na območje obrambe
  • izdela zaklonilnik
  • ob znaku za artilerijski napad izvede postopke
  • izdela ovire
  • izvede umik na rezervni položaj
  • izvede opazovanje
  • orientira se na terenu
  • uporabi zaščitno masko
  • maskira sebe in položaj
  • uporabi sredstva za merjenje daljine in opazovanje
  • uporabi sredstva zvez
  • upošteva pravila varnosti pri delu z oborožitvijo
izvaja naloge v mednarodnih operacijah in sodeluje v misijah
 • izvaja zaščito in reševanje
 • sodeluje z lokalnim prebivalstvom
 • izvaja varovanje
 • izvaja opazovanje
 • izvaja preglede ljudi in vozil
 • sodeluje pri nadzoru množic
 • pozna pravila delovanja enot v stabilizacijskem delovanju
 • pozna taktične postopke svoje enote/reda in je izurjen v njih
 • pozna pravila uporabe orožja v stabilizacijskem delovanju
 • obvlada uporabo sredstev in opremo za zaščito in reševanje
 • pozna postopke predvidene s pravili delovanja v območju odgovornosti, in je izurjen v njih
 • Prikaže postopek delovanja ob mednarodni operaciji (po izbiri komisije):
  • sodeluje pri načrtovanju naloge
  • pripravi oborožitev in opremo
  • izvede nalogo skladno s SOP
  • poroča
  • vzdržuje zvezo z nadrejenimi in s sosedi
  • upošteva varnostne ukrepe
  • spoštuje mednarodno humanitarno in vojno pravo
izvaja naloge v sistemu zaščite in reševanja
 • sodeluje pri reševanju
 • sodeluje pri evakuaciji
 • sodelovanje pri odpravljanju posledic nesreč
 • nudi prvo pomoč
 • obvlada uporabo sredstev in opreme pehotnih in motoriziranih enot za zaščito in reševanje
 • Prikaže postopek zaščite in reševanja (po izbiri komisije):
  • sodeluje pri načrtovanju naloge
  • pripravi oborožitev in opremo
  • izvede nalogo skladno z ukazom in glede na situacijo
  • poroča
  • vzdržuje zvezo z nadrejenimi in s sosedi
  • upošteva varnostne ukrepe
izvaja naloge organov varovanja
 • skrbi za varnost vojakov in lastno varnost
 • izvaja dežurstvo, stražo in požarstvo v skladu s predpisi in taktičnimi postopki enote
 • izvaja fizično varovanje moštva in objektov posebnega pomena za obrambo
 • uporablja naprave in sredstva tehničnega varovanja
 • pozna temeljne postopke varovanja oseb, stvari in objektov
 • pozna načrt varovanja in predpisane ukrepe
 • pozna osnovne predpise s svojega strokovnega področja
 • pozna standardne postopke za izvedbo naloge
 • pozna splošne predpise o prevozu oseb, orožja SIMES in MTS
 • pozna tehnične karakteristike sredstev tehničnega varovanja
 • pozna pravila in predpise za opravljanje notranje službe
 • pozna pravila in predpise za opravljanje stražarske službe
 • pozna pravila in predpise za izvajanje postopkov alarmiranja
 • Prikaže postopek varovanja (po izbiri komisije):
  • preuči dokumente varovanja
  • sodeluje pri načrtovanju naloge
  • pripravi oborožitev in opremo
  • izvede varovanje
  • poroča
  • vzdržuje zvezo z nadrejenimi in s sosedi
  • upošteva varnostne ukrepe

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Navodila in program streljanj s pehotnim orožjem, RŠTO RS, 1991.
 • Norme in kriteriji za preverjanje in ocenjevanje usposobljenosti in izurjenosti vojakov in enot Slovenske vojske.
 • Pravila posameznih orožij (PM, MIT, top 20 mm, top 30 mm, minomet 81 in 120 mm, PL mitraljez 12,7 mm, RPOO 1 in 2, PORS), MORS.
 • Enciklopedija orožja, DSZ, 1995.
 • Rađenović, M., Dimić, O.: Pehotno orožje.
 • Metodički priručnik za pešadijsko naoružanje sa nastavom gađanja, UP, 1983.
 • Možnosti vojaka v boju (URAZ-10, 1995),
 • Humar, D.: Pehotna (gorska, motorizirana) četa – vod, Uprava za razvoj, (U), Ljubljana, 1996.
 • Marinčič, D.: Taktika pehote, Center vojaških šol, (S), Ljubljana, 1995.
 • Priročnik za poveljnika oddelka, MORS, (U), Ljubljana, 2001.
 • Perčič, L.: Motorizirani oddelek - vod, PDRIU, 2006.
 • Taktični priročnik za vojaka, MORS, 2003.
 • Postrojitveno pravilo Slovenske vojske, MORS, 2003.
 • Zakon o obrambi. V: Uradni list Republike Slovenije,št. 82/94.
 • Zakon o spremembi in dopolnitvi zakona o obrambi. V: Uradni list Republike Slovenije, št. 44/97, 87/97, 47/2002.
 • Zakon o vojaški dolžnosti. V: Uradni list Republike Slovenije, št. 18/91, 74/95.
 • Zakon o varnosti in zdravju pri delu. V: Uradni list Republike Slovenije,št. 56/99.
 • Zakon o tajnih podatkih. V: Uradni list Republike Slovenije, št. 87/01.
 • Priročnik za poveljnike oddelkov, Služba za publicistiko MORS, Oddelek za založništvo, Ljubljana, 2000.
 • Pravila službe v Slovenski vojski. Ministrstvo za obrambo, Uprava za razvoj, Ljubljana, 1996.

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • ppk mag Andrej Cestnik, Poveljstvo za doktrino, razvoj, izobraževanje in usposabljanje
 • maj Darko Ravnik, Center za doktrino in razvoj v Slovenski vojski
 • ppk Jožef Poje, Slovenska vojska
 • maj Samo Flisek, Center za doktrino in razvoj v Slovenski vojski
 • maj Ferdinand Pavelšek, Center za doktrino in razvoj v Slovenski vojski
 • st Žarko Ostojič, (ni bilo napisanega podjetja!)
 • vvu Jurij Jurtela, Center za doktrino in razvoj v Slovenski vojski
 • maj Aleksander Murko, Center za doktrino in razvoj v Slovenski vojski
 • maj Marjan Povšič, Center za doktrino in razvoj v Slovenski vojski
 • Koordinacija pri pripravi kataloga poklicnega standarda: Urška Marentič, CPI

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje