Vojak veterinarski bolničar/vojakinja veterinarska bolničarka (8630.013.4.1)

Naziv:

Vojak veterinarski bolničar/vojakinja veterinarska bolničarka

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

21.9.2007

Predhodniki:

Klasius-P16:

Vojaštvo in obramba (1031)

Klasius-SRV:

Četrta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (24000)

Raven kvalifikacije:

SOK 4, EOK 4


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Vojak veterinarski bolničar/vojakinja veterinarska bolničarka 86300131

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Vojak veterinarski bolničar/vojakinja veterinarska bolničarka 8630.013.0 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • Srednja poklicna izobrazba katere koli smeri
 • Nacionalna poklicna kvalifikacija Vojak strelec / vojakinja strelka ali odslužen vojaški rok pred letom 2004
 • Opravljen test telesnih sposobnosti (Cooperjev test)
 • Opravljen zdravniški pregled
 • Opravljeno OVSIU - veterinarski bolničar

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

Del poklicne kvalifikacije je možno pridobiti v programu srednje strokovne izobrazbe veterinarski tehnik.

4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1 Potrjevanje

V postopku preverjanja kandidat ob pomoči kadrovskih organov Slovenske vojske pripravi osebni portfolio, ki ga komisija ovrednoti in prizna vsebine delno ali v celoti. V primeru, da komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, kandidatu določi naloge za preverjanje.


4.2 Preverjanje

Praktično preverjanje z ustnim zagovorom.


5. Merila preverjanja

Merila, ki jih je potrebno upoštevati

 • pripravo kandidata, materiala, prostora na delo
 • razumevanje dokumentacije
 • kontrolo opravljenega dela
 • obvladovanje dela in časovnega okvira
 • pravilna uporaba naprav in opreme
 • obvladovanje določenega zaporedja dela
 • upoštevanje pravil varnosti pri delu z oborožitvijo
 • upoštevanje higienskih pravil, pravil varovanja zdravja in pravil varnosti pri delu

Izločilna Merila

 • nezadostno obvladovanje dela
 • nepravilna uporaba naprav in opreme
 • neupoštevanje higienskih pravil in pravil varstva pri delu
 • neupoštevanje pravil varnosti pri delu z oborožitvijo
 • nerazumevanje dokumentacije
 • nepravilno rokovanje z orožjem in s strelivom

Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela

Področje ocenjevanjaDelež (%)
načrtovanje in priprava naloge15
izvedba60
dokumentacija10
ustni zagovor15

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

Vojak/vojakinja

7. Raven zahtevnosti dela

(IV)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

 • učilnica

 • oprema veterinarskega bolničarja in priročna sredstva
 • oprema in sredstva mobilne veterinarske ambulante
 • oprema in sredstva mobilnega veterinarskega laboratorija
 • oprema in sredstva za jemanje bioloških vzorcev
 • poligon
 • oborožitev in oprema pehote
 • strelišče za pehotno oborožitev

9.2. Kadrovski pogoji

Komisijo sestavljajo trije člani:

 • najmanj en je vojaški veterinar / vojaška veterinarka
 • najmanj en je veterinarski pomočnik / veterinarska pomočnica ali vojaški veterinar / vojaška veterinarka
 • najmanj en je podčastnik ali častnik Slovenske vojske

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
rokuje z osebno oborožitvijo
 • pisno zabeleži prevzem orožja in opreme
 • pripravi orožje in opremo za uporabo
 • preveri stanje orožja, streliva in opreme
 • uporablja orožje in opremo
 • očisti orožje
 • varno odloži orožje na ustrezno mesto po zaključenem delu
 • pozna taktično-tehnične lastnosti orožja in opreme
 • pozna pravila streljanja in uporabe osebne oborožitve
 • pozna čistilna sredstva in pripomočke za vzdrževanje osebne opreme
 • Izvede streljanje z osebno oborožitvijo:
  • izvleče osebno oborožitev
  • preveri varnostni mehanizem
  • preveri naboje ali strelivo
  • zavzame položaj za streljanje
  • izbere cilj
  • izvede merjenje in proženje
  • uporablja osebno orožje
  • prekine streljanje in zaklene ali izprazni orožje
  • v določenem času v pravilnem vrstnem redu razstavi osebno orožje
  • očisti posamezne dele
  • v predpisanem vrstnem redu sestavi orožje in preveri brezhibnost le-tega
  • po zaključenem delu odloži orožje na ustrezno mesto
  • upošteva pravila varnosti pri delu z oborožitvijo
izvaja naloge v mednarodnih operacijah in sodeluje v misijah
 • izvaja zaščito in reševanja lastnih in zavezniških sil
 • sodeluje z lokalnim prebivalstvom
 • odkriva in po potrebi uničuje oborožitev in opremo nasprotnih strani
 • izvaja varovanje
 • izvaja izvidništvo, opazovanje in patruljiranje
 • izvaja preglede ljudi in vozil
 • sodeluje pri nadzoru množic
 • pozna pravila delovanja enot v stabilizacijskem delovanju
 • pozna taktične postopke svoje enote in je izurjen v njih
 • pozna pravila uporabe orožja v stabilizacijskem delovanju
 • zna uporabiti sredstva in opremo za zaščito in reševanje
 • pozna postopke predvidene s pravili delovanja v območju odgovornosti, in je izurjen v njih
 • Prikaže postopek delovanja ob mednarodni operaciji (po izbiri komisije):
  • sodeluje pri načrtovanju naloge
  • pripravi oborožitev in opremo
  • izvede nalogo skladno s SOP
  • poroča o izvedbi naloge
  • vzdržuje zvezo z nadrejenimi in s sosedi
  • upošteva varnostne ukrepe
  • spoštuje mednarodno humanitarno in vojno pravo
izvaja naloge v sistemu zaščite in reševanja
 • sodeluje pri iskanju in reševanju
 • sodeluje pri evakuaciji
 • sodeluje pri odpravljanju posledic nesreč
 • nudi prvo pomoč
 • zna uporabiti sredstva in opremo pehotnih in motoriziranih enot za zaščito in reševanje
 • Prikaže postopek zaščite in reševanja (po izbiri komisije):
  • sodeluje pri načrtovanju naloge
  • pripravi oborožitev in opremo
  • izvede nalogo skladno z ukazom in glede na situacijo
  • poroča o izvedbi naloge
  • vzdržuje zvezo z nadrejenimi in s sosedi
  • upošteva varnostne ukrepe
izvaja naloge organov varovanja
 • skrbi za varnost pripadnikov in za lastno varnost
 • izvaja notranjo službo skladno s predpisi
 • izvaja varovanje pomembnih oseb
 • izvaja fizično varovanje moštva in objektov, ki so za obrambo posebnega pomena
 • pozna temeljne postopke varovanja oseb, stvari in objektov
 • pozna načrt varovanja in predpisane ukrepe
 • pozna tehnične karakteristike sredstev tehničnega varovanja
 • Prikaže postopek varovanja (po izbiri komisije):
  • prouči dokumente varovanja
  • sodeluje pri načrtovanju naloge
  • pripravi oborožitev in opremo
  • izvede varovanje
  • poroča o izvedbi naloge
  • vzdržuje zvezo z nadrejenimi in s sosedi
  • upošteva varnostne ukrepe
izvaja veterinarsko sanitarni nadzor v objektih za pripravo hrane
 • odvzema brise delovnih površin in kuhinjskih naprav ter odvzema vzorce živil pod nadzorom veterinarja
 • pregleduje pogoje skladiščenja in ustreznost označenosti živil
 • sodeluje pri pripravi gojišč, pri čiščenju in pri sterilizaciji
 • spremlja stanje zalog laboratorijskega potrošnega materiala
 • izvaja postopke fizikalno-kemijske analize vode pod nadzorom veterinarja
 • pripravlja vzorce hrane za mikrobiološke preiskave pod nadzorom veterinarja
 • pozna pravilen postopek odvzema in transporta brisov in vzorcev za laboratorijske preiskave na področju higiene živil
 • pozna predpise s področja zagotavljanja zdravstvene ustreznosti živil in sistema HACCP
 • Prikaže postopek v sklopu veterinarsko-sanitarnega nadzora:
  • pripravi sredstva in opremo za odvzem in transport brisov delovnih površin in kuhinjskih naprav ter odvzem vzorcev živil
  • izvede odvzem brisov delovnih površin in kuhinjskih naprav ter odvzem vzorca hrane in pitne vode
  • izdela zapisnik o odvzemu vzorca in vzorce shrani za transport
 • Navede določila HACCP sistema v Slovenski vojski:
  • opiše pogoje pravilnega shranjevanja in označenosti živil
  • opiše pojem varno živilo in načine zagotavljanja varnega živila
izvaja ambulantno in kirurško zdravljenje živali
 • izvaja zaščitna cepljenja za zatiranje kužnih bolezni, dezinsekcije ter dehelmintizacije službenih živali ter živali v oskrbi Slovenske vojske pod nadzorom veterinarja
 • izvaja dezinfekcijo v objektih za vzrejo, rejo, nastanitev in transport službenih živali pod nadzorom veterinarja
 • nudi pomoč pri ambulantnem in kirurškem zdravljenju službenih živali ter živali v oskrbi Slovenske vojske pod nadzorom veterinarja
 • vodi evidence temperature v hladilnih napravah in evidence temperature ter vlažnosti v lekarniških prostorih po navodilu veterinarja
 • čisti in sterilizira ambulantno-kirurški inštrumentarij ter pripravlja sterilen sanitetni material
 • aplicira zdravila, čipira in nudi nujno ter prvo veterinarsko pomoč pod nadzorom veterinarja
 • pozna živalske nalezljive bolezni, anatomijo, oskrbo in prehrano živali
 • pozna načine aplikacije zdravil, načine dezinsekcije in dehelmintizacije živali
 • pozna pravilen način in varen pristop k živali
 • pozna sredstva za dezinfekcijo ter načine priprave delovnih raztopin
 • pozna zaščitna sredstva in področje varstva pri delu
 • pozna veterinarska sredstva in opremo
 • Navede lastnosti veterinarske opreme in mobilne veterinarske ambulante:
  • navede opremo sredstev mobilne veterinarske ambulante
  • navede in opiše namen posameznih sredstev VTK-1a in VTK-2a
 • Prikaže ali navede postopke ambulantnega ali kirurškega zdravljenja ter nudenja prve in nujne pomoči v okviru svojih pristojnosti:
  • prikaže pravilen pristop k živali za pripravo na pregled v veterinarski ambulanti
  • prikaže in opiše posamezen postopek nudenja prve pomoči z uporabo VTK-1a in VTK-2a ali sredstev mobilne veterinarske ambulante
  • izvede enega od postopkov aplikacije zdravila, mikročipa ali vakcine in dehelmintizacijskega sredstva
  • opiše fiksacijo psa za kirurški poseg
  • opiše pripravo kirurškega polja za poseg
 • Izvede in opiše higienske norme v ambulanti:
  • izvede čiščenje in dezinfekcijo pregledne mize
  • opiše razliko med dezinfekcijo in sterilizacijo
  • izvede čiščenje in sterilizacijo inštrumentarija
 • Navede osnove anatomije, oskrbe in prehrane živali:
  • opiše osnovne anatomske značilnosti psa
  • opiše pravilno prehrano in oskrbo psa
  • opiše pravilno prehrano kónj in napake v prehrani
  • opiše redno oskrbo kopita
izvaja veterinarsko preventivo z dejavnostjo deratizacije, dezinsekcije in dezinfekcije
 • izvaja postopke deratizacije, dezinsekcije in dezinfekcije in vodi evidenco izvedbe pod nadzorom veterinarja
 • vodi zaloge sredstev za dejavnost DDD
 • pripravlja dezinfekcijske raztopine pod nadzorom veterinarja
 • sodeluje pri vzorčenju bioloških vzorcev
 • pripravlja opremo in material za vzorčenje (sterilizira, pakira)
 • razkuži opremo po vzorčenju
 • izvaja veterinarsko higiensko službo (potepuški psi ali mačke, odvoz živalskih trupel iz vojaških objektov)
 • izvaja postopke asanacije bojišča (zbiranje in odvoz živalskih trupel, razkuževanje površin in prostorov)
 • izvaja ukrepe za varovanje in ohranjanje zdravja pripadnikov Slovenske vojske
 • zagotavlja ukrepe za zaščito živali pred mučenjem v Slovenski vojski
 • izvaja ukrepe pripravljenosti veterinarske enote za delovanje v primeru naravnih nesreč velikih razsežnosti v Republiki Sloveniji
 • pozna sredstva in opremo za izvajanje deratizacije, dezinfekcije ter dezinsekcije
 • pozna predpise s področja varstva pri delu, zaščitna sredstva in ukrepe na področju dejavnosti deratizacije, dezinfekcije ter dezinsekcije
 • pozna način odvzema in transporta vzorcev
 • pozna postopke za izvajanje higienske službe
 • pozna predpise s področja zaščite živali pred mučenjem
 • Prikaže načine dezinfekcije:
  • izvede pripravo sebe in sredstev na izvedbo dezinfekcije z ročno ali motorno škropilnico, fumigatorjem ali visokotlačnim vodnim čistilcem
  • pripravi dezinfekcijsko raztopino
  • izdela dezbariero za osebe
 • Prikaže ukrepe varstva pri delu in pravilne načine transporta kužnih vzorcev:
  • prikaže pravilen način nameščanja zaščitnih sredstev in opreme za odvzem nevarnega kužnega vzorca
  • prikaže način transporta kužnega vzorca
 • Opiše področje dela higienske službe in varstvo pri delu:
  • našteje sredstva za izvajanje higienske službe in opiše njihov namen
  • navede zaščitna sredstva, ki jih uporablja pri delu
 • Opiše predpise s področja zaščite živali pred mučenjem:
  • navede ravnanja, ki so z zakonom o zaščiti živali prepovedana
 • Navede sredstva in opremo za izvajanje dejavnosti deratizacije in dezinsekcije:
  • našteje in opiše sredstva in opremo enote za izvajanje deratizacije in dezinsekcije
izvaja laboratorijske preiskave in analize
 • sodeluje pri pripravi gojišč, pri čiščenju in pri sterilizaciji
 • izvaja inkubiranje inokuliranih gojišč pod nadzorom veterinarja
 • pripravi vzorec hrane za mikrobiološke preiskave pod nadzorom veterinarja
 • izvaja postopke fizikalno-kemijske analize pitne vode pod nadzorom veterinarja
 • opravlja posamezne postopke hematološko-biokemijskih preiskav krvi, laboratorijskih preiskav urina in iztrebkov pod nadzorom veterinarja
 • pozna pravilne načine odvzema vzorcev in brisov pod nadzorom veterinarja
 • pozna postopke dela v mikrobiološkem laboratoriju
 • pozna postopke za izvajanje fizikalno-kemijskih analiz pitne vode
 • pozna predpise s področja varstva pri delu v mikrobiološkem in fizikalno kemijskem laboratoriju
 • Izvede postopek laboratorijske preiskave v mobilnem ali stacionarnem veterinarskem laboratoriju:
  • izvede pripravo vzorca hrane za mikrobiološke preiskave
  • izmeri temperaturo, pH vrednost in elektroprevodnost vzorca pitne vode
  • opiše pripravo enega od mikrobioloških gojišč
 • Opiše pravila varnega in kvalitetnega dela v mobilnem veterinarskem laboratoriju in izvede delovni postopek čiščenja in sterilizacije:
  • navede ukrepe s področja varstva pri delu v mikrobiološkem in v kliničnem laboratoriju
  • navede načela zagotavljanja dobre laboratorijske prakse
  • izvede čiščenje laboratorijske steklovine in jo sterilizira v avtoklavu

12. Literatura, strokovno gradivo

 • ZVSM, ZVet-1
 • Zakon o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05)
 • Zakon o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01, 110/02, 45/04, 62/04, 93/05)
 • Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (Uradni list RS, št. 52/00, 42/02, 47/04)
 • Dokumentacija za uvedbo sistema HACCP v Slovensko vojsko št. 182-4/2006-8
 • Direktiva za delovanje veterinarske službe Slovenske vojske
 • Bole – Hribovšek, V., Hostnik, P.: Osnove dela v mikrobiološkem laboratoriju, Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta, Ljubljana, 1996.
 • Minimalni standardi za pitnost vode v nevarnih razmerah, (opomba: kaj je to: STANAG 2136 MED?)
 • Bem, Z., Adamič, J.: Mikrobiologija mesa in mesnih izdelkov, Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta, Ljubljana, 1991.
 • Mehle, J., Bole – Hribovšek, V.: Živilsko sanitarna mikrobiologija, Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta, Ljubljana, 1997.
 • Komar, M.: Higiena in nadzor živil: kemijske analize, Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta, Ljubljana, 1999.
 • Marinšek, J.: Veterinarsko sanitarni pregled klavnih živali, Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta, Ljubljana, 1996.
 • Potparić, M., Milosavljević, Ž., Mrvoš, N.: Kvalitet mesa i proizvoda od mesa, Privredni pregled, Beograd, 1975.
 • Dobjec, M., Pintarič, Š.: DDD v veterinarski medicini, Veterinarska fakulteta v Ljubljani, 2002.
 • Priročnik za veterinarske bolničarje, Zvezni sekretariat za obrambo - Veterinarski oddelek, 1976.
 • Fortunati, P.: Prva pomoč za male živali, ČZP Kmečki glas, 1989.
 • Levstek, P.: Učne priprave predavanj za usposabljanje vodnikov vojaških psov, 1998.
 • Klever, U.: Velika knjiga o psih, Bistra d. o. o., 1991.

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • VVU XIV mag. Peter Levstek, dr.vet.med., SV
 • VVU XII Darko Šemrov, dr.vet.med., SV
Publikacija

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje