Vojak specialist-izvidnik nuklearno-radiološko-kemično-biološke obrambe (nrkbo)/vojakinja specialistka – izvidnica nuklearno-radiološko-kemično-biološke obrambe (nrkbo) (8630.023.5.1)

Naziv:

Vojak specialist-izvidnik nuklearno-radiološko-kemično-biološke obrambe (nrkbo)/vojakinja specialistka – izvidnica nuklearno-radiološko-kemično-biološke obrambe (nrkbo)

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

21.9.2007

Predhodniki:

Klasius-P16:

Vojaštvo in obramba (1031)

Klasius-SRV:

Peta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (25000)

Raven kvalifikacije:

SOK 5, EOK 4


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

VOJAK SPECIALIST-IZVIDNIK NUKLEARNO-RADIOLOŠKO-KEMIČNO-BIOLOŠKE OBRAMBE (NRKBO)/VOJAKINJA SPECIALISTKA – IZVIDNICA NUKLEARNO-RADIOLOŠKO-KEMIČNO-BIOLOŠKE OBRAMBE (NRKBO) 86300231

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard VOJAK SPECIALIST-IZVIDNIK NUKLEARNO-RADIOLOŠKO-KEMIČNO-BIOLOŠKE OBRAMBE (NRKBO)/VOJAKINJA SPECIALISTKA – IZVIDNICA NUKLEARNO-RADIOLOŠKO-KEMIČNO-BIOLOŠKE OBRAMBE (NRKBO) 8630.023.0 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • Srednja splošna ali strokovna izobrazba katere koli smeri
 • Opravljeno osnovno vojaško usposabljanje za dolžnosti v NRKBO in funkcionalno vojaško usposabljanje za vojaka specialista izvidnika NRKBO
 • Nacionalna poklicna kvalifikacija Vojak strelec / vojakinja strelka ali odslužen vojaški rok pred letom 2004
 • Opravljen test telesnih sposobnosti (Cooperjev test)
 • Opravljen zdravniški pregled

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

Poklicne kvalifikacije ni mogoče pridobiti v programu za pridobitev poklicne ali strokovne izobrazbe.

4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1 Potrjevanje

V postopku preverjanja kandidat ob pomoči kadrovskih organov Slovenske vojske pripravi osebni portfolio, ki ga komisija ovrednoti in prizna vsebine delno ali v celoti. V primeru, da komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, kandidatu določi naloge za preverjanje.


4.2 Preverjanje

Praktično preverjanje.


5. Merila preverjanja

Merila, ki jih je potrebno upoštevati

 • pripravo kandidata na delo
 • obvladovanje dela
 • obvladovanje določenega zaporedja opravil
 • kontrolo storitve
 • upoštevanje pravil varnosti pri delu z oborožitvijo
 • upoštevanje pravil varnega dela s sredstvi in z opremo NRKBO

Izločilna Merila

 • nepravilno rokovanje s sredstvi in opremo NRKBO
 • neupoštevanje pravil varnosti pri delu z oborožitvijo

Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela

Področje ocenjevanjaDelež (%)
načrtovanje in priprava naloge10
izvedba70
dokumentacija10
ustni zagovor10

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

Vojak/vojakinja

7. Raven zahtevnosti dela

(V)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

 • sredstva in oprema enote NRKBO

 • osebna oprema in oborožitev kandidata
 • ustrezen prostor – vadišče za izvajanje nalog pri preverjanju

9.2. Kadrovski pogoji

Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih je:

 • najmanj en član podčastnik ali častnik NRKBO
 • najmanj en član podčastnik ali častnik Slovenske vojske

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
rokuje z osebnim orožjem in opremo
 • pisno zabeleži prevzem orožja
 • pripravi orožje in opremo za uporabo
 • preveri varnostni mehanizem
 • preveri naboje ali strelivo
 • uporablja orožje
 • očisti orožje
 • varno odloži orožje na ustrezno mesto po zaključenem delu
 • pozna taktično-tehnične lastnosti osebne oborožitve
 • pozna pravila streljanja in uporabe osebne oborožitve
 • Izvede streljanje (po izbiri komisije):
  • pripravi osebno oborožitev
  • preveri orožje in varnostni mehanizem
  • preveri naboje ali strelivo
  • zavzame položaj za streljanje
  • izbere cilj
  • izvede merjenje in proženje
  • uporablja orožje
  • prekine streljanje in zaklene ali izprazni orožje
  • v določenem času v pravilnem vrstnem redu razstavi orožje
  • očisti posamezne dele
  • v predpisanem vrstnem redu sestavi orožje in preveri brezhibnost le-tega
  • po zaključenem delu odloži orožje na ustrezno mesto
rokuje s skupinskim orožjem, sredstvi NRKBO in ostalo opremo
 • pripravi sredstva NRKBO
 • pripravi sredstva in opremo za individualno in skupinsko delo
 • preverja delovanje osebnega in skupinskega orožja, sredstev in opreme
 • pozna osnovne principe delovanja sredstev NRKBO
 • pozna delovanje in postopke za uporabo oborožitve in opreme
 • usposobljen je za varno in zanesljivo uporabo osebnega in skupinskega orožja ter opreme
 • Prikaže rokovanje s sredstvi NRKBO in ostalo opremo (po izbiri komisije):
  • prevzame NRKBO sredstva
  • preveri stanje NRKBO sredstev
  • prevzame osebno opremo
  • preveri stanje osebne opreme
rokuje s sistemi, sredstvi in opremo za NRKB opazovanje in izvidništvo
 • uporablja naprave za radiološko detekcijo in dozimetrijo
 • uporablja naprave za točkovno in daljinsko detekcijo in identifikacijo bojnih strupov industrijskih kemičnih snovi (TIS)
 • uporablja naprave za biološko detekcijo
 • uporablja naprave za NRKB in meteorološko opazovanje
 • uporablja naprave zvez in IT za obdelavo in posredovanje rezultatov opazovanja in izvidništva
 • pozna delovanje ter tehnične značilnosti sistemov in sredstev za NRKB opazovanje in izvidništvo
 • usposobljen je za varno in zanesljivo uporabo sistemov in sredstev za NRKB opazovanje in izvidništvo
 • Prikaže rokovanje s sistemi, sredstvi in z opremo za NRKB opazovanje in izvidništvo (po izbiri komisije):
  • pripravi sredstva in opremo
  • pripravi naprave za radiološko detekcijo in dozimetrijo ter rokuje z njimi
  • pripravi naprave za točkovno in daljinsko detekcijo in identifikacijo bojnih strupov industrijskih kemičnih snovi (TIS) ter rokuje z njimi
  • pripravi naprave za biološko detekcijo in rokuje z njimi
  • pripravi naprave za NRKB in meteorološko opazovanje ter rokuje z njimi
  • pripravi naprave zvez in IT za obdelavo in posredovanje rezultatov opazovanja in izvidovanja ter rokuje z njimi
izvaja postopke NRKB zaščite za zagotavljanje preživetja
 • izvaja postopke za zaščito zdravja pred delovanjem NRKB orožij in delovanjem TIS
 • uporablja NRKB zaščitna sredstva ter izvaja osebno dekontaminacijo
 • izvaja postopke za NRKB zaščito
 • sodeluje pri postavitvi naprav za skupinsko NRKB zaščito
 • prepozna jedrske in kemične napade
 • zaveda se posledic biološkega napada
 • prepozna obstoj kemične nevarnosti in indikacije biološkega napada
 • pozna osnove uporabe in delovanja NRKB in sorodnih (ROTA) orožij ter postopke za zaščito pred njegovim delovanjem
 • pozna RKB alarme in signale in je izurjen za izvajanje ustreznih postopkov
 • pozna stopnje NRKB zaščite
 • pozna in zna pravilno uporabiti zaščitno masko in zaščitno RKB obleko v določenem času
 • usposobljen je za izvedbo postopkov za zaščito pred učinki jedrske eksplozije: svetlobni blisk, toplotni val, udarni val ter radioaktivno sevanje
 • izurjen je za izvajanje takojšnje osebne dekontaminacije
 • pozna oznake in načine označevanja RKB kontaminacije
 • pozna postopke za zaščito MS in živil
 • pozna osnove skupinske NRKB zaščite
 • pozna norme nošenja in je izurjen v uporabi RKB zaščitnih sredstev
 • Izvede postopke NRKB zaščite:
  • postavi zaščitno masko, lahko zaščitno obleko in ostala zaščitna sredstva v zaščitni položaj v skladu z ukazano stopnjo nevarnosti
  • izvede postopek ob jedrski nevarnosti (jedrski eksploziji)
  • izvede postopek ob kemični nevarnosti
  • izvede postopke ob biološkem napadu
  • navede znake, ki kažejo na jedrski in kemični napad
  • navede znake, ki kažejo na obstoj kemične nevarnosti in indikacije biološkega napada
  • izvede postopek dekontaminacije s priborom za osebno dekontaminacijo
  • navede osnovne značilnosti JRKB in sorodnih (ROTA) orožij ter postopke za zaščito
  • našteje osnovne postopke pri skupinski NRKB zaščiti
  • navede pravila gibanja v objektih KOLPRO
  • oskrbi kontaminiranega ranjenca (prva pomoč z uporabo pribora za osebno dekontaminacijo, evakuacija)
izvaja naloge NRKB opazovanja in izvidovanja v sestavi oddelka / skupine
 • izviduje smer in cono ter odkriva meje kontaminacije
 • določa in označuje obhodne smeri ob odkritju kontaminacije
 • poroča o vseh NRKB tveganjih na smeri ali v coni in jih označuje
 • potrjuje prisotnost ali odsotnost kontaminacije na sumljivem področju
 • pripravlja in ureja NRKB opazovalnico za delo
 • opazuje in meri parametre NRKB dogodkov
 • izvaja taktične postopke za preživetje na bojišču
 • pozna značilnosti NRKB kontaminacij
 • pozna postopke za detekcijo in identifikacijo bojnih strupov ter detekcijo in dozimetrijo radioaktivnega sevanja
 • pozna postopke za označevanje kontaminacij
 • usposobljen je za zbiranje podatkov, pripravo in pošiljanje NRKB poročil
 • usposobljen je za izvajanje taktičnih postopkov preživetja na bojišču
 • Izvede nalogo izvidnika NRKBO v določeni kontaminirani coni in opravi nalogo opazovalca NRKBO na opazovalnici (po izbiri komisije):
  • analizira sprejeto nalogo in obrazloži kratek načrt izvedbe
  • pripravi osebno oborožitev in opremo za izvedbo dobljene naloge
  • izvede zadane postopke
  • poroča o realizaciji naloge
izvaja NRKB detekcijo in identifikacijo
 • izvaja detekcijo in identifikacijo bojnih strupov in industrijskih kemičnih snovi (TIS) s točkovnimi in kemičnimi detektorji z daljinskim delovanjem
 • izvaja merjenje doz in dozne hitrosti z radiološkim detektorjem in dozimetri
 • izvaja organoleptično detekcijo
 • izvaja detekcijo bioloških agensov z biološkimi detektorji
 • izvaja označevanje NRKB kontaminacije
 • izvaja vzorčenje
 • izvaja označevanje kontaminiranih površin, objektov
 • pozna princip delovanja in uporabe sredstev za detekcijo in identifikacijo bojnih strupov, detekcijo in dozimetrijo radioaktivnega sevanja
 • izurjen je v uporabi sredstev za detekcijo in identifikacijo bojnih strupov ter za detekcijo in dozimetrijo radioaktivnega sevanja
 • pozna pomen in namen detekcije bojnih strupov, detekcije in dozimetrije radioaktivnega sevanja
 • pozna vrste doz in merske enote
 • Izvaja NRKB detekcijo in identifikacijo:
  • pripravi kemični detektor za delo in opravi detekcijo
  • pripravi radiološki detektor za delo in opravi detekcijo
  • pripravi biološki detektor za delo in opravi detekcijo
  • označi RKB kontaminacijo
  • izvede postopke vzorčenja
izvaja NRKB in meteo opazovanje in poročanje
 • izvaja orientacijo na zemljišču z uporabo topografske karte in tehničnih naprav
 • izvaja NRKB opazovanje
 • izvaja meteo opazovanje
 • zbira podatke, oblikuje ter pošilja NRKB in meteo poročila
 • pozna opremo in postopke za izvajanje orientacije na zemljišču
 • pozna osnove meteoroloških pojavov in meteorološkega opazovanja
 • pozna opremo in postopke za NRKB in meteo opazovanje
 • pozna komunikacijsko opremo in postopke za posredovanje NRKB poročil
 • Izvede NRKB- in meteo opazovanje in poročanje:
  • izvede postopek orientacije s kompasom in karto
  • izvede postopek opazovanja NRKB napada
  • izvede meteorološke meritve
  • zabeleži in oblikuje NRKB- in meteo poročilo
  • posreduje NRKB in meteo poročilo s sredstvi zvez
izvaja RKB vzorčenje
 • izvaja postopke vzorčenja
 • izvaja postopke prenosa in hranjenja vzorcev
 • pozna postopke vzorčenja RKB kontaminiranih materialov
 • usposobljen je za prenos in hranjenje kontaminiranih vzorcev
 • Izvede RKB vzorčenje:
  • pripravi opremo za vzorčenje
  • izvede vzorčenje različnih vzorcev
  • izvede postopke prenosa različnih vzorcev
  • izvede postopke hrambe različnih vzorcev
izvaja NRKB poročanje
 • upravlja z opremo za NRKB analize in poročanje
 • izdeluje in posreduje NRKB poročila
 • usposobljen je za zbiranje, izdelavo in posredovanje NRKB poročil
 • obvlada uporabo naprav za izdelavo in posredovanje NRKB poročil
 • Izvede NRKB poročanje:
  • zbere podatke o NRKB dogodku
  • izdela poročilo o NRKB dogodku
  • posreduje NRKB poročilo
izvaja RKB dekontaminacijo
 • uporablja osebna in skupinska sredstva za radiološko, kemično in biološko dekontaminacijo
 • izvaja postopke pri osebni in skupinski radiološki, kemični in biološki dekontaminaciji za potrebe lastne enote
 • sodeluje pri postopkih dekontaminacije na postaji za dekontaminacijo
 • preverja stopnjo kontaminacije pred in po izvedeni kontaminaciji
 • pozna opremo in postopke za ravnanje s kontaminiranim materialom
 • pozna ukrepe za zaščito zdravja pri izvajanju dekontaminacije
 • usposobljen je za uporabo naprav, sredstev in snovi za izvajanje popolne ter skupinske dekontaminacije
 • izurjen je v postopkih za izvajanje RKB dekontaminacije lastne enote
 • Izvede RKB dekontaminacijo:
  • pripravi napravo za izvajanje RKB dekontaminacije
  • pripravi delovno mesto za izvedbo dekontaminacije
  • izvede predpisane postopke po izvedeni dekontaminaciji (čiščenje naprav za dekontaminacijo, čiščenje zaščitnih sredstev in delovnega prostora)
  • z detektorjem izvede kontrolo kontaminacije po izvršeni dekontaminaciji
  • prikaže postopek s kontaminiranim materialom
izvaja naloge v mednarodnih operacijah in sodeluje v misijah
 • izvaja naloge NRKB izvidovanja v sklopu zaščite in reševanja
 • sodeluje z lokalnim prebivalstvom
 • izvaja varovanje
 • izvaja opazovanje
 • izvaja preglede ljudi in vozil
 • sodeluje pri nadzoru množic
 • pozna pravila delovanja enot v stabilizacijskem delovanju
 • pozna taktične postopke NRKB enot in je izurjen v njih
 • pozna pravila uporabe orožja v stabilizacijskem delovanju
 • obvlada uporabo sredstev in opremo za zaščito in reševanje
 • pozna in je izurjen v postopkih, predvidenih s pravili delovanja v območju odgovornosti
 • Prikaže postopek delovanja ob mednarodni operaciji (po izbiri komisije):
  • sodeluje pri načrtovanju naloge
  • pripravi oborožitev in opremo
  • izvede nalogo skladno s SOP
  • poroča
  • vzdržuje zvezo z nadrejenimi in s sosedi
  • upošteva varnostne ukrepe
  • spoštuje mednarodno humanitarno in vojno pravo
izvaja naloge v sistemu zaščite in reševanja
 • sodeluje pri reševanju
 • sodeluje pri evakuaciji
 • sodeluje pri odpravljanju posledic nesreč
 • nudi prvo pomoč
 • izvaja naloge NRKB izvidovanja in opazovanja
 • izvaja naloge NRKB poročanja
 • obvlada uporabo sredstev in opreme NRKB enot za zaščito in reševanje
 • Prikaže postopek zaščite in reševanja (po izbiri komisije):
  • sodeluje pri načrtovanju naloge
  • pripravi oborožitev in opremo
  • izvede nalogo skladno z ukazom in glede na situacijo
  • poroča
  • vzdržuje zvezo z nadrejenimi in s sosedi
  • upošteva varnostne ukrepe
izvaja naloge organov varovanja
 • skrbi za varnost vojakov in za lastno varnost
 • izvaja varovanje pomembnih oseb
 • izvaja varovanje konvojev posebnega pomena,
 • izvaja fizično varovanje moštva in objektov, ki so za obrambo posebnega pomena
 • uporablja naprave in sredstva tehničnega varovanja
 • pozna temeljne postopke varovanja oseb, stvari in objektov
 • pozna načrt varovanja in predpisane ukrepe
 • pozna osnovne predpise s svojega strokovnega področja
 • pozna standardne postopke za izvedbo naloge
 • pozna splošne predpise o prevozu oseb, orožja SIMES in MTS
 • pozna tehnične karakteristike sredstev tehničnega varovanja
 • pozna pravila uporabe službenega psa
 • pozna pravila in predpise za opravljanje notranje službe
 • pozna pravila in predpise za opravljanje stražarske službe
 • pozna pravila in predpise za izvajanje postopkov alarmiranja
 • Prikaže postopek varovanja (po izbiri komisije):
  • prouči dokumente varovanja
  • sodeluje pri načrtovanju naloge
  • pripravi oborožitev in opremo
  • izvede varovanje
  • poroča
  • vzdržuje zvezo z nadrejenimi in s sosedi
  • upošteva varnostne ukrepe

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Navodilo za uporabo zaščitne maske M 95, 2001.
 • Navodilo za uporabo in hranjenje lahke zaščitne obleke (LZO), 2005.
 • Navodilo za uporabo pribora za osebno dekontaminacijo, 2005.
 • Tehnična navodila za uporabo sredstev detekcije in dozimetrije NRKBO
 • SOP izvidniška četa NRKBO
 • Jogan, S.: Mednarodno vojno (humanitarno) pravo, Uprava za razvoj MORS, Ljubljana, 1997.
 • Praznik, B.: Osnove varnostne vzgoje, Ministrstvo za obrambo, I. uprava, Ljubljana, 1993.
 • Pravila službe v Slovenski vojski, Ministrstvo za obrambo, Uprava za razvoj, Ljubljana, 1996.
 • Pravila vedenja za borce, Mednarodni odbor Rdečega križa, Ženeva, 1998.
 • Priročnik za poveljnike oddelkov, Služba za publicistiko MORS, Oddelek za založništvo, Ljubljana, 2000.
 • FM 3-3: Chemical and Biological Contamination Avoidance,
 • FM 3-3-1: Nuclear Contamination Avoidance,
 • FM 3-4: NBC Protection,
 • FM 3-6: Field Behavior of NBC Agents,
 • FM 3-9: Potential Military Chemical/Biological Agents and Compounds,
 • FM 3-14, MCRP 3-37.1A: Nuclear, Biological and Chemical (NBC) Vulnerability Analysis,
 • FM 3-19: NBC Reconnaissance,
 • FM 4-02.7: Health Service Support in a Nuclear, Biological and Chemical Environment: Tactics, Techniques and Procedures.
 • FM 3-5: NBC Decontamination,
 • Dimitrijević, I.: Detekcija i dozimetrija radioaktivnog zračenja, Vojnoizdavački zavod, Split, 1982.
 • Fortuna, T.: Življenje s sevanjem, Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu, Ljubljana, 1995.
 • Jerković, S.: Radiohemija, Vojnoizdavački zavod, Beograd, 1980.
 • Matijašić, A., Šajnkar, M.: Radiacijska biološka in kemična zaščita, 1968.
 • Vujadinovič, M.: Detekcija bojnih otrova, Vojnoizdavački zavod, Beograd, 1979.
 • Grabner, A.: Navodilo za uporabo avtomatskega kemičnega detektorja M 90 (za interno uporabo), 1998.
 • Arsič, B. in soavtorji: Borba protiv najvažnijih zaraznih bolesti, 1981.
 • Birtašević, B.: Biološko orožje, Vojnoizdavački zavod, Beograd, 1984.
 • Djorović, M. Radiološka, hemijska i biološka dekontaminacija, Vojnoizdavački zavod, Beograd, 1980.
 • Pečan, S.: Skripta NRKBO, CDR, 2006.
 • Standardi Slovenske vojske: 2002(10), 2047(7), 2103(9), 2112(5), 2150(7), 2352(5), 2429(3), 2497(2)/AEP-45, 2515(1), 2871(3), 2941(2), 2984(5).

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Barbara Kunčič, CPI
 • Koordinacija pri pripravi kataloga poklicnega standarda: Urška Marentič, CPI
Publikacija

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje