Vojak mornar/vojakinja mornarka
NPK katalog, koda 8630.005.4.1

Naziv:

Vojak mornar/vojakinja mornarka

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

21.9.2007

Predhodniki:

Klasius-P16:

Vojaštvo in obramba (1031)

Klasius-SRV:

Četrta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (24000)

Raven kvalifikacije:

SOK 4, EOK 4


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Vojak mornar/vojakinja mornarka (8630.005.4.1)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Vojak mornar/vojakinja mornarka 8630.005.0 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • Srednja poklicna izobrazba katere koli smeri
 • Nacionalna poklicna kvalifikacija Vojak strelec / vojakinja strelka ali odslužen vojaški rok pred letom 2004
 • Opravljen test telesnih sposobnosti (Cooperjev test)
 • Opravljen splošni zdravstveni pregled

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

Poklicne kvalifikacije ni mogoče pridobiti v programu za pridobitev poklicne ali strokovne izobrazbe.

4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1 Potrjevanje

V postopku preverjanja kandidat ob pomoči kadrovskih organov Slovenske vojske pripravi osebni portfolio, ki ga komisija ovrednoti in prizna vsebine delno ali v celoti. V primeru, da komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, kandidatu določi naloge za preverjanje.


4.2 Preverjanje

Praktično preverjanje z ustnim zagovorom.


5. Merila preverjanja

Merila, ki jih je potrebno upoštevati

 • pripravo kandidata na delo
 • obvladovanje dela
 • obvladovanje določenega zaporedja opravil
 • kontrolo storitve
 • upoštevanje varnostnih pravil pri delu z oborožitvijo

Izločilna Merila

 • nepravilno ravnanje z opremo čolna
 • nepravilno rokovanje z orožjem in s strelivom
 • neupoštevanje pravil varnosti pri delu z orožjem

Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela

Področje ocenjevanjaDelež (%)
načrtovanje in priprava naloge10
izvedba70
dokumentacija0
ustni zagovor20

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

Vojak/vojakinja

7. Raven zahtevnosti dela

(IV)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

 • oborožitev in oprema mornarice

 • vojaški čoln
 • učilnica in vadišče za usposabljanje

9.2. Kadrovski pogoji

Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih je:

 • najmanj en mora biti častnik rodu mornarice
 • najmanj en mora biti častnik ali podčastnik potapljač
 • najmanj en mora biti podčastnik ali častnik Slovenske vojske

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
rokuje z osebnim orožjem in opremo
 • pisno zabeleži prevzem osebnega orožja
 • pripravi osebno orožje
 • preveri varnostni mehanizem
 • preveri stanje osebnega orožja
 • preveri strelivo
 • očisti osebno orožje
 • po zaključenem delu varno odloži orožje na ustrezno mesto
 • pozna osnovne predpise o svojem strokovnem področju
 • pozna taktično-tehnične karakteristike orožja in opreme
 • pozna tehnično dokumentacijo, materialne liste in začasne listine za izdajo materialnih sredstev
 • pozna osebno orožje, njegovo uporabo in vzdrževanje
 • pozna varnostne predpise pri delu z orožjem
 • Izvede streljanje z osebno oborožitvijo:
  • pripravi osebno oborožitev
  • preveri varnostni mehanizem
  • preveri naboje ali strelivo
  • zavzame položaj za streljanje
  • izbere cilj
  • izvede merjenje in proženje
  • uporablja osebno orožje
  • prekine streljanje in zaklene ali izprazni orožje
  • v določenem času v pravilnem vrstnem redu razstavi osebno orožje
  • očisti posamezne dele
  • v predpisanem vrstnem redu sestavi orožje in preveri brezhibnost le-tega
  • po zaključenem delu odloži orožje na ustrezno mesto
  • upošteva pravila varnosti pri delu z oborožitvijo
izvaja operativne naloge vojaka mornarja na področju bojnega delovanja
 • uporablja in vzdržuje ladijsko oborožitev
 • izvaja direktne akcije
 • izvaja specialno izvidovanje
 • izvaja vse vrste vizualne signalizacije
 • izvaja ukrepe za preprečevanje požara, vdora vode in okvar na plovilih
 • izvaja protidiverzantsko, protizračno protiraketno in protiartilerijsko, protiminsko, protidesantno in RKB-obrambo
 • izvaja napad na nasprotnikove cilje po ukazu nadrejenega
 • izvaja nadzor akvatorija in plovil
 • izvaja logistično oskrbo organizacijske enote
 • izvaja postopke in aktivnosti v skladu s standardnimi operativnimi postopki (SOP)
 • izvaja opazovanje morskega akvatorija v okviru ladijske straže
 • vzdržuje notranjost in zunanjost ladje ter vgrajene opreme
 • vzdržuje ladijske pogonske stroje in druge naprave v strojnici ladje
 • pozna taktično tehnične lastnosti oborožitve in pravila streljanja
 • usposobljen je za uporabo in vzdrževanje osebne in ladijske oborožitve, s katero upravlja
 • pozna postopke mornarja za iskanje in reševanje na morju
 • pozna izvajanje vseh vrst vizualne signalizacije
 • pozna izvajanje postopkov za preprečevanje požara, vdora vode in okvar na plovilih
 • pozna postopke mornarja za protidiverzantsko, protizračno, protiraketno in protiartilerijsko, protiminsko, protidesantno in radiološko, kemično in biološko (RKB) obrambo
 • pozna postopke mornarja za napad na nasprotnikove cilje
 • pozna postopke mornarja za nadzor akvatorija in plovil
 • pozna logistično oskrbo organizacijske enote
 • pozna standardne operativne postopke (SOP) na področju dela
 • pozna opazovanje morskega akvatorija v okviru ladijske straže
 • pozna vzdrževanje notranjosti in zunanjost ladje
 • pozna vzdrževanje zadolžene opreme
 • pozna osnovno vzdrževanje ladijskih pogonskih strojev in sredstev v strojnici ladje
 • Prikaže postopke na področju bojnega delovanja mornarja (po izbiri komisije):
  • pripravi plovilo in preveri brezhibnost delovanja le-tega
  • sodeluje pri načrtovanju naloge
  • sprejeme in prouči nalogo
  • izvede direktno akcijo
  • izvede proti-diverzantsko obrambo
  • izvede protizračno obrambo
  • izvede proti-artilerijsko obrambo
  • izvede protiminsko obrambo
  • izvede proti-desantsko obrambo
  • izvede RKB obrambo
  • izvede specialno izvidništvo
  • izvede napad na nasprotnikove cilje
  • izvede nadzor nad akvarorijem in plovili
  • izvede vse vizualno signalizacijo po izboru komisije
  • izvede varno plovbo skladno s pravili za izogibanje trčenjem na morju
  • uporabi različne navigacijske priročnike
  • uporabi terestično in elektronsko navigacijo
  • uporabi optoelektronska sredstva
  • spremlja in upošteva vremenske pogoje
  • uporabi sredstva komunikacije
  • zaključi s plovbo, pregleda in oskrbi čoln
  • izvede ukrepe za preprečevanje požara, vdora vode in okvar na plovilih
  • upošteva varnostna navodila za uporabo vojaškega plovila
  • upošteva standardne operativne postopke (SOP)
  • analizira izvedbo naloge
upravlja čolne in rokuje z njimi ter prevaža tovor in potnike
 • opazuje navigacijske oznake in pomorski promet ter poroča
 • spremlja in upošteva hidrometeorološko situacijo na morju
 • zbira hidrometeorološke napovedi za plovbo ali druge aktivnosti na morju
 • upošteva hidrometeorološke razmere v času plovbe ali drugih aktivnosti na morju
 • uporablja sredstva komunikacij na plovilu
 • uporablja sredstva za reševanje na morju
 • sodeluje pri vkrcanju in izkrcanju potnikov na krovu ter pri natovarjanju in raztovarjanju tovora
 • sodeluje pri prevozu MTS
 • uporablja optoelektronska sredstva
 • manevrira z ladijskim čolnom
 • sodeluje pri vkrcanju in izkrcanju iz skladišč plovil
 • sodeluje pri prevozu nevarnih snovi
 • pozna navigacijske oznake in pomorski promet ter je usposobljen za poročanje
 • pozna uporabo optoelektronskih sredstev
 • pozna uporabo sredstev komunikacij na plovilu
 • pozna uporabo sredstev za reševanje na morju
 • pozna osnove hidrometeorologije za delo na morju
 • pozna pravilno uporabo manjših plovil in ravnanje z njimi
 • pozna osnove terestične in elektronske navigacije
 • pozna pomorska sredstva zvez
 • pozna manevre s plovili pri iskanju in reševanju na morju
 • pozna postopke varne plovbe
 • pozna merila varnosti pri prevozu ljudi in tovora
 • pozna postopke vkrcanja/izkrcanja ljudi in natovarjanja/raztovarjanja tovora
 • Upravlja čoln (po izboru komisije):
  • pripravi čoln na plovbo
  • izvede manever s čolnom
  • izvede manever v skladu z načrtom iskanja in reševanja na morju
  • izvede varno plovbo skladno s pravili za izogibanje trčenjem na morju
  • uporabi različne navigacijske priročnike
  • uporabi terestično in elektronsko navigacijo
  • uporabi optoelektronska sredstva
  • spremlja in upošteva vremenske pogoje
  • uporabi sredstva komunikacije
  • pravilno priveže ali zasidra čoln
  • zaključi s plovbo, pregleda in oskrbi čoln
  • opiše postopke varovanja oseb in okolja pri prevozu nevarnih snovi
  • opiše posebne pogoje in varnostne predpise pri prevozu minsko-eksplozivnih sredstev
izvaja naloge v mednarodnih operacijah in sodeluje v misijah
 • izvaja zaščito in reševanje
 • sodeluje z lokalnim prebivalstvom
 • izvaja varovanje
 • izvaja opazovanje
 • izvaja preglede plovil in sidrišč
 • sodeluje pri nadzoru množic
 • pozna pravila delovanja enot v stabilizacijskem delovanju
 • pozna taktične postopke potapljaških enot in je izurjen v njih
 • pozna pravila o uporabi orožja v stabilizacijskem delovanju
 • zna uporabiti sredstva in opremo za zaščito in reševanje
 • pozna postopke predvidene s pravili delovanja v območju odgovornosti, in je izurjen v njih
 • pozna postopke patruljiranja in opazovanja na morju
 • Prikaže postopek zaščite in reševanja (po izbiri komisije):
  • sodeluje pri načrtovanju naloge
  • pripravi oborožitev in opremo
  • izvede nalogo skladno z ukazom in glede na situacijo
  • poroča o izvedbi naloge
  • vzdržuje zvezo z nadrejenimi in s sosedi
  • upošteva varnostne ukrepe
izvaja naloge v sistemu zaščite in reševanja
 • sodeluje pri iskanju in reševanju
 • sodeluje pri evakuaciji
 • nudi prvo pomoč
 • sodeluje pri odpravljanje posledic nesreč
 • zna uporabiti sredstva in opremo pehotnih in mornariških enot za zaščito in reševanje
 • pozna temeljno organiziranost, način delovanja in opremo sodelujočih struktur (CZ, gasilci, GRS, policija …)
 • pozna osnovne predpise o svojem strokovnem področju
 • pozna standardne postopke za izvedbo naloge
 • pozna postopke in taktiko prometa preko sredstev zvez
 • pozna temeljne postopke prve pomoči
 • Prikaže postopek zaščite in reševanja (po izbiri komisije):
  • sodeluje pri načrtovanju naloge
  • pripravi oborožitev in opremo
  • izvede nalogo skladno z ukazom in glede na situacijo
  • poroča o izvedbi naloge
  • vzdržuje zvezo z nadrejenimi in s sosedi
  • upošteva varnostne ukrepe
izvaja naloge organov varovanja
 • izvaja fizično varovanje moštva in objektov posebnega pomena za obrambo
 • skrbi za varnost vojakov in za lastno varnost
 • izvaja dežurstvo, stražo in požarno varnost v skladu s predpisi
 • uporablja naprave in sredstva tehničnega varovanja
 • pozna temeljne postopke varovanja stvari in objektov
 • pozna načrt varovanja in predpisane ukrepe
 • pozna osnovne predpise o svojem strokovnem področju
 • pozna standardne postopke za izvedbo naloge
 • pozna splošne predpise o prevozu oseb, orožja SIMES in MTS
 • pozna tehnične karakteristike sredstev tehničnega varovanja
 • pozna pravila in predpise o opravljanju notranje službe
 • pozna pravila in predpise o opravljanju stražarske službe
 • pozna pravila in predpise o izvajanju postopkov alarmiranja
 • Prikaže postopek varovanja (po izbiri komisije):
  • prouči dokumente varovanja
  • sodeluje pri načrtovanju naloge
  • pripravi oborožitev in opremo
  • izvede varovanje
  • poroča o izvedbi naloge
  • vzdržuje zvezo z nadrejenimi in s sosedi
  • upošteva varnostne ukrepe

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Navodila za vzdrževanje in uporabo jurišne puške
 • Navodila za vzdrževanje in uporabo puškomitraljeza
 • Navodila za vzdrževanje in uporabo minometa
 • Navodila za vzdrževanje in uporabo RPOO-1
 • Navodila za vzdrževanje in uporabo RPOO-2
 • Navodila za vzdrževanje in uporabo PORS
 • Pravilo pehotna četa vod
 • Navodilo: motorizirani vod
 • Taktični priročnik za vojaka

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • kapitan fregate Ivan Žnidarič, 430. mornariški divizion
 • porf Bogomir Tomažič, 430. mornariški divizion
 • štabni vodnik Dušan Ivančič, 430. mornariški divizion
 • Klement Drofenik, Center RS za poklicno izobraževanje

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje