Vojak posebnih enot/vojakinja posebnih enot
NPK katalog, koda 8630.008.4.1

Naziv:

Vojak posebnih enot/vojakinja posebnih enot

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

21.9.2007

Predhodniki:

Klasius-P16:

Vojaštvo in obramba (1031)

Klasius-SRV:

Četrta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (24000)

Raven kvalifikacije:

SOK 4, EOK 4


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Vojak posebnih enot/vojakinja posebnih enot (8630.008.4.1)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Vojak posebnih enot/vojakinja posebnih enot 8630.008.0 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • Srednja poklicna izobrazba katere koli smeri
 • Opravljeno usposabljanje za pripadnike specialnih sil
 • Nacionalna poklicna kvalifikacija Vojak strelec / vojakinja strelka ali odslužen vojaški rok pred letom 2004
 • Opravljen test telesnih sposobnosti (Cooperjev test)
 • Opravljen zdravniški pregled

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

Poklicne kvalifikacije ni mogoče pridobiti v programu za pridobitev poklicne ali strokovne izobrazbe.

4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1 Potrjevanje

V postopku preverjanja kandidat ob pomoči kadrovskih organov Slovenske vojske pripravi osebni portfolio, ki ga komisija ovrednoti in prizna vsebine delno ali v celoti. V primeru, da komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, kandidatu določi naloge za preverjanje.


4.2 Preverjanje

Praktično preverjanje.


5. Merila preverjanja

Merila, ki jih je potrebno upoštevati

 • pripravo kandidata na delo
 • obvladovanje dela in časovni okvir
 • obvladovanje določenega zaporedja opravil
 • kontrolo opravljenega dela
 • upoštevanje pravil varnosti pri delu z oborožitvijo

Izločilna Merila

 • nepravilno rokovanje z orožjem in s strelivom
 • neupoštevanje pravil varnosti pri delu z oborožitvijo

Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela

Področje ocenjevanjaDelež (%)
načrtovanje in priprava naloge15
izvedba60
dokumentacija10
ustni zagovor15

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

Vojak/vojakinja

7. Raven zahtevnosti dela

(IV)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

 • oborožitev in oprema specialnih enot

 • poligon
 • strelišče za pehotno oborožitev

9.2. Kadrovski pogoji

Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih je:

 • najmanj en član častnik specialnih sil
 • najmanj en član podčastnik ali častnik Slovenske vojske

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
rokuje z osebno oborožitvijo in s specialno opremo
 • pisno zabeleži prevzem orožja in opreme
 • pripravi orožje in opremo za uporabo
 • preveri stanje orožja, streliva in opreme
 • uporablja orožje in opremo
 • očisti orožje
 • varno odloži orožje na ustrezno mesto po zaključenem delu
 • pozna taktično-tehnične lastnosti orožja in opreme
 • pozna pravila streljanja in uporabe osebne oborožitve
 • pozna čistilna sredstva in pripomočke za vzdrževanje osebne opreme
 • Izvede streljanje (po izbiri komisije):
  • pripravi osebno oborožitev
  • preveri orožje in varnostni mehanizem
  • preveri naboje ali strelivo
  • zavzame položaj za streljanje
  • izbere cilj
  • izvede merjenje in proženje
  • uporablja orožje
  • prekine streljanje in zaklene ali izprazni orožje
  • v določenem času v pravilnem vrstnem redu razstavi orožje
  • očisti posamezne dele
  • v predpisanem vrstnem redu sestavi orožje in preveri brezhibnost le-tega
  • po zaključenem delu odloži orožje na ustrezno mesto
izvaja direktne akcije
 • izvede premik (zemlja, zrak) v območje delovanja
 • izvaja opazovanje bojišča, primerja predhodno pridobljene podatke z dejanskim stanjem na terenu in poroča
 • uničuje nasprotnikove ključne objekte in osebe z uporabo oborožitve in opreme
 • izvede zajetje pomembnih oseb
 • izvede premik na območje lastnih sil (zemlja, zrak)
 • pozna standardne postopke za izvedbo naloge
 • pozna postopke prehoda lastnih linij
 • pozna postopke vkrcavanja v vozila in plovila, prevoza in izkrcavanja iz vozil in plovil
 • pozna kriterije za določanje mest za vkrcavanje v vozila in plovila in izkrcavanje iz njih
 • pozna osnovne tehnične karakteristike cilja direktne akcije
 • Izvede direktno akcijo (po izbiri komisije):
  • sodeluje pri načrtovanju naloge
  • pripravi oborožitev in opremo
  • izvede premik
  • uniči nasprotnikove objekte in osebe
  • poroča
  • vzdržuje zvezo z nadrejenimi in s sosedi
  • upošteva varnostne ukrepe
  • spoštuje mednarodno humanitarno in vojno pravo
izvaja specialno izvidništvo
 • izvede premik v nasprotnikovo zaledje (zemlja, zrak)
 • izvaja ukrepe in postopke RKBO, prve pomoči in evakuacije
 • izvaja zaščitne ukrepe pred delovanjem nasprotnikovih sil
 • izvede opazovanje območja delovanja z optoelektronskimi in tehničnimi sredstvi (nočne opazovalne naprave, termovizija) ter poroča
 • navaja ogenj lastnih sil na cilje nasprotnika (ciljanja)
 • izdela izvidniško poročilo
 • izvede premik na območje lastnih sil (zemlja, zrak)
 • pozna standardne postopke za izvedbo naloge
 • pozna postopke prehoda lastnih linij
 • pozna različne postopke orientacije in gibanja po zemljišču ter zna uporabljati pripomočke za orientacijo
 • pozna veščine preživetja v različnih geografskih in klimatskih razmerah
 • pozna postopke vkrcavanja v vozila in plovila, prevoza in izkrcavanja iz vozil in plovil
 • pozna kriterije za določanje mest za vkrcavanje v vozila in plovila in izkrcavanje iz njih
 • pozna postopke navajanja ognja (artilerijsko-raketnega, letalskega)
 • pozna postopke izdelave dokumentacije in poročil o izvedeni nalogi
 • Izvede specialno izvidovanje (po izbiri komisije):
  • sodeluje pri načrtovanju naloge
  • pripravi oborožitev in opremo
  • izvede premik
  • izvede izvidovanje cilja
  • poroča
  • vzdržuje zvezo z nadrejenimi in s sosedi
  • upošteva varnostne ukrepe
  • spoštuje mednarodno humanitarno in vojno pravo
izvaja nekonvencionalno bojevanje
 • usposablja pripadnike zavezniških sil na območju delovanja
 • rešuje vojne ujetnike
 • uničuje nasprotnikove ključne objekte in osebe z uporabo oborožitve in opreme
 • pozna standardne postopke za usposabljanje in izvedbo naloge
 • pozna osnove metodike in didaktike s področja usposabljanja
 • pozna osnovne etične, kulturne in druge vrednote države območja delovanja
 • Izvede nekonvencionalno bojevanje (po izbiri komisije):
  • sodeluje pri načrtovanju naloge
  • pripravi oborožitev in opremo
  • izvede premik
  • izvede nekonvencionalno bojevanje
  • poroča
  • vzdržuje zvezo z nadrejenimi in s sosedi
  • upošteva varnostne ukrepe
  • spoštuje mednarodno humanitarno in vojno pravo
protiteroristično deluje
 • seznani se z obveščevalno situacijo
 • izvaja taktične postopke bližinskega boja in boja proti terorističnim in diverzantskim skupinam
 • vzpostavi stik s teroristično skupino, če je potrebno
 • vpade v objekt in izvaja premik po objektu oz. izvaja pretres in pregon teroristične skupine
 • uniči ali onesposobi teroristično skupino z uporabo oborožitve, opreme in praktičnih taktičnih postopkov
 • reši in evakuira morebitne zajete osebe
 • pozna standardne postopke za izvedbo naloge
 • pozna postopke bližinskega boja
 • pozna postopke zajetja in samoobrambe
 • Izvede direktno akcijo (po izbiri komisije):
  • sodeluje pri načrtovanju naloge
  • pripravi oborožitev in opremo
  • izvede premik
  • uniči nasprotnikove objekte in osebe
  • poroča
  • vzdržuje zvezo z nadrejenimi in s sosedi
  • upošteva varnostne ukrepe
  • spoštuje mednarodno humanitarno in vojno pravo
izvaja naloge v mednarodnih vojaških operacijah
 • izvaja zaščito in reševanje lastnih in zavezniških sil
 • sodeluje z lokalnim prebivalstvom
 • odkriva in po potrebi uničuje oborožitev in opremo nasprotnih strani
 • izvaja varovanje
 • izvaja izvidništvo, opazovanje in patruljiranje
 • izvaja preglede ljudi in vozil
 • sodeluje pri nadzoru množic
 • pozna pravila delovanja enot v stabilizacijskem delovanju
 • pozna taktične postopke svoje enote in je izurjen v njih
 • pozna pravila uporabe orožja v stabilizacijskem delovanju
 • zna uporabiti sredstva in opremo za zaščito in reševanje
 • pozna postopke predvidene s pravili delovanja v območju odgovornosti, in je izurjen v njih
 • Prikaže postopek delovanja ob mednarodni operaciji (po izbiri komisije):
  • sodeluje pri načrtovanju naloge
  • pripravi oborožitev in opremo
  • izvede nalogo skladno s SOP
  • poroča
  • vzdržuje zvezo z nadrejenimi in s sosedi
  • upošteva varnostne ukrepe
  • spoštuje mednarodno humanitarno in vojno pravo
izvaja naloge v sistemu zaščite in reševanja
 • sodeluje pri iskanju in reševanju
 • sodeluje pri evakuaciji
 • sodeluje pri odpravljanju posledic nesreč
 • nudi prvo pomoč
 • zna uporabiti sredstva in opremo pehotnih in motoriziranih enot za zaščito in reševanje
 • pozna kriterije za določanje mest za vkrcavanje v vozila in plovila ter za izkrcavanje iz njih
 • Prikaže postopek zaščite in reševanja (po izbiri komisije):
  • sodeluje pri načrtovanju naloge
  • pripravi oborožitev in opremo
  • izvede nalogo skladno z ukazom in glede na situacijo
  • poroča
  • vzdržuje zvezo z nadrejenimi in s sosedi
  • upošteva varnostne ukrepe
izvaja varovanje
 • skrbi za varnost pripadnikov in lastno varnost
 • izvaja notranjo službo skladno s predpisi
 • izvaja varovanje pomembnih oseb
 • izvaja fizično varovanje moštva in objektov posebnega pomena za obrambo
 • pozna temeljne postopke varovanja oseb, stvari in objektov
 • pozna načrt varovanja in predpisane ukrepe
 • pozna tehnične karakteristike sredstev tehničnega varovanja
 • Prikaže postopek varovanja (po izbiri komisije):
  • prouči dokumente varovanja
  • sodeluje pri načrtovanju naloge
  • pripravi oborožitev in opremo
  • izvede varovanje
  • poroča
  • vzdržuje zvezo z nadrejenimi in s sosedi
  • upošteva varnostne ukrepe

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Pravila službe v Slovenski vojski.
 • Standardni operativni postopki za izvedbo naloge
 • FM 7-8 Infantry platoon and squad
 • FM 7-93 Lange - range surveillance unit operations
 • FM 31-21 Special forces operations
 • FM 31-20-5 Special reconnaissance tactics, techniqs and procedures for special forces
 • TC 90-1 Training for military operations on urbanized terrain
 • JP 3-50.21 Joint tactics, techniqs and procedures for combat search and rescue
 • Mednarodno humanitarno in vojno pravo

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • ppk mag Andrej Cestnik, Poveljstvo za doktrino, razvoj, izobraževanje in usposabljanje
 • pk Miloš Šonc, Poveljstvo za doktrino, razvoj, izobraževanje in usposabljanje
 • stot Uroš Paternus, Enota za specialno delovanje
 • npor Robert Kordiš, Enota za specialno delovanje
 • Koordinacija pri pripravi kataloga poklicnega standarda: Urška Marentič, CPI

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje