Vojak specialist artilerije – izvidnik/vojakinja specialistka artilerije – izvidnica
NPK katalog, koda 8630.016.5.1

Naziv:

Vojak specialist artilerije – izvidnik/vojakinja specialistka artilerije – izvidnica

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

21.9.2007

Predhodniki:

Klasius-P16:

Vojaštvo in obramba (1031)

Klasius-SRV:

Peta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (25000)

Raven kvalifikacije:

SOK 5, EOK 4


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Vojak specialist artilerije – izvidnik/vojakinja specialistka artilerije – izvidnica (8630.016.5.1)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard VOJAK SPECIALIST ARTILERIJE – IZVIDNIK/VOJAKINJA SPECIALISTKA ARTILERIJE – IZVIDNICA 8630.016.0 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • Srednja poklicna izobrazba katere koli smeri
 • Opravljeno osnovno vojaško usposabljanje za dolžnosti v artileriji in funkcionalno vojaško usposabljanje za vojaka specialista – izvidnika / vojakinjo specialistko artilerije – izvidnice
 • Nacionalna poklicna kvalifikacija Vojak strelec / vojakinja strelka ali odslužen vojaški rok pred letom 2004
 • Opravljen test telesnih sposobnosti (Cooperjev test)
 • Opravljen zdravniški pregled

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

Poklicne kvalifikacije ni mogoče pridobiti v programu za pridobitev poklicne ali strokovne izobrazbe.

4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1 Potrjevanje

V postopku preverjanja kandidat ob pomoči kadrovskih organov Slovenske vojske pripravi osebni portfolio, ki ga komisija ovrednoti in prizna vsebine delno ali v celoti. V primeru, da komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, kandidatu določi naloge za preverjanje.


4.2 Preverjanje

Praktično preverjanje.


5. Merila preverjanja

Merila, ki jih je potrebno upoštevati

 • pripravo kandidata na delo
 • obvladovanje dela
 • obvladovanje določenega zaporedja opravil
 • kontrolo storitve
 • rokovanje z instrumenti in s priborom
 • upoštevanje pravil varnosti pri delu z oborožitvijo
 • upoštevanje pravil varnosti pri delu z instrumenti in opremo

Izločilna Merila

 • nepravilno rokovanje z inštrumenti in opremo
 • neupoštevanje pravil varnosti pri delu z oborožitvijo

Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela

Področje ocenjevanjaDelež (%)
načrtovanje in priprava naloge10
izvedba70
dokumentacija10
ustni zagovor10

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

Vojak/vojakinja

7. Raven zahtevnosti dela

(V)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

 • najmanj en član podčastnik ali častnik Slovenske vojske

 • optoelektronska sredstva in oprema izvidnika
 • poligon
 • poligon za izvedbo artilerijskega streljanja

9.2. Kadrovski pogoji

Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih je

 • najmanj en član podčastnik ali častnik artilerije
 • najmanj en član podčastnik ali častnik Slovenske vojske

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
rokuje z osebno oborožitvijo
 • pisno zabeleži prevzem orožja
 • pripravi orožje in opremo za uporabo
 • preveri varnostni mehanizem
 • preveri naboje ali strelivo
 • uporablja orožje
 • očisti orožje
 • varno odloži orožje na ustrezno mesto po zaključenem delu
 • pozna taktično-tehnične lastnosti osebne oborožitve
 • pozna pravila streljanja in uporabe osebne oborožitve
 • Izvede streljanje z osebno oborožitvijo:
  • pripravi osebno oborožitev
  • preveri varnostni mehanizem
  • preveri naboje ali strelivo
  • zavzame položaj za streljanje
  • izbere cilj
  • izvede merjenje in proženje
  • uporablja osebno orožje
  • prekine streljanje in zaklene ali izprazni orožje
  • v določenem času v pravilnem vrstnem redu razstavi osebno orožje
  • očisti posamezne dele
  • v predpisanem vrstnem redu sestavi orožje in preveri brezhibnost le-tega
  • po zaključenem delu odloži orožje na ustrezno mesto
  • pri delu z oborožitvijo upošteva pravila varnosti
rokuje z optoelektronskimi sredstvi in opremo
 • pripravi artilerijske instrumente, pribor in karto in rokuje z njimi
 • pripravi taktični računalnik SUVO za izvidnika in rokuje z njim
 • pripravi inženirska sredstva in rokuje z njimi
 • pripravi NRKB sredstva zaščite in rokuje z njimi
 • spoštuje in izvaja varnostne ukrepe v zvezi z artilerijskimi instrumenti in priborom
 • pozna artilerijske instrumente in pribor topografa
 • pozna artilerijski pribor
 • usposobljen je za delo s karto
 • obvlada taktični računalnik SUVO
 • obvlada postopke uporabe artilerijskih instrumentov, priborov, kart in opreme v različnih bojnih, terenskih, vremenskih in časovnih razmerah
 • pozna varnostne ukrepe pri rokovanju z artilerijskimi instrumenti pribori in opremo
 • pozna načela uporabe NRKB sredstev zaščite
 • pozna načela uporabe inženirskih sredstev
 • pozna in obvlada uporabo ostalih sredstev in opreme, ki jih uporabljajo izvidniki artilerijskih enot
 • Prikaže rokovanje z optoelektronskimi sredstvi in opremo:
  • pripravi artilerijske instrumente, pribore in karto ter rokuje z njimi
  • pripravi taktični računalnik SUVO (avtomatski sistem za vodenje artilerijskega ognja) in rokuje z njim
  • upošteva predpisane varnostne ukrepe za ravnanje z optoelektronskimi sredstvi in opremo izvidnika
 • Prikaže uporabo inženirskih sredstev, NRKB sredstev zaščite in sredstev zvez (po izboru komisije):
  • pripravi inženirska sredstva
  • izvede utrjevanje in maskiranje artilerijskega orožja
  • pripravi NRKB sredstva zaščite
  • izvede NRKB zaščito s priročnimi in formacijskimi sredstvi
  • pripravi radijske in žične zveze in rokuje z njimi
  • upošteva načela uporabe inženirskih sredstev, NRKB sredstev zaščite in sredstev zvez
izvaja taktične postopke na bojišču
 • pripravi in izvaja naloge bojnega delovanja
 • izvaja naloge priprave in izvedbe premikov
 • izvaja naloge izvidništva, izbora in zasedanja opazovalnice
 • izvaja naloge utrjevanja opazovalnice
 • izvaja naloge maskiranja opazovalnice
 • izvaja naloge opazovanja bojišča
 • vzdržuje zveze med izvidniki in poveljnikom ter PM artilerijskih enot
 • izvaja naloge korekture in skupinskega streljanja
 • izvaja naloge neposrednega in bojnega zavarovanja opazovalnice
 • pozna osnovne pojme o artilerijskemu izvidništvu
 • pozna artilerijske izvidniške enote
 • pozna naloge opazovalca bojišča
 • obvlada postopke in naloge izvidnika artilerije
 • zna izdelovati izvidniško dokumentacijo
 • pozna teoretične določbe inženirske zaščite artilerijskih enot
 • pozna maskirna sredstva in postopke maskiranja
 • pozna sredstva zvez
 • pozna postopke priprave in izvedbe premikov
 • pozna dolžnosti izvidnika pred streljanjem, med njim in po njem
 • obvladuje postopke izvidnika artilerije pri izvedbi posrednega streljanja
 • pozna artilerijsko strelivo
 • pozna varnostne ukrepe pri rokovanju z artilerijskimi instrumenti in pribori
 • pozna naloge zavarovanja elementov bojne razporeditve
 • Izvede nalogo izvidništva, izbora in zasedanja opazovalnice (po izboru komisije):
  • pripravi opremo
  • izvede naloge v sestavi izvidnice opazovalnice
  • izvede naloge v času zasedanja opazovalnice
  • izvede naloge utrjevanja in maskiranja opazovalnice v sestavi oddelka
  • poroča
  • vzdržuje radijske in žične zveze
  • upošteva predpisane varnostne ukrepe za ravnanje z instrumenti in pribori izvidnika
 • Izvede naloge pri pripravi in izvedbi bojnega delovanja (po izboru komisije):
  • pripravi opremo
  • izvede naloge opazovanja bojišča
  • rokuje z instrumenti in s pribori
  • zbira podatke na bojišču (opomba: ali pridobiva?)
  • poroča o pridobljenih podatkih
  • sodeluje pri izvedbi streljanja
  • vodi dokumentacijo izvidnika
  • vzdržuje zvezo med izvidniki, poveljnikom in PM artilerijske enote
  • upošteva predpisane varnostne ukrepe za ravnanje z instrumenti in s pribori izvidnika
 • Izvede nalogo priprave in izvedbe premika v sklopu posadke (po izboru komisije):
  • pripravi MTS za izvedbo premika
  • izvede premik
  • premesti opazovalnico
  • poroča
  • upošteva predpisane varnostne ukrepe za ravnanje z instrumenti in s pribori izvidnika
izvaja naloge v mednarodnih operacijah in sodeluje v misijah
 • izvaja zaščito in reševanje
 • sodeluje z lokalnim prebivalstvom
 • izvaja varovanje
 • izvaja opazovanje
 • izvaja preglede ljudi in vozil
 • sodeluje pri nadzoru množic
 • pozna pravila delovanja enot v stabilizacijskem času
 • pozna taktične postopke in je izurjen v njih
 • pozna pravila uporabe orožja v stabilizacijskem delovanju
 • obvlada uporabo sredstev in opremo za zaščito in reševanje
 • pozna postopke, predvidene s pravili delovanja v območju odgovornosti, in je izurjen v njih
 • Prikaže postopek delovanja na mednarodni operaciji (po izbiri komisije):
  • sodeluje pri načrtovanju naloge
  • pripravi oborožitev in opremo
  • izvede nalogo skladno s SOP
  • poroča
  • vzdržuje zvezo z nadrejenimi in s sosedi
  • upošteva varnostne ukrepe
  • spoštuje mednarodno humanitarno in vojno pravo
izvaja naloge v sistemu zaščite in reševanja
 • sodeluje pri reševanju
 • sodeluje pri evakuaciji
 • sodeluje pri odpravljanju posledic nesreč
 • nudi prvo pomoč
 • obvlada uporabo sredstev in opreme za zaščito in reševanje
 • pozna temeljno organiziranost, način delovanja in opremo sodelujočih struktur (CZ, gasilci, GRS, policija …)
 • Prikaže postopek zaščite in reševanja (po izbiri komisije):
  • sodeluje pri načrtovanju naloge
  • pripravi oborožitev in opremo
  • izvede nalogo skladno z ukazom in glede na situacijo
  • poroča
  • vzdržuje zvezo z nadrejenimi in s sosedi
  • upošteva varnostne ukrepe
izvaja naloge organov varovanja
 • skrbi za varnost vojakov in za lastno varnost
 • izvaja varovanje pomembnih oseb
 • izvaja fizično varovanje moštva in objektov
 • izvaja varovanje konvojev posebnega pomena
 • uporablja naprave in sredstva tehničnega varovanja
 • izvaja bojno zavarovanje enote
 • pozna temeljne postopke varovanja oseb, stvari in objektov
 • pozna načrt varovanja in predpisane ukrepe
 • pozna osnovne predpise s svojega strokovnega področja
 • pozna standardne postopke za izvedbo naloge
 • pozna splošne predpise o prevozu oseb, orožja SIMES in MTS
 • pozna tehnične karakteristike sredstev tehničnega varovanja
 • pozna pravila uporabe službenega psa
 • pozna pravila in predpise za opravljanje notranje službe
 • pozna pravila in predpise za opravljanje stražarske službe
 • pozna pravila in predpise za izvajanje postopkov alarmiranja
 • Prikaže postopek varovanja (po izbiri komisije):
  • preuči dokumente varovanja
  • sodeluje pri načrtovanju naloge
  • pripravi oborožitev in opremo
  • izvede varovanje
  • poroča
  • vzdržuje zvezo z nadrejenimi in s sosedi
  • upošteva varnostne ukrepe

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Banovec, T.: Topografski priročnik, RK ZRVS Slovenije, Ljubljana, 1983.
 • Elbit, ACCS: ACCS system description, 1998.
 • Elbit, ACCS: FTAC operator training, 1998.
 • FOTONA: ARTES 1000 A1 in ARTES 1000 A2, Navodilo za uporabo, Ljubljana, 1997.
 • FOTONA: PTC – termovizijski komplet, Navodilo za uporabo, Ljubljana, 1997.
 • Navodilo za uporabo in delo s SUVO
 • Norme in merila za preverjanje in ocenjevanje vojaškospecialistične usposobljenosti vojakov in enot artilerije, osnutek
 • SSNO (TU): Pribori i instrumenti zemaljske artilerije, VIZ, Beograd. 1969.
 • SSNO (UA): Uputstvo za vizualno artiljerijsko izviđanje sa zemlje, Beograd, VIZ, 1982.
 • SSNO (UA): Artiljerijsko pravilo gađanja ,VIZ, Beograd, 1981.
 • Tablice streljanja za artilerijsko orožje
 • Elbit, ACCS: FTAC exercises, 1998.
 • FM 3-09.30 – Tactics, Techniques, and Procedures for OBSERVED FIRE AND FIRE SUPPORT AT BATTALION TASK FORCE AND BELOV
 • Gorjup, Z.: Vojaška topografija, GŠSV / CVŠ, 2000.
 • GŠSV: Oblikovanje in uporaba taktičnih simbolov, Ljubljana, 2000.
 • Hlastec, M.: Zbirka obrazcev, zapisnikov in tabel, ki so potrebni za delo v artilerijski havbični (poveljniški) bateriji za podporo, za interno uporabo, Slovenska Bistrica, 2002
 • Zupančič, M., Kogej, D.: Artilerijsko izvidovanje, izdvidniški oddelek v boju, za interno uporabo, Slovenska Bistrica, 1999.

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • ppk Jožef Poje, Slovenska vojska
 • st. Žarko Ostojič, .
 • st Marjan Zupančič, Slovenska vojska
 • vvu Jurij Jurtela, Center za doktrino in razvoj v Slovenski vojski
 • Koordinacija pri pripravi kataloga poklicnega standarda: Urška Marentič, CPI

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje