Vojak specialist inženirstva/vojakinja specialistka inženirstva
NPK katalog, koda 8630.011.4.1

Naziv:

Vojak specialist inženirstva/vojakinja specialistka inženirstva

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

21.9.2007

Predhodniki:

Klasius-P16:

Vojaštvo in obramba (1031)

Klasius-SRV:

Četrta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (24000)

Raven kvalifikacije:

SOK 4, EOK 4


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Vojak specialist inženirstva/vojakinja specialistka inženirstva (8630.011.4.1)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard VOJAK SPECIALIST INŽENIRSTVA/VOJAKINJA SPECIALISTKA INŽENIRSTVA 8630.011.0 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • Srednja poklicna izobrazba katere koli smeri
 • Opravljeno osnovno vojaško usposabljanje za dolžnosti v inženirstvu in funkcionalno vojaško usposabljanje za posamezne dolžnosti
 • Opravljen tečaj za delo z motorno žago in motornim vrtalnikom
 • Opravljen tečaj za upravljanje s TGM ali vozniški izpit C in E kategorije
 • Nacionalna poklicna kvalifikacija Vojak strelec / vojakinja strelka ali odslužen vojaški rok pred letom 2004
 • Opravljen test telesnih sposobnosti (Cooperjev test)
 • Opravljen zdravniški pregled

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

Poklicne kvalifikacije ni mogoče pridobiti v programu za pridobitev poklicne ali strokovne izobrazbe.

4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1 Potrjevanje

V postopku preverjanja kandidat ob pomoči kadrovskih organov Slovenske vojske pripravi osebni portfolio, ki ga komisija ovrednoti in prizna vsebine delno ali v celoti. V primeru, da komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, kandidatu določi naloge za preverjanje.


4.2 Preverjanje

Praktično preverjanje.


5. Merila preverjanja

Merila, ki jih je potrebno upoštevati

 • pripravo kandidata na delo
 • obvladovanje dela
 • obvladovanje določenega zaporedja opravil
 • kontrolo storitve
 • upoštevanje pravil varnosti pri delu z oborožitvijo

Izločilna Merila

 • nepravilno rokovanje z orožjem SiMES in orodji za delo
 • neupoštevanje pravil varnosti pri delu z oborožitvijo

Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela

Področje ocenjevanjaDelež (%)
načrtovanje in priprava naloge10
izvedba60
dokumentacija10
ustni zagovor20

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

Vojak/vojakinja

7. Raven zahtevnosti dela

(IV)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

 • formacijska oborožitev ter sredstva in oprema inženirstva

 • poligon
 • vadišče za inženirska usposabljanja

9.2. Kadrovski pogoji

Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih je:

 • najmanj en član podčastnik ali častnik inženirstva
 • najmanj en član podčastnik ali častnik Slovenske vojske

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
rokuje z osebno oborožitvijo
 • pisno zabeleži prevzem orožja
 • pripravi orožje in opremo za uporabo
 • preveri varnostni mehanizem
 • preveri naboje ali strelivo
 • uporablja orožje
 • očisti orožje
 • po zaključenem delu varno odloži orožje na ustrezno mesto
 • pozna taktično-tehnične lastnosti osebne oborožitve
 • pozna pravila streljanja in pravila uporabe osebne oborožitve
 • Izvede streljanje (po izbiri komisije):
  • pripravi osebno oborožitev
  • preveri orožje in varnostni mehanizem
  • preveri naboje ali strelivo
  • zavzame položaj za streljanje
  • izbere cilj
  • izvede merjenje in proženje
  • uporablja orožje
  • prekine streljanje in zaklene ali izprazni orožje
  • v določenem času v pravilnem vrstnem redu razstavi orožje
  • očisti posamezne dele
  • v predpisanem vrstnem redu sestavi orožje in preveri brezhibnost le-tega
  • po zaključenem delu odloži orožje na ustrezno mesto
izvaja naloge v mednarodnih operacijah in sodeluje v misijah
 • izvaja zaščito in reševanje
 • sodeluje z lokalnim prebivalstvom
 • izvaja varovanje
 • izvaja opazovanje
 • izvaja preglede ljudi in vozil
 • sodeluje pri nadzoru množic
 • pozna pravila delovanja enot v stabilizacijskem delovanju
 • pozna taktične postopke svoje enote/roda in je izurjen v njih
 • pozna pravila uporabe orožja v stabilizacijskem delovanju
 • zna uporabiti sredstva in opremo za zaščito in reševanje
 • pozna postopke, predvidene s pravili delovanja v območju odgovornosti, in je izurjen v njih
 • Prikaže postopek zaščite in reševanja (po izbiri komisije):
  • sodeluje pri načrtovanju naloge
  • pripravi oborožitev in opremo
  • izvede nalogo skladno z ukazom in glede na situacijo
  • poroča
  • vzdržuje zvezo z nadrejenimi in s sosedi
  • upošteva varnostne ukrepe
izvaja naloge v sistemu zaščite in reševanja
 • sodeluje pri reševanju
 • sodeluje pri evakuaciji
 • sodelovanje pri odpravljanju posledic nesreč
 • nudi prvo pomoč
 • zna uporabiti sredstva in opremo pehotnih in motoriziranih enot za zaščito in reševanje
 • Prikaže postopek zaščite in reševanja (po izbiri komisije):
  • sodeluje pri načrtovanju naloge
  • pripravi oborožitev in opremo
  • izvede nalogo skladno z ukazom in glede na situacijo
  • poroča
  • vzdržuje zvezo z nadrejenimi in s sosedi
  • upošteva varnostne ukrepe
izvaja naloge organov varovanja
 • skrbi za varnost vojakov in za lastno varnost
 • izvaja dežurstvo, stražo in požarstvo v skladu s predpisi
 • izvaja fizično varovanje moštva in objektov
 • uporablja naprave in sredstva tehničnega varovanja
 • pozna temeljne postopke varovanja oseb, stvari in objektov
 • pozna načrt varovanja in predpisane ukrepe
 • pozna osnovne predpise s svojega strokovnega področja
 • pozna standardne postopke za izvedbo naloge
 • pozna splošne predpise o prevozu oseb, orožja SIMES in MTS
 • pozna tehnične karakteristike sredstev tehničnega varovanja
 • pozna pravila in predpise za opravljanje notranje službe
 • pozna pravila in predpise za opravljanje stražarske službe
 • pozna pravila in predpise za izvajanje postopkov alarmiranja
 • Prikaže postopek varovanja (po izbiri komisije):
  • prouči dokumente varovanja
  • sodeluje pri načrtovanju naloge
  • pripravi oborožitev in opremo
  • izvede varovanje
  • poroča
  • vzdržuje zvezo z nadrejenimi in s sosedi
  • upošteva varnostne ukrepe
izvaja taktične postopke na bojišču
 • sodeluje pri nalogah oviranja - pri izdelavi fortifikacijskih in minsko-eksplozivnih ovir (MEO)
 • sodeluje pri inženirskem izvidništvu
 • sodeluje pri izdelavi prehodov skozi fortifikacijske in MEO
 • sodeluje v kontrolno-zaščitni službi (KZS)
 • pozna vrste in namen fortifikacijskih in minsko-eksplozivnih ovir, materiale in orodja za izdelavo ter postopke pri izdelavi
 • pod nadzorom izdela določeno oviro
 • pozna osnove izvidništva ter sredstva in postopke pridobivanja inženirskih izvidniških podatkov
 • usposobljen je v nalogah pri izdelavi prehodov skozi fortifikacijske in MEO
 • usposobljen za izvajanje nalog v sestavi KZS
 • Izvede nalogo izdelave fortifikacijskih in minsko-eksplozivnih ovir (MEO):
  • našteje vrste fortifikacijskih in minsko-eksplozivnih ovir (MEO)
  • razloži način izdelave določene fortifikacijske ali minsko-eksplozivne ovire (MEO)
  • vodi skupino vojakov pri izdelavi fortifikacijske ali minsko-eksplozivne ovire (MEO)
  • vodi skupino vojakov pri pripravi in označevanju prehoda skozi ovire
  • vodi skupino vojakov v sestavi kontrolno-zaščitne službe
  • spoštuje zaščitne ukrepe pri delu z MES
rokuje z minsko-eksplozivnimi sredstvi (MES) in sredstvi za vžig MES
 • vodi skupino za prenašanje MES in sredstev za vžig MES
 • vodi skupino za oblikovanje eksplozivne polnitve (EP)
 • vodi skupino za nameščanje EP na elemente – objekte za rušenje
 • vodi skupino za preverjanje brezhibnosti sredstev za vžig MES
 • vžiga posamezne EP in mreže
 • vodi skupino za izdelavo mrež za vžig EP
 • rokuje z minami v oborožitvi v Slovenski vojski
 • usposobljen je za delo z eksplozivi in s sredstvi za vžig
 • pozna pravila izračunavanja velikosti EP in mrež za vžig
 • usposobljen je za delo z minami v oborožitvi Slovenski vojski
 • pozna mine tujih vojská
 • seznanjen je s sistemi za miniranje in razminiranje
 • pozna in spoštuje ukrepe zaščite pri delu z MES
 • Pripravi eksplozivno polnitev za vžig (po izboru komisije) in jo vžge:
  • izračuna potrebno količino eksploziva za določen element
  • določi obliko eksplozivne polnitve
  • vzame MES in sredstva za vžig MES in jih prenese na določeno mesto
  • preveri brezhibnost MES in sredstev za vžig MES
  • oblikuje eksplozivno polnitev (EP) in jo namesti na določen element
  • namesti sredstva za vžig
  • vžge EP na določen način
  • spoštuje zaščitne ukrepe pri delu z MES
 • Postavi in odstrani mino (po izboru komisije):
  • vzame določeno mino in jo prenese na določeno mesto
  • postavi, oboroži, in maskira določeno mino
  • odkrije mino na določen način
  • razoroži mino
  • očisti mino in jo vrne na mesto izvzema
  • spoštuje zaščitne ukrepe pri delu z MES
 • Uporabi minoiskalec:
  • pripravi minoiskalec za delo
  • dela z minoiskalcem
  • minoiskalec po uporabi pregleda
  • spoštuje zaščitne ukrepe pri delu z MES
 • Uporabi komplet za miniranje in razminiranje:
  • prikaže delo s tipalko
  • opiše sestavne dele kompleta
  • komplet po uporabi pregleda
  • spoštuje zaščitne ukrepe pri delu z MES
 • Uporabi komplet za rušenje:
  • opiše sestavne dele kompleta
  • komplet po uporabi pregleda
  • spoštuje zaščitne ukrepe pri delu z MES
obdeluje različne materiale in izdeluje fortifikacijske ovire
 • izdeluje lesene elemente na podlagi skice
 • sodeluje pri izdelavi fortifikacijskih ovir
 • izdeluje vrtine v kamen in beton in razbija kamen ter beton
 • dela z bodečo žico in končertino
 • pozna delitev fortifikacijskih ovir, materiale in orodja za izdelavo le-teh ter postopke pri izdelavi
 • razume skice in enostavne načrte
 • usposobljen je za uporabo ročnega orodja za obdelavo različnih materialov
 • Izdela določen element z ročnim orodjem na podlagi skice (po izboru komisije):
  • pripravi orodje, material
  • prouči skico
  • izdela element
  • pri izdelavi fortifikacijske ovire vodi skupino vojakov
  • spoštuje zaščitne ukrepe pri delu
  • spoštuje navodila za uporabo ročnega orodja
izvaja naloge pri izgradnji in vzdrževanju začasnih objektov
 • vodi skupino pri pripravi gradbišča
 • vodi skupino pri izdelavi nosilne konstrukcije, pokrivke, pri notranji ureditvi objekta in urejanju okolice
 • izvaja dela pri izdelavi in vzdrževanju prometne infrastrukture
 • sodeluje pri izgradnji začasnih mostov
 • pozna osnovne elemente gradbišča ter osnove varstva pri delu na gradbišču
 • usposobljen za izvajanje pripravljalnih del pri izgradnji začasnih objektov
 • usposobljen za izvajanje gradbenih del
 • Izvede nalogo pri izgradnji in vzdrževanju začasnih objektov (po izboru komisije):
  • pripravi orodje in material
  • prouči načrt/skico
  • vodi skupino pri izvedbi zakoličenja objekta
  • našteje osnovne elemente gradbišča
  • našteje osnovne gradbene materiale
  • sodeluje pri izdelavi nosilne konstrukcije, pokrivke, pri notranji ureditvi objekta in pri urejanju okolice
  • izvede dela pri vzpostavitvi in vzdrževanju prometne infrastrukture
  • sodeluje pri izgradnji začasnih mostov
  • upošteva ukrepe za zagotovitev varnega dela na gradbišču
izvaja naloge pri maskiranju objektov in MS
 • sodeluje pri maskiranju s formacijskimi sredstvi
 • sodeluje pri maskiranju s priročnimi sredstvi
 • pozna formacijska in priročna sredstva za maskiranje
 • pozna osnovna načela in metode maskiranja
 • usposobljen za uporabo formacijskih in priročnih sredstev za izvajanje nalog maskiranja
 • Izvede maskiranje objektov in MS (po izboru komisije):
  • pripravi formacijska sredstva za maskiranje
  • izvede maskiranje s formacijskimi sredstvi
  • pripravi priročna sredstva za maskiranje
  • izvede maskiranje s priročnimi sredstvi
  • vodi skupino vojakov pri izdelavi maske z maskirno mrežo
  • prikaže uporabo maskirne mreže pri maskiranju določenega objekta ali MS
  • spoštuje ukrepe zaščite pri delu z MES
upravlja z inženirskimi sistemi (stroji in napravami)
 • neposredno upravlja z inženirskim sistemom (strojem ali napravo)
 • pozna namen in osnovne podatke inženirskih sistemov v oborožitvi Slovenski vojski
 • pozna osnove motoroznanstva
 • Upravlja z inženirskimi stroji in napravami (po izboru komisije):
  • pripravi inženirski stroj ali napravo
  • upravlja z inženirskim strojem
  • uporabi inženirsko napravo
  • spoštuje navodila za uporabo (opomba: česa? strojev in naprav?)
  • upošteva pravila varstva pri delu
  • upošteva splošne dolžnosti operaterja na inženirskem sistemu (opomba: operater na sistemu ni pravilno!)

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Navodila za uporabo in vzdrževanje osebne oborožitve
 • Taktični priročnik za vojaka
 • Eksplozivne snovi, MORS, Ljubljana, 1997.
 • MES v boju proti sovražniku, Partizanska Knjiga, Ljubljana, 1973.
 • Pirotehnika i inicialna sredstva, VIZ, Beograd, 1983.
 • Uputstvo za rušenje, SSNO, Beograd, 1972.
 • Razstreliva in pribor za razstreljevanje, KIK, Ljubljana
 • Rušenje, SSNO, Beograd, 1979.
 • Tablice za rušenje (priročnik), MORS, Ljubljana, 1996.
 • Prenosno skladišče razstrelilnih snovi, KIK, Ljubljana
 • Pravilo komplet za miniranje i razminiranje - novi tip, SSNO, Beograd, 1963.
 • Pravilo o protivpešadijskim i protivtenkovskim minama, SSNO, Beograd, 1970.
 • Priručnik o MES, SSNO, Beograd, 1967.
 • Proivtenkovska mina antimagnetna TMA-3 i plovna rečna mina-1, SSNO, Beograd, 1963.
 • Protivtenkovska razorno-probojna mina-6, SSNO, Beograd, 1978.
 • Satni upaljači: SU-10č, M-66/1 i SU-24Č, M-70, SSNO, Beograd, 1971.
 • Specialni mehanički upaljači-69, SSNO, Beograd, 1979.
 • Priročnik za poveljnike oddelkov, MORS, Ljubljana, 2000.
 • Norme in merila za preverjanje in ocenjevanje usposobljenosti in izurjenosti vojakov in enot SV, GŠSV, Ljubljana, 2001.
 • Inžinjerijski priručnik 1, SSNO, Beograd, 1975.
 • Inžinjerijski priručnik 2, SSNO, Beograd, 1973.
 • Inžinjerijsko izviđanje, SSNO, Beograd, 1972.
 • Maskiranje, SSNO, Beograd, 1984.
 • Uputstvo o izgradnji bunkera i skloništa od mesnog materiala i tipskih sklapajučih elemenata, SSNO, Beograd, 1967.
 • Utvrđivanje na krasu, VIZ, Beograd, 1974.
 • Premagovanje prostora in ovir, MORS, 1996.
 • Vojni putevi, SSNO, Beograd, 1983.
 • Prelaz preko reka, VIZ, Beograd, 1980.
 • Pravilo o plovidbi, SSNO, Beograd, 1975.
 • Inžinjerijske mašine I deo, SSNO, Beograd, 1979.
 • Inžinjerijske mašine II deo, SSNO, Beograd, 1979.
 • Mabey compact panel bridging, Mabey&Johnson LTD, Twyford
 • Pravilo o sklapanju mostova i skela od bejli materiala M-56 (M2 i M1), SSNO, Beograd, 1966.
 • Metodički priručnik za inžinjerijske mašine, SSNO, Beograd, 1989.
 • Pravilo vanbrodski motori, SSNO, Beograd, 1966.
 • TLM TMM-3 na automobilu Kraz-255b, SSNO, Beograd, 1973.
 • Uputstvo za motorni bušač "PIONJAR" 120, SSNO, Beograd, 1987.
 • Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (Uradni list RS, št. 89/99)
 • Pravilnik o osebni varovalni opremi (Uradni list RS, št. 89/99)
 • Pravilnik o varnostnih znakih (Uradni list RS, št. 89/99)
 • Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti hrupa pri delu (Uradni list RS, št. 07/01)
 • Pravilnik o zagotavljanju varnosti in zdravja pri ročnem premeščanju bremen (Uradni list RS, št. 30/00)
 • Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim in/ali mutagenim snovem (Uradni list RS, št. 38/00)
 • Pravila službe Slovenske vojske
 • Postrojitvena pravila Slovenske vojske

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • maj Aleksander Murko, Center za doktrino in razvoj v Slovenski vojski
 • maj Djuro Sitar, Center za doktrino in razvoj v Slovenski vojski
 • Koordinacija pri pripravi kataloga poklicnega standarda: Urška Marentič, CPI

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje