Voznik oklepnega vozila/voznica oklepnega vozila
NPK katalog, koda 8630.004.4.1

Naziv:

Voznik oklepnega vozila/voznica oklepnega vozila

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

21.9.2007

Predhodniki:

Klasius-P16:

Vojaštvo in obramba (1031)

Klasius-SRV:

Četrta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (24000)

Raven kvalifikacije:

SOK 4, EOK 4


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Voznik oklepnega vozila/voznica oklepnega vozila (8630.004.4.1)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard VOZNIK OKLEPNEGA VOZILA/VOZNICA OKLEPNEGA VOZILA 8630.004.0 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • Srednja poklicna izobrazba katere koli smeri
 • Opravljeno osnovno vojaško usposabljanje za voznika oklepnega vozila
 • Nacionalna poklicna kvalifikacija Vojak strelec / vojakinja strelka ali odslužen vojaški rok pred letom 2004
 • Opravljen test telesnih sposobnosti (Cooperjev test)
 • Opravljen zdravniški pregled
 • Vozniški izpit B kategorije

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

Poklicne kvalifikacije ni mogoče pridobiti v programu za pridobitev poklicne ali strokovne izobrazbe.

4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1 Potrjevanje

V postopku preverjanja kandidat ob pomoči kadrovskih organov Slovenske vojske pripravi osebni portfolio, ki ga komisija ovrednoti in prizna vsebine delno ali v celoti. V primeru, da komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, kandidatu določi naloge za preverjanje.


4.2 Preverjanje

Praktično preverjanje.


5. Merila preverjanja

Merila, ki jih je potrebno upoštevati

 • pripravo kandidata na delo
 • obvladovanje dela
 • obvladovanje določenega zaporedja opravil
 • kontrolo storitve
 • upoštevanje pravil varnosti pri delu z oborožitvijo in z oklepnim vozilom

Izločilna Merila

 • nepravilno rokovanje z orožjem in s strelivom
 • neupoštevanje pravil varnosti pri delu z oborožitvijo in z oklepnim vozilom

Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela

Področje ocenjevanjaDelež (%)
načrtovanje in priprava naloge20
izvedba60
dokumentacija10
ustni zagovor10

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

Vojak/vojakinja

7. Raven zahtevnosti dela

(IV)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

 • oborožitev in oprema oklepnih enot

 • poligon

9.2. Kadrovski pogoji

Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih je:

 • najmanj en član podčastnik ali častnik oklepnih enot
 • najmanj en član podčastnik ali častnik Slovenske vojske

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
rokuje z osebno oborožitvijo
 • pisno zabeleži prevzem orožja
 • pripravi orožje in opremo za uporabo
 • preveri varnostni mehanizem
 • preveri naboje ali strelivo
 • uporablja orožje
 • očisti orožje
 • varno odloži orožje na ustrezno mesto po zaključenem delu
 • pozna taktično-tehnične lastnosti osebne oborožitve
 • pozna pravila streljanja in pravila uporabe osebne oborožitve
 • Izvede streljanje (po izbiri komisije):
  • pripravi osebno oborožitev
  • preveri orožje in varnostni mehanizem
  • preveri naboje ali strelivo
  • zavzame položaj za streljanje
  • izbere cilj
  • izvede merjenje in proženje
  • uporablja orožje
  • prekine streljanje in zaklene ali izprazni orožje
  • v določenem času v pravilnem vrstnem redu razstavi orožje
  • očisti posamezne dele
  • v predpisanem vrstnem redu sestavi orožje in preveri brezhibnost le-tega
  • po zaključenem delu odloži orožje na ustrezno mesto
rokuje in vzdržuje formacijsko orožje in opremo
 • pisno zabeleži prevzem orožja
 • pripravi orožje in opremo za uporabo
 • preveri varnostni mehanizem
 • preveri strelivo
 • uporablja orožje
 • odpravlja zastoje
 • čisti in vzdržuje orožje
 • varno odloži orožje na ustrezno mesto po zaključenem delu
 • pozna namen, sestavne dele in način uporabe pribora in rezervnih delov formacijske oborožitve
 • pozna pravila streljanja in uporabe formacijske oborožitve
 • pozna čistilna sredstva in pripomočke za vzdrževanje formacijske oborožitve
 • Izvede streljanje (po izbiri komisije):
  • pripravi osebno oborožitev
  • preveri orožje in varnostni mehanizem
  • preveri naboje ali strelivo
  • zavzame položaj za streljanje
  • izbere cilj
  • izvede merjenje in proženje
  • uporablja orožje
  • prekine streljanje in zaklene ali izprazni orožje
  • v določenem času v pravilnem vrstnem redu razstavi orožje
  • očisti posamezne dele
  • v predpisanem vrstnem redu sestavi orožje in preveri brezhibnost le-tega
  • po zaključenem delu odloži orožje na ustrezno mesto
upravlja oklepno vozilo ter izvaja taktične postopke na bojišču
 • pripravi ter preveri orožje in opremo za delovanje
 • upravlja oklepno vozilo po povelju poveljnika oklepnega vozila
 • išče najprimernejše poti premika oklepnega vozila
 • išče najboljše položaje za delovanje in prikrivanje
 • opazuje učinke ognjenega delovanja na nasprotnika
 • odkriva nasprotnika na bojišču in mu s premikanjem preprečuje uničenje vozila
 • zna opazovati bojišče in odkrivati cilje
 • opazuje sektor opazovanja in poroča o nasprotniku
 • izvaja ukrepe in postopke RKBO
 • izvaja ukrepe in postopke ob zračni nevarnosti
 • izvaja maskiranje sebe, bojnega vozila in ognjenih položajev
 • izvaja ukrepe prve pomoči in evakuacijo
 • ureja položaj za obrambo
 • vzpostavlja in vzdržuje zvezo z nadrejenim in s sosedi
 • izvaja naloge pri pripravi oklepnega vozila za bojevanje
 • izvaja ofenzivno in defenzivno delovanje
 • uporablja optoelektronska sredstva in sredstva za opazovanje
 • pozna povelja in signale za vožnjo oklepnega vozila
 • pozna nudenje prve pomoči in izvleko poškodovanih oseb
 • pozna postopke pri zračni in RKBO nevarnosti
 • uporablja inženirska sredstva in postopke
 • pozna maskiranje sebe, bojnega vozila in ognjenih položajev
 • ob pomoči ostalih članov posadke izdeluje obrambni položaj
 • pozna sredstva za izvedbo dekontaminacije
 • zna izvesti dekontaminacijo oklepnega vozila
 • pripravi in uporablja protipožarni sistem in pozna postopek voznika ob izbruhu požara
 • zna uporabljati protipožarni aparat
 • pozna postopke uporabe orožja in opreme
 • pozna postopek zasilnega zapuščanja in pozna postopek uničenja oklepnega vozila
 • Upravlja oklepno vozilo in izvede taktične postopke v okviru posadke (po izbiri komisije):
  • analizira sprejeto nalogo in obrazloži način izvedbe
  • našteje osnovna pravila in predpise, povezane s sprejeto nalogo
  • pripravi osebno oborožitev, opremo in delovni prostor za izvedbo dobljene naloge
  • pripravi oklepno vozilo za izvedbo naloge
  • izvaja povelja poveljnika vozila
  • pravilno postopa na signal KRATKI
  • vozi oklepno vozilo v zadano smer premika ob upoštevanju taktičnih postopkov in razmer na bojišču
  • izvaja poročanja poveljniku vozila o stanju motorja, transmisije in hodnega dela
  • išče in zavzame najugodnejše položaje za delovanje oklepnega vozila
  • poroča poveljniku oklepnega vozila med vožnjo in v vlogi opazovalca ali dežurnega na mitraljezu o opaženem nasprotniku
  • maskira sebe in bojno vozilo
  • pozna zaklonilnik za ognjeno delovanje oklepnega vozila
  • izvede gašenje ognja s pomočjo prenosnega protipožarnega aparata, ki je na vozilu
  • postavi in vključi zahtevano optoelektronsko sredstvo za opazovanje
  • s pomočjo člana posadke izvede izvleko poškodovanega iz vozila in nudi prvo pomoč
  • izvede zasilno zapuščanje tanka in pokaže, kje in koliko se postavljajo eksplozivna polnjenja pri uničenju oklepnega bojnega vozila
  • izvede postopek na povelje »priprava za pohod« in postopek za boj
  • izvaja postopke voznika na pohodu in v boju v srečanju, postopke pri zračni in RKBO nevarnosti
  • poroča o realizaciji naloge
pripravi in pregleda oklepno vozilo pred uporabo
 • opravi pregled zunanjosti oklepnega vozila
 • na povelje zavzame določeno mesto
 • sname cerado
 • preveri napetost akumulatorjev in stanje ostalih napeljav
 • preveri hodni del oklepnega vozila
 • preveri motor oklepnega vozila
 • preveri sisteme motorja na oklepnem vozilu
 • preveri transmisijo na oklepnem vozilu
 • preveri električne naprave na oklepnem vozilu
 • preveri pomožne sisteme na oklepnem vozilu
 • pregleda orodje in opremo oklepnega vozila
 • pregleda in uporablja pomožne naprave, nadomestno orodje in pribor
 • preveri in po potrebi namesti specialne sisteme na oklepnem vozilu
 • pozna namen in dele in zna upravljati z deli in pokrovi oklepnega vozila
 • pozna motor oklepnega vozila, motorjev namen, princip delovanja, namestitev, njegove sisteme, osnovne karakteristike in glavne dele, pozna okvare motorja, njegove poškodbe in jih zna odpraviti
 • pozna namen, sestavne dele, razmestitev in princip delovanja vseh sistemov motorja ter pregleda sisteme pred in med uporabo ter po njej
 • izvaja popolnitev in dopolnitev sistemov motorja s tekočinami
 • zna vključiti in uporabiti sisteme
 • zna kontrolirati sisteme in tekočine v njih, njihovo popolnitev, praznjenje in vzdrževanje
 • pozna najpogostejše okvare in jih zna odpraviti
 • pozna osnovni in pomožni način dela (na sistemih, kjer se to izvaja)
 • pozna varnostne ukrepe pri delu z motorjem in s sistemi motorja
 • pozna namen, sestavne dele, razmestitev posameznih delov in princip delovanja transmisije
 • pozna maziva, nastavitev in vzdrževanje transmisije
 • izvaja pregled transmisije pred in med uporabo ter po njej
 • pozna najpogostejše okvare transmisije in jih zna odpraviti
 • pozna varnostne ukrepe pri delu s transmisijo
 • pozna izvore električne energije, njihovo razmestitev, snemanje, postavljanje, povezovanje, preverjanje napolnjenosti, vzdrževanje in varnostne ukrepe pri delu z njimi
 • pozna potrošnike elektrike, njihov namen, sestavne dele in uporabo le-teh
 • pozna varnostne ukrepe pri delu z izvori električne energije
 • pozna pomožne sklope, njihov namen, sestavne dele, uporabo le-teh
 • pozna kontrolno-merilne inštrumente, njihov namen, sestavne dele in njihovo uporabo
 • pozna pripravo in vzdrževanje električnih naprav in najpogostejše okvare le-teh
 • pozna varnostne ukrepe pri delu z električnimi napravami
 • pozna hodni del oklepnega vozila, njegov namen, sestavne dele, razmestitev in princip delovanja
 • zna razstaviti in sestaviti gosenice, zamenjati posamezni poškodovani del v različnih pogojih
 • zna zamenjati celotno gosenico
 • pozna kontrolo in vzdrževanje hodnega dela
 • izvaja pregled hodnega dela pred in med uporabo ter po njej
 • pozna najpogostejše okvare in odpravljanje le-teh
 • pozna varnostne ukrepe pri delu s hodnim delom
 • pozna pomožne sisteme na oklepnem vozilu, njihov namen, sestavne dele, razmestitev in princip delovanja
 • zna pripraviti posamezen pomožni sistem delovanja
 • zna vključiti in uporabljati posamezen pomožni sistem
 • zna preveriti in vzdrževati posamezen pomožni sistem
 • pozna najpogostejše okvare pomožnih sistemov in odpravljanje le-teh
 • pozna postopek ob pregledu pred uporabo in ob uporabi pomožnega sistema
 • pozna ročni način upravljanja s pomožnimi sistemi
 • pozna varnostne ukrepe pri delu s pomožnimi sistemi
 • pozna orodje, opremo in nadomestne dele oklepnega vozila ter njihov namen, razmestitev, vzdrževanje in hranjenje kompleta na oklepnem vozilu
 • pozna specialne sisteme na oklepnem vozilu, njihov namen, sestavne dele in njihove tehnične lastnosti
 • zna izvesti pripravo vozila za namestitev specialnih sistemov
 • pozna postopke pri delu s specialnimi sistemi
 • pozna varnostne ukrepe pri delu s specialnimi sistemi
 • pozna na oklepno vozilo vgrajeno opremo za podvodno vožnjo
 • pozna snemljivo opremo za podvodno vožnjo in ve, kam se jo spravlja
 • zna pripraviti oklepno vozilo za podvodno vožnjo
 • pozna postopke premagovanja vodnih ovir z globokim bredenjem (do 1,8 m)
 • pozna varnostne ukrepe pri delu z napravami in vzdrževanju le-teh
 • pozna in izvaja pripravo oklepnega vozila za zimsko ali letno uporabo
 • pozna pravila uporabe v zimskem ali letnem času
 • zna vzdrževati oklepno vozilo v stalni bojni pripravljenosti
 • zna vključiti avtomatske varovalke
 • zna vključiti grelec motorja
 • zna očistiti grelec in brizgalke
 • pozna varnostne ukrepe pri delu z grelcem
 • pozna postrojitev voznika pred/za oklepno vozilo ter levo in desno od njega
 • z ostalimi člani posadke zna postaviti, sneti in zložiti ponjavo in jo pritrditi na svoje mesto
 • poroča poveljniku oklepnega vozila
 • Pripravi in pregleda oklepno vozilo (po izbiri komisije) pred uporabo v okviru posadke
  • analizira sprejeto nalogo in obrazloži način izvedbe
  • našteje osnovna pravila in predpise, povezane s sprejeto nalogo
  • pripravi orodje, opremo in delovni prostor za izvedbo dobljene naloge
  • prikaže odpiranje, zapiranje in utrjevanje pokrova voznika
  • razloži namen, princip delovanja, namestitev motorja oklepnega vozila in njegove sisteme
  • izvede praznjenje in popolnitev določenega sistema motorja s predvideno tekočino
  • pokaže pristop do transmisije
  • izvede pregled transmisije pred uporabo, med njo in po njej
  • pokaže pristop in izvore električne energije, njihovo razmestitev, snemanje, postavljanje, povezovanje, preverjanje napolnjenosti, vzdrževanje in našteje varnostne ukrepe pri delu z njimi
  • prikaže uporabo električnih potrošnikov, razloži njihov namen, našteje njihove sestavne dele in razloži uporabo le-teh
  • pokaže in našteje sestavne dele hodnega dela oklepnega vozila, razloži njegov namen, razmestitev in princip delovanja
  • razstavi in sestavi gosenico, zamenja posamezni poškodovani del v različnih pogojih in zna zamenjati kompletno gosenico
  • izvede kontrolo zategnjenosti in pregled hodnega dela pred uporabo, med njo in po njej ter pozna vzdrževanje hodnega dela
  • pokaže razmestitev kontrolno-merilne inštrumente, razloži njihov namen, našteje sestavne dele in območja delovanja
  • pokaže izbrani pomožni sistem na oklepnem vozilu, razloži njegov namen, našteje sestavne dele, razmestitev in princip delovanja
  • opravi pregled pred uporabo, pripravo, vklop
  • predstavi opremo za podvodno vožnjo
  • predstavi orodje, opremo in nadomestne dele oklepnega vozila
  • izvede pripravo oklepnega vozila za zimsko ali letno uporabo
  • izvede pravilen način vstopa v oklepno vozilo, namestitev sedeža in sestop z vozila
  • poroča o izvedeni nalogi
izvaja streljanje iz oklepnega vozila
 • izvede pripravo za streljanje iz oklepnega vozila
 • zalaga bojno vozilo s strelivom
 • sodeluje pri umerjanju namerilnih naprav
 • izpolnjuje povelja za streljanje
 • uporablja protiletalski mitraljez
 • izvaja varnostne ukrepe pri streljanju
 • snema prevleko in postavlja napravo za umerjanje
 • pozna vrste in količine streliva katere uporablja oklepno vozilo
 • pozna delo in postopke pri zalaganju oklepnega vozila s strelivom
 • pozna in izvaja varnostne ukrepe pri delu s strelivom
 • pozna namen, bojne lastnosti in taktično-tehnične lastnosti mitraljezov
 • pozna princip delovanja mitraljezov
 • pozna zastoje na mitraljezih in ve, kako se jih odpravlja
 • pozna namen, sestavne dele in način uporabe pribora in rezervnih delov mitraljezov
 • Izvede streljanje iz oklepnega vozila (po izbiri komisije) v okviru posadke:
  • analizira sprejeto nalogo in obrazloži način izvedbe le-te
  • pripravi prostor, kjer bo strelivo odloženo
  • prenaša strelivo do vozila
  • podaja strelivo
  • dopolnjuje bojno vozilo s strelivom
  • sname cerado in postavi umerjevalno napravo na ustje cevi
  • poroča o izvedeni nalogi
vozi oklepno vozilo
 • zažene motor
 • vozi oklepno vozilo po ravnem zemljišču ali cesti
 • vozi oklepno vozilo na različnih terenih
 • vozi oklepno vozilo ponoči
 • natovarja in iztovarja oklepno vozilo na vlečno vozilo, vagon, ladjo ali letalo
 • izvaja samoizvleko in vleko oklepnega vozila
 • pri vožnji upošteva karakteristike poletne in zimske uporabe
 • po končani vožnji odvaja olje iz menjalnikov (M-84)
 • vklaplja in izklaplja avtomatske varovalke
 • izvaja varnostne ukrepe pri vožnji
 • obvlada pripravo motorja za zagon
 • obvlada zagon s stisnjenim zrakom, posojanje stisnjenega zraka, zagon z zaganjačem - generatorjem, kombinirani zagon, zagon z zunanjim izvorom, zagon motorja s pomočjo vleke, zagon motorja v različnih vremenskih pogojih in kontrolira delovanje
 • pozna temperaturni režim delovanja motorja
 • pozna posebnosti pri zagonu motorja z različnimi gorivi
 • zna speljevati na ravnem terenu, ob vzponu in ob spustu
 • pozna splošna pravila pri spremembi stopnje prenosa na menjalniku
 • obvlada premik z mesta in vzdrževanje smeri, spremembo smeri, zaviranje, utrjevanje z zavoro
 • obvlada vožnjo s pomočjo žiro-polkompasa
 • obvlada vožnjo v koloni, vzdržuje ustrezno varnostno razdaljo, vzdržuje ustrezno hitrost, obvlada vožnjo čez most, čez prehod, skozi križišče, čez desantni most
 • zna premagovati ovire, obvladuje neravno zemljišče, bočni nagib, vrtače, rove, vertikalne ovire, preskakuje ovire z odprtim in zaprtim pokrovom
 • pozna pogoje za vleko in samoizvleko oklepnega vozila
 • zna pripraviti oklepno vozilo za vleko in samoizvleko
 • pozna samoizvleko oklepnega vozila z uporabo hloda
 • zna izvajati vleko zagozdenega, poškodovanega ali pokvarjenega oklepnega vozila
 • pozna varnostne ukrepe pri vleki in samoizvleki oklepnega vozila
 • zna uporabljati zemljišče in objekte za prikrit premik tanka
 • zna izbrati najugodnejšo smer za premik v boju ter zna izbrati zaklone in pozna način ustavljanja oklepnega vozila v njem ali izza maske
 • zna premagovati odkrito zemljišče
 • pozna posebnosti vožnje oklepnega vozila preko kontaminiranega zemljišča
 • pozna način vožnje skozi izdelan prehod v minskem polju
 • pozna postopek voznika pri različnih načinih streljanja in pozna povelja ali signale
 • zna postaviti periskope voznika
 • pozna specifičnosti vožnje oklepnega vozila ponoči
 • izvaja umerjanje optične osi nočnega periskopa in IR luči
 • pozna varnostne ukrepe pri vožnji oklepnega vozila ponoči
 • zna izvesti pripravo oklepnega vozila za natovarjanje in iztovarjanje oklepnega vozila
 • pozna natovarjanje in iztovarjanje oklepnega vozila na vlečni voz in na železniški vagon
 • pozna načine pričvrščanja oklepnega vozila na železniški vagon
 • pozna varnostne ukrepe pri natovarjanju na železniški vagon
 • pozna signale poveljnika oklepnega vozila
 • Vozi oklepno vozilo (po izbiri komisije):
  • analizira sprejeto nalogo in obrazloži način izvedbe
  • pripravi, zažene motor na način, ki ga določi komisija, pravilno spelje, vozi po stezi, ki jo izbere komisija, ustavi oklepno vozilo ter ga pravilno utrdi
  • natovori, utrdi in raztovori oklepno vozilo s prikolice
  • izvede pripravo oklepnega vozila za izvleko s pomočjo hloda (tanki)
  • našteje temperaturne režime delovanje motorja na izbranem oklepnem vozilu in posebnosti pri zagonu motorja z različnimi gorivi (M-84)
  • izvede pripravo in vožnjo po določenih kotih in dolžinah po žiropolukompasu (tanki)
  • poroča o izvedeni nalogi
uporablja sredstva zvez
 • postavi čeladofon
 • komunicira po notranji zvezi
 • uporablja radijsko napravo
 • pozna signalno zvezo
 • obvlada uporabo čeladofona
 • obvlada uporabo notranje zveze
 • obvlada uporabo z radijsko napravo
 • pozna kurirsko zvezo
 • Prikaže uporabo sredstev zvez:
  • pravilno postavi in utrdi čeladofon in se priklopi na svojo upravno škatlo
  • pripravi, prižge in zavzame določeno frekvenco na radijski postaji ter preveri zvezo
  • izvede postopek na signal, ki ga izda komisija
  • poroča o izvedeni nalogi
izvaja naloge v mednarodnih operacijah in sodeluje v misijah
 • izvaja zaščito in reševanje
 • sodeluje z lokalnim prebivalstvom
 • izvaja varovanje
 • izvaja opazovanje
 • izvaja preglede ljudi in vozil
 • sodeluje pri nadzoru množic
 • pozna pravila za delovanje v stabilizacijskem delovanju
 • pozna taktične postopke svoje enote in je izurjen v njih
 • pozna pravila uporabe orožja v stabilizacijskem delovanju
 • zna uporabiti sredstva in opremo za zaščito in reševanje
 • pozna postopke predvidene s pravili delovanja v območju odgovornosti, in je izurjen v njih
 • Prikaže postopek zaščite in reševanja (po izbiri komisije):
  • sodeluje pri načrtovanju naloge
  • pripravi oborožitev in opremo
  • izvede nalogo skladno z ukazom in glede na situacijo
  • poroča
  • vzdržuje zvezo z nadrejenimi in s sosedi
  • upošteva varnostne ukrepe
izvaja naloge v sistemu zaščite in reševanja
 • sodeluje pri reševanju
 • sodeluje pri evakuaciji
 • sodelovanje pri odpravljanje posledic nesreč
 • nudi prvo pomoč
 • obvlada uporabo sredstev in opreme za zaščito in reševanje
 • Prikaže postopek zaščite in reševanja (po izbiri komisije):
  • sodeluje pri načrtovanju naloge
  • pripravi oborožitev in opremo
  • izvede nalogo skladno z ukazom in glede na situacijo
  • poroča
  • vzdržuje zvezo z nadrejenimi in s sosedi
  • upošteva varnostne ukrepe
izvaja naloge organov varovanja
 • skrbi za varnost vojakov in lastno varnost
 • izvaja varovanje pomembnih oseb
 • izvaja dežurstvo, stražo in požarstvo v skladu s predpisi
 • izvaja varovanje konvojev posebnega pomena
 • izvaja fizično varovanje moštva in objektov, ki so za obrambo posebnega pomena
 • uporablja naprave in sredstva tehničnega varovanja
 • pozna temeljne postopke varovanja oseb, stvari in objektov
 • pozna načrt varovanja in predpisane ukrepe
 • pozna osnovne predpise s svojega strokovnega področja
 • pozna standardne postopke za izvedbo naloge
 • pozna splošne predpise o prevozu oseb, orožja SIMES in MTS
 • pozna tehnične karakteristike sredstev tehničnega varovanja
 • pozna pravila in predpise za opravljanje notranje službe
 • pozna pravila in predpise za opravljanje stražarske službe
 • pozna pravila in predpise za izvajanje postopkov alarmiranja
 • Prikaže postopek varovanja (po izbiri komisije):
  • prouči dokumente varovanja
  • sodeluje pri načrtovanju naloge
  • pripravi oborožitev in opremo
  • izvede varovanje
  • poroča
  • vzdržuje zvezo z nadrejenimi in s sosedi
  • upošteva varnostne ukrepe

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Pravilo mitraljez 7,62 mm PKT, DRŽAVNI SEKRETARIJAT ZA NARODNU ODBRANU (DSNO), UOJ,1968.
 • Pravilo mitraljez 7,62 mm SGMT, UOJ, DSNO, 1966.
 • Pravilo mitraljez 14,5 mm KPVT, UOJ, DSNO,1969.
 • Pravilo mitraljez 12,7 mm M.1938/46 i 1938 DŠK, Uprava pešadija, Vojnoštamparsko poduzeče, 1966.
 • Pravilo tenk M-84 i T-72 (prvi in drugi deo); Vojnoizdavački i novinski centar, UOMJ, 1988.
 • Pravilo tenk T-55 i T-55A; UOJ, Štamparija DSNO, 1968.
 • Pravilo borbeno vozilo pešadije M-80, Vojno izdavački zavod, UOMJ, 1983.
 • Pravilo borbeno vozilo pešadije M-80 (Izmene i dopune) I deo, Vojno izdavački zavod, UOMJ, 1985.
 • Začasno navodilo tank M55S; 74.OKMB, GŠSV, 2002.
 • Navodilo za uporabo novih sistemov in komponent v tanku M-55S1 (USP), Ravne, 2001.
 • CODRIS-55 Voznikov dnevno / nočni periskop, Fotona, 1998.
 • Maskirni komplet MK/3T (M55S) Maskirna mreža BMS ULCAS 20x14 m, Rotis, 2001.
 • Borbeno vozilo pešadije M-80 i M-80 A Priručnik za vojnika, Vojno izdavački i novinski centar, UOMJ, 1990.
 • Priručnik za vožnju tenka i oklopnih transportera, Vojna štamparija, UOJ, 1971.
 • Priručnik iz topografije za tenkiste, Vojna štamparija, UOJ, 1972.
 • Tenk T-55 i T 55A (priručnik za vojnika tenkistu), UOJ, Priročnik za signalno zvezo, CVŠ, 1968.
 • Osnovno održavanje tenka M-84 – priručnik za posadu tenka, UOMJ, 1989.
 • Tenk M-84 Opis, rukovanje, osnovno i tehničko održavanje; Knjiga 1 in 2, (TU-I/1 in TU-I/2), Vojna štamparija, 1988.
 • Tenk M-84 Radioničko održavanje i remont, Knjiga 1 in 2, (TU-II/1 in TU-II/2); TU, Vojna štamparija, 1988.
 • Borbeno vozilo pešadije BVP M-80A, TU, Vojna štamparija, 1989.
 • Oklopni transporter- anfibija BTR-50PK i BTR-50PU; Knjiga I (Opis, rukovanje i održavanje), TU, Vojna štamparija, 1969.
 • Tenk T-55 Knjiga I - deo 1 (Tehnički opis,rukovanje i održavanje), TU, Vojna štamparija, 1979.
 • Tenk T-55 i njegove modifikacije; Knjiga I - deo 2 (opis, rukovanje i održavanje), TU, Vojna štamparija, 1969.
 • Tenk T-55 Knjiga II - deo 2 (radioničko održavanje i remont), TU, Vojna štamparija, 1966.
 • BRDM-2, Opis, rukovanje i održavanje, TU, Vojna štamparija, 1968.
 • Tenk nosač mosta, Opis, rukovanje i održavanje, TU, DSNO, 1979.
 • Tenk za izvlačenje, Opis, rukovanje i održavanje, TU, DSNO, 1982.
 • Interfonske in radijske zveze RUT-1 v bojnih vozilih, II.U-TZ-19, MORS, 1996.
 • Tank M-55S, Toplotna obloga topa 105mm, Navodilo za vgradnjo, UL-TZ-66, MORS, 1997.
 • Eksplozivno reaktivni oklep (ERO), Začasno navodilo za transport, skladiščenje in montažo, II.L-TZ-70, MORS, 1997.
 • Tank M-55S NOP, Nadomestni deli, orodje in pribor, Priročnik, MORS, 2001.
 • Tehnološki postopek razbakritve cevi, II.U-TZ-21, MORS, 1995.
 • Označevanje šolskega 105 mm tankovskega streliva, MORS, 2001.
 • Dopolnilni polnilnik DPA-24 za polnjenje akumulatorjev tip GV 130-M na tankih M-55S, VR-Elektronika, 2002.
 • Sistem za gašenje požara v oddelku posadke tanka M-55S, Tehnični zavod, MORS, 2000.
 • Navodilo za uporabo in vzdrževanje na I. stopnji maskirni komplet MK/3T, ROTIS, MORS, 2001.
 • Predpisi o delu z zaupnimi podatki
 • Postrojitveno pravilo Slovenske vojske
 • Pravilo o službi v Slovenski vojski

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • maj Darko Ravnik, Center za doktrino in razvoj v Slovenski vojski
 • Koordinacija pri pripravi kataloga poklicnega standarda: Urška Marentič, CPI

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje