Tehnik letalec na vojaškem zrakoplovu/tehnica letalka na vojaškem zrakoplovu
NPK katalog, koda 8630.034.5.1

Naziv:

Tehnik letalec na vojaškem zrakoplovu/tehnica letalka na vojaškem zrakoplovu

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

21.9.2007

Predhodniki:

Klasius-P16:

Vojaštvo in obramba (1031)

Klasius-SRV:

Peta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (25000)

Raven kvalifikacije:

SOK 5, EOK 4


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Tehnik letalec na vojaškem zrakoplovu/tehnica letalka na vojaškem zrakoplovu (8630.034.5.1)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Tehnik letalec na vojaškem zrakoplovu/tehnica letalka na vojaškem zrakoplovu 8630.034.0 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • Srednja strokovna izobrazba strojne ali elektro smeri
 • Nacionalna poklicna kvalifikacija vojak strelec ali končano služenje vojaškega roka pred letom 2004
 • Končana šola za podčastnike - smer letalstvo
 • Opravljeno usposabljanje za tehnika letalca
 • Opravljen test telesnih sposobnosti (Cooperjev test)
 • Opravljen splošni zdravstveni pregled
 • Opravljen zdravniški pregled za letalsko osebje (kriterij II)
 • Tipski certifikat za zrakoplov
 • Starost do 35 let

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

Poklicne kvalifikacije ni mogoče pridobiti v programu za pridobitev poklicne ali strokovne izobrazbe.

4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1 Potrjevanje

V postopku preverjanja kandidat ob pomoči kadrovskih organov Slovenske vojske pripravi osebni portfolio, ki ga komisija ovrednoti in prizna vsebine delno ali v celoti. V primeru, da komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, kandidatu določi naloge za preverjanje.


4.2 Preverjanje

Praktično preverjanje z ustnim zagovorom.


5. Merila preverjanja

Merila, ki jih je potrebno upoštevati

 • pripravo kandidata na delo
 • obvladovanje dela
 • obvladovanje določenega zaporedja opravil
 • kontrolo storitve
 • upoštevanje pravil varnosti pri delu
 • obvladovanje letalskih predpisov in pravil
 • obvladovanje sistema vzdrževanja plovil
 • obvladovanje letalskih znanj

Izločilna Merila

 • nestrokovno ravnanje z zrakoplovi
 • nepravilno rokovanje z orožjem in s strelivom
 • neupoštevanje pravil varnosti pri delu z orožjem

Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela

Področje ocenjevanjaDelež (%)
načrtovanje in priprava naloge30
izvedba30
dokumentacija20
ustni zagovor20

Kandidat opravi preizkus, če pravilno odgovori na vsaj 75% vprašanj.


6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

Podčastnik/podčastnica

7. Raven zahtevnosti dela

(V)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

 • zrakoplov s potrebno specialno opremo

 • nalet zrakoplova za nalogo
 • hangar
 • učilnica z elektronsko učno opremo
 • potrebno orodje
 • potrebna tehnična/tehnološka dokumentacija

9.2. Kadrovski pogoji

Komisijo sestavljajo trije člani:

 • najmanj en mora biti častnik rodu letalstva
 • najmanj en mora biti podčastnik ali častnik tehnikov letalcev z B ali C licenco po delu 66
 • najmanj en mora biti podčastnik ali častnik Slovenske vojske

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
rokuje z osebno oborožitvijo in upravlja z oborožitvijo podrejenih
 • pisno zabeleži prevzem orožja in opreme
 • pripravi orožje in opremo za uporabo
 • preveri stanje orožja, streliva in opreme
 • uporablja orožje in opremo
 • očisti orožje
 • varno odloži orožje na ustrezno mesto po zaključenem delu
 • pozna taktično-tehnične lastnosti orožja in opreme
 • pozna pravila streljanja in uporabe osebne oborožitve
 • pozna čistilna sredstva in pripomočke za vzdrževanje osebne opreme
 • Izvede streljanje (po izbiri komisije):
  • pripravi osebno oborožitev
  • preveri orožje in varnostni mehanizem
  • preveri naboje ali strelivo
  • zavzame položaj za streljanje
  • izbere cilj
  • izvede merjenje in proženje
  • uporablja orožje
  • prekine streljanje in zaklene ali izprazni orožje
  • v določenem času v pravilnem vrstnem redu razstavi orožje
  • očisti posamezne dele
  • v predpisanem vrstnem redu sestavi orožje in preveri brezhibnost le-tega
  • po zaključenem delu odloži orožje na ustrezno mesto
poveljuje podrejenim ter načrtuje in usmerja njihovo delo in usposabljanje
 • poveljuje podrejenim, načrtuje in usmerja njihovo delo in usposabljanje
 • vodi manjše taktične enote
 • vodi posebne skupine
 • oblikuje, organizira in izvaja delo
 • načrtuje uporabo materialnih sredstev in opreme
 • sodeluje pri pripravi načrta dela enote
 • svetuje in daje navodila operativnim izvajalcem nalog v skladu z zakonskimi normativi
 • svetuje podrejenim in usmerja profesionalni razvoj ter kariero posameznika
 • organizira in izvaja redne fizične aktivnosti za vzdrževanje fizičnih sposobnosti
 • poroča o rezultatih dela nadrejenim
 • predstavlja enoto, ki ji poveljuje
 • sodeluje v timu in delegira naloge skladno s strokovno hierarhijo dela, določeno z delovnim nalogom
 • sodeluje pri reševanju problemov, ki nastanejo v procesu vzdrževanja zrakoplovov
 • koordinira delo v timu
 • usmerja delo v timu
 • obvlada sistem vodenja in poveljevanja v Slovenski vojski
 • pozna načine sprejemanja odločitev
 • obvlada načine izrekanja ukazov
 • seznanjen je z osnovami nacionalnovarnostnega sistema, s poudarkom na znanju o obrambnem podsistemu oziroma podsistemu vojaške obrambe Republike Slovenije
 • pozna delo in naloge podrejenih
 • ima znanje in veščine za vodenje in poveljevanje pehotnemu oddelku pri pripravi in izvedbi osnovnih bojnih taktičnih postopkov
 • ima znanje in veščine za opravljanje vsakodnevnih nalog poveljnika oddelka v miru
 • Z oddelkom prikaže poveljevanje enoti in vodenje le-te:
  • sprejme in prouči nalogo
  • izda pripravljalno povelje
  • načrtuje in koordinira pripravljalne aktivnosti
  • zbira in analizira pridobljene podatke
  • izda povelje za izvedbo naloge
  • poveljuje izvedbi naloge
  • nadzira izvajanje
  • poroča nadrejenemu
  • analizira izvedbo naloge
 • Praktično prikaže določeno operacijo dela z manjšo taktično skupino:
  • postroji enoto
  • izda naloge parom in skupinam
  • organizira delo
  • kontrolira izvajanje del
  • predvidi sredstva, potrebna za izvedbo naloge
nadzoruje in kontrolira delo podrejenih
 • spremlja, nadzoruje in kontrolira delo, izvedbo nalog in usposabljanje podrejenih
 • poroča o izvedbi nalog
 • ocenjuje uspešnost izvajanja nalog na podlagi vnaprej določenih kriterijev kakovosti
 • vrednoti in ocenjuje delo podrejenih
 • nadzoruje uporabo in vzdrževanje materialnih sredstev in opreme
 • nadzira pravilno nošenje uniforme in njenih delov
 • nadzira pravilno in varno nošenje ter morebitno uporabo orožja
 • nadzira pravilno hrambo in »izvzem« službenega orožja
 • izvaja notranji nadzor in zagotavlja pravilno, strokovno in pravočasno izvajanje nalog v skladu z navodili v Slovenski vojski
 • opravlja razgovore z zaposlenimi o doseganju zastavljenih nalog
 • zagotavlja stalno strokovno usposabljanje kadrov v skladu z zakonskimi normativi
 • pozna kriterije, standarde in zahteve za izvedbo nalog
 • pozna delo podrejenih
 • pozna kriterije in načine ocenjevanja
 • ima praktično znanje, veščine in navade za uporabo in vzdrževanje skupinskega orožja in vojaške opreme roda
 • ima osnovno znanje o delu z ljudmi in o splošnih nalogah poveljnika ter poveljnika oddelka pri vodenju posameznikov in kolektiva ob opravljanju nalog v normalnih vsakodnevnih ter izjemnih stresnih situacijah
 • pozna pravila uporabe oddelka in pravila upravljanja z ognjem
 • Z oddelkom prikaže nadzorovanje dela podrejenih:
  • predstavi načine in sredstva za izvajanje pregledov oborožitve
  • spremlja izvedbo naloge in predlaga sprotne izboljšave
  • predstavi naloge posameznih članov enote
  • predstavi kriterije za ocenjevanje izurjenosti vojakov
  • oceni posameznika in enoto
  • predlaga nadaljnjo karierno pot posameznika
  • prikaže metodo dela pri urjenju oddelka
pripravi helikopter, potnike in tovor za letenje
 • seznani se z nalogo
 • v skladu z pristojnostmi, ki mu jih daje letalska licenca, izvaja v priročniku za vzdrževanje odobrene preglede opreme zrakoplova
 • servisira zrakoplov (pregleda ga pred in med letenjem ter po letenju in ga oskrbuje z gorivom in mazivi)
 • z ostalimi člani posadke se pripravi na nalogo
 • nadzoruje zagon motorjev
 • odobri zagon motorjev
 • izvaja transport zrakoplova na vzletno ploščad
 • pripravi in pravilno razmesti potnike in tovor za prevoz z zrakoplovom
 • vkrca in izkrca potnike in nadzoruje izkrcanje tovora
 • nadzira ostale službe (gasilce, voznike cistern, člane razširjene posadke …)
 • opremi zrakoplov z oborožitvenimi sistemi
 • izvaja polnjenje zrakoplova z minsko-eksplozivnimi sredstvi
 • izvaja harmonizacijo oborožitvenih sistemov
 • v okviru možnosti odpravlja napake na terenu
 • pozna civilno evropsko letalsko zakonodajo EASA (evropska direktiva 2042)
 • pozna državne pravilnike o letalstvu
 • pozna zakon o letalstvu
 • pozna vojaško letalsko zakonodajo
 • pozna tip zrakoplova
 • pozna posebno letalsko opremo
 • pozna standarde vzdrževanja v letalstvu
 • pozna interne pravilnike s področja letalstva
 • pisno in ustno komunicira v angleškem jeziku
 • zna izračunati težišče zrakoplova
 • pozna oborožitvene sisteme zrakoplova
 • pozna predpise o letenju zrakoplovov
 • Kandidat pripravi helikopter za nalogo (naloga po izboru komisije):
  • pripravi opremo zrakoplova
  • dolije manjkajoče tekočine
  • pri polnjenju z gorivom pravilno ozemlji zrakoplov
  • pregleda helikopter po listi pregleda in to potrdi s svojim podpisom v knjižico zrakoplova
  • izvede pripravo potnikov za varen prihod/odhod
  • potnike pripravi na morebitne zasilne postopke
  • potnike opozori na primerno vedenje v potniški kabini
  • pravilno razporedi potnike ali tovor
  • pravilno pričvrsti tovor
  • našteje gasilska in ostala vozila
  • odobri zagon motorjev
  • pojasni svoje razumevanje naloge in poda možne omejitve naloge v skladu s predpisi
pomaga pilotoma pri letenju in nadzira pravilno uporabo zrakoplova
 • sledi letenju z uporabo karte
 • upravlja z navigacijsko in komunikacijsko opremo
 • skrbi za pravilno uporabo helikopterja
 • poroča vodji zrakoplova o stanju v kabini zrakoplova
 • sodeluje pri izbiri terena za pristanek in navaja pilota na pristanek
 • pri izrednih dogodkih prevzame posebne naloge v zrakoplovu
 • skrbi za pravilno uporabo kabinskega dela zrakoplova
 • sodeluje v operacijah klasičnega nočnega letenja
 • spremlja pravilno delovanje sistemov zrakoplova
 • pozna osnove teorije letenja
 • pozna uporabo navigacije
 • pozna osnove meteorologije
 • pozna civilno evropsko letalsko zakonodajo EASA (evropska direktiva 2042)
 • pozna državne pravilnike o letalstvu
 • pozna zakon o letalstvu
 • pozna vojaško letalsko zakonodajo
 • pozna tip zrakoplova
 • pozna posebno letalsko opremo
 • pozna standarde vzdrževanja v letalstvu
 • pozna interne pravilnike s področja letalstva
 • pisno in ustno komunicira v tujem jeziku
 • zna izračunati težišče zrakoplova
 • pozna oborožitvene sisteme zrakoplova
 • Nadzira pravilno uporabo zrakoplova med letenjem:
  • obvešča vodjo zrakoplova o stanju v kabini zrakoplova
  • opozarja pilota na prisotnost ovir pri letenju
  • uporablja navigacijske karte
  • upravlja z navigacijsko in komunikacijsko opremo
  • pravilno uporablja kabinski del plovila
  • privede pilota na mesto za pristanek
skrbi za zrakoplov po letenju
 • izvaja pregled zrakoplova po letenju
 • izvaja preglede opreme zrakoplova po letenju
 • odpravlja napake, ki so na zrakoplovu nastale med letenjem
 • servisira zrakoplov
 • transportira zrakoplov z vzletne ploščadi
 • zaključi knjižico letenja
 • pozna civilno evropsko letalsko zakonodajo EASA (evropska direktiva 2042)
 • pozna državne pravilnike o letalstvu
 • pozna zakon o letalstvu
 • pozna vojaško letalsko zakonodajo
 • pozna tip zrakoplova
 • pozna posebno letalsko opremo
 • pozna standarde vzdrževanja v letalstvu
 • pozna interne pravilnike s področja letalstva
 • pisno in ustno komunicira v tujem jeziku
 • zna izračunati težišče zrakoplova
 • pozna oborožitvene sisteme zrakoplova
Izvede določen segment pregleda po letenju (po izboru komisije):
 • izvede pregled zrakoplova in opreme po letenju
 • po letenju zrakoplova pregleda ustrezne listine
 • pravilno dolije manjkajoča maziva, gorivo ipd.
 • pravilno transportira zrakoplov po zemlji
vzdržuje zrakoplove in nadzira sisteme zrakoplova
 • izvaja redne in izredne preglede na zrakoplovu
 • izvaja specialne preglede na zrakoplovu
 • odpravlja manjše in večje napake na zrakoplovu
 • izvaja modifikacije na zrakoplovu
 • izvaja plovnostno-tehnične zahteve na zrakoplovu
 • izvaja vse vrste servisnih obvestil na zrakoplovu
 • izvaja defektacije na zrakoplovu
 • zamenjuje komponente zrakoplova
 • spremlja status komponent na zrakoplovu
 • zažene motorje
 • nadzira pravilno delovanje motorjev, hydro sistema, gorivnega sistema, sistema avtopilota in sistema za razledenitev
 • pozna mehaniko in avioniko zrakoplova
 • pozna način delovanja motorjev
 • pozna civilno evropsko letalsko zakonodajo EASA (evropska direktiva 2042)
 • pozna državne pravilnike o letalstvu
 • pozna zakon o letalstvu
 • pozna vojaško letalsko zakonodajo
 • pozna tip zrakoplova
 • pozna posebno letalsko opremo
 • pozna standarde vzdrževanja v letalstvu
 • pozna interne pravilnike s področja letalstva
 • pisno in ustno komunicira v tujem jeziku
 • Kandidat izvede točko vzdrževanja ter nadzora zrakoplova (po izboru komisije):
  • pripravi delovno mesto
  • pripravi dokumentacijo, potrebno za določeno opravilo
  • pripravi dokumentacijo za določen specialni pregled
  • zažene motorje, izvede redni, izredni ali specialni nadzor pravilnega delovanja zrakoplova
  • odpravi identificirano napako na zrakoplovu
  • odpravi napako
  • izvede modifikacijo na zrakoplovu
  • pripravi rešitev defektacije
  • preveri opremljenost komponente z ustreznimi certifikati
  • opremi okvarjeno komponento s potrebnimi dokumenti
  • po zaključku del izpolni dokumentacijo
  • delo opravi v skladu s tehničnim navodilom, z zahtevo in obvestilom
  • upošteva plovnostno-tehnične zahteve zrakoplova
  • poroča o opravljenem delu
  • pospravi delovno mesto
  • razume angleški jezik
  • pojasni delovanje enega sistema in omejitve (po izboru komisije) in opiše omejitve delovanja sistemov na zrakoplovu
izvaja naloge v mednarodnih operacijah in sodeluje v misijah
 • izvaja letenje kot član posadke
 • izvaja zaščito in reševanje
 • sodeluje z lokalnim prebivalstvom
 • izvaja preglede plovil in sidrišč
 • pozna pravila delovanja enot v stabilizacijskem delovanju
 • pozna taktične postopke in je izurjen v njih
 • pozna pravila uporabe orožja v stabilizacijskem delovanju
 • zna uporabiti sredstva in opremo za zaščito in reševanje
 • pozna postopke, predvidene s pravili delovanja v območju odgovornosti, in je izurjen v njih
 • pozna načine delovanja letalskih posadk v kriznih območjih
 • obvlada angleški jezik
 • Prikaže postopek delovanja na mednarodni operaciji (po izbiri komisije):
  • sodeluje pri načrtovanju naloge
  • pripravi oborožitev in opremo
  • izvede nalogo skladno s SOP
  • poroča o izvedbi neloge
  • vzdržuje zvezo z nadrejenimi in s sosedi
  • upošteva varnostne ukrepe
  • spoštuje mednarodno humanitarno in vojno pravo
 • Glede na vrsto naloge kandidat pripravi opremo za delovanje na mednarodnih misijah:
  • izvede potrebno maskiranje zrakoplova
  • seznani se z varnostno situacijo na terenu
  • pravilno opremi zrakoplov z zaščitnimi sredstvi za parkiranje na terenu
  • pripravi ostale udeležence na nalogo
  • opravi svoj del analize naloge
  • opremi zrakoplov z aktivnimi zaščitnimi sredstvi
varuje tajnost podatkov vojaških organov
 • skrbi za varno shranjevanje pridobljenih podatkov
 • upošteva vse predpise v zvezi s shranjevanjem in z uporabo tajnih podatkov
 • zna uporabljati predpisano in sistematizirano informacijsko tehnologijo
 • pozna določila mednarodnega vojnega in humanitarnega prava, kodeks etike in politične vidike varnosti ter druge mednarodne norme delovanja vojaških enot v vojni
 • pozna sistem in predpise o varovanju podatkov v Slovenski vojski
 • Opravi preizkus poznavanja predpisov o varovanju tajnih podatkov:
  • sprejme tajni podatek skladno s predpisi
  • posreduje tajni podatek skladno s predpisi
  • hrani tajni podatek skladno s predpisi
  • upravlja informacijsko tehnologijo skladno s predpisi
  • arhivira ali uniči tajni podatek
  • razloži klasifikacijo dokumentov
  • našteje stopnje zaupnosti
  • razloži načine vstopanja v objekte
  • uporablja informacijsko tehnologijo

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Navodila za vzdrževanje zrakoplova
 • EASA direktiva 2042
 • Stanag vizuelne signalizacije v letalstvu
 • Operativni priročnik letalskih enot Slovenske vojske
 • MOE enote
 • Program usposabljanja tehnikov letalcev za zrakoplove Slovenske vojske
 • Predpisi o delu z zaupnimi podatki
 • Postrojitveno pravilo Slovenske vojske
 • Pravilo o službi v Slovenski vojski

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • stot Darko Sovič, pov. letalsko tehnične čete
 • šv Zlatko Sardinšek, pov. oddelka tehnikov letalcev
 • Koordinacija pri pripravi kataloga poklicnega standarda: Klement Drofenik, Center RS za poklicno izobraževanje

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje