Vojak inženirstva/vojakinja inženirstva (8630.006.4.1)

Naziv:

Vojak inženirstva/vojakinja inženirstva

Status:

Objava v Uradnem listu RS

Datum objave sklepa ministra:

21.9.2007

Predhodniki:

Klasius-P16:

Vojaštvo in obramba (1031)

Klasius-SRV:

Četrta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (24000)

Raven kvalifikacije:

SOK 4, EOK 4


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

VOJAK INŽENIRSTVA/VOJAKINJA INŽENIRSTVA 86300061

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard VOJAK INŽENIRSTVA/VOJAKINJA INŽENIRSTVA 8630.006.0 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • Srednja poklicna izobrazba katere koli smeri
 • Opravljeno osnovno vojaško usposabljanje za dolžnosti v inženirstvu ali funkcionalno vojaško usposabljanje za posamezne dolžnosti
 • Opravljen tečaj za delo z motorno žago in motornim vrtalnikom
 • Nacionalna poklicna kvalifikacija Vojak strelec / vojakinja strelka ali odslužen vojaški rok pred letom 2004
 • Opravljen test telesnih sposobnosti (Cooperjev test)
 • Opravljen zdravniški pregled

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

Poklicne kvalifikacije ni mogoče pridobiti v programu za pridobitev poklicne ali strokovne izobrazbe.

4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1 Potrjevanje

V postopku preverjanja kandidat ob pomoči kadrovskih organov Slovenske vojske pripravi osebni portfolio, ki ga komisija ovrednoti in prizna vsebine delno ali v celoti. V primeru, da komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, kandidatu določi naloge za preverjanje.


4.2 Preverjanje

Praktično preverjanje.


5. Merila preverjanja

Merila, ki jih je potrebno upoštevati

 • pripravo kandidata na delo
 • obvladovanje dela
 • obvladovanje določenega zaporedja opravil
 • kontrolo storitve
 • upoštevanje pravil varnosti pri delu z oborožitvijo

Izločilna Merila

 • nepravilno rokovanje z orožjem SiMES in orodji za delo
 • neupoštevanje pravil varnosti pri delu z oborožitvijo

Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela

Področje ocenjevanjaDelež (%)
načrtovanje in priprava naloge10
izvedba60
dokumentacija10
ustni zagovor20

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

Vojak/vojakinja

7. Raven zahtevnosti dela

(IV)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

Materialni pogoji

 • formacijska oborožitev ter sredstva in oprema inženirstva

 • poligon
 • vadišče za inženirska usposabljanja

Kadrovski pogoji

Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih je:

 • najmanj en član podčastnik ali častnik inženirstva
 • najmanj en član podčastnik ali častnik Slovenske vojske

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
rokuje z osebno oborožitvijo
 • pisno zabeleži prevzem orožja
 • pripravi orožje in opremo za uporabo
 • preveri varnostni mehanizem
 • preveri naboje ali strelivo
 • uporablja orožje
 • očisti orožje
 • varno odloži orožje na ustrezno mesto po zaključenem delu
 • pozna taktično tehnične-lastnosti osebne oborožitve
 • pozna pravila streljanja in uporabe osebne oborožitve
 • pozna čistilna sredstva in pripomočke za vzdrževanje osebne oborožitve
 • Izvede streljanje (po izbiri komisije):
  • pripravi osebno oborožitev
  • preveri orožje in varnostni mehanizem
  • preveri naboje ali strelivo
  • zavzame položaj za streljanje
  • izbere cilj
  • izvede merjenje in proženje
  • uporablja orožje
  • prekine streljanje in zaklene ali izprazni orožje
  • v določenem času v pravilnem vrstnem redu razstavi orožje
  • očisti posamezne dele
  • v predpisanem vrstnem redu sestavi orožje in preveri brezhibnost le-tega
  • po zaključenem delu odloži orožje na ustrezno mesto
izvaja naloge v mednarodnih operacijah in sodeluje v misijah
 • izvaja zaščito in reševanje
 • sodeluje z lokalnim prebivalstvom
 • izvaja varovanje
 • izvaja opazovanje
 • izvaja preglede ljudi in vozil
 • sodeluje pri nadzoru množic
 • pozna pravila delovanje v stabilizacijskem delovanju
 • pozna taktične postopke svoje enote/roda in je izurjen v njih
 • pozna pravila uporabe orožja v stabilizacijskem delovanju
 • zna uporabiti sredstva in opremo za zaščito in reševanje
 • pozna postopke, predvidene s pravili delovanja v območju odgovornosti, in je izurjen v njih
 • Prikaže postopek zaščite in reševanja (po izbiri komisije):
  • sodeluje pri načrtovanju naloge
  • pripravi oborožitev in opremo
  • izvede nalogo skladno z ukazom in glede na situacijo
  • poroča
  • vzdržuje zvezo z nadrejenimi in s sosedi
  • upošteva varnostne ukrepe
izvaja naloge v sistemu zaščite in reševanja
 • sodeluje pri reševanju
 • sodeluje pri evakuaciji
 • sodeluje pri odpravljanju posledic nesreč
 • nudi prvo pomoč
 • zna uporabiti sredstva in opremo pehotnih in motoriziranih enot za zaščito in reševanje
 • Prikaže postopek zaščite in reševanja (po izbiri komisije):
  • sodeluje pri načrtovanju naloge
  • pripravi oborožitev in opremo
  • izvede nalogo skladno z ukazom in glede na situacijo
  • poroča
  • vzdržuje zvezo z nadrejenimi in s sosedi
  • upošteva varnostne ukrepe
izvaja naloge organov varovanja
 • skrbi za varnost vojakov in za lastno varnost
 • izvaja dežurstvo, stražo in požarstvo v skladu s predpisi
 • izvaja fizično varovanje moštva in objektov
 • uporablja naprave in sredstva tehničnega varovanja
 • pozna temeljne postopke varovanja oseb, stvari in objektov
 • pozna načrt varovanja in predpisane ukrepe
 • pozna osnovne predpise s svojega strokovnega področja
 • pozna standardne postopke za izvedbo naloge
 • pozna splošne predpise o prevozu oseb, orožja SIMES in MTS
 • pozna tehnične karakteristike sredstev tehničnega varovanja
 • pozna pravila in predpise za opravljanje notranje službe
 • pozna pravila in predpise za opravljanje stražarske službe
 • pozna pravila in predpise za izvajanje postopkov alarmiranja
 • Prikaže postopek varovanja (po izbiri komisije):
  • prouči dokumente varovanja
  • sodeluje pri načrtovanju naloge
  • pripravi oborožitev in opremo
  • izvede varovanje
  • poroča
  • vzdržuje zvezo z nadrejenimi in s sosedi
  • upošteva varnostne ukrepe
izvaja taktične postopke na bojišču
 • sodeluje pri nalogah oviranja – pri izdelavi fortifikacijskih in minsko-eksplozivnih ovir (MEO)
 • sodeluje pri inženirskem izvidništvu
 • sodeluje pri izdelavi prehodov skozi fortifikacijske in minsko-eksplozivne ovire
 • sodeluje v kontrolno-zaščitni službi (KZS)
 • pozna vrste in namen fortifikacijskih in minsko-eksplozivnih ovir, pozna materiale in orodja za izdelavo ter postopke pri izdelavi
 • pod nadzorom izdela določeno oviro
 • pozna osnove izvidništva ter sredstva in postopke pridobivanja inženirskih izvidniških podatkov
 • usposobljen je za izdelavo prehodov skozi fortifikacijske in minsko-eksplozivne ovire
 • usposobljen za izvajanje nalog v sestavi KZS
 • Izvede nalogo izdelave fortifikacijskih in minsko-eksplozivnih ovir (MEO):
  • našteje vrste fortifikacijskih in minsko-eksplozivnih ovir (MEO)
  • razloži način izdelave določene fortifikacijske ali minsko-eksplozivne ovire (MEO)
  • izmeri določen element ali objekt (po izbiri komisije) in zapiše podatke v obrazec ali izdela enostavno skico
  • prikaže postavitev oznak za označevanje NUS in prehoda skozi fortifikacijske in MEO
  • usmeri vozilo skozi MEO
  • spoštuje zaščitne ukrepe pri delu z MES
rokuje z minsko-eksplozivnimi sredstvi (MES) in sredstvi za vžig MES
 • prenaša MES in sredstva za vžig MES
 • oblikuje eksplozivne polnitve (EP)
 • namešča EP na elemente – objekte za rušenje
 • preverja brezhibnost sredstev za vžig MES
 • vžiga posamezne EP in mreže
 • sodeluje pri izdelavi mrež za vžig EP
 • rokuje z minami v oborožitvi v Slovenski vojski
 • usposobljen je za delo z eksplozivi in sredstvi za vžig
 • usposobljen je za delo z minami v oborožitvi Slovenski vojski
 • seznanjen je z minami tujih vojska
 • seznanjen je s sistemi za miniranje in razminiranje
 • pozna in spoštuje ukrepe zaščite pri delu z MES
 • Prikaže rokovanje z minsko-eksplozivnimi sredstvi (MES) in sredstvi za vžig MES (po izboru komisije):
  • pripravi eksplozivno polnitev za vžig in jo vžge
  • pripravi MES in sredstva za vžig MES in jih prenese na določeno mesto
  • preveri brezhibnost MES in sredstev za vžig MES
  • oblikuje eksplozivno polnitev (EP) in jo namesti na določen element
  • namesti sredstva za vžig
  • vžge EP na določen način
  • spoštuje zaščitne ukrepe pri delu z MES
 • Prikaže rokovanje z minami (po izboru komisije):
  • postavi in odstrani mino
  • pripravi mino in jo prenese na določeno mesto
  • postavi, oboroži in maskira določeno mino
  • odkrije mino na določen način
  • razoroži mino
  • očisti mino in jo vrne na mesto izvzema
  • spoštuje zaščitne ukrepe pri delu z MES
 • Opiše postopek pri odkritju neznanega neeksplodiranega ubojnega sredstva (NUS):
 • Uporabi minoiskalec:
  • pripravi minoiskalec za delo
  • dela z minoiskalcem
  • pregleda minoiskalec po uporabi
  • spoštuje zaščitne ukrepe pri delu z MES
 • Uporabi komplet za miniranje in razminiranje:
  • prikaže delo s tipalko
  • opiše sestavne dele kompleta
  • pregleda komplet po uporabi
  • spoštuje zaščitne ukrepe pri delu z MES
 • Uporabi komplet za rušenje:
  • opiše sestavne dele kompleta
  • komplet po uporabi pregleda
  • spoštuje zaščitne ukrepe pri delu z MES
obdeluje različne materiale in izdeluje fortifikacijske ovire
 • izdeluje lesene elemente na podlagi skice
 • sodeluje pri izdelavi fortifikacijskih ovir
 • izdeluje vrtine v kamen in beton in razbija kamen ter beton
 • dela z bodečo žico in končertino
 • pozna delitev fortifikacijskih ovir, materiale in orodja za izdelavo ter postopke pri izdelavi
 • razume skice in enostavne načrte
 • usposobljen je za uporabo ročnega orodja za obdelavo različnih materialov
 • Na podlagi skice izdela določen element z ročnim orodjem (po izboru komisije):
  • pripravi orodje, material
  • prouči skico
  • izdela element
  • spoštuje ukrepe zaščite pri delu
  • spoštuje navodila za uporabo ročnega orodja
upravlja z inženirskimi stroji in napravami
 • upravlja z inženirskim strojem ali napravo
 • pozna osnove motoroznanstva
 • Upravlja z inženirskimi stroji in napravami (po izboru komisije):
  • pripravi inženirski stroj ali napravo
  • upravlja z inženirskim strojem
  • uporabi inženirsko napravo
  • spoštuje navodila za uporabo
  • upošteva pravila varstva pri delu
izvaja naloge pri izgradnji in vzdrževanju začasnih objektov
 • izvaja enostavna dela ob pripravi gradbišča
 • sodeluje pri izdelavi nosilne konstrukcije, pokrivke, notranji ureditvi objekta in pri urejanju okolice
 • izvaja enostavna dela pri izdelavi in vzdrževanju prometne infrastrukture
 • sodeluje pri izgradnji začasnih mostov
 • pozna osnovne elemente gradbišča ter osnove varstva pri delu na gradbišču
 • usposobljen je za izvajanje pripravljalnih del pri izgradnji začasnih objektov
 • usposobljen je za izvajanje enostavnih gradbenih del
 • Izvede nalogo pri izgradnji in vzdrževanju začasnih objektov (po izboru komisije):
  • pripravi orodje in material
  • našteje osnovne elemente gradbišča
  • našteje osnovne gradbene materiale
  • sodeluje pri izdelavi nosilne konstrukcije, pokrivke, pri notranji ureditvi objekta in pri urejanju okolice
  • izvede enostavna dela pri vzpostavitvi in vzdrževanju prometne infrastrukture
  • sodeluje pri izgradnji začasnih mostov
  • upošteva ukrepe za zagotovitev varnega dela na gradbišču
izvaja naloge pri maskiranju objektov in MS
 • sodeluje pri maskiranju s formacijskimi sredstvi
 • sodeluje pri maskiranju s priročnimi sredstvi
 • pozna formacijska in priročna sredstva za maskiranje
 • seznanjen je z osnovnimi načeli in metodami maskiranja
 • usposobljen je za uporabo formacijskih in priročnih sredstev za izvajanje nalog maskiranja
 • Izvede maskiranje objektov in MS (po izboru komisije):
  • pripravi formacijska sredstva za maskiranje
  • izvede maskiranje s formacijskimi sredstvi
  • pripravi priročna sredstva za maskiranje
  • izvede maskiranje s priročnimi sredstvi
  • prikaže uporabo maskirne mreže pri maskiranju določenega objekta ali MS
  • izvede maskiranje objektov z barvami (dekorativno maskiranje)
  • spoštuje ukrepe zaščite pri delu z MES
izvaja osnovno vzdrževanje materialno-tehničnih sredstev (MTS) ter minsko-eksplozivnih sredstev (MES)
 • vzdržuje opremo in oborožitev, za kateri je zadolžen in sodeluje pri vzdrževanju skupnih oborožitvenih - inženirskih sistemov
 • sodeluje pri vzdrževanju kolektivne oborožitve in opreme
 • pozna taktično-tehnične lastnosti materialno-tehničnih sredstev (MTS) ter minsko-eksplozivnih sredstev (MES)
 • pozna čistilna sredstva in pripomočke za vzdrževanje MTS in MES
 • pozna predpisane postopke in sredstva za izvajanje osnovnega vzdrževanja MTS in MES
 • Izvaja osnovno vzdrževanje materialno-tehničnih sredstev (MTS) ter minsko-eksplozivnih sredstev (MES) (po izboru komisije):
  • očisti MTS ali MES z uporabo predpisanih sredstev in pripomočkov
  • določeno MTS dopolni z gorivom in mazivom v skladu s predpisanim postopkom za to MTS
  • izvede dnevni pregled MTS
  • pripravi določeno MTS za transport
  • upošteva predpisane postopke in sredstva za izvajanje osnovnega vzdrževanja MTS in MES

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Navodila za uporabo in vzdrževanje osebne oborožitve
 • Navodila za uporabo in vzdrževanje posameznih inženirskih MTS
 • Taktični priročnik za vojaka
 • Eksplozivne snovi, MORS, Ljubljana, 1997.
 • MES v boju proti sovražniku, Partizanska Knjiga, Ljubljana, 1973.
 • Pirotehnika i inicialna sredstva, VIZ, Beograd, 1983.
 • Uputstvo za rušenje, SSNO, Beograd, 1972.
 • Razstreliva in pribor za razstreljevanje, KIK, Ljubljana
 • Tablice za rušenje (priročnik), MORS, Ljubljana, 1996.
 • Prenosno skladišče razstrelilnih snovi, KIK, Ljubljana
 • Pravilo: Komplet za miniranje i razminiranje - novi tip, SSNO, Beograd, 1963.
 • Pravilo o protivpešadijskim i protivtenkovskim minama, SSNO, Beograd, 1970.
 • Priručnik o MES, SSNO, Beograd, 1967.
 • Proivtenkovska mina antimagnetna TMA-3 i plovna rečna mina-1, SSNO, Beograd, 1963.
 • Protivtenkovska razorno-probojna mina-6, SSNO, Beograd, 1978.
 • Satni upaljači: SU-10č, M-66/1 i SU-24Č, M-70, SSNO, Beograd, 1971.
 • Specialni mehanički upaljači-69, SSNO, Beograd, 1979.
 • Priročnik za poveljnike oddelkov, MORS, Ljubljana, 2000.
 • Norme in merila za preverjanje in ocenjevanje usposobljenosti in izurjenosti vojakov in enot SV, GŠSV, Ljubljana, 2001.
 • Inžinjerijski priručnik 1, SSNO, Beograd, 1975.
 • Inžinjerijski priručnik 2, SSNO, Beograd, 1973.
 • Inžinjerijsko izviđanje, SSNO, Beograd, 1972.
 • Maskiranje, SSNO, Beograd, 1984.
 • Uputstvo o izgradnji bunkera i skloništa od mesnog materiala i tipskih sklapajučih elemenata, SSNO, Beograd, 1967.
 • Utvrđivanje na krasu, VIZ, Beograd, 1974.
 • Premagovanje prostora in ovir, MORS, 1996.
 • Mabey compact panel bridging, Mabey&Johnson LTD, Twyford
 • Uputstvo za motorni bušač "PIONJAR" 120, SSNO, Beograd, 1987.
 • Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (Uradni list RS, št. 89/99)
 • Pravilnik o osebni varovalni opremi (Uradni list RS, št. 89/99)
 • Pravilnik o varnostnih znakih (Uradni list RS, št. 89/99)
 • Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti hrupu pri delu (Uradni list RS, št. 07/01)
 • Pravilnik o zagotavljanju varnosti in zdravja pri ročnem premeščanju bremen (Uradni list RS, št. 30/00)
 • Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim in/ali mutagenim snovem (Uradni list RS, št. 38/00)
 • Pravila službe Slovenske vojske
 • Postrojitvena pravila Slovenske vojske

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • maj Aleksander Murko, Center za doktrino in razvoj v Slovenski vojski
 • maj Marjan Povšič, Center za doktrino in razvoj v Slovenski vojski
 • Koordinacija pri pripravi kataloga poklicnega standarda: Urška Marentič, CPI
Publikacija

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje