Vojak specialist artilerije – topograf/vojakinja specialistka artilerije – topografka
NPK katalog, koda 8630.018.5.1

Naziv:

Vojak specialist artilerije – topograf/vojakinja specialistka artilerije – topografka

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

21.9.2007

Predhodniki:

Klasius-P16:

Vojaštvo in obramba (1031)

Klasius-SRV:

Peta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (25000)

Raven kvalifikacije:

SOK 5, EOK 4


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Vojak specialist artilerije – topograf/vojakinja specialistka artilerije – topografka (8630.018.5.1)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard VOJAK SPECIALIST ARTILERIJE – TOPOGRAF/VOJAKINJA SPECIALISTKA ARTILERIJE – TOPOGRAFKA 8630.018.0 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • Srednja poklicna izobrazba katere koli smeri
 • Opravljeno osnovno vojaško usposabljanje za dolžnosti v artileriji in funkcionalno vojaško usposabljanje za vojaka specialista – topografa
 • Nacionalna poklicna kvalifikacija Vojak strelec / vojakinja strelka ali odslužen vojaški rok pred letom 2004
 • Opravljen test telesnih sposobnosti (Cooperjev test)
 • Opravljen zdravniški pregled

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

Poklicne kvalifikacije ni mogoče pridobiti v programu za pridobitev poklicne ali strokovne izobrazbe.

4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1 Potrjevanje

V postopku preverjanja kandidat ob pomoči kadrovskih organov Slovenske vojske pripravi osebni portfolio, ki ga komisija ovrednoti in prizna vsebine delno ali v celoti. V primeru, da komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, kandidatu določi naloge za preverjanje.


4.2 Preverjanje

Praktično preverjanje.


5. Merila preverjanja

Merila, ki jih je potrebno upoštevati

 • pripravo kandidata na delo
 • obvladovanje dela
 • obvladovanje določenega zaporedja opravil
 • rokovanje z instrumenti in s priborom
 • kontrolo storitve
 • upoštevanje pravil varnosti pri delu z oborožitvijo

Izločilna Merila

 • nepravilno rokovanje z instrumenti in s pribori
 • nepravilno rokovanje z orožjem in s strelivom
 • neupoštevanje pravil varnosti pri delu z oborožitvijo

Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela

Področje ocenjevanjaDelež (%)
načrtovanje in priprava naloge10
izvedba70
dokumentacija10
ustni zagovor10

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

Vojak/vojakinja

7. Raven zahtevnosti dela

(V)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

 • optoelektronska sredstva in opremo topografa

 • poligon
 • poligon za izvedbo artilerijskega streljanja

9.2. Kadrovski pogoji

Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih je:

 • najmanj en član podčastnik ali častnik artilerije
 • najmanj en član podčastnik ali častnik Slovenske vojske

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
rokuje z osebno oborožitvijo
 • pisno zabeleži prevzem orožja
 • pripravi orožje in opremo za uporabo
 • preveri varnostni mehanizem
 • preveri naboje ali strelivo
 • uporablja orožje
 • očisti orožje
 • varno odloži orožje na ustrezno mesto po zaključenem delu
 • pozna taktično-tehnične lastnosti osebne oborožitve
 • pozna pravila streljanja in uporabe osebne oborožitve
 • Izvede streljanje z osebno oborožitvijo:
  • pripravi osebno oborožitev
  • preveri varnostni mehanizem
  • preveri naboje ali strelivo
  • zavzame položaj za streljanje
  • izbere cilj
  • izvede merjenje in proženje
  • uporablja osebno orožje
  • prekine streljanje in zaklene ali izprazni orožje
  • v določenem času v pravilnem vrstnem redu razstavi osebno orožje
  • očisti posamezne dele
  • v predpisanem vrstnem redu sestavi orožje in preveri brezhibnost le-tega
  • po zaključenem delu odloži orožje na ustrezno mesto
  • upošteva pravila varnosti pri delu z oborožitvijo
rokuje z optoelektronskimi sredstvi in opremo topografa
 • pripravi artilerijske instrumente, pribor topografa ter karto in rokuje z njimi
 • pripravi topografov taktični računalnik SUVO in rokuje z njim
 • pripravi inženirska sredstva in rokuje z njimi
 • pripravi NRKB sredstva zaščite in rokuje z njimi
 • spoštuje in izvaja varnostne ukrepe v zvezi z artilerijskimi instrumenti in pribori topografa
 • pozna artilerijske instrumente in pribor topografa
 • pozna topografov taktični računalnik SUVO
 • usposobljen je za delo s karto
 • obvlada postopke uporabe artilerijskih instrumentov, priborov in opreme topografa v različnih bojnih, terenskih, vremenskih in časovnih razmerah
 • pozna varnostne ukrepe pri rokovanju z artilerijskimi instrumenti in pribori topografa
 • pozna načela uporabe inženirskih sredstev
 • pozna načela uporabe NRKB sredstev zaščite
 • pozna in obvlada ostala sredstva in opremo, ki jo uporabljajo topografi artilerijskih enot
 • Prikaže rokovanje z optoelektronskimi sredstvi in opremo topografa:
  • pripravi artilerijske instrumente, pribore in karto ter rokuje z njimi
  • pripravi taktični računalnik SUVO (avtomatski sistem za vodenje artilerijskega ognja) in rokuje z njim
  • upošteva predpisane varnostne ukrepe za ravnanje z optoelektronskimi sredstvi in opremo topografa
 • Prikaže uporabo inženirskih sredstev, NRKB sredstev zaščite in sredstev zvez (po izboru komisije):
  • pripravi inženirska sredstva
  • izvede utrjevanje in maskiranje artilerijskega orožja
  • pripravi NRKB sredstva zaščite
  • izvede NRKB zaščito s priročnimi in formacijskimi sredstvi
  • pripravi radijske in žične zveze in rokuje z njimi
  • upošteva načela uporabe inženirskih sredstev, NRKB sredstev zaščite in sredstev zvez
izvaja taktične postopke na bojišču
 • izvaja naloge topo-geodetske oskrbe med pripravo in ob izvedbi bojnega delovanja
 • izvaja naloge ob pripravi in izvedbi premikov
 • izvaja naloge izvidništva elementov bojnega razporeda
 • vzdržuje zveze med topografi, poveljnikom in PM artilerijske enote
 • izvaja naloge neposrednega in bojnega zavarovanja enot
 • pozna osnovne pojme o topografsko-geodetski oskrbi artilerijskih enot
 • pozna delo in naloge topografske enote artilerije
 • pozna naloge topografa
 • obvlada postopke topografsko-geodetske oskrbe
 • zna izdelovati topografsko dokumentacijo
 • pozna dolžnosti topografa pred streljanjem, med njim in po njem
 • pozna teoretične določbe inženirske zaščite artilerijskih enot
 • pozna maskirna sredstva in postopke za maskiranje
 • pozna sredstva zvez
 • pozna postopke, povezane s pripravo in izvedbo premikov
 • pozna varnostne ukrepe pri rokovanju z artilerijskimi instrumenti in pribori
 • pozna naloge zavarovanja elementov bojne razporeditve
 • Izvede naloge topo-geodetske oskrbe v pripravi in izvedbi bojnega delovanja (po izboru komisije):
  • pripravi opremo, artilerijske instrumente, pribor in karto
  • izvede topografsko-geodetsko pripravo po karti
  • izvede topografsko-geodetsko pripravo na popolni osnovi
  • usmerja artilerijsko orožje v osnovno smer
  • poroča o pridobljenih podatkih
  • vodi dokumentacijo topografa
  • pripravi radijske in žične zveze in rokuje z njimi
  • vzdržuje zvezo med topografi, poveljnikom in PM artilerijske enote
  • upošteva predpisane varnostne ukrepe za ravnanje z instrumenti in opremo topografa
 • Izvede nalogo izvidovanja, izbora in zasedanja položaja (po izboru komisije):
  • pripravi opremo
  • izvede naloge pri sestavi izvidnice ognjenega položaja
  • izvede naloge v času zasedanja bojnega razporeda
  • poroča
  • vzdržuje radijske in žične zveze
  • upošteva predpisane varnostne ukrepe za ravnanje z artilerijskem orožjem, strelivom in instrumenti
  • upošteva predpisane varnostne ukrepe za ravnanje z instrumenti in opremo topografa
 • Izvede nalogo priprave in izvedbe premika v sklopu posadke (po izboru komisije):
  • pripravi MTS za izvedbo premika
  • izvede premik
  • poroča
  • upošteva predpisane varnostne ukrepe za ravnanje z instrumenti in opremo topografa
  • upošteva predpisane varnostne ukrepe za ravnanje z artilerijskem orožjem
izvaja naloge v mednarodnih operacijah in sodeluje v misijah
 • izvaja zaščito in reševanje
 • sodeluje z lokalnim prebivalstvom
 • izvaja varovanje
 • izvaja opazovanje
 • izvaja preglede ljudi in vozil
 • sodeluje pri nadzoru množic
 • pozna pravila delovanja enot v stabilizacijskem delovanju
 • pozna taktične postopke in je izurjen v njih
 • pozna pravila uporabe orožja v stabilizacijskem delovanju
 • obvlada uporabo sredstev in opreme za zaščito in reševanje
 • pozna postopke, predvidene s pravili delovanja v območju odgovornosti, in je izurjen v njih
 • Prikaže postopek delovanja ob mednarodni operaciji (po izbiri komisije):
  • sodeluje pri načrtovanju naloge
  • pripravi oborožitev in opremo
  • izvede nalogo skladno s SOP
  • poroča
  • vzdržuje zvezo z nadrejenimi in s sosedi
  • upošteva varnostne ukrepe
  • spoštuje mednarodno humanitarno in vojno pravo
izvaja naloge v sistemu zaščite in reševanja
 • sodeluje pri reševanju
 • sodeluje pri evakuaciji
 • sodeluje pri odpravljanju posledic nesreč
 • nudi prvo pomoč
 • obvlada uporabo sredstev in opreme za zaščito in reševanje
 • pozna temeljno organiziranost, način delovanja in opremo sodelujočih struktur (CZ, gasilci, GRS, policija …)
 • Prikaže postopek zaščite in reševanja (po izbiri komisije):
  • sodeluje pri načrtovanju naloge
  • pripravi oborožitev in opremo
  • izvede nalogo skladno z ukazom in glede na situacijo
  • poroča
  • vzdržuje zvezo z nadrejenimi in s sosedi
  • upošteva varnostne ukrepe
izvaja naloge organov varovanja
 • skrbi za varnost vojakov in za lastno varnost
 • izvaja varovanje pomembnih oseb
 • izvaja fizično varovanje moštva in objektov
 • izvaja varovanje konvojev posebnega pomena
 • uporablja naprave in sredstva tehničnega varovanja
 • izvaja bojno zavarovanje enote
 • pozna temeljne postopke varovanja oseb, stvari in objektov
 • pozna načrt varovanja in predpisane ukrepe
 • pozna osnovne predpise s svojega strokovnega področja
 • pozna standardne postopke za izvedbo naloge
 • pozna splošne predpise o prevozu oseb, orožja SIMES in MTS
 • pozna tehnične karakteristike sredstev tehničnega varovanja
 • pozna pravila uporabe službenega psa
 • pozna pravila in predpise za opravljanje notranje službe
 • pozna pravila in predpise za opravljanje stražarske službe
 • pozna pravila in predpise za izvajanje postopkov alarmiranja
 • Prikaže postopek varovanja (po izbiri komisije):
  • prouči dokumente varovanja
  • sodeluje pri načrtovanju naloge
  • pripravi oborožitev in opremo
  • izvede varovanje
  • poroča
  • vzdržuje zvezo z nadrejenimi in s sosedi
  • upošteva varnostne ukrepe

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Banovec, T.: Topografski priročnik, RK ZRVS Slovenije, Ljubljana, 1983.
 • Elbit, ACCS: ACCS system description, 1998.
 • Elbit, ACCS: BTRYFDC subsystem operator manual ver. 2.0, 1998.
 • Elbit, ACCS: FTAC operator training, 1998.
 • FOTONA: ARTES 1000 A1 in ARTES 1000 A2, Navodilo za uporabo, Ljubljana, 1997.
 • FOTONA: PTC – termovizijski komplet, Navodilo za uporabo, Ljubljana, 1997.
 • Navodilo za uporabo in delo s SUVO
 • Nikolić, R.: Zbirka zadataka iz topografsko-geodetsko pripreme sa rešenjima, VIZ, Beograd, 1978.
 • Norme in merila za preverjanje in ocenjevanje vojaškospecialistične usposobljenosti vojakov in enot artilerije, osnutek
 • SSNO (TU): Pribori i instrumenti zemaljske artilerije, VIZ, Beograd, 1969.
 • SSNO (UA): Upustvo za topografsko-geodetsko obezbeđenje artiljerije, VIZ, Beograd, 1981.
 • Elbit, ACCS: FTAC exercises, 1998.
 • Gorjup, Z.: Vojaška topografija, GŠSV / CVŠ, 2000.
 • Oblikovanje in uporaba taktičnih simbolov, Ljubljana, 2000.
 • Hlastec, M.: Zbirka obrazcev, zapisnikov in tabel, ki so potrebni za delo v artilerijski havbični (poveljniški) bateriji za podporo, Slovenska Bistrica, 2002.

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • ppk Jožef Poje, Slovenska vojska
 • st. Žarko Ostojič, .
 • st Marjan Zupančič, Slovenska vojska
 • vvu Jurij Jurtela, Center za doktrino in razvoj v Slovenski vojski
 • Koordinacija pri pripravi kataloga poklicnega standarda: Urška Marentič, CPI

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje