Vojak artilerije/vojakinja artilerije (8630.003.4.1)

Naziv:

Vojak artilerije/vojakinja artilerije

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

21.9.2007

Predhodniki:

Klasius-P16:

Vojaštvo in obramba (1031)

Klasius-SRV:

Četrta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (24000)

Raven kvalifikacije:

SOK 4, EOK 4


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

VOJAK ARTILERIJE/VOJAKINJA ARTILERIJE 86300031

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard VOJAK ARTILERIJE/VOJAKINJA ARTILERIJE 8630.003.0 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • Srednja poklicna izobrazba katere koli smeri
 • Opravljeno osnovno vojaško usposabljanje za dolžnosti v artileriji ali funkcionalno vojaško usposabljanje za posamezne dolžnosti
 • Nacionalna poklicna kvalifikacija Vojak strelec / vojakinja strelka ali odslužen vojaški rok pred letom 2004
 • Opravljen test telesnih sposobnosti (Cooperjev test)
 • Opravljen zdravniški pregled

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

Poklicne kvalifikacije ni mogoče pridobiti v programu za pridobitev poklicne ali strokovne izobrazbe.

4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1 Potrjevanje

V postopku preverjanja kandidat ob pomoči kadrovskih organov Slovenske vojske pripravi osebni portfolio, ki ga komisija ovrednoti in prizna vsebine delno ali v celoti. V primeru, da komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, kandidatu določi naloge za preverjanje.


4.2 Preverjanje

Praktično preverjanje.


5. Merila preverjanja

Merila, ki jih je potrebno upoštevati

 • pripravo kandidata na delo
 • obvladovanje dela
 • obvladovanje določenega zaporedja opravil
 • kontrolo storitve
 • upoštevanje pravil varnosti pri delu z oborožitvijo

Izločilna Merila

 • nepravilno rokovanje z orožjem in s strelivom
 • neupoštevanje pravil varnosti pri delu z oborožitvijo

Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela

Področje ocenjevanjaDelež (%)
načrtovanje in priprava naloge10
izvedba70
dokumentacija0
ustni zagovor20

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

Vojak/vojakinja

7. Raven zahtevnosti dela

(IV)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

 • oborožitev in oprema ognjenega oddelka artilerije

 • poligon
 • poligon za izvedbo artilerijskega streljanja

9.2. Kadrovski pogoji

Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih je:

 • najmanj en član podčastnik ali častnik artilerije
 • najmanj en član podčastnik ali častnik Slovenske vojske

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
rokuje z osebno oborožitvijo
 • pisno zabeleži prevzem orožja
 • pripravi orožje in opremo za uporabo
 • preveri varnostni mehanizem
 • preveri naboje ali strelivo
 • uporablja orožje
 • očisti orožje
 • varno odloži orožje na ustrezno mesto po zaključenem delu
 • pozna taktično-tehnične lastnosti osebne oborožitve
 • pozna pravila streljanja in uporabe osebne oborožitve
 • Izvede streljanje z osebno oborožitvijo:
  • pripravi osebno oborožitev
  • preveri varnostni mehanizem
  • preveri naboje ali strelivo
  • zavzame položaj za streljanje
  • izbere cilj
  • izvede merjenje in proženje
  • uporablja osebno orožje
  • prekine streljanje in zaklene ali izprazni orožje
  • v določenem času v pravilnem vrstnem redu razstavi osebno orožje
  • očisti posamezne dele
  • v predpisanem vrstnem redu sestavi orožje in preveri brezhibnost
  • po zaključenem delu odloži orožje na ustrezno mesto
  • upošteva pravila varnosti pri delu z oborožitvijo
rokuje z artilerijskimi oborožitvenimi sistemi, strelivom in opremo
 • pripravi artilerijsko orožje in rokuje z njim
 • pripravi artilerijsko strelivo in rokuje z njim
 • pripravi optoelektronska sredstva in rokuje z njimi
 • pripravi inženirska sredstva in rokuje z njimi
 • pripravi NRKB sredstva zaščite in rokuje z njimi
 • pripravi sredstva zvez in rokuje z njimi
 • izvaja varnostne ukrepe pri rokovanju z artilerijskimi oborožitvenimi sistemi, strelivom in opremo
 • pozna artilerijsko oborožitev in opremo
 • obvladuje postopke uporabe artilerijske oborožitve, artilerijskega streliva in opreme v različnih bojnih, terenskih, vremenskih in časovnih razmerah
 • usposobljen je za izvedbo streljanj z artilerijsko oborožitvijo in opremo
 • pozna varnostne ukrepe pri rokovanju z artilerijskimi oborožitvenimi sistemi, strelivom in opremo
 • pozna načela uporabe NRKB sredstev zaščite
 • pozna načela uporabe inženirskih sredstev
 • pozna načela uporabe sredstev zvez
 • pozna in obvladuje ostala sredstva in opremo, ki jo uporabljajo artilerijske enote
 • Prikaže rokovanje z artilerijskim orožjem v sklopu posadke:
  • pripravi artilerijsko orožje za izvedbo naloge
  • pripravi namerilne naprave in rokuje z njimi
  • strelja z artilerijskim orožjem
  • upošteva predpisane varnostne ukrepe za ravnanje z artilerijskem orožjem
 • Prikaže rokovanje z artilerijskim strelivom v sklopu posadke:
  • pripravi artilerijski naboj
  • upošteva predpisane varnostne ukrepe pri ravnanju z artilerijskim strelivom
 • Prikaže uporabo optoelektronskih sredstev:
  • pripravi in rokuje z ročno busolo, daljnogledom
  • pripravi in rokuje s SUVO (avtomatskim sistemom za vodenje artilerijskega ognja)
 • Prikaže uporabo inženirskih sredstev, NRKB sredstev zaščite in sredstev zvez (po izboru komisije):
  • pripravi inženirska sredstva
  • izvede utrjevanje in maskiranje artilerijskega orožja
  • pripravi NRKB sredstva zaščite
  • izvede NRKB zaščito s priročnimi in formacijskimi sredstvi
  • pripravi radijske in žične zveze ter rokuje z njimi
  • upošteva načela uporabe inženirskih sredstev, NRKB sredstev zaščite in sredstev zvez
izvaja taktične postopke na bojišču
 • izvaja naloge opazovanja
 • izvaja naloge izvidništva, izbora in zasedbe rajonov ognjenih položajev in poveljniških mest
 • izvaja naloge utrjevanja
 • izvaja naloge maskiranja
 • vzdržuje zveze v artilerijskih enotah
 • izvaja naloge priprave in izvedbe premikov
 • izvaja naloge priprave in izvedbe bojnega delovanja
 • izvaja naloge neposrednega in bojnega zavarovanja enot
 • pozna naloge opazovalca bojišča
 • pozna postopke izvidnika
 • zna izdelati zaklonilnik in utrditi artilerijsko orožje
 • pozna maskirna sredstva in postopke za maskiranje
 • pozna sredstva zvez
 • pozna postopke priprave in izvedbe premikov
 • pozna posamezne dolžnosti posadke artilerijskega orožja pred streljanjem, v času in po izvedbi streljanja
 • obvladuje postopke vojaka artilerije pri izvedbi posrednega streljanja
 • obvladuje postopke pri neposrednem streljanju
 • pozna različne vrste artilerijskega streliva
 • zna ravnati z artilerijskim strelivom pri pripravi in izvedbi streljanja
 • pozna varnostne ukrepe pri rokovanju z artilerijskim strelivom
 • pozna naloge zavarovanja elementov bojne razporeditve
 • Izvede nalogo opazovanja in izvidništva v sklopu posadke (po izboru komisije):
  • pripravi opremo
  • izvede naloge v sestavi izvidnice ognjenega položaja
  • izvede naloge v času zasedanja ognjenega položaja in poveljniških mest
  • izvede naloge v času aktivnosti v pričakovalnem rajonu in na ognjenem položaju
  • poroča
  • vzdržuje radijske in žične zveze
  • upošteva predpisane varnostne ukrepe za ravnanje z artilerijskem orožjem, s strelivom in z instrumenti
 • Izvede nalogo priprave in izvedbe premika v sklopu posadke (po izboru komisije):
  • pripravi artilerijsko orožje
  • izvede premik z artilerijskim orožjem
  • poroča
  • upošteva predpisane varnostne ukrepe za ravnanje z artilerijskem orožjem
 • Izvede nalogo bojnega delovanja v sklopu posadke (po izboru komisije):
  • pripravi artilerijsko orožje in opremo
  • izvede naloge neposrednega streljanja
  • izvede naloge posrednega streljanja
  • izvede naloge bojnega zavarovanja
  • izvede naloge utrjevanja in maskiranja artilerijskega orožja
  • izvede NRKB zaščito s priročnimi in formacijskimi sredstvi
  • poroča
  • vzdržuje radijske in žične zveze
  • upošteva predpisane varnostne ukrepe za ravnanje z artilerijskem orožjem
  • upošteva načela uporabe inženirskih sredstev, NRKB sredstev zaščite in sredstev zvez
izvaja naloge v mednarodnih operacijah in sodeluje v misijah
 • izvaja zaščito in reševanje
 • sodeluje z lokalnim prebivalstvom
 • izvaja varovanje
 • izvaja opazovanje
 • izvaja preglede ljudi in vozil
 • sodeluje pri nadzoru množic
 • pozna pravila delovanja v stabilizacijskem delovanju
 • pozna taktične postopke in je izurjen v njih
 • pozna pravila uporabe orožja v stabilizacijskem delovanju
 • obvlada uporabo sredstev in opremo za zaščito in reševanje
 • pozna postopke, predvidene s pravili delovanja v območju odgovornosti, in je izurjen v njih
 • Prikaže postopek delovanja na mednarodni operaciji (po izbiri komisije):
  • sodeluje pri načrtovanju naloge
  • pripravi oborožitev in opremo
  • izvede nalogo skladno s SOP
  • poroča
  • vzdržuje zvezo z nadrejenimi in s sosedi
  • upošteva varnostne ukrepe
  • spoštuje mednarodno humanitarno in vojno pravo
izvaja naloge v sistemu zaščite in reševanja
 • sodeluje pri reševanju
 • sodeluje pri evakuaciji
 • sodeluje pri odpravljanju posledic nesreč
 • nudi prvo pomoč
 • obvlada uporabo sredstev in opreme za zaščito in reševanje
 • pozna temeljno organiziranost, način delovanja in opremo sodelujočih struktur (CZ, gasilci, GRS, policija …)
 • Prikaže postopek zaščite in reševanja (po izbiri komisije):
  • sodeluje pri načrtovanju naloge
  • pripravi oborožitev in opremo
  • izvede nalogo skladno z ukazom in glede na situacijo
  • poroča
  • vzdržuje zvezo z nadrejenimi in s sosedi
  • upošteva varnostne ukrepe
izvaja naloge organov varovanja
 • skrbi za varnost vojakov in za lastno varnost
 • izvaja varovanje pomembnih oseb
 • izvaja fizično varovanje moštva in objektov
 • izvaja varovanje konvojev posebnega pomena
 • uporablja naprave in sredstva tehničnega varovanja
 • izvaja bojno zavarovanje enote
 • pozna temeljne postopke varovanja oseb, stvari in objektov
 • pozna načrt varovanja in predpisane ukrepe
 • pozna osnovne predpise s svojega strokovnega področja
 • pozna standardne postopke za izvedbo naloge
 • pozna splošne predpise o prevozu oseb, orožja SIMES in MTS
 • pozna tehnične karakteristike sredstev tehničnega varovanja
 • pozna pravila uporabe službenega psa
 • pozna pravila in predpise za opravljanje notranje službe
 • pozna pravila in predpise za opravljanje stražarske službe
 • pozna pravila in predpise za izvajanje postopkov alarmiranja
 • Prikaže postopek varovanja (po izbiri komisije):
  • prouči dokumente varovanja
  • sodeluje pri načrtovanju naloge
  • pripravi oborožitev in opremo
  • izvede varovanje
  • poroča
  • vzdržuje zvezo z nadrejenimi in s sosedi
  • upošteva varnostne ukrepe

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Navodilo za uporabo in delo z artilerijskim orožjem
 • Navodilo za uporabo in delo za motorno vozilo za vleko artilerijskega orožja
 • Navodilo za uporabo in delo z SUVO
 • Norme in merila za preverjanje in ocenjevanje vojaškospecialistične usposobljenosti vojakov in enot artilerije,osnutek
 • SSNO (UA): Upustvo za rad na vatrenom položaju artiljerijskih jedinica, VIZ, Beograd, 1983.
 • SSNO (UA): Uputstvo za pripremu i izvodjenje periodičnog i komandantskog pregleda u artileriji, VIZ, Beograd, 1988.
 • Tablice streljanja za artilerijsko orožje
 • FOTONA: ARTES 1000 A1 in ARTES 1000 A2, Navodilo za uporabo, Ljubljana, 1997.
 • FOTONA: PTC – termovizijski komplet, Navodilo za uporabo, Ljubljana, 1997.
 • Krstić, Spasov: Neposredno gađanje artiljerijskim oruđima, VIZ, Beograd, 1976.
 • SSNO (TU): Pribori i instrumenti zemaljske artilerije, VIZ, Beograd, 1969.
 • SSNO (TU): Artilerijska municija, knjiga I in II, VIZ, Beograd
 • SSNO (UA): Osnovi konstrukcije artiljerijskog naoružanja, VIZ, Beograd, 1983.

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • ppk Jožef Poje, Slovenska vojska
 • st Marjan Zupančič, Slovenska vojska
 • vvu Jurij Jurtela, Center za doktrino in razvoj v Slovenski vojski
 • Koordinacija pri pripravi kataloga poklicnega standarda: Urška Marentič, CPI
Publikacija

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje