Vojaški voznik/vojaška voznica (8630.014.4.1)

Naziv:

Vojaški voznik/vojaška voznica

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

21.9.2007

Predhodniki:

Klasius-P16:

Vojaštvo in obramba (1031)

Klasius-SRV:

Četrta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (24000)

Raven kvalifikacije:

SOK 4, EOK 4


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Vojaški voznik/vojaška voznica 86300141

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Vojaški voznik/vojaška voznica 8630.014.0 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • Srednja poklicna izobrazba katere koli smeri
 • Nacionalna poklicna kvalifikacija Vojak strelec / vojakinja strelka ali odslužen vojaški rok pred letom 2004
 • Opravljen test telesnih sposobnosti (Cooperjev test)
 • Opravljen zdravniški pregled
 • Vozniški izpit B in C kategorije
 • Opravljeno OVSIU – voznik

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

Del poklicne kvalifikacije je možno pridobiti v programu srednjega poklicnega izobraževanja voznik:

4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1 Potrjevanje

V postopku preverjanja kandidat ob pomoči kadrovskih organov Slovenske vojske pripravi osebni portfolio, ki ga komisija ovrednoti in prizna vsebine delno ali v celoti. V primeru, da komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, kandidatu določi naloge za preverjanje.


4.2 Preverjanje

Praktično preverjanje z zagovorom.

5. Merila preverjanja

Merila, ki jih je potrebno upoštevati

 • pripravo kandidata na delo
 • razumevanje dokumentacije
 • obvladovanje določenega zaporedja opravil
 • strokovno ravnanje z vozili
 • obvladovanje nalog in opravil voznika
 • kontrolo storitve
 • upoštevanje pravil varnosti in zdravja pri delu
 • poznavanje prometne signalizacije in pravil
 • upoštevanje pravil varnosti pri delu z oborožitvijo

Izločilna Merila

 • nestrokovno rokovanje z vozili
 • nepoznavanje prometne signalizacije in pravil
 • neobvladovanje nalog in opravil voznika
 • nepravilno rokovanje z orožjem in s strelivom

Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela

Področje ocenjevanjaDelež (%)
načrtovanje in priprava naloge15
izvedba60
dokumentacija10
ustni zagovor15

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

Vojak/vojakinja

7. Raven zahtevnosti dela

(IV)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

 • poligon za vožnjo motornih vozil

 • vozni park Slovenske vojske
 • učilnica z elektronsko učno opremo
 • poligon
 • strelišče za pehotno oborožitev
 • oborožitev in oprema pehote

9.2. Kadrovski pogoji

Komisijo sestavljajo trije člani:

 • najmanj en je častnik premikov in transporta
 • najmanj en je podčastnik ali častnik premikov in transporta
 • najmanj en je častnik ali podčastnik Slovenske vojske

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
rokuje z osebno oborožitvijo
 • pisno zabeleži prevzem orožja in opreme
 • pripravi orožje in opremo za uporabo
 • preveri stanje orožja, streliva in opreme
 • uporablja orožje in opremo
 • očisti orožje
 • varno odloži orožje na ustrezno mesto po zaključenem delu
 • pozna taktično-tehnične lastnosti orožja in opreme
 • pozna pravila streljanja in uporabe osebne oborožitve
 • pozna čistilna sredstva in pripomočke za vzdrževanje osebne opreme
 • Izvede streljanje z osebno oborožitvijo:
  • izvleče osebno oborožitev
  • preveri varnostni mehanizem
  • preveri naboje ali strelivo
  • zavzame položaj za streljanje
  • izbere cilj
  • izvede merjenje in proženje
  • uporablja osebno orožje
  • prekine streljanje in zaklene ali izprazni orožje
  • v določenem času v pravilnem vrstnem redu razstavi osebno orožje
  • očisti posamezne dele
  • v predpisanem vrstnem redu sestavi orožje in preveri brezhibnost le-tega
  • po zaključenem delu odloži orožje na ustrezno mesto
  • upošteva pravila varnosti pri delu z oborožitvijo
izvaja naloge v mednarodnih operacijah in sodeluje v misijah
 • izvaja zaščito in reševanje lastnih in zavezniških sil
 • sodeluje z lokalnim prebivalstvom
 • odkriva in po potrebi uničuje oborožitev in opremo nasprotnih strani
 • izvaja varovanje
 • izvaja izvidništvo, opazovanje in patruljiranje
 • izvaja preglede ljudi in vozil
 • sodeluje pri nadzoru množic
 • pozna pravila delovanja enot v stabilizacijskem delovanju
 • pozna taktične postopke svoje enote in je izurjen v tem
 • pozna pravila uporabe orožja v stabilizacijskem delovanju
 • zna uporabiti sredstva in opremo za zaščito in reševanje
 • pozna postopke predvidene s pravili delovanja v območju odgovornosti, in je izurjen v njih
 • Prikaže postopek delovanja ob mednarodni operaciji (po izbiri komisije):
  • sodeluje pri načrtovanju naloge
  • pripravi oborožitev in opremo
  • izvede nalogo skladno s SOP
  • poroča o izvedbi naloge
  • vzdržuje zvezo z nadrejenimi in s sosedi
  • upošteva varnostne ukrepe
  • spoštuje mednarodno humanitarno in vojno pravo
izvaja naloge v sistemu zaščite in reševanja
 • sodeluje pri iskanju in reševanju
 • sodeluje pri evakuaciji
 • sodeluje pri odpravljanju posledic nesreč
 • nudi prvo pomoč
 • zna uporabiti sredstva in opremo pehotnih in motoriziranih enot za zaščito in reševanje
 • pozna kriterije za določanje mest za vkrcavanje in izkrcavanje iz vozil in plovil
 • Prikaže postopek zaščite in reševanja (po izbiri komisije):
  • sodeluje pri načrtovanju naloge
  • pripravi oborožitev in opremo
  • izvede nalogo skladno z ukazom in glede na situacijo
  • poroča o izvedbi naloge
  • vzdržuje zvezo z nadrejenimi in s sosedi
  • upošteva varnostne ukrepe
izvaja naloge organov varovanja
 • skrbi za varnost pripadnikov in lastno varnost
 • izvaja notranjo službo skladno s predpisi
 • izvaja varovanje pomembnih oseb
 • izvaja varovanje konvojev posebnega pomena
 • izvaja fizično varovanje moštva in objektov, ki so posebnega pomena za obrambo
 • uporablja naprave in sredstva tehničnega varovanja
 • pozna temeljne postopke varovanja oseb, stvari in objektov
 • pozna načrt varovanja in predpisane ukrepe
 • pozna tehnične karakteristike sredstev tehničnega varovanja
 • pozna pravila in predpise za opravljanje stražarske službe
 • pozna pravila in predpise za izvajanje postopkov alarmiranja
 • Prikaže postopek varovanja (po izbiri komisije):
  • prouči dokumente varovanja
  • sodeluje pri načrtovanju naloge
  • pripravi oborožitev in opremo
  • izvede varovanje
  • poroča o izvedbi naloge
  • vzdržuje zvezo z nadrejenimi in s sosedi
  • upošteva varnostne ukrepe
upravlja tovorno motorno vozilo ali avtobus
 • upravlja z vozilom v skladu z njegovimi taktično-tehničnimi lastnostmi, prometno infrastrukturo, civilnimi in z vojaškimi prometnimi predpisi, značilnostmi tovora in s predpisi o varnosti v cestnem prometu
 • preverja delovanje vozila
 • preverja delovanje naprav in se ustrezno ravna v času vožnje
 • natančno upravlja vozilo
 • oskrbuje vozilo z gorivom, mazivi in ostalimi tekočinami in s sredstvi za osnovno vzdrževanje
 • pravilno uporablja signalne in druge naprave v vozilu ter spoštuje maskirno disciplino
 • označuje (maskira) vozilo skladno s taktično situacijo, z ukazi nadrejenih ali vojaško prometno signalizacijo
 • uporablja pravila za vojaška vozila pri premikih po cesti: sestava kolon, prepoznava kolon, označevanje, naloge posameznih organov v koloni
 • vozi izven urejenih prometnih površin (premagovanje vodnih ovir, premagovanje vzponov, padcev ter bočnih naklonov, zimske razmere, peščeni predeli, zmanjšana vidljivost ...)
 • orientira se v prostoru (taktično, topografsko in geografsko) s pomočjo kart, dlančnika, GPS ...
 • vozi v različnih bojnih taktičnih situacijah (pri napadu letalstva, artilerije, oklepnih enot, diverzantsko-terorističnih enot, v izpostavljenih radiološko-kemično-bioloških razmerah ...)
 • odpravlja okvare na področju osnovnega vzdrževanja
 • izvaja prometno izvidništvo
 • pozna ukrepe za preprečevanje okvar na vozilu
 • Upravlja s tovornim motornim vozilom oziroma avtobusom:
  • preveri delovanje vozila
  • upravlja z vojaškim vozilom pri premikih po cesti, ob upoštevanju prometnih pravil in signalizacije: sestava kolon, prepoznava kolon, označevanje, naloge posameznih organov v koloni
  • upravlja z vojaškim vozilom izven urejenih prometnih površin (premaguje vodne ovire, premaguje vzpone, padce ter bočne naklone, zimskih pogojih, peščenih predelih, v pogojih zmanjšane vidljivosti ...)
  • s pomočjo kart, dlančnika ali GPS-a se taktično, topografsko in geografsko orientira v prostoru
  • preverja delovanje naprav in ustrezno ravna v času vožnje
  • oskrbi vozilo z gorivom, mazivi, ostalimi tekočinami in sredstvi s področja osnovnega vzdrževanja
  • po potrebi odpravi okvaro s področja osnovnega vzdrževanja
  • za konkreten primer, situacijo oziroma prometno signalizacijo razloži prometne predpise in pravila
  • opiše delovanje vozila in tehnične karakteristike vozil
  • opiše maskirno disciplino
  • opiše pravila za vojaška vozila pri premikih po cesti
  • opiše prometno izvidništvo
  • našteje in opiše ukrepe za preprečevanje okvar na vozilu
prevaža tovor in osebe
 • spoštuje ukaze poveljnika vozila v skladu s predpisi
 • upošteva zahteve po varnem prevozu tovora in oseb
 • postavi vozilo na nakladalno/razkladalno mesto
 • pripravi vozilo na nakladanje/razkladanje (odkrije ponjavo, odpre stranice)
 • preveri podatke o tovoru (vrsta, količina, lastnosti)
 • določa razporeditev tovora na vozilu
 • količinsko prevzame in preda tovor na podlagi ustreznih dokumentov
 • kvalitativno prevzame in preda tovor (po zunanjem izgledu)
 • fizično zavaruje tovor (pritrditev, pokritje, drugo)
 • pripravi vozilo na prevoz (zapre stranice, pokrije ponjavo in drugo)
 • pri prevozu nevarnih snovi ali izrednega tovora ustrezno označi vozilo
 • upošteva interna navodila, ki se nanašajo na prevoze v cestnem prometu
 • pozna označbe vozil
 • pozna normative prevoza blaga in oseb
 • pozna standarde in zahteve za varen prevoz blaga in tovora
 • pozna prometne predpise, predpise o varnosti v cestnem prometu
 • pozna geografske in tehnične lastnosti prometne infrastrukture
 • Vozi tovor oziroma osebe:
  • pripravi vozilo na nakladanje/razkladanje (odkrije ponjavo, odpre stranice)
  • določi razporeditev tovora na vozilu
  • pove, na kaj mora biti pozoren pri nakladanju
  • pove, kako voznik skrbi za potnike
  • preveri podatke o tovoru
  • opiše oznake in lastnosti tovora
  • količinsko in kvalitativno prevzame tovor
  • zavaruje tovor
  • pripravi vozilo na prevoz (zapre stranice, pokrije ponjavo …)
  • označi vozilo pri prevozu nevarnih snovi oziroma izrednega tovora
  • preda tovor
  • opiše predpise in normative, ki se nanašajo na prevoze v cestnem prometu (interna navodila)
  • opiše standarde in zahteve po varnem prevozu tovora in oseb
  • opiše označbe vozil
  • za konkreten primer, situacijo oziroma prometno signalizacijo razloži prometne predpise in pravila
  • opiše geografske in tehnične lastnosti prometne infrastrukture
  • opiše ukrepe v primeru nesreče oziroma okvare
izvaja po-prevozne aktivnosti
 • izpolnjuje zahtevano dokumentacijo o izvedeni vožnji
 • izvaja pregled po uporabi
 • vozilo popolni s potrebnimi tekočinami in mazivi
 • očisti in po potrebi opere vozilo
 • vozilo parkira na predvideno mesto
 • poroča nadrejenemu o opravljeni nalogi
 • obvlada vozilo in naprave na njem
 • pozna oznake za različne lastnosti blaga
 • pozna tehnične zmogljivosti vozila za prevzem tovora
 • pozna različne vrste embalaže in njeno primernost za prevoz
 • pozna geografske in tehnične lastnosti prometne infrastrukture
 • pozna lastnosti sestavin za normalno delovanje vozila
 • zna ravnati s signalnimi in z drugimi napravami v vozilu
 • zna ravnati z ročnim orodjem
 • Izvede po-prevozne aktivnosti:
  • izpolni dokumentacijo o izvedeni vožnji in jo opiše
  • opravi pregled vozila po uporabi
  • prikaže ravnanje s signalnimi in drugimi napravami v vozilu
  • pokaže in opiše ročno orodje in prikaže ravnanje z njim
  • vozilo dopolni s potrebnimi tekočinami in mazivi
  • očisti oziroma opere vozilo
  • parkira vozilo na predvideno mesto
  • izpolnjuje predpisano dokumentacijo o izvedeni vožnji
  • izvaja pregled po uporabi
  • opiše embalaže in njihovo primernost za prevoz
  • poroča o opravljeni nalogi

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Posamezna navodila za vzdrževanje in uporabo voznega parka Slovenske vojske
 • Sprejeti SVS na področju premika in transporta
 • Doktrina premikov in transporta v Slovenski vojski
 • Zakon o cestnem prometu
 • Pravilo pehotna četa vod
 • Navodilo: motorizirani vod
 • Taktični priročnik za vojaka

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • maj Bor Balderman , PDRIU/CDR/OPTRA
Publikacija

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje