Vojak/vojakinja za oskrbo
NPK katalog, koda 8630.012.4.1

Naziv:

Vojak/vojakinja za oskrbo

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

21.9.2007

Predhodniki:

Klasius-P16:

Vojaštvo in obramba (1031)

Klasius-SRV:

Četrta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (24000)

Raven kvalifikacije:

SOK 4, EOK 4


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Vojak/vojakinja za oskrbo (8630.012.4.1)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Vojak/vojakinja za oskrbo 8630.012.0 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • Srednja poklicna izobrazba trgovske, ekonomske ali komercialne smeri
 • Opravljeno OVSIU – izobraževanje za vojaka za oskrbo / vojakinjo za oskrbo
 • Nacionalna poklicna kvalifikacija Vojak strelec / vojakinja strelka ali odslužen vojaški rok pred letom 2004
 • Opravljen test telesnih sposobnosti (Cooperjev test)
 • Opravljen zdravniški pregled
 • Vozniški izpit B in C kategorije

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

Poklicne kvalifikacije ni mogoče pridobiti v programu za pridobitev poklicne ali strokovne izobrazbe.

4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1 Potrjevanje

V postopku preverjanja kandidat ob pomoči kadrovskih organov Slovenske vojske pripravi osebni portfolio, ki ga komisija ovrednoti in prizna vsebine delno ali v celoti. V primeru, da komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, kandidatu določi naloge za preverjanje.


4.2 Preverjanje

Praktično preverjanje z zagovorom.


5. Merila preverjanja

Merila, ki jih je potrebno upoštevati

 • pripravo kandidata na delo
 • obvladovanje dela
 • obvladovanje določenega zaporedja opravil
 • kontrolo storitve
 • upoštevanje pravil varnosti in zdravja pri delu in varovanju okolja
 • poznavanje sredstev po posameznih razredih
 • poznavanje direktiv in navodil, ki urejajo materialno in skladiščno poslovanje v Slovenski vojski
 • poznavanje direktiv in navodil za delo s strelivom in minsko-eksplozivnimi sredstvi
 • poznavanje navodil za delo z vnetljivimi snovmi
 • poznavanje navodil za delo z živili
 • poznavanje obrazcev in dokumentov materialnega poslovanja
 • upoštevanje pravil varnosti in zdravja pri delu
 • upoštevanje pravil varnosti pri delu z oborožitvijo

Izločilna Merila

 • nezadostno obvladovanje dela
 • nepravilno rokovanje z orožjem in s strelivom

Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela

Področje ocenjevanjaDelež (%)
načrtovanje in priprava naloge15
izvedba60
dokumentacija10
ustni zagovor15

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

Vojak/vojakinja

7. Raven zahtevnosti dela

(IV)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

 • materialna sredstva različnih razredov oskrbe v Slovenski vojski

 • obrazci in dokumenti materialnega poslovanja v Slovenski vojski
 • poligon
 • strelišče za pehotno oborožitev
 • oborožitev in oprema pehote

9.2. Kadrovski pogoji

Komisijo sestavljajo trije člani:

 • najmanj en je častnik premikov in transporta
 • najmanj en je podčastnik ali častnik premikov in transporta
 • najmanj en je častnik ali podčastnik Slovenske vojske

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
rokuje z osebno oborožitvijo in opremo
 • pisno zabeleži prevzem orožja in opreme
 • pripravi orožje in opremo za uporabo
 • preveri stanje orožja, streliva in opreme
 • uporablja orožje in opremo
 • očisti orožje
 • varno odloži orožje na ustrezno mesto po zaključenem delu
 • pozna taktično-tehnične lastnosti orožja in opreme
 • pozna pravila streljanja in uporabe osebne oborožitve
 • pozna čistilna sredstva in pripomočke za vzdrževanje osebne opreme
 • Izvede streljanje z osebno oborožitvijo:
  • izvleče osebno oborožitev
  • preveri varnostni mehanizem
  • preveri naboje ali strelivo
  • zavzame položaj za streljanje
  • izbere cilj
  • izvede merjenje in proženje
  • uporablja osebno orožje
  • prekine streljanje in zaklene ali izprazni orožje
  • v določenem času v pravilnem vrstnem redu razstavi osebno orožje
  • očisti posamezne dele
  • v predpisanem vrstnem redu sestavi orožje in preveri brezhibnost le-tega
  • po zaključenem delu odloži orožje na ustrezno mesto
  • upošteva pravila varnosti pri delu z oborožitvijo
izvaja naloge v mednarodnih operacijah in sodeluje v misijah
 • izvaja zaščito in reševanje lastnih in zavezniških sil
 • sodeluje z lokalnim prebivalstvom
 • odkriva in po potrebi uničuje oborožitev in opremo nasprotnih strani
 • izvaja varovanje
 • izvaja izvidništvo, opazovanje in patruljiranje
 • izvaja preglede ljudi in vozil
 • sodeluje pri nadzoru množic
 • pozna pravila delovanja enot za delovanje v stabilizacijskem delovanju (opomba: kako to popravim?)
 • pozna taktične postopke svoje enote in je izurjen v njih
 • pozna pravila uporabe orožja v stabilizacijskem delovanju
 • zna uporabiti sredstva in opremo za zaščito in reševanje
 • pozna postopke predvidene s pravili delovanja v območju odgovornosti, in je izurjen v njih
 • Prikaže postopek delovanja ob mednarodni operaciji (po izbiri komisije):
  • sodeluje pri načrtovanju naloge
  • pripravi oborožitev in opremo
  • izvede nalogo skladno s SOP
  • poroča o izvedbi naloge
  • vzdržuje zvezo z nadrejenimi in s sosedi
  • upošteva varnostne ukrepe
  • spoštuje mednarodno humanitarno in vojno pravo
izvaja naloge v sistemu zaščite in reševanja
 • sodeluje pri iskanju in reševanju
 • sodeluje pri evakuaciji
 • sodeluje pri odpravljanju posledic nesreč
 • nudi prvo pomoč
 • zna uporabiti sredstva in opremo pehotnih in motoriziranih enot za zaščito in reševanje
 • pozna kriterije za določanje mest za vkrcavanje in izkrcavanje iz vozil in plovil
 • Prikaže postopek zaščite in reševanja (po izbiri komisije):
  • sodeluje pri načrtovanju naloge
  • pripravi oborožitev in opremo
  • izvede nalogo skladno z ukazom in glede na situacijo
  • poroča o izvedbi naloge
  • vzdržuje zvezo z nadrejenimi in s sosedi
  • upošteva varnostne ukrepe
izvaja naloge organov varovanja
 • skrbi za varnost pripadnikov in lastno varnost
 • izvaja notranjo službo skladno s predpisi
 • izvaja varovanje pomembnih oseb
 • izvaja fizično varovanje moštva in objektov, ki so posebnega pomena za obrambo
 • pozna temeljne postopke varovanja oseb, stvari in objektov
 • pozna načrt varovanja in predpisane ukrepe
 • pozna tehnične karakteristike sredstev tehničnega varovanja
 • Prikaže postopek varovanja (po izbiri komisije):
  • prouči dokumente varovanja
  • sodeluje pri načrtovanju naloge
  • pripravi oborožitev in opremo
  • izvede varovanje
  • poroča o izvedbi naloge
  • vzdržuje zvezo z nadrejenimi in s sosedi
  • upošteva varnostne ukrepe
oskrbuje z osebno opremo in s sredstvi za osebno uporabo
 • oprema:
 • zadolžuje posameznike z opremo in artikle skladno s kriteriji pripadanja, z navodili in usmeritvami nadrejenega starešine (opomba: nejasno)
 • vodi evidence zadolžitev
 • sprejema poškodovano in dotrajano opremo
 • izloča opremo za odpis in za popravila
 • pripravi opremo za čiščenje in pranje
 • skladišči, prenaša in prevaža manjše količine/do 50kg/ bremen (opomba: je bilo tako mišljeno popravljeno?)
 • obvlada pravilno urejanje, pripadajočo opremo in artikle po vrstah, kategorijah in velikostih (opomba: ali: obvlada pravilno urejanje pripadajoče opreme in artiklov po vrstah, kategorijah in velikostih?)
 • prehrana:
 • je odgovoren za higiensko-zdravstvene zahteve pri rokovanju s prehrambnimi artikli in in z vodo (opomba: ali bi bilo boljše: odgovarja za ... ???)
 • ima potrdilo o veljavnem higienskem minimumu
 • vodi postopke predpisanega ravnanja z odpadki
 • skrbi za stalno lastno izpoponjevanje znanja na področju oskrbe in drugega svojega dela
 • obvlada pravilno urejanje in vzdrževanje opreme za prenos – prevoz prehrambenih artiklov in vode
 • pozna navodila za delo z živili
 • Prikaže postopek oskrbe z opremo in hrano:
  • zadolži osebo z opremo oziroma artikli
  • opiše kriterije pripadanja ter navodila in usmeritve za delo
  • vpiše izdajo opreme in hrane v evidenco zadolžitev in evidenco opiše
  • sprejme poškodovano ali dotrajano opremo in jo izloči v odpis oziroma da v popravilo
  • pripravi opremo za čiščenje oziroma pranje
  • odnese oziroma odpelje določeno opremo oz. artikle na ustrezno mesto v skladišču
  • prikaže in opiše skladiščenje opreme in prehrambenih artiklov
  • loči artikle po skupinah
  • prikaže ravnanje z odpadki in opiše predpisane postopke
  • opiše postopek skladiščenja in druge logistične postopke
  • opiše delitev opreme in artiklov po vrstah, kategorijah in velikosti
  • opiše higiensko-zdravstvene zahteve pri rokovanju s prehrambenimi artikli in z vodo
  • opiše navodila in pravil skladiščnega poslovanja v Slovenski vojski
  • našteje in opiše obrazce in dokumente materialnega poslovanja v Slovenski vojski
  • našteje in opiše predpise in navodila o delu in hranjenju živil in prehrambenih artiklov
  • našteje in opiše čistilna sredstva ter pripomočke za vzdrževanje čistoče
  • pozna sredstva za vzdrževanje osebne higiene
  • pozna zakon o zdravju in varstvu pri delu
  • pozna pravila, ki opredeljujejo uporabo zdravju in okolju škodljivih snovi
  • pozna pravila požarne varnosti
  • pozna in ločuje sredstva po posameznih razredih
  • opiše pravilen postopek urejanja in vzdrževanja opreme za prenos in prevoz prehrambenih artiklov in vode
  • opiše navodila za delo z živili
oskrbuje s potrošnimi sredstvi, ki pripadajo po kriteriju pripadanja
 • zadolžuje posameznike z opremo in artikle skladno s kriteriji, z navodili ali usmeritvami nadrejenega starešine (opomba: nejasno)
 • vodi evidence zadolžitve
 • skrbi za stalno izpopolnjevanje znanja na področju oskrbe in drugega svojega dela
 • skladišči, prenaša in prevaža manjše količine /do 50kg/ bremen (opomba: je bilo tako mišljeno popravljeno?)
 • obvlada sredstva in pripadanja po veljavnem kriteriju
 • Prikaže postopek oskrbe s potrošnimi sredstvi:
  • založi osebo z opremo in artikli
  • opiše kriterije, navodila in usmeritve za delo
  • vpiše izdajo v evidenco zadolžitev in evidenco opiše
  • odnese oziroma odpelje določeno opremo oziroma artikle na ustrezno mesto v skladišču
  • prikaže in opiše skladiščenje potrošnih sredstev
  • opiše sredstva in pripradanja ter kriterije
  • opiše navodila in pravila skladiščnega poslovanja v Slovenski vojski
  • našteje in opiše obrazce in dokumente materialnega poslovanja v Slovenski vojski
  • opiše načine in postopek ločevanja artiklov po skupinah
  • opiše čistilna sredstva ter pripomočke za vzdrževanje čistoče
  • našteje in opiše sredstva za vzdrževanje osebne higiene
  • opiše pomembna določila Zakona o zdravju in varstvu pri delu
  • našteje in opiše pravila, ki opredeljujejo uporabo zdravju in okolju škodljivih snovi
  • opiše požarno varnost
  • opiše sredstva po posameznih razredih in načine ločevanja le-teh
oskrbuje z gorivi in mazivi
 • oskrbuje in omogoča oskrbovanje porabnikom goriv in maziv
 • skladišči, prenaša in prevaža manjše količine /do 50kg/ bremen (opomba: je bilo tako mišljeno popravljeno?)
 • izvaja varnostne ukrepe pri rokovanju z goriv in maziv
 • zagotavlja ekološko varovanje pri uporabi gorivi in mazivi
 • zagotavlja transport, načine in tehniko za varno pretakanje goriva in maziv
 • skrbi za stalno izpopolnjevanje znanja na področju oskrbe in drugega svojega dela
 • obvlada lastnosti goriv, maziv in olj
 • pozna navodila za delo z vnetljivimi snovmi
 • Prikaže postopek oskrbe z gorivi in mazivi:
  • prikaže in opiše oskrbo z gorivi in mazivi in skladiščenje le-teh
  • pove, kako izvaja varnostne ukrepe in ekološko varovanje pri uporabi goriv in maziv
  • opiše načine in možnosti transporta ter načine in tehniko varnega pretakanja goriv in maziv
  • opiše lastnosti goriv, maziv in olj
  • našteje in opiše navodila za delo z vnetljivimi snovmi
  • opiše navodila in pravila skladiščnega poslovanja v Slovenski vojski
  • našteje obrazce in dokumente materialnega poslovanja v Slovenski vojski in razloži pomen le-teh
  • opiše in prikaže ločevanje artiklov po skupinah
  • opiše predpise in navodila za delo z vnetljivimi snovmi
  • opiše pomembna določila Zakona o zdravju in varstvu pri delu
  • našteje in opiše pravila, ki opredeljujejo uporabo zdravju in okolju škodljivih snovi
  • opiše požarno varnost
oskrbuje z gradbenimi materiali
 • skrbi za pripadajoča gradbena orodja, gradbena sredstva in materiale
 • skladišči, prenaša in prevaža manjše količine /do 50kg/ bremen (opomba: je bilo tako mišljeno popravljeno?)
 • zagotavlja transport, načine in tehniko za varen prevoz gradbene tehnike in materialov
 • pozna gradbene materiale in orodja
 • Prikaže postopek oskrbe z gradbenimi materiali:
  • opiše postopek oskrbe z gradbenim materialom in orodjem ter skladiščenje le-teh
  • prikaže oskrbo z gradbenim materialom in orodjem ter skladiščenje le-tega
  • našteje in opiše gradbene materiale in orodja
  • odnese oziroma odpelje določeno opremo oziroma artikle na ustrezno mesto v skladišču (opomba: oziroma se mora zamenjati z ali / in!)
  • opiše navodila in pravila skladiščnega poslovanja v Slovenski vojski
  • našteje in opiše obrazce in dokumente materialnega poslovanja v Slovenski vojski
  • loči artikle po skupinah
  • opiše pomembna določila Zakona o zdravju in varstvu pri delu (opomba: je to en zakon, ker če sta dva mora biti: Zakona o zdravju in Zakona o varstvu pri delu!?)
  • pozna pravila, ki opredeljujejo uporabo zdravju in okolju škodljivih snovi
  • opiše požarno varnost (opomba: požarna varnost je zelo širok pojem!)
oskrbuje s strelivom in z MES
 • izvaja oskrbo s strelivom
 • pregleda istovetnost streliva z dobljeno dokumentacijo
 • prevzema in predaja strelivo
 • vodi evidence o prevzemu – predaji streliva
 • skrbi za varnost pri delu na področju odgovornosti
 • skladišči, prenaša in prevaža manjše količine /do 50kg/ bremen (opomba: je bilo tako mišljeno popravljeno?)
 • obvlada vrste in lastnosti streliva, raket, MES in atificij
 • pozna direktive in navodila za delo s strelivom in z minsko eksplozivnimi sredstvi
 • Prikaže postopek oskrbe z gradbenimi materiali:
  • opiše postopek oskrbe z gradbenim materialom in orodjem ter skladiščenje le-teh
  • prikaže oskrbo z gradbenim materialom in orodjem ter skladiščenje le-tega
  • našteje in opiše gradbene materiale in orodja
  • odnese oziroma odpelje določeno opremo oziroma artikle na ustrezno mesto v skladišču (opomba: oziroma se mora zamenjati z ali / in!)
  • opiše navodila in pravila skladiščnega poslovanja v Slovenski vojski
  • našteje in opiše obrazce in dokumente materialnega poslovanja v Slovenski vojski
  • loči artikle po skupinah
  • opiše pomembna določila Zakona o zdravju in varstvu pri delu (opomba: je to en zakon, ker če sta dva mora biti: Zakona o zdravju in Zakona o varstvu pri delu!?)
  • pozna pravila, ki opredeljujejo uporabo zdravju in okolju škodljivih snovi
  • opiše požarno varnost (opomba: požarna varnost je zelo širok pojem!)

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Navodila za vzdrževanje in uporabo jurišne puške
 • Pravilo pehotna četa vod
 • Navodilo: motorizirani vod
 • Taktični priročnik za vojaka
 • Direktive in navodila, ki urejajo materialno poslovanje v Slovenski vojski
 • Uputsvo za rukovanje i smeštaj MES
 • Navodila za skladiščno poslovanje v Slovenski vojski
 • Zakon o požarni varnosti: interni pravilniki in požarni red
 • Direktiva in navodila za varstvo pri delu in varovanju okolja
 • Pravilniki in navodila za delo z živili
 • Pravilniki in navodila za delo z vnetljivimi in nevarnimi snovmi

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • maj Ciril Cenček, SV
 • ppk Andrej Cestnik, SV
 • Koordinacija pri pripravi kataloga poklicnega standarda: Bojana Sever, CPI

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje