Vojak specialist artilerije – meteorolog/vojakinja specialistka artilerije – meteorologijna
NPK katalog, koda 8630.017.5.1

Naziv:

Vojak specialist artilerije – meteorolog/vojakinja specialistka artilerije – meteorologijna

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

21.9.2007

Predhodniki:

Klasius-P16:

Vojaštvo in obramba (1031)

Klasius-SRV:

Peta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (25000)

Raven kvalifikacije:

SOK 5, EOK 4


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Vojak specialist artilerije – meteorolog/vojakinja specialistka artilerije – meteorologijna (8630.017.5.1)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard VOJAK SPECIALIST ARTILERIJE – METEOROLOG/VOJAKINJA SPECIALISTKA ARTILERIJE – METEOROLOGIJNA 8630.017.0 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • Srednja poklicna izobrazba katere koli smeri
 • Opravljeno osnovno vojaško usposabljanje za dolžnosti v artileriji in funkcionalno vojaško usposabljanje za vojaka specialista - meteorologa
 • Nacionalna poklicna kvalifikacija Vojak strelec / vojakinja strelka ali odslužen vojaški rok pred letom 2004
 • Opravljen test telesnih sposobnosti (Cooperjev test)
 • Opravljen zdravniški pregled

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

Poklicne kvalifikacije ni mogoče pridobiti v programu za pridobitev poklicne ali strokovne izobrazbe.

4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1 Potrjevanje

V postopku preverjanja kandidat ob pomoči kadrovskih organov Slovenske vojske pripravi osebni portfolio, ki ga komisija ovrednoti in prizna vsebine delno ali v celoti. V primeru, da komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, kandidatu določi naloge za preverjanje.


4.2 Preverjanje

Praktično preverjanje.


5. Merila preverjanja

Merila, ki jih je potrebno upoštevati

 • pripravo kandidata na delo
 • obvladovanje dela
 • obvladovanje določenega zaporedja opravil
 • rokovanje z instrumenti in s priborom
 • kontrolo storitve
 • upoštevanje pravil varnosti pri delu z oborožitvijo
 • upoštevanje pravil varnosti pri delu z meteorološkimi sredstvi in opremo

Izločilna Merila

 • nepravilno rokovanje z meteorološkimi sredstvi in opremo
 • neupoštevanje pravil varnosti pri delu z oborožitvijo

Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela

Področje ocenjevanjaDelež (%)
načrtovanje in priprava naloge10
izvedba70
dokumentacija10
ustni zagovor10

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

Vojak/vojakinja

7. Raven zahtevnosti dela

(V)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

 • meteorološka sredstva in oprema

 • poligon
 • poligon za izvedbo artilerijskega streljanja

9.2. Kadrovski pogoji

Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih je:

 • najmanj en član podčastnik ali častnik artilerije
 • najmanj en član podčastnik ali častnik Slovenske vojske

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
rokuje z osebno oborožitvijo
 • pisno zabeleži prevzem orožja
 • pripravi orožje in opremo za uporabo
 • preveri varnostni mehanizem
 • preveri naboje ali strelivo
 • uporablja orožje
 • očisti orožje
 • varno odloži orožje na ustrezno mesto po zaključenem delu
 • pozna taktično-tehnične lastnosti osebne oborožitve
 • pozna pravila streljanja in uporabe osebne oborožitve
 • Izvede streljanje z osebno oborožitvijo:
  • pripravi osebno oborožitev
  • preveri varnostni mehanizem
  • preveri naboje ali strelivo
  • zavzame položaj za streljanje
  • izbere cilj
  • izvede merjenje in proženje
  • uporablja osebno orožje
  • prekine streljanje in zaklene ali izprazni orožje
  • v določenem času v pravilnem vrstnem redu razstavi osebno orožje
  • očisti posamezne dele
  • v predpisanem vrstnem redu sestavi orožje in preveri brezhibnost le-tega
  • po zaključenem delu odloži orožje na ustrezno mesto
  • upošteva pravila varnosti pri delu z oborožitvijo
rokuje z meteorološkimi sredstvi in opremo
 • pripravi taktični računalnik meteorologa - SUVO (sistem za upravljanje in vodenje ognja) in rokuje z njim
 • pripravi meteorološka sredstva in opremo in rokuje z njimi
 • pripravi in izvaja delo na METEO postaji
 • pripravi taktični računalnik meteorologa - SUVO (sistem za upravljanje in vodenje ognja) in rokuje z njim
 • pripravi inženirska sredstva in rokuje z njimi
 • pripravi NRKB sredstva zaščite in rokuje z njimi
 • spoštuje in izvaja varnostne ukrepe v zvezi z opremo in s priborom meteorologa
 • obvlada osnovne pojme meteorologije
 • pozna delo meteorologa
 • pozna taktični računalnik SUVO - meteorologa
 • pozna delo na METEO postaji
 • obvladuje postopke uporabe meteoroloških sredstev in priborov v različnih bojnih, terenskih, vremenskih in časovnih razmerah
 • pozna varnostne ukrepe pri rokovanju z meteorološkimi sredstvi, pribori in opremo
 • pozna načela uporabe NRKB sredstev zaščite
 • pozna načela uporabe inženirskih sredstev
 • pozna in obvlada uporabo ostalih sredstev in opreme, ki jo uporabljajo meteorologi artilerijskih enot
 • Prikaže rokovanje z meteorološkimi sredstvi in opremo (po izboru komisije):
  • pripravi meteorološka sredstva in opremo in rokuje z njimi
  • pripravi in izvede delo na METEO postaji ponoči
  • pripravi in izvede delo na METEO postaji podnevi
  • pripravi taktični računalnik SUVO (avtomatski sistem za vodenje artilerijskega ognja) in rokuje z njim
  • upošteva predpisane varnostne ukrepe za ravnanje z meteorološkimi sredstvi in opremo
 • Prikaže uporabo inženirskih sredstev, NRKB sredstev zaščite in sredstev zvez (po izboru komisije):
  • pripravi inženirska sredstva
  • izvede utrjevanje in maskiranje artilerijskega orožja
  • pripravi NRKB sredstva zaščite
  • izvede NRKB zaščito s priročnimi in formacijskimi sredstvi
  • pripravi radijske in žične zveze in rokuje z njimi
  • upošteva načela uporabe inženirskih sredstev, NRKB sredstev zaščite in sredstev zvez
izvaja taktične postopke na bojišču
 • pripravi in izvaja naloge bojnega delovanja
 • pripravi in izvaja naloge z METEO postajo
 • pripravi in izvaja naloge z radio – sondo
 • pripravi in izvaja naloge posadke na METEO postaji
 • pripravi in izvaja naloge opazovanja in merjenja meteoroloških elementov
 • pripravi in izvaja obdelavo meteoroloških podatkov
 • pripravi in dostavi METEO bilten
 • izvaja naloge priprave in izvedbe premikov
 • izvaja naloge zasedanja položajev razmestitve
 • izvaja naloge maskiranja zasedenih položajev
 • vzdržuje zveze med CVO (centrom za vodenje ognja – baterijo) ter CUVO (centrom za upravljanje in vodenja ognja – bataljonom) in ostalimi enotami, ki sprejemajo METEO bilten
 • izvaja naloge neposrednega in bojnega zavarovanja svojega položaja
 • pozna sredstva in opremo za METEO opazovanje
 • pozna delo na METEO postaji
 • obvlada postopke in naloge meteorologa
 • zna opazovati in meriti METEO elemente
 • obvlada delo z radio sondo
 • zna izdelati dokumentacijo METEO službe
 • pozna maskirna sredstva in postopke za maskiranje
 • pozna sredstva zvez
 • pozna postopke priprave in izvedbe premikov
 • pozna varnostne ukrepe pri rokovanju z METEO sredstvi in opremo
 • pozna naloge zavarovanja elementov bojne razporeditve
 • Izvede nalogo izvidništva, izbora in zasedanja položaja METEO postaje (po izboru komisije):
  • pripravi opremo
  • izvede naloge opazovanja in merjenja meteoroloških elementov
  • izvede naloge pri sestavi izvidnice ognjenega položaja in poveljniškega mesta
  • izvede naloge v času zasedanja bojnega razporeda enote
  • izvede naloge utrjevanja in maskiranja meteorološke postaje v sestavi oddelka
  • poroča
  • vzdržuje radijske in žične zveze
  • upošteva predpisane varnostne ukrepe za ravnanje z meteorološko postajo
 • Izvede naloge bojnega delovanja (po izboru komisije):
  • pripravi meteorološka sredstva in opremo
  • izvede naloge z METEO radarjem
  • izvede naloge z radio – sondo
  • izvede naloge posadke na METEO postaji
  • izvede naloge opazovanja in merjenja meteoroloških elementov
  • obdela meteorološke podatke
  • pripravi in dostavi METEO bilten
  • vzdržuje radijske zveze med CVO/CUVO (centrom za vodenje ognja – baterijo / centrom za upravljanje in vodenje ognja – bataljonom)
  • upošteva predpisane varnostne ukrepe za ravnanje z meteorološko postajo
 • Izvede nalogo priprave in izvedbe premika v sklopu posadke (po izboru komisije):
  • pripravi MTS za izvedbo premika
  • izvede premik
  • poroča
  • upošteva predpisane varnostne ukrepe za ravnanje z artilerijskem orožjem
izvaja naloge v mednarodnih operacijah in sodeluje v misijah
 • izvaja zaščito in reševanje
 • sodeluje z lokalnim prebivalstvom
 • izvaja varovanje
 • izvaja opazovanje
 • izvaja preglede ljudi in vozil
 • sodeluje pri nadzoru množic
 • pozna pravila delovanja enot v stabilizacijskem času
 • pozna taktične postopke in je izurjen v njih
 • pozna pravila uporabe orožja v stabilizacijskem delovanju
 • obvlada uporabo sredstev in opremo za zaščito in reševanje
 • pozna in je izurjen v postopkih, predvidenih s pravili delovanja v območju odgovornosti
 • Prikaže postopek delovanja na mednarodni operaciji (po izbiri komisije):
  • sodeluje pri načrtovanju naloge
  • pripravi oborožitev in opremo
  • izvede nalogo skladno s SOP
  • poroča
  • vzdržuje zvezo z nadrejenimi in s sosedi
  • upošteva varnostne ukrepe
  • spoštuje mednarodno humanitarno in vojno pravo
izvaja naloge v sistemu zaščite in reševanja
 • sodeluje pri reševanju
 • sodeluje pri evakuaciji
 • sodeluje pri odpravljanju posledic nesreč
 • nudi prvo pomoč
 • obvlada uporabo sredstev in opreme za zaščito in reševanje
 • pozna temeljno organiziranost, način delovanja in opremo sodelujočih struktur (CZ, gasilci, GRS, policija …)
 • Prikaže postopek zaščite in reševanja (po izbiri komisije):
  • sodeluje pri načrtovanju naloge
  • pripravi oborožitev in opremo
  • izvede nalogo skladno z ukazom in glede na situacijo
  • poroča
  • vzdržuje zvezo z nadrejenimi in s sosedi
  • upošteva varnostne ukrepe
izvaja naloge organov varovanja
 • skrbi za varnost vojakov in za lastno varnost
 • izvaja varovanje pomembnih oseb
 • izvaja fizično varovanje moštva in objektov
 • izvaja varovanje konvojev posebnega pomena
 • uporablja naprave in sredstva tehničnega varovanja
 • izvaja bojno zavarovanje enote
 • pozna temeljne postopke varovanja oseb, stvari in objektov
 • pozna načrt varovanja in predpisane ukrepe
 • pozna osnovne predpise s svojega strokovnega področja
 • pozna standardne postopke za izvedbo naloge
 • pozna splošne predpise o prevozu oseb, orožja SIMES in MTS
 • pozna tehnične karakteristike sredstev tehničnega varovanja
 • pozna pravila uporabe službenega psa
 • pozna pravila in predpise za opravljanje notranje službe
 • pozna pravila in predpise za opravljanje stražarske službe
 • pozna pravila in predpise za izvajanje postopkov alarmiranja
 • Prikaže postopek varovanja (po izbiri komisije):
  • preuči dokumente varovanja
  • sodeluje pri načrtovanju naloge
  • pripravi oborožitev in opremo
  • izvede varovanje
  • poroča
  • vzdržuje zvezo z nadrejenimi in s sosedi
  • upošteva varnostne ukrepe

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Elbit, ACCS: ACCS system description, 1998.
 • Elbit, ACCS: BTRYFDC subsystem operator manual ver. 2.0, 1998.
 • NATO 2000, STANAG 4082 MET (ed 2) Adoption of a standard artillery computer meteorological message
 • NATO 1998, STANAG 6015, NATO meteorological codes manual
 • Navodilo za uporabo in delo s SUVO
 • Norme in merila za preverjanje in ocenjevanje vojaškospecialistične usposobljenosti vojakov in enot artilerije, osnutek
 • SSNO (TU): Pribori i instrumenti zemaljske artilerije, VIZ, Beograd, 1969.
 • UA, Uputstvo za meteorološka osmatranja i obradu meteoroloških podataka u artileriji, 1979.
 • UA, Uputstvo za prizemna meteorološka osmatranja
 • UA, Uputstvo za upotrebu i rad artilerijskih meteoroloških jedinica
 • GŠSV: Oblikovanje in uporaba taktičnih simbolov, Ljubljana, 2000.

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • ppk Jožef Poje, Slovenska vojska
 • st. Žarko Ostojič, .
 • st Marjan Zupančič, Slovenska vojska
 • vvu Jurij Jurtela, Center za doktrino in razvoj v Slovenski vojski
 • Koordinacija pri pripravi kataloga poklicnega standarda: Urška Marentič, CPI

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje