vojaški policist/vojaška policistka
NPK katalog, koda 8630.026.5.1

Naziv:

vojaški policist/vojaška policistka

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

21.9.2007

Predhodniki:

Klasius-P16:

Vojaštvo in obramba (1031)

Klasius-SRV:

Peta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (25000)

Raven kvalifikacije:

SOK 5, EOK 4


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

vojaški policist/vojaška policistka (8630.026.5.1)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard VOJAŠKI POLICIST/VOJAŠKA POLICISTKA 8630.026.0 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • Srednja splošna ali strokovna izobrazba
 • Opravljen test telesnih sposobnosti (Cooperjev test)
 • Opravljen zdravniški pregled
 • Potrdilo, da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bila obsojena za kakšno drugo kaznivo dejanje in ni v disciplinskem postopku zaradi težje kršitve vojaške discipline
 • Vozniški izpit B kategorije
 • Nacionalna poklicna kvalifikacija Vojak pehote / vojakinja pehote
 • Opravljeno osnovno ali funkcionalno usposabljanje za vojaškega policista

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

Del poklicne kvalifikacije je možno pridobiti v programu policist.

4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1 Potrjevanje

V postopku preverjanja kandidat ob pomoči kadrovskih organov Slovenske vojske pripravi osebni portfolio, ki ga komisija ovrednoti in prizna vsebine delno ali v celoti. V primeru, da komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, kandidatu določi naloge za preverjanje.


4.2 Preverjanje

Praktično preverjanje z zagovorom.


5. Merila preverjanja

Merila, ki jih je potrebno upoštevati

 • pripravo kandidata na delo
 • obvladovanje dela
 • upoštevanje pravil pri izvajanju praktičnih postopkov
 • obvladovanje določenega zaporedja opravil
 • kontrolo storitve
 • upoštevanje pravil varnosti in zdravja pri delu
 • upoštevanje pravil varnosti pri delu z oborožitvijo

Izločilna Merila

 • nestrokovno opravljeno delo
 • neupoštevanje pravil pri izvajanju praktičnih postopkov
 • nepravilno rokovanje z orožjem in s strelivom

Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela

Področje ocenjevanjaDelež (%)
načrtovanje in priprava naloge15
izvedba60
dokumentacija10
ustni zagovor15

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

Vojak/vojakinja

7. Raven zahtevnosti dela

(V)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

 • telovadnica oziroma primeren prostor za izvedbo preverjanja praktičnega postopka

 • oprema in oborožitev, določena za izvajanje preverjanja pooblastil s praktičnim postopkom
 • poligon
 • strelišče za pehotno oborožitev
 • oborožitev in oprema vojaške policije

9.2. Kadrovski pogoji

Komisijo sestavljajo trije člani:

 • najmanj en je častnik vojaške policije
 • najmanj en je podčastnik ali častnik vojaške policije
 • najmanj en je častnik ali podčastnik Slovenske vojske

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
rokuje z osebno oborožitvijo
 • pisno zabeleži prevzem orožja in opreme
 • pripravi orožje in opremo za uporabo
 • preveri stanje orožja, streliva in opreme
 • uporablja orožje in opremo
 • očisti orožje
 • varno odloži orožje na ustrezno mesto po zaključenem delu
 • pozna taktično-tehnične lastnosti orožja in opreme
 • pozna pravila streljanja in uporabe osebne oborožitve
 • pozna čistilna sredstva in pripomočke za vzdrževanje osebne opreme
 • Izvede streljanje z osebno oborožitvijo:
  • izvleče osebno oborožitev
  • preveri varnostni mehanizem
  • preveri naboje ali strelivo
  • zavzame položaj za streljanje
  • izbere cilj
  • izvede merjenje in proženje
  • uporablja osebno orožje
  • prekine streljanje in zaklene ali izprazni orožje
  • v določenem času v pravilnem vrstnem redu razstavi osebno orožje
  • očisti posamezne dele
  • v predpisanem vrstnem redu sestavi orožje in preveri brezhibnost le-tega
  • po zaključenem delu odloži orožje na ustrezno mesto
  • upošteva pravila varnosti pri delu z oborožitvijo
izvaja naloge v mednarodnih operacijah in sodeluje v misijah
 • izvaja zaščito in reševanja lastnih in zavezniških sil
 • sodeluje z lokalnim prebivalstvom in pridobiva obveščevalne informacije
 • odkriva in po potrebi uničuje oborožitev in opremo nasprotnih strani
 • izvaja varovanje
 • izvaja izvidništvo, opazovanje in patruljiranje
 • izvaja preglede ljudi in vozil
 • sodeluje pri nadzoru množic
 • pozna pravila delovanja enot za delovanje v stabilizacijskem delovanju / v mednarodnih operacijah
 • pozna in je izurjen v taktičnih postopkih svoje enote
 • pozna pravila uporabe orožja v stabilizacijskem delovanju / v mednarodnih operacijah
 • zna uporabiti sredstva in opremo za zaščito in reševanje
 • pozna in je izurjen v postopkih, predvidenih s pravili delovanja v območju odgovornosti
 • pozna pravila delovanja enot
 • pozna pravila uporabe orožja pri izvajanju nalog v mednarodnih operacijah
 • pozna osnovna načela obveščevalne dejavnosti
 • pozna osnove civilno-vojaškega sodelovanja
 • pozna posamezne vsebine s svojega strokovnega področja ter iz mednarodnega in humanitarnega vojnega prava
 • pozna osnovne etične, kulturne in druge vrednote na območju delovanja
 • pozna opremo in oborožitev na območju delovanja
 • Prikaže postopek delovanja ob mednarodni operaciji (po izbiri komisije):
  • sodeluje pri načrtovanju naloge
  • pripravi oborožitev in opremo
  • izvede nalogo skladno s SOP
  • poroča o izvedbi naloge
  • vzdržuje zvezo z nadrejenimi in s sosedi
  • upošteva varnostne ukrepe
  • spoštuje mednarodno humanitarno in vojno pravo
izvaja naloge v sistemu zaščite in reševanja
 • sodeluje pri iskanju in reševanju oseb
 • sodeluje pri evakuaciji
 • sodeluje pri odpravljanju posledic nesreč
 • nudi prvo pomoč
 • zna uporabiti sredstva in opremo pehotnih in motoriziranih enot za zaščito in reševanje
 • pozna kriterije za določanje mest za vkrcavanje in izkrcavanje iz vozil in plovil
 • pozna temeljno organiziranost, način delovanja in opremo sodelujočih struktur (CZ, gasilci, GRS, policija …)
 • pozna postopke in taktiko prometa s sredstvi za zveze
 • Prikaže postopek zaščite in reševanja (po izbiri komisije):
  • sodeluje pri načrtovanju naloge
  • pripravi oborožitev in opremo
  • izvede nalogo skladno z ukazom in glede na situacijo
  • poroča o izvedbi naloge
  • vzdržuje zvezo z nadrejenimi in s sosedi
  • upošteva varnostne ukrepe
izvaja naloge organov varovanja
 • skrbi za varnost pripadnikov in za lastno varnost
 • izvaja dežurstvo in stražo v skladu s predpisi
 • izvaja varovanje pomembnih oseb
 • izvaja varovanje konvojev posebnega pomena
 • izvaja fizično varovanje moštva in objektov, ki so za obrambo posebnega pomena
 • uporablja naprave in sredstva tehničnega varovanja
 • pozna temeljne postopke varovanja oseb, stvari in objektov
 • pozna načrt varovanja in predpisane ukrepe
 • pozna osnovne predpise s svojega strokovnega področja
 • pozna standardne postopke za izvedbo naloge
 • pozna splošne predpise o prevozu oseb, orožja SIMES in MTS
 • pozna tehnične karakteristike sredstev tehničnega varovanja
 • pozna pravila in predpise za opravljanje notranje službe
 • pozna pravila in predpise za opravljanje stražarske službe
 • pozna pravila in predpise za izvajanje postopkov alarmiranja
 • Prikaže postopek varovanja (po izbiri komisije):
  • prouči dokumente varovanja
  • sodeluje pri načrtovanju naloge
  • pripravi oborožitev in opremo
  • izvede varovanje (opomba: česa?)
  • poroča (opomba: komu ali o čem?)
  • vzdržuje zvezo z nadrejenimi in s sosedi
  • upošteva varnostne ukrepe
varuje življenje, zagotavlja osebno varnost vojaškim in civilnim osebam, ki opravljajo dolžnosti in dela v vojski, in varuje državno premoženje v uporabi vojske
 • izvaja bojne taktične postopke vojaške policije
 • nudi pomoč vojaškim in civilnim osebam, ki opravljajo dolžnosti in dela v vojski v različnih situacijah
 • sodeluje pri preiskovanju zemljišča in naselij ter pri iskanju pogrešanih ali iskanih vojaških in civilnih oseb, ki opravljajo dolžnosti in dela v vojski
 • pisno in ustno opozarja vojaške osebe (preventivno, opozorilo kot ukrep vojaške policije oz. sankcija)
 • izdaja ukaze
 • prepove približevanje objektom in okolišem, ki so za obrambo posebnega pomena, oziroma prepove približevanje osebi, ki jo varuje
 • ugotavlja identiteto vojaških oseb in izvaja identifikacijski postopek
 • privede vojaško osebo v uradne prostore
 • uporablja prisilna sredstva
 • sodeluje pri organiziranju in izvajanju preventivnih ukrepov v objektih in okoliših, ki so za obrambo posebnega pomena
 • pozna zakonska določila in načine izvajanja pooblastil vojaške policije
 • pozna pomen človekovih pravic in svoboščin in zagotavlja upoštevanje le-teh pri izvajanju nalog
 • pozna pomen in vlogo informacij ter pomen in vlogo varstva podatkov
 • pozna prisilna sredstva in njihov namen
 • pozna varnostne ukrepe pri ravnanju s prisilnimi sredstvi in pri njihovi uporabi
 • pozna pravno podlago in oblike uporabe zakonitih prisilnih sredstev
 • pozna razliko med pasivnim in aktivnim upiranjem
 • pozna oblike napadov na vojaške policiste in pozna tehnike samoobrambe
 • pozna vrste orožja in njihovo delovanje
 • pozna osnove topografije
 • Prikaže (po izbiri komisije):
  • preiskavo zemljišča, naselja, objektov in oseb
  • ugotavljanje identitete vojaških oseb
  • privedbo
  • uporabo prisilnih sredstev
preprečuje, odkriva in preiskuje kazniva dejanja in prekrške, odkriva in prijema storilce kaznivih dejanj in prekrškov v vojski
 • sprejema ovadbe in naznanila za kazniva dejanja in prekrške
 • sprejema in zbira obvestila, preverja resničnost le-teh
 • izvaja prve nujne ukrepe za izsleditev storilca
 • zaslišuje osumljenca
 • zavaruje kraj kaznivega dejanja, prekrška, prometne nesreče, druge nesreče ali dogodka
 • opravlja oglede ali sodeluje pri ogledih krajev kaznivih dejanj, prekrškov, nesreč, dogodkov
 • opravlja oglede ali sodeluje pri ogledih prometnih nesreč in odreja potrebna izvedenska dela
 • skicira in fotografira kraje kaznivih dejanj, prometnih nesreč, prekrškov, dogodkov
 • fotografira, daktiloskopira in osumljencem kaznivih dejanj
 • jemlje vzorce za preiskavo na DNK
 • zavaruje sledove in predmete na kraju kaznivega dejanja, prekrška, prometne ali druge nesreče in dogodka
 • sprotno beleži ugotovljene podatke o kaznivih dejanjih, prekrških, nesrečah ipd.
 • izvaja blokade, zasede in kontrole posameznih točk ali vojaških prevoznih sredstev
 • pregleduje vojaška prevozna sredstva, potnike in prtljago
 • sodeluje pri preiskovanju zemljišč in naselij ter pri iskanju pogrešanih vojaških oseb in razpiše iskanje vojaških oseb in predmetov
 • izdaja ukaze
 • ugotavlja identiteto vojaških oseb in predmetov ter izvaja identifikacijski postopek
 • povabi vojaško osebo v uradne prostore
 • prime vojaško osebo
 • privede vojaško osebo v uradne prostore
 • pridrži vojaško osebo
 • zadrži vojaško osebo
 • opravi pregled določenih vojaških prostorov in objektov vojaških oseb in pregleda njihovo dokumentacijo
 • izvede osebno preiskavo
 • zaseže predmete
 • uporablja prisilna sredstva
 • ugotavlja posest prepovedanih drog in promet z njimi
 • sodeluje z drugimi organi pregona in izvaja naloge po odredbi teh organov
 • sodeluje s prebivalci zaradi pridobivanja informacij v zvezi z operativno zanimivimi podatki
 • svetuje vojaškim osebam, opozarja in daje navodila v zvezi s preprečevanjem kaznivih dejanj in prekrškov v vojski
 • pozna zakonska določila in načine izvajanja pooblastil vojaške policije
 • pozna pomen človekovih pravic in svoboščin in zagotavlja spoštovanje le-teh pri izvajanju nalog
 • pozna prisilna sredstva in njihov namen
 • pozna varnostne ukrepe pri ravnanju s prisilnimi sredstvi in njihovi uporabi
 • pozna pravno podlago in oblike uporabe zakonitih prisilnih sredstev
 • pozna oblike napadov na policiste in pozna tehnike samoobrambe
 • pozna vrste orožja in njihovo delovanje
 • pozna elemente kaznivih dejanj
 • pozna nujne ukrepe po zaznavi kaznivega dejanja
 • pozna kriminalistične tehnike za zavarovanje in jemanje sledov ter kriminalistično taktiko in metodiko za odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj in dogodkov
 • Prikaže (po izbiri komisije):
  • izdelavo ovadbe oziroma uradnega zaznamka naznanila KD ali prekrška
  • prve nujne ukrepe za izsleditev storilca
  • zaslišanje osumljenca
  • zavarovanje, ogled, skiciranje, fotografiranje kraja kaznivega dejanja, prekrška, prometne nesreče, druge nesreče ali dogodka
  • fotografiranje, daktiloskopiranje in jemanje vzorcev za preiskavo DNK osumljencem kaznivih dejanj
  • zavarovanje sledov in predmetov, najdenih na kraju kaznivega dejanja, prekrška, prometne ali druge nesreče in dogodka
  • izvajanje blokade, zasede in kontrole posameznih točk ali vojaških prevoznih sredstev
  • pregled vojaškega prevoznega sredstva, potnikov in prtljage
  • postopke prijetja in privedbe vojaške osebe v uradne prostore
  • pregled določenih vojaških prostorov in objektov
  • postopek poteka osebne preiskave
  • pravilno uporabo prisilnih sredstev
vzdržuje vojaški red in disciplino
 • varuje interne in javne prireditve v objektih in okoliših, ki so za obrambo posebnega pomena
 • vzpostavlja vojaški red
 • izdaja ukaze
 • ugotavlja identiteto vojaških oseb in predmetov ter izvaja identifikacijski postopek
 • ugotavlja prisotnost alkohola, mamil in psihoaktivnih zdravil vojaških oseb, ki kršijo vojaški red in disciplino
 • privede vojaško osebo v uradne prostore
 • pridrži vojaško osebo
 • izvaja nadzor nad nošenjem, prenašanjem, posestjo, prometom z orožjem in eksplozivnimi snovmi v vojski
 • uporablja prisilna sredstva
 • zaseže predmete
 • pozna zakonska določila in načine izvajanja policijskih pooblastil
 • pozna pomen človekovih pravic in svoboščin in zagotavlja spoštovanje le-teh pri izvajanju nalog
 • pozna namen in način uporabe opreme in tehničnih sredstev, ki se uporabljajo za vzpostavljanje vojaškega reda
 • pozna prisilna sredstva in njihov namen
 • pozna varnostne ukrepe pri ravnanju s prisilnimi sredstvi in njihovi uporabi
 • pozna pravno podlago in oblike uporabe zakonitih prisilnih sredstev
 • pozna oblike napadov na policiste in tehnike samoobrambe
 • pozna vrste orožja in njihovo delovanje
 • Prikaže postopke (po izbiri komisije):
  • varovanja interne in javne prireditve v objektih in okoliših, ki so za obrambo posebnega pomena
  • vzpostavljanja vojaškega reda
  • ugotavljanja identitete vojaških oseb
  • prijetja in privedbe vojaške osebe v uradne prostore
  • pravilne uporabe prisilnih sredstev
  • ugotavljanja prisotnosti alkohola, mamil, zdravil in drugih psihoaktivnih snovi pri vojaških osebah, ki kršijo vojaški red in disciplino
nadzira in ureja vojaški promet na javnih in nekategoriziranih cestah, ki so dane v uporabo za javni in vojaški promet
 • opravlja oglede ali sodeluje pri ogledih prometnih nesreč
 • načrtuje, organizira in izvaja določene naloge pri preiskovanju prometnih nesreč s pobegom
 • načrtuje, organizira in izvaja določene naloge pri prevozu nevarnega blaga, živali …
 • nadzoruje in usmerja vojaški promet na javnih cestah
 • sprotno beleži ugotovljene podatke o kaznivih dejanjih, prekrških, nesrečah ipd.
 • pomaga, svetuje, preprečuje, opozarja in izdaja ukaze
 • ugotavlja prisotnost alkohola, mamil, zdravil in drugih psihoaktivnih snovi pri vojaških voznikih
 • ugotavlja hitrost vožnje
 • privede vojaško osebo v uradne prostore
 • preventivno deluje z namenom preprečevanja prometne delinkvence med vojaškimi osebami
 • uporablja predpisane znake vojaškega policista
 • prepoznava kršitve predpisov pri prevozu nevarnega blaga in izvaja ustrezne ukrepe
 • uporablja prisilna sredstva
 • pozna zakonska določila in načine izvajanja pooblastil vojaške policije
 • pozna temelje varnosti v cestnem prometu, ki so pomembni za pravilno in varno vožnjo
 • pozna predpisane znake vojaškega policista
 • pozna listine, dodatno obvezno opremo, pogoje in načine prevoza nevarnega blaga, živali …
 • pozna kršitve predpisov pri prevozu nevarnega blaga in pozna ustrezne ukrepe
 • pozna prisilna sredstva in njihov namen
 • pozna varnostne ukrepe pri ravnanju s prisilnimi sredstvi in njihovi uporabi
 • pozna pravno podlago in oblike uporabe zakonitih prisilnih sredstev
 • Prikaže (po izbiri komisije):
  • izdelavo ovadbe oziroma uradnega zaznamka naznanila KD ali prekrška
  • prve nujne ukrepe za izsleditev storilca
  • zaslišanje osumljenca
  • zavarovanje, ogled, skiciranje, fotografiranje kraja kaznivega dejanja, prekrška, prometne nesreče, druge nesreče ali dogodka
  • fotografiranje, daktiloskopiranje in jemanje vzorcev za preiskavo DNK osumljencem kaznivih dejanj
  • zavarovanje sledov in predmetov, najdenih na kraju kaznivega dejanja, prekrška, prometne ali druge nesreče in dogodka
  • izvajanje blokade, zasede in kontrole posameznih točk ali vojaških prevoznih sredstev
  • pregled vojaškega prevoznega sredstva, potnikov in prtljage
  • postopke prijetja in privedbe vojaške osebe v uradne prostore
  • pregled določenih vojaških prostorov in objektov
  • postopek poteka osebne preiskave
  • pravilno uporabo prisilnih sredstev
varuje vojaške in civilne osebe, ki opravljajo dolžnosti in dela v vojski, ter organe, objekte in okoliše, ki so za obrambo posebnega pomena
 • opravlja naloge varovanja vojaških in civilnih oseb, ki opravljajo dolžnosti in dela v vojski, ter objekte in okoliše, ki so za obrambo posebnega pomena
 • izdaja ukaze
 • ugotavlja identiteto vojaških oseb in izvaja identifikacijski postopek
 • privede vojaško osebo v uradne prostore
 • uporablja prisilna sredstva
 • uporablja varnostne ukrepe pri ravnanju s prisilnimi sredstvi in njihovi uporabi
 • prepoznava oblike napadov na varovane osebe in policiste ter tehnike samoobrambe
 • uporablja različne vrste orožja in pozna njihovo delovanje
 • pozna varnostne ukrepe pri ravnanju s prisilnimi sredstvi in njihovi uporabi
 • pozna pravno podlago in oblike uporabe zakonitih prisilnih sredstev
 • pozna oblike napadov na varovane osebe in policiste ter tehnike samoobrambe
 • pozna vrste orožja in njihovo delovanje
 • Prikaže postopke (po izbiri komisije):
  • varovanja interne in javne prireditve v objektih in okoliših, ki so za obrambo posebnega pomena
  • vzpostavljanja vojaškega reda
  • ugotavljanja identitete vojaških oseb
  • prijetja in privedbe vojaške osebe v uradne prostore
  • pravilne uporabe prisilnih sredstev
  • ugotavljanja prisotnosti alkohola, mamil, zdravil in drugih psihoaktivnih snovi pri vojaških osebah, ki kršijo vojaški red in disciplino
varuje določena delovna mesta in tajnost podatkov vojaških organov, če z zakonom ni drugače določeno
 • skrbi za varno shranjevanje pridobljenih podatkov
 • upošteva vse predpise v zvezi s shranjevanjem in z uporabo tajnih podatkov
 • uporablja predpisano in sistematizirano informacijsko tehnologijo
 • Prikaže (po izbiri komisije):
  • pravilno uporabo predpisane in sistematizirane informacijske tehnologije

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Navodila za vzdrževanje in uporabo jurišne puške
 • Navodila za vzdrževanje in uporabo puškomitraljeza
 • Navodila za vzdrževanje in uporabo minometa
 • Navodila za vzdrževanje in uporabo RPOO-1
 • Navodila za vzdrževanje in uporabo RPOO-2
 • Navodila za vzdrževanje in uporabo PORS
 • Pravilo pehotna četa vod
 • Navodilo: motorizirani vod
 • Taktični priročnik za vojaka
 • Predpisi o delu z zaupnimi podatki
 • Postrojitveno pravilo Slovenske vojske
 • Pravilo o službi v Slovenske vojske
 • Zakon o obrambi (Uradni list RS 103/04)
 • Zakon o policiji (Uradni list RS 70/05)
 • Zakon o prekrških (Uradni list RS 55/05)
 • Zakon o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami (Uradni list RS 108/99, 44/00, 2/04, 47/04, 37/05)
 • Zakon o prekrških zoper javni red in mir (Uradni list RS 110/03)
 • Zakon o orožju (Uradni list RS 23/05)
 • Zakon o kemičnem orožju (Uradni list RS 36/99, 2/04)
 • Zakon o eksplozivih (Uradni list RS 100/05)
 • Zakon o tujcih (Uradni list RS 112/05)
 • Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS 41/04)
 • Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS 22/05)
 • Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS 97/05)
 • Zakon o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS 26/05)
 • Zakon o prevozu nevarnega blaga (Uradni list RS 79/99, 96/02, 2/04, 101/05)
 • Pravilnik o oznakah in opremi vozil, s katerimi se izvajajo prevozi v cestnem prometu (Uradni list RS 137/04, 57/05, 87/05)
 • Pravilnik o dimenzijah, skupnih masah in osni obremenitvi vozil ter o osnovnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati naprave in oprema na vozilih v cestnem prometu (Uradni list RS 24/96, 17/00, 97/02)
 • Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Uradni list RS 46/00)
 • Pravilnik o udeležbi vojaških vozil v javnem cestnem prometu (Uradni list RS 2/02)
 • Pravilnik o znakih, ki jih dajejo policisti udeležencem cestnega prometa (Uradni list RS 96/05)
 • Pravilnik o vozilih s prednostjo in vozilih za spremstvo (Uradni list RS 78/99, 41/02)
 • Praktični postopek – uporaba policijskih pooblastil – poenotenje policijskih postopkov, MNZ RS, Ljubljana, 1997.
 • Pravilnik o policijskih pooblastilih, MNZ RS, Ljubljana, 2000.
 • Bele, I.: Kazenski zakonik s komentarjem – splošni del, GV založba, Ljubljana, 2001.
 • Deisinger, M.: Kazenski zakonik RS s komentarjem – posebni del, Gospodarski vestnik Ljubljana, 2002.
 • Horvat, Š.: Zakon o kazenskem postopku s komentarjem, GV založba, Ljubljana, 2004.
 • Šturm, L. in drugi: Komentar ustave RS, FPDEŠ, Ljubljana, 2002.
 • Žerjav, C.: Kriminalistika, Izobraževalni center organov za notranje zadeve, Ljubljana, 1994.

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • podpolkovnik mag Andrej Cestnik, Center za doktrino in razvoj v Slovenski vojski
 • maj Darko Ravnik, Center za doktrino in razvoj v Slovenski vojski
 • maj Samo Flisek, Center za doktrino in razvoj v Slovenski vojski
 • maj Ferdinand Pavelšek, Center za doktrino in razvoj v Slovenski vojski
 • stot Žerko Ostojič, Center za doktrino in razvoj v Slovenski vojski
 • stot Ladislav Gjergjek, Center za doktrino in razvoj v Slovenski vojski
 • vvu Jurij Jurtela, Center za doktrino in razvoj v Slovenski vojski
 • maj Aleksander Murko, Center za doktrino in razvoj v Slovenski vojski
 • maj Marjan Povšič, Center za doktrino in razvoj v Slovenski vojski
 • maj Djuro Sitar, Center za doktrino in razvoj v Slovenski vojski
 • Bojana Sever, CPI
 • Barbara Kunčič, CPI
 • Koordinacija pri pripravi kataloga poklicnega standarda: Urška Marentič, CPI

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje