Vojak nuklearno-radiološko-kemično-biološke obrambe (nrkbo)/vojakinja nuklearno-radiološko-kemično-biološke obrambe (nrkbo) (8630.007.4.1)

Naziv:

Vojak nuklearno-radiološko-kemično-biološke obrambe (nrkbo)/vojakinja nuklearno-radiološko-kemično-biološke obrambe (nrkbo)

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

21.9.2007

Predhodniki:

Klasius-P16:

Vojaštvo in obramba (1031)

Klasius-SRV:

Četrta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (24000)

Raven kvalifikacije:

SOK 4, EOK 4


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

VOJAK NUKLEARNO-RADIOLOŠKO-KEMIČNO-BIOLOŠKE OBRAMBE (NRKBO)/VOJAKINJA NUKLEARNO-RADIOLOŠKO-KEMIČNO-BIOLOŠKE OBRAMBE (NRKBO) 86300071

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard VOJAK NUKLEARNO-RADIOLOŠKO-KEMIČNO-BIOLOŠKE OBRAMBE (NRKBO)/VOJAKINJA NUKLEARNO-RADIOLOŠKO-KEMIČNO-BIOLOŠKE OBRAMBE (NRKBO) 8630.007.0 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • Srednja poklicna izobrazba katere koli smeri
 • Opravljeno osnovno vojaško usposabljanje za dolžnosti v nuklearno – radiološko – kemično – biološki obrambi (NRKBO)
 • Nacionalna poklicna kvalifikacija Vojak strelec / vojakinja strelka ali odslužen vojaški rok pred letom 2004
 • Opravljen test telesnih sposobnosti (Cooperjev test)
 • Opravljen zdravniški pregled

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

Poklicne kvalifikacije ni mogoče pridobiti v programu za pridobitev poklicne ali strokovne izobrazbe.

4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1 Potrjevanje

V postopku preverjanja kandidat ob pomoči kadrovskih organov Slovenske vojske pripravi osebni portfolio, ki ga komisija ovrednoti in prizna vsebine delno ali v celoti. V primeru, da komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, kandidatu določi naloge za preverjanje.


4.2 Preverjanje

Praktično preverjanje.


5. Merila preverjanja

Merila, ki jih je potrebno upoštevati

 • pripravo kandidata na delo
 • obvladovanje dela
 • obvladovanje določenega zaporedja opravil
 • kontrolo storitve
 • upoštevanje pravil varnosti pri delu z oborožitvijo
 • upoštevanje pravil varnega dela s sredstvi in opremo NRKBO

Izločilna Merila

 • nepravilno rokovanje s sredstvi in opremo NRKBO
 • neupoštevanje pravil varnosti pri delu z oborožitvijo

Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela

Področje ocenjevanjaDelež (%)
načrtovanje in priprava naloge10
izvedba70
dokumentacija10
ustni zagovor10

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

Vojak/vojakinja

7. Raven zahtevnosti dela

(IV)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

 • sredstva in oprema enote NRKBO

 • osebna oprema in oborožitev kandidata
 • ustrezen prostor – vadišče za izvajanje nalog pri preverjanju

9.2. Kadrovski pogoji

Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih je:

 • najmanj en član podčastnik ali častnik NRKBO
 • najmanj en član podčastnik ali častnik Slovenske vojske

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
rokuje z osebnim orožjem in opremo
 • pisno zabeleži prevzem orožja
 • pripravi orožje in opremo za uporabo
 • preveri varnostni mehanizem
 • preveri naboje ali strelivo
 • uporablja orožje
 • očisti orožje
 • varno odloži orožje na ustrezno mesto po zaključenem delu
 • pozna taktično-tehnične lastnosti osebne oborožitve
 • pozna pravila streljanja in uporabe osebne oborožitve
 • Izvede streljanje (po izbiri komisije):
  • pripravi osebno oborožitev
  • preveri orožje in varnostni mehanizem
  • preveri naboje ali strelivo
  • zavzame položaj za streljanje
  • izbere cilj
  • izvede merjenje in proženje
  • uporablja orožje
  • prekine streljanje in zaklene ali izprazni orožje
  • v določenem času v pravilnem vrstnem redu razstavi orožje
  • očisti posamezne dele
  • v predpisanem vrstnem redu sestavi orožje in preveri brezhibnost le-tega
  • po zaključenem delu odloži orožje na ustrezno mesto
rokuje s sredstvi NRKBO in z ostalo opremo
 • pripravi sredstva NRKBO
 • pripravi opremo za individualno in skupinsko delo
 • preverja delovanje osebnega orožja, sredstev in opreme
 • pozna osnovne principe delovanja sredstev NRKBO
 • pozna delovanje in postopke za uporabo osebnega orožja
 • Prikaže rokovanje s sredstvi NRKBO in z ostalo opremo (po izbiri komisije):
  • prevzame NRKBO sredstva
  • preveri stanje NRKBO sredstev
  • prevzame osebno opremo
  • preveri stanje osebne opreme
izvaja postopke NRKB zaščite
 • izvaja postopke za zaščito zdravja pred delovanjem NRKB orožij in grožnjam s podobnimi učinki
 • uporablja NRKB zaščitna sredstva ter izvaja osebno dekontaminacijo
 • izvaja postopke za zaščito MTS, hrane in vode
 • sodeluje pri postavitvi naprav za skupinsko NRKB zaščito
 • pozna osnove uporabe in delovanja NRKB in sorodnih (ROTA)
 • orožij ter postopke za zaščito pred njegovim delovanjem
 • prepozna jedrske in kemične napade
 • zaveda se posledic biološkega napada
 • pozna RKB alarme in signale in je izurjen za ustrezne postopke
 • prepozna obstoj kemične nevarnosti in indikacije biološkega napada in se ustrezno zaščiti
 • pozna stopnje NRKB zaščite
 • pozna zaščitno masko in zaščitno RKB obleko in jo zna pravilno uporabiti
 • usposobljen je za izvedbo postopkov za zaščito pred učinki jedrske eksplozije: svetlobni blisk, toplotni val, udarni val ter radioaktivno sevanje
 • izurjen je za izvajanje takojšnje osebne dekontaminacije
 • pozna oznake in načine označevanja RKB kontaminacije
 • pozna postopke za zaščito MS in živil
 • pozna osnove skupinske NRKB zaščite
 • Izvede postopke NRKB zaščite:
  • postavi zaščitno masko, lahko zaščitno obleko in ostala zaščitna sredstva v zaščitni položaj v skladu z ukazano stopnjo nevarnosti
  • izvede postopek ob jedrski nevarnosti (jedrski eksploziji)
  • izvede postopek ob kemični nevarnosti
  • izvede postopke ob biološkem napadu
  • navede znake, ki kažejo na jedrski in kemični napad
  • navede znake, ki kažejo na obstoj kemične nevarnosti in indikacije biološkega napada
  • izvede postopek dekontaminacije s priborom za osebno dekontaminacijo
  • navede osnovne značilnosti JRKB in sorodnih (ROTA) orožij ter postopke za zaščito
  • našteje osnovne postopke pri skupinski NRKB zaščiti
  • navede pravila gibanja v objektih KOLPRO
  • oskrbi kontaminiranega ranjenca (prva pomoč z uporabo pribora za osebno dekontaminacijo, evakuacija)
izvaja NRKB detekcijo in identifikacijo
 • izvaja detekcijo in identifikacijo bojnih strupov in industrijskih kemičnih snovi (TIS) s kemičnimi detektorji
 • izvaja merjenje doz in dozne hitrosti z radiološkim detektorjem in dozimetri
 • izvaja organoleptično detekcijo
 • izvaja detekcijo bioloških agensov z biološkimi detektorji
 • izvaja označevanje NRKB kontaminacije
 • izvaja vzorčenje
 • izvaja označevanje kontaminiranih površin, objektov
 • pozna princip delovanja in uporabe sredstev za detekcijo in identifikacijo bojnih strupov ter za detekcijo in dozimetrijo radioaktivnega sevanja
 • izurjen je v uporabi sredstev za detekcijo in identifikacijo bojnih strupov, detekcijo in dozimetrijo radioaktivnega sevanja
 • pozna pomen in namen detekcije bojnih strupov ter detekcije in dozimetrije radioaktivnega sevanja
 • pozna vrste doz in merske enote
 • Izvaja NRKB detekcijo in identifikacijo:
  • pripravi kemični detektor za delo in opravi detekcijo
  • pripravi radiološki detektor za delo in opravi detekcijo
  • pripravi biološki detektor za delo in opravi detekcijo
  • označi RKB kontaminacijo
  • izvede postopke vzorčenja
izvaja NRKB in meteo opazovanje in poročanje
 • izvaja orientacijo na zemljišču z uporabo topografske karte in tehničnih naprav
 • izvaja NRKB opazovanje
 • izvaja meteo opazovanje
 • zbira podatke, oblikuje ter pošilja NRKB in meteo poročila
 • pozna opremo in postopke za izvajanje orientacije na zemljišču
 • pozna osnove meteoroloških pojavov in meteorološkega opazovanja
 • pozna opremo in postopke za NRKB in meteo opazovanje
 • pozna komunikacijsko opremo in postopke za posredovanje NRKB poročil
 • Izvede NRKB in meteo opazovanje in poročanje:
  • izvede postopek orientacije s kompasom in karto
  • izvede postopek opazovanja NRKB napada
  • izvede meteorološke meritve
  • zabeleži in oblikuje NRKB- in meteo poročilo
  • posreduje NRKB in meteo poročilo s sredstvi zvez
izvaja operativno in popolno RKB dekontaminacijo
 • uporablja sredstva in naprave za operativno in popolno radiološko, kemično in biološko dekontaminacijo
 • izvaja postopke pri radiološki, kemični in biološki dekontaminaciji ljudi, vozil, opreme, objektov, zemljišč in živali
 • sodeluje pri urejanju postaje za dekontaminacijo
 • zbira in pakira kontaminirani material
 • preverja stopnjo kontaminacije pred izvedeno kontaminacijo in po njej
 • usposobljen je za uporabo naprav, sredstev in snovi za izvajanje popolne ter skupinske dekontaminacije
 • izvaja taktične postopke pri nalogah dekontaminacije
 • izurjen je v postopkih priprave in izvajanja RKB dekontaminacije
 • pozna opremo in postopke za ravnanje s kontaminiranim materialom
 • pozna ukrepe za zaščito zdravja pri izvajanju dekontaminacije
 • pozna norme nošenja in je izurjen v uporabi RKB zaščitnih sredstev
 • usposobljen je v postopkih za merjenje stopnje RKB kontaminacije
 • usposobljen je za izvajanje vseh taktičnih postopkov pri izvajanju nalog dekontaminacije
 • Izvede RKB dekontaminacijo:
  • pripravi napravo za izvajanje RKB dekontaminacije
  • pripravi delovno mesto za izvedbo dekontaminacije
  • izvede predpisane postopke po izvedeni dekontaminaciji (čiščenje naprav za dekontaminacijo, čiščenje zaščitnih sredstev in delovnega prostora)
  • z detektorjem izvede kontrolo kontaminacije po izvršeni dekontaminaciji
  • prikaže postopek s kontaminiranim materialom
izvaja naloge v mednarodnih operacijah in sodeluje v misijah
 • izvaja zaščito in reševanje
 • sodeluje z lokalnim prebivalstvom
 • izvaja varovanje
 • izvaja opazovanje
 • izvaja specialistične naloge s področja NRKBO
 • sodeluje pri nadzoru množic
 • pozna pravila delovanja enot v stabilizacijskem delovanju
 • pozna taktične postopke pehotnih in motoriziranih enot in je izurjen v njih
 • pozna pravila uporabe orožja v stabilizacijskem delovanju
 • obvlada uporabo sredstev in opreme za zaščito in reševanje
 • pozna postopke, predvidene s pravili delovanja v območju odgovornosti, in je izurjen v njih
 • Prikaže postopek delovanja ob mednarodni operaciji (po izbiri komisije):
  • sodeluje pri načrtovanju naloge
  • pripravi oborožitev in opremo
  • izvede nalogo skladno s SOP
  • poroča
  • vzdržuje zvezo z nadrejenimi in s sosedi
  • upošteva varnostne ukrepe
  • spoštuje mednarodno humanitarno in vojno pravo
izvaja naloge v sistemu zaščite in reševanja
 • sodeluje pri reševanju
 • sodeluje pri evakuaciji
 • sodeluje pri odpravljanju posledic nesreč
 • nudi prvo pomoč
 • obvlada uporabo sredstev in opreme enot NRKBO za naloge zaščite in reševanja
 • Prikaže postopek zaščite in reševanja (po izbiri komisije):
  • sodeluje pri načrtovanju naloge
  • pripravi oborožitev in opremo
  • izvede nalogo skladno z ukazom in glede na situacijo
  • poroča
  • vzdržuje zvezo z nadrejenimi in s sosedi
  • upošteva varnostne ukrepe
izvaja naloge organov varovanja
 • skrbi za lastno varnost in za varnost sodelujočih
 • izvaja varovanje pomembnih oseb
 • izvaja varovanje konvojev posebnega pomena
 • izvaja fizično varovanje moštva in objektov, ki so za obrambo posebnega pomena
 • uporablja naprave in sredstva tehničnega varovanja
 • pozna temeljne postopke varovanja oseb, stvari in objektov
 • pozna načrt varovanja in predpisane ukrepe
 • pozna osnovne predpise s svojega strokovnega področja
 • pozna standardne postopke za izvedbo naloge
 • pozna splošne predpise o prevozu oseb, orožja, SIMES in MTS
 • pozna tehnične karakteristike sredstev tehničnega varovanja
 • pozna pravila in predpise za opravljanje notranje službe
 • pozna pravila in predpise za opravljanje stražarske službe
 • pozna pravila in predpise za izvajanje postopkov alarmiranja
 • Prikaže postopek varovanja (po izbiri komisije):
  • prouči dokumente varovanja
  • sodeluje pri načrtovanju naloge
  • pripravi oborožitev in opremo
  • izvede varovanje
  • poroča
  • vzdržuje zvezo z nadrejenimi in s sosedi
  • upošteva varnostne ukrepe

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Navodilo za uporabo zaščitne maske M 95, 2001.
 • Navodilo za uporabo in hranjenje lahke zaščitne obleke (LZO), 2005.
 • Navodilo za uporabo pribora za osebno dekontaminacijo, 2005.
 • Navodilo za uporabo opozorilnih znakov za označevanje oz. nevarnega območja, opreme in zalog, 2001.
 • Skripta NRKBO, 2006.
 • Navodila za uporabo sredstev detekcije in dozimetrije NRKBO
 • Katalog OVV v 18. NRKBO
 • SOP izvidniška četa NRKBO
 • Jogan, S.: Mednarodno vojno (humanitarno) pravo, Uprava za razvoj MORS, Ljubljana, 1997.
 • Praznik, B.: Osnove varnostne vzgoje, Ministrstvo za obrambo, I. uprava, Ljubljana, 1993.
 • Pravila službe v slovenski vojski Ministrstvo za obrambo, Uprava za razvoj, Ljubljana, 1996.
 • Pravila vedenja za borce, Mednarodni odbor Rdečega križa, Ženeva, 1998.
 • Priročnik za poveljnike oddelkov, Služba za publicistiko MORS, Oddelek za založništvo, Ljubljana, 2000.
 • Vuletič, V., Pejčić, Z.: Protivnuklearno, hemijsko i biološko obezbeđenje, Vojnoizdavački zavod, Beograd, 1976.
 • FM 3-3: Chemical and Biological Contamination Avoidance,
 • FM 3-3-1: Nuclear Contamination Avoidance,
 • FM 3-4: NBC Protection,
 • FM 3-5: NBC Decontamination,
 • FM 3-6: Field Behavior of NBC Agents,
 • FM 3-9: Potential Military Chemical/Biological Agents and Compounds,
 • FM 3-14, MCRP 3-37.1A: Nuclear, Biological and Chemical (NBC) Vulnerability Analysis,
 • FM 3-19: NBC Reconnaissance,
 • FM 4-02.7: Health Service Support in a Nuclear, Biological and Chemical Environment: Tactics, Techniques and Procedures.
 • Vujadinovič, M.: Detekcija bojnih otrova, Vojnoizdavački zavod, Beograd, 1979.
 • Grabner, A.: Navodilo za uporabo avtomatskega kemičnega detektorja M 90 (za interno uporabo), 1998.
 • Arsič, B. in soavtorji: Borba protiv najvažnijih zaraznih bolesti, 1981.
 • Birtašević, B.: Biološko orožje, Vojnoizdavački zavod, Beograd, 1984.
 • Djorović, M.: Radiološka, hemijska i biološka dekontaminacija, Vojnoizdavački zavod, Beograd, 1980.
 • Standardi Slovenske vosjke: 2002(10), 2047(7), 2103(9), 2112(5), 2150(7), 2352(5), 2429(3), 2497(2)/AEP-45, 2515(1), 2871(3), 2941(2), 2984(5).

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • maj Djuro Sitar, Center za doktrino in razvoj v Slovenski vojski
 • Koordinacija pri pripravi kataloga poklicnega standarda: Urška Marentič, CPI
Publikacija

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje