Vojak mornarski potapljač/vojakinja mornarska potapljačica (8630.010.4.1)

Naziv:

Vojak mornarski potapljač/vojakinja mornarska potapljačica

Status:

Objava v Uradnem listu RS

Datum objave sklepa ministra:

21.9.2007

Predhodniki:

Klasius-P16:

Vojaštvo in obramba (1031)

Klasius-SRV:

Četrta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (24000)

Raven kvalifikacije:

SOK 4, EOK 4


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Vojak mornarski potapljač/vojakinja mornarska potapljačica 86300101

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Vojak mornarski potapljač/vojakinja mornarska potapljačica 8630.010.0 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • Opravljen test za ladijske potapljače
 • Srednja poklicna izobrazba katere koli smeri
 • Osnovno vojaško strokovno usposabljanje za potapljača (OVSU)
 • Nacionalna poklicna kvalifikacija Vojak strelec / vojakinja strelka ali odslužen vojaški rok pred letom 2004
 • Opravljen splošni zdravstveni pregled

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

Poklicne kvalifikacije ni mogoče pridobiti v programu za pridobitev poklicne ali strokovne izobrazbe.

4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1 Potrjevanje

V postopku preverjanja kandidat ob pomoči kadrovskih organov Slovenske vojske pripravi osebni portfolio, ki ga komisija ovrednoti in prizna vsebine delno ali v celoti. V primeru, da komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, kandidatu določi naloge za preverjanje.


4.2 Preverjanje

Praktično preverjanje z ustnim zagovorom.


5. Merila preverjanja

Merila, ki jih je potrebno upoštevati

 • pripravo kandidata na delo
 • obvladovanje dela
 • obvladovanje določenega zaporedja opravil
 • kontrolo storitve
 • upoštevanje varnostnih pravil pri delu z oborožitvijo

Izločilna Merila

 • nepravilno rokovanje s potapljaško opremo
 • nepravilno rokovanje z orožjem in s strelivom
 • neupoštevanje pravil varnosti pri delu z orožjem
 • neupoštevanje navodil za potapljanje

Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela

Področje ocenjevanjaDelež (%)
načrtovanje in priprava naloge10
izvedba70
dokumentacija0
ustni zagovor20

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

Vojak/vojakinja

7. Raven zahtevnosti dela

(IV)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

Materialni pogoji

 • oborožitev in oprema mornarice

 • vojaški čoln
 • potapljaška oprema
 • učilnica in vadišče za usposabljanje

Kadrovski pogoji

Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih je:

 • najmanj en član mora biti častnik rodu mornarice
 • najmanj en mora biti častnik ali podčastnik potapljač
 • najmanj en mora biti podčastnik ali častnik Slovenske vojske

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
rokuje z osebnim orožjem in opremo
 • pisno zabeleži prevzem osebnega orožja
 • pripravi osebno orožje
 • preveri varnostni mehanizem
 • preveri stanje osebnega orožja
 • preveri strelivo
 • očisti osebno orožje
 • po zaključenem delu varno odloži orožje na ustrezno mesto
 • pozna osnovne predpise s svojega strokovnega področja
 • pozna taktično-tehnične karakteristike orožja in opreme
 • pozna tehnično dokumentacijo, materialne liste in začasne listine za izdajo materialnih sredstev
 • pozna osebno orožje, njegovo uporabo in vzdrževanje
 • pozna varnostne predpise za delo z orožjem
 • Izvede streljanje z osebno oborožitvijo:
  • pripravi osebno oborožitev
  • preveri varnostni mehanizem
  • preveri naboje ali strelivo
  • zavzame položaj za streljanje
  • izbere cilj
  • izvede merjenje in proženje
  • uporablja osebno orožje
  • prekine streljanje in zaklene ali izprazni orožje
  • v določenem času v pravilnem vrstnem redu razstavi osebno orožje
  • očisti posamezne dele
  • v predpisanem vrstnem redu sestavi orožje in preveri brezhibnost le-tega
  • po zaključenem delu odloži orožje na ustrezno mesto
  • upošteva pravila varnosti pri delu z oborožitvijo
rokuje z osebno potapljaško opremo in upravlja s skupno opremo enote
 • uporablja osebno potapljaško opremo
 • rokuje s plovili
 • uporablja ostala potapljaška sredstva
 • rokuje z ostalo potapljaško opremo (poligon, ročni podvodni sonar, sistem podvodnih zvez, vzgonska dvigala)
 • rokuje s sistemom za oskrbo dihalnega medija
 • uporablja odobrene pripomočke in učna sredstva za usposabljanje potapljačev
 • pozna rokovanje s plovili
 • pozna osebno potapljaško opremo in jo zna uporabljati
 • pozna SOP za uporabo potapljaških sredstev (ročni sonar, podvodni poligon …)
 • Prikaže postopke priprave potapljaške opreme:
  • pravilno pripravi potapljaško opremo
  • upošteva predpisan vrstni red priprave potapljaško opreme
  • oskrbi potapljaške aparate z dihalnimi mediji
  • preveri brezhibnost delovanja pripravljene potapljaške opreme
  • s pomočjo sistemov za oskrbo potapljaških aparatov s plini polni aparate na odprti krog
  • pravilno rokuje s sistemom za oskrbo dihalnega medija
  • upošteva varnostna navodila za uporabo potapljaške opreme
 • Prikaže postopke uporabe ostale skupne opreme enote (po izbiri komisije):
  • pravilno pripravi potapljaško opremo
  • upošteva predpisan vrstni red priprave potapljaške opreme
  • oskrbi potapljaške aparate z dihalnimi mediji
  • preveri brezhibnost delovanja pripravljene potapljaške opreme
  • sodeluje pri načrtovanju naloge
  • pripravi podvodni poligon
  • uporabi ročni podvodni sonar
  • upošteva SOP za uporabo potapljaških sredstev
  • uporabi vzgonska sredstva za premikanje in dvigovanje predmetov pod vodo
  • uporabi sistem podvodnih zvez
  • pravilno izvaja podvodno komunikacijo
  • upošteva varnostna navodila za uporabo potapljaške opreme
izvaja taktične postopke ter specialistične potapljaške naloge ter po ukazih vodje potopa
 • uporablja potapljaška in tehnična sredstva za podvodno delovanje
 • izvaja potope na zrak v skladu s pravili
 • izvaja in vodi podvodno navigacijo
 • uporablja podvodno komunikacijo (potapljaški signali, podvodne zveze)
 • izvaja osnovne oblike protidiverzantske taktike (varovanje sidrišča, priveza …)
 • izvaja dela in naloge pirotehnika
 • izvaja podvodne preiskovalne tehnike
 • izvaja podvodno opazovanje, zapisovanje podatkov in skiciranje
 • izvaja protidiverzantsko obrambo
 • izvaja osnovne ukrepe radiološko-kemično-biološke obrambe
 • izvaja lažja vzdrževalna dela na plovilih
 • izvaja pregled podvodnega dela plovil
 • izvaja lažja podvodna popravila na trupih plovil
 • pregleduje pomole in izvaja lažja popravila na njih
 • izvaja popravila na luški infrastrukturi in drugih podvodnih objektih
 • z vzgonskimi sredstvi dviguje in premešča predmete pod vodo
 • pregleduje morsko dno
 • izvaja vaje za APNEO
 • izvaja vaje s SCUBA-aparatom
 • zagotavlja ukrepe potrebne, za varno potapljanje
 • obvlada samoreševanje in reševanje sopotapljača iz globine na površino
 • polni aparate na odprti krog s pomočjo sistemov za oskrbo potapljaških aparatov s plini
 • pozna podvodne signale in sredstva podvodnih zvez
 • pozna postopek potapljanja v apneji
 • pozna postopek potapljanja s SCUBA-aparatom
 • pozna postopke izvajanja lažjih podvodnih del
 • pozna postopke za delo s podvodnimi vzgonskimi sredstvi
 • pozna podvodne preiskovalne tehnike
 • pozna podvodno navigacijo
 • pozna podvodno opazovanje, zapisovanje, skiciranje podatkov
 • pozna rokovanje z visokotlačnimi sredstvi za oskrbo potapljaških aparatov s plini
 • pozna postopke pri kontroli objektov na morju
 • obvladuje postopke za varno potapljanje
 • Prikaže postopke taktičnih potapljaških nalog (po izbiri komisije):
  • pravilno pripravi potapljaško opremo
  • upošteva predpisan vrstni red priprave potapljaške opreme
  • oskrbi potapljaške aparate z dihalnimi mediji
  • preveri brezhibnost delovanja pripravljene potapljaške opreme
  • sodeluje pri načrtovanju naloge
  • izvede osnovno obliko protidiverzantske taktike
  • izvaja protidiverzantsko obrambo
  • izvaja osnovne ukrepe radiološko-kemično-biološke obrambe
  • pravilno izvaja podvodno komunikacijo
  • upošteva varnostna navodila za uporabo potapljaške opreme
 • Prikaže postopke specialističnih potapljaških nalog (po izbiri komisije):
  • pravilno pripravi potapljaško opremo
  • upošteva predpisan vrstni red priprave potapljaško opreme
  • oskrbi potapljaške aparate z dihalnimi mediji
  • preveri brezhibnost delovanja pripravljene potapljaške opreme
  • sodeluje pri načrtovanju naloge
  • izvede pravilen potop v apneji
  • izvede pravilen potop s scuba aparatom
  • izvede postopke za izvedbo krožne, linijske (jackstay) preiskave
  • pregleda pomol, sidrišče in drugo obalno infrastrukturo
  • pregleda podvodne dele trupa plovil
  • izvede podvodno opazovanje, zapisovanje in skiciranje podatkov
  • naredi kvalitetno podvodno fotografijo ali posnetek
  • izvede plavanje po določenem azimutu
  • pravilno izvaja podvodno komunikacijo
  • upošteva varnostna navodila za uporabo potapljaške opreme
izvaja pomoč ob potapljaških nesrečah in nesrečah na morju
 • nudi prvo pomoč ob potapljaški nesreči in nesreči na morju
 • organizira in izvaja pomoč ob nesreči na morju
 • organizira in izvaja evakuacijo ob potapljaški nesreči ali nesreči na morju
 • organizira in nudi prvo pomoč z uporabo kisika ob potapljaški nesreči
 • pozna postopke nudenja prve pomoči z uporabo kisika
 • pozna postopke reševanja in evakuacije pri nesrečah na morju
 • pozna postopke reševanja in evakuacije pri potapljaških nesrečah
 • Nudi prvo pomoč v simulirani situaciji:
  • pravilno reši sopotapljača iz globine na površino
  • pripravi poškodovanega ali obolelega potapljača za transport
  • nudi osnovno prvo pomoči in prvo pomoč s kisikom
  • upošteva pravila nudenja prve pomoči in oskrbe s kisikom
  • opiše vzroke nastanka poškodb in obolenj
  • opiše postopke izvajanja preventivnih ukrepov za preprečitev nastanka poškodb in obolenj
  • poroča zdravniku o dogajanju in stanju ponesrečenega
upravlja s čolni
 • opazuje navigacijske oznake in pomorski promet ter poroča
 • spremlja hidrometeorološko situacijo na morju in jo upošteva
 • zbira hidrometeorološke napovedi za plovbo ali druge aktivnosti na morju
 • upošteva hidrometeorološke razmere v času plovbe ali drugih aktivnosti na morju
 • uporablja sredstva komunikacij na plovilu
 • uporablja sredstva za reševanje na morju
 • sodeluje pri vkrcanju in izkrcanju potnikov na krovu ter načrtovanju/raztovarjanju tovora
 • sodeluje pri prevozu MTS
 • pozna osnove hidrometeorologije za delo na morju
 • pozna pravilno uporabo manjših plovil in ravnanje z njimi
 • pozna osnove terestične in elektronske navigacije
 • pozna pomorska sredstva zvez
 • pozna manevre s plovili pri iskanju in reševanju na morju
 • pozna postopke varne plovbe
 • pozna merila varnosti pri prevozu ljudi in tovora
 • pozna postopke vkrcanja/izkrcanja ljudi in natovarjanja/raztovarjanja tovora
 • Izvede nalogo s čolnom (po izboru komisije):
  • pripravi čoln na plovbo
  • izvede varno plovbo skladno s pravili za izogibanje trčenjem na morju
  • uporabi različne navigacijske priročnike
  • uporabi terestično in elektronsko navigacijo
  • uporabi optoelektronska sredstva
  • spremlja in upošteva vremenske pogoje
  • uporabi sredstva komunikacije
  • izvede manever v skladu z načrtom iskanja in reševanja na morju
  • pravilno priveže ali zasidra čoln
  • zaključi plovbo, pregleda in oskrbi čoln
  • opiše postopke varovanja oseb in okolja pri prevozu nevarnih snovi
  • opiše posebne pogoje in varnostne predpise pri prevozu minsko-eksplozivnih sredstev
izvaja naloge v mednarodnih operacijah in sodeluje v misijah
 • izvaja zaščito in reševanje
 • sodeluje z lokalnim prebivalstvom
 • izvaja varovanje
 • izvaja opazovanje
 • izvaja preglede plovil in sidrišč
 • sodeluje pri nadzoru množic
 • pozna pravila delovanja enot v stabilizacijskem delovanju
 • pozna taktične postopke potapljaških enot in je izurjen v njih
 • pozna pravila uporabe orožja v stabilizacijskem delovanju
 • zna uporabiti sredstva in opremo za zaščito in reševanje
 • pozna postopke predvidene s pravili delovanja v območju odgovornosti, in je izurjen v njih
 • pozna postopke patruljiranja in opazovanja na morju
 • Prikaže postopek delovanja na mednarodni operaciji (po izbiri komisije):
  • sodeluje pri načrtovanju naloge
  • pripravi oborožitev in opremo
  • izvede nalogo skladno s SOP
  • poroča o izvedbi neloge
  • vzdržuje zvezo z nadrejenimi in s sosedi
  • upošteva varnostne ukrepe
  • spoštuje mednarodno humanitarno in vojno pravo
izvaja naloge v sistemu zaščite in reševanja
 • sodeluje pri iskanju in reševanju
 • sodeluje pri evakuaciji
 • nudi prvo pomoč
 • sodeluje pri odpravljanju posledic nesreč
 • zna uporabiti sredstva in opremo pehotnih in mornariških enot za zaščito in reševanje
 • pozna temeljno organiziranost, način delovanja in opremo sodelujočih struktur (CZ, gasilci, GRS, policija …)
 • pozna osnovne predpise s svojega strokovnega področja
 • pozna standardne postopke za izvedbo naloge
 • pozna postopke in taktiko prometa preko sredstev zvez
 • pozna temeljne postopke prve pomoči
 • Prikaže postopek zaščite in reševanja (po izbiri komisije):
  • sodeluje pri načrtovanju naloge
  • pripravi oborožitev in opremo
  • izvede nalogo skladno z ukazom in glede na situacijo
  • poroča o izvedbi neloge
  • vzdržuje zvezo z nadrejenimi in s sosedi
  • upošteva varnostne ukrepe
izvaja naloge organov varovanja
 • izvaja fizično varovanje moštva in objektov posebnega pomena za obrambo
 • skrbi za varnost vojakov in za lastno varnost
 • izvaja dežurstvo, stražo in požarno varnost v skladu s predpisi
 • uporablja naprave in sredstva tehničnega varovanja
 • pozna temeljne postopke varovanja stvari in objektov
 • pozna načrt varovanja in predpisane ukrepe
 • pozna osnovne predpise o svojem strokovnem področju
 • pozna standardne postopke za izvedbo naloge
 • pozna splošne predpise o prevozu oseb, orožja SIMES in MTS
 • pozna tehnične karakteristike sredstev tehničnega varovanja
 • pozna pravila in predpise o opravljanju notranje službe
 • pozna pravila in predpise o opravljanju stražarske službe
 • pozna pravila in predpise o izvajanju postopkov alarmiranja
 • Prikaže postopek varovanja (po izbiri komisije):
  • prouči dokumente varovanja
  • sodeluje pri načrtovanju naloge
  • pripravi oborožitev in opremo
  • izvede varovanje
  • poroča o izvedbi neloge
  • vzdržuje zvezo z nadrejenimi in s sosedi
  • upošteva varnostne ukrepe

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Navodila za vzdrževanje in uporabo jurišne puške
 • Navodila za vzdrževanje in uporabo puškomitraljeza
 • Navodila za vzdrževanje in uporabo minometa
 • Navodila za vzdrževanje in uporabo RPOO-1
 • Navodila za vzdrževanje in uporabo RPOO-2
 • Navodila za vzdrževanje in uporabo PORS
 • Pravilo pehotna četa vod
 • Navodilo: motorizirani vod
 • Taktični priročnik za vojaka

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • porf Miran Balažic, 430. mornariški divizion
 • kapitan fregate Ivan Žnidarič, 430. mornariški divizion
 • vvod Goran Car, 430. mornariški divizion
 • vod Jerenj Celestina, 430. mornariški divizion
 • vvod Sebastjan Šavron, 430. mornariški divizion
 • Koordinacija pri pripravi kataloga poklicnega standarda: Klement Drofenik, Center RS za poklicno izobraževanje
Publikacija

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje