Podčastnik pehote/podčastnica pehote
NPK katalog, koda 8630.027.5.1

Naziv:

Podčastnik pehote/podčastnica pehote

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

21.9.2007

Predhodniki:

Klasius-P16:

Vojaštvo in obramba (1031)

Klasius-SRV:

Peta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (25000)

Raven kvalifikacije:

SOK 5, EOK 4


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Podčastnik pehote/podčastnica pehote (8630.027.5.1)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Podčastnik pehote/podčastnica pehote 8630.027.0 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • Srednja splošna ali strokovna izobrazba katere koli smeri
 • Opravljeno usposabljanje za podčastnike Slovenske vojske – smer pehota
 • Nacionalna poklicna kvalifikacija Vojak strelec / vojakinja strelka ali odslužen vojaški rok pred letom 2004
 • Opravljen test telesnih sposobnosti (Cooperjev test)
 • Opravljen zdravniški pregled

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

Poklicne kvalifikacije ni mogoče pridobiti v programu za pridobitev poklicne ali strokovne izobrazbe.

4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1 Potrjevanje

V postopku preverjanja kandidat ob pomoči kadrovskih organov Slovenske vojske pripravi osebni portfolio, ki ga komisija ovrednoti in prizna vsebine delno ali v celoti. V primeru, da komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, kandidatu določi naloge za preverjanje.


4.2 Preverjanje

Praktično preverjanje.


5. Merila preverjanja

Merila, ki jih je potrebno upoštevati

 • pripravo kandidata na delo
 • obvladovanje dela in časovni okvir
 • obvladovanje določenega zaporedja opravil
 • sposobnost vodenja in poveljevanja
 • kontrolo opravljenega dela
 • upoštevanje pravil varnosti pri delu

Izločilna Merila

 • nepravilno rokovanje z orožjem in s strelivom
 • neupoštevanje pravil varnosti pri delu z oborožitvijo

Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela

Področje ocenjevanjaDelež (%)
načrtovanje in priprava naloge40
izvedba40
dokumentacija10
ustni zagovor10

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

Podčastnik/podčastnica

7. Raven zahtevnosti dela

(V)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

 • oborožitev in oprema pehote

 • poligon
 • učilnica z elektronsko učno opremo

9.2. Kadrovski pogoji

Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih je:

 • najmanj en član častnik rodu pehote
 • najmanj en član podčastnik ali častnik Slovenske vojske

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
rokuje z osebno oborožitvijo in upravlja z oborožitvijo podrejenih
 • pisno zabeleži prevzem orožja
 • pripravi orožje in opremo za uporabo
 • preveri varnostni mehanizem
 • preveri naboje ali strelivo
 • uporablja orožje
 • očisti orožje
 • varno odloži orožje na ustrezno mesto po zaključenem delu
 • pozna taktično-tehnične lastnosti osebne oborožitve
 • pozna pravila streljanja in uporabe osebne oborožitve
 • pozna čistilna sredstva in pripomočke za vzdrževanje osebne oborožitve
 • Izvede streljanje (po izbiri komisije):
  • pripravi osebno oborožitev
  • preveri orožje in varnostni mehanizem
  • preveri naboje ali strelivo
  • zavzame položaj za streljanje
  • izbere cilj
  • izvede merjenje in proženje
  • uporablja orožje
  • prekine streljanje in zaklene ali izprazni orožje
  • v določenem času v pravilnem vrstnem redu razstavi orožje
  • očisti posamezne dele
  • v predpisanem vrstnem redu sestavi orožje in preveri brezhibnost le-tega
  • po zaključenem delu odloži orožje na ustrezno mesto
vodi podrejene ter jim poveljuje
 • poveljuje in usmerja delo podrejenih
 • oblikuje, organizira in izvaja delo
 • načrtuje uporabo materialnih sredstev in opreme
 • sodeluje pri pripravi načrta dela enote
 • svetuje in daje navodila operativnim izvajalcem nalog v skladu z zakonskimi normativi
 • svetuje podrejenim in usmerja profesionalni razvoj ter kariero posameznika
 • organizira in izvaja redne fizične aktivnosti za vzdrževanje fizične sposobnosti
 • organizira in izvaja fizično varovanje moštva
 • poroča o rezultatih dela nadrejenim
 • predstavlja enoto, ki ji poveljuje
 • obvlada sistem vodenja in poveljevanja v Slovenski vojski
 • pozna načine sprejemanja odločitev
 • obvlada načine podajanja ukazov
 • seznanjen je z osnovami nacionalnovarnostnega sistema, zlasti obrambni podsistem oziroma podsistem vojaške obrambe Republike Sovenije
 • pozna delo in naloge podrejenih
 • obvlada vodenje in poveljevanje pehotnemu (motoriziranemu, protioklepnemu, minometnemu) oddelku pri pripravi in izvedbi osnovnih bojnih taktičnih postopkov
 • obvlada opravljanje vsakodnevnih nalog poveljnika oddelka v miru
 • Z oddelkom prikaže poveljevanje enoti in vodenje le-te:
  • sprejme in prouči nalogo
  • izda pripravljalno povelje
  • načrtuje in koordinira pripravljalne aktivnosti
  • zbira in analizira pridobljene podatke
  • izda povelje za izvedbo naloge
  • poveljuje izvedbi naloge
  • nadzira izvajanje
  • poroča
  • analizira izvedbo naloge
nadzoruje in kontrolira delo podrejenih
 • spremlja, nadzoruje in kontrolira delo, izvedbo nalog in usposabljanje podrejenih
 • poroča o izvedbi nalog
 • ocenjuje uspešnost izvajanja nalog na podlagi vnaprej določenih kriterijev kakovosti
 • vrednoti in ocenjuje delo podrejenih
 • nadzoruje uporabo in vzdrževanje materialnih sredstev in opreme
 • nadzira pravilno nošenje uniforme in njenih delov
 • nadzira pravilno in varno nošenje orožja ter njegovo morebitno uporabo
 • nadzira pravilno hranjenje in izvzem službenega orožja
 • izvaja notranji nadzor in zagotavlja pravilno, strokovno in pravočasno izvajanje nalog v skladu z navodili v Slovenski vojski
 • opravlja razgovore z zaposlenimi o doseganju zastavljenih nalog
 • zagotavlja stalno strokovno usposabljanje kadrov v skladu z zakonskimi normativi
 • organizira in izvaja redne dnevne, tedenske in periodične preglede
 • pozna kriterije, standarde in zahteve za izvedbo nalog
 • pozna delo podrejenih
 • pozna kriterije in načine ocenjevanja
 • ima praktično znanje, veščine in navade za uporabo in vzdrževanje skupinskega orožja in vojaške opreme roda
 • ima osnovno znanje za delo z ljudmi in za splošne naloge poveljnika ter poveljnika oddelka pri vodenju posameznikov in kolektiva med opravljanjem nalog v normalnih vsakodnevnih ter izjemnih stresnih situacijah
 • pozna pravila uporabe oddelka in pravila upravljanja z ognjem
 • Z oddelkom prikaže nadzorovanje in kontroliranje dela podrejenih:
  • predstavi načine in sredstva za izvajanje pregledov oborožitve
  • spremlja izvedbo naloge in predlaga sprotne izboljšave
  • predstavi naloge posameznih članov enote
  • predstavi kriterije za ocenjevanje izurjenosti vojakov
  • oceni posameznika in enoto
  • predlaga nadaljnjo karierno pot posameznika
  • prikaže metodo dela pri urjenju oddelka
vodi manjšo taktično enoto ali posebno skupino
 • vodi oddelek ali vod vojakov
 • organizira in izvaja izvedbo bojnih nalog podrejene enote
 • vodi in upravlja z ognjem formacijskih in pridodanih oborožitvenih sistemov
 • izvaja naloge vodje varnostno nadzorne službe
 • vodi posadko enega od oborožitvenih sistemov pehote
 • organizira delo enote in odreja posameznike za opravljanje določenih nalog
 • pozna sistem vodenja in poveljevanja, načine sprejemanja odločitve, načine podajanja ukazov
 • ima osnovno znanje za delo z ljudmi in za splošne naloge poveljnika ter poveljnika oddelka pri vodenju posameznikov in kolektiva med opravljanjem nalog v normalnih vsakodnevnih, bojnih ter izjemnih stresnih situacijah
 • Reši taktično nalogo (po izbiri komisije) in izdela potrebne dokumente:
  • sprejeme in prouči nalogo
  • izdela načrt
  • izda povelje
  • nadzira izvajanje
  • poroča
  • analizira izvedbo naloge
izvaja naloge v mednarodnih operacijah in sodeluje v misijah
 • izvaja zaščito in reševanje
 • sodeluje z lokalnim prebivalstvom
 • izvaja varovanje
 • izvaja opazovanje
 • pregleduje ljudi in vozila
 • sodeluje pri nadzoru množic
 • pozna pravila delovanja enot v stabilizacijskem delovanju
 • pozna taktične postopke in je izurjen v njih
 • pozna pravila uporabe orožja v stabilizacijskem delovanju
 • zna uporabiti sredstva in opremo za zaščito in reševanje
 • pozna postopke, predvidene s pravili delovanja v območju odgovornosti, in je izurjen v njih
 • Prikaže postopek zaščite in reševanja (po izbiri komisije):
  • sodeluje pri načrtovanju naloge
  • pripravi oborožitev in opremo
  • izvede nalogo skladno z ukazom in glede na situacijo
  • poroča (opomba: komu ali o čem?)
  • vzdržuje zvezo z nadrejenimi in s sosedi
  • upošteva varnostne ukrepe
izvaja naloge v sistemu zaščite in reševanja
 • sodeluje pri reševanju
 • sodeluje pri evakuaciji
 • sodeluje pri odpravljanju posledic nesreč
 • nudi prvo pomoč
 • pozna temeljno organiziranost, način delovanja in opremo sodelujočih struktur (CZ, gasilci, GRS, policija …)
 • zna uporabljati sredstva in opremo za zaščito in reševanje
 • Prikaže postopek zaščite in reševanja (po izbiri komisije):
  • sodeluje pri načrtovanju naloge
  • pripravi oborožitev in opremo
  • izvede nalogo skladno z ukazom in glede na situacijo
  • poroča (opomba: komu ali o čem?)
  • vzdržuje zvezo z nadrejenimi in s sosedi
  • upošteva varnostne ukrepe
varuje tajnost podatkov vojaških organov
 • skrbi za varno shranjevanje pridobljenih podatkov
 • upošteva vse predpise v zvezi s shranjevanjem in z uporabo tajnih podatkov
 • zna uporabljati predpisano in sistematizirano informacijsko tehnologijo
 • pozna določila mednarodnega vojnega in humanitarnega prava, etični kodeks in politične vidike varnosti ter druge mednarodne norme delovanja vojaških enot v vojni
 • pozna sistem in predpise o varovanju podatkov v Slovenski vojski
 • Opravi preizkus o poznavanju predpisov o varovanju tajnih podatkov:
  • sprejme tajni podatek skladno s predpisi
  • posreduje tajni podatek skladno s predpisi
  • hrani tajni podatek skladno s predpisi
  • upravlja informacijsko tehnologijo skladno s predpisi
  • arhivira ali uniči tajni podatek
  • razloži klasifikacijo dokumentov
  • našteje stopnje zaupnosti
  • razloži vstop v objekte
  • uporablja informacijsko tehnologijo

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Direktiva za usposabljanje v Slovenski vojski, MORS, 2004.
 • Navodila in program streljanj s pehotnim orožjem, RŠTO RS, 1991.
 • Norme in kriteriji za preverjanje in ocenjevanje usposobljenosti in izurjenosti vojakov in enot Slovenske vojske.
 • Pravila posameznih orožij (PM, MIT, top 20 mm, top 30 mm, minomet 81 in 120 mm, PL mitraljez 12,7 mm, RPOO 1 in 2, PORS), MORS
 • Enciklopedija orožja, DSZ, 1995.
 • Rađenović, M., Dimić, O.: Pehotno orožje.
 • Metodički priručnik za pešadijsko naoružanje sa nastavom gađanja, UP, 1983.
 • Metodični priročnik za pehotno oborožitev s poukom streljanja.
 • Navodilo za uporabo sistema za elektronsko beleženje zadetkov SIUS SA 9002
 • Navodilo in program streljanj iz pehotnega orožja, trenažerjev F.A.T.S.
 • Pehotno orožje v PZO in bližinski boj z oklepnimi sredstvi, I. uprava MORS, 1991.
 • Humar, D.: Pehotna (gorska, motorizirana) četa – vod, Uprava za razvoj, (U), Ljubljana, 1996.
 • Marinčič D.: Taktika pehote, Center vojaških šol, (S), Ljubljana, 1995.
 • Perčič L.: Motorizirani oddelek - vod, PDRIU, 2006.
 • Taktični priročnik za vojaka, MORS, 2003.
 • Postrojitveno pravilo Slovenske vojske, MORS, 2003.
 • Zakon o obrambi. V: Uradni list Republike Slovenije.Št. 82/94.
 • Zakon o spremembi in dopolnitvi zakona o obrambi, št. 44/97, 87/97, 47/2002. V: Uradni list Republike Slovenije.
 • Zakon o vojaški dolžnosti. V: Uradni list Republike Slovenije, št. 18/91, 74/95.
 • Zakon o varnosti in zdravju pri delu. V: Uradni list Republike Slovenije. Št. 56/99.
 • Zakon o tajnih podatkih. V: Uradni list Republike Slovenije, št. 87/01.
 • Priročnik za poveljnike oddelkov, Služba za publicistiko MORS, Oddelek za založništvo, Ljubljana, 2000.
 • Pravila službe v Slovenski vojski, Ministrstvo za obrambo, Uprava za razvoj, Ljubljana, 1996.

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • ppk Andrej Cestnik, CDR
 • maj Darko Ravnik, Center za doktrino in razvoj v Slovenski vojski
 • maj Samo Flisek, Center za doktrino in razvoj v Slovenski vojski
 • maj Ferdinand Pavelšek, Center za doktrino in razvoj v Slovenski vojski
 • st. Žarko Ostojič, .
 • vvu Jurij Jurtela, Center za doktrino in razvoj v Slovenski vojski
 • maj Aleksander Murko, Center za doktrino in razvoj v Slovenski vojski
 • maj Marjan Povšič, Center za doktrino in razvoj v Slovenski vojski
 • Koordinacija pri pripravi kataloga poklicnega standarda: Urška Marentič, CPI

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje