Podčastnik mornar/Podčastnica mornarka
NPK katalog, koda 8630.036.5.1

Naziv:

Podčastnik mornar/Podčastnica mornarka

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

21.9.2007

Predhodniki:

Klasius-P16:

Vojaštvo in obramba (1031)

Klasius-SRV:

Peta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (25000)

Raven kvalifikacije:

SOK 5, EOK 4


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Podčastnik mornar/Podčastnica mornarka (8630.036.5.1)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Podčastnik mornar/Podčastnica mornarka 8630.036.0 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • Srednja splošna ali strokovna izobrazba katere koli smeri
 • Opravljeno usposabljanje za podčastnike Slovenske vojske katere koli smeri
 • Nacionalna poklicna kvalifikacija Vojak strelec / vojakinja strelka ali odslužen vojaški rok pred letom 2004
 • Opravljen test telesnih sposobnosti (Cooperjev test)
 • Opravljen splošni zdravstveni pregled

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

Poklicne kvalifikacije ni mogoče pridobiti v programu za pridobitev poklicne ali strokovne izobrazbe.

4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1 Potrjevanje

V postopku preverjanja kandidat ob pomoči kadrovskih organov Slovenske vojske pripravi osebni portfolio, ki ga komisija ovrednoti in prizna vsebine delno ali v celoti. V primeru, da komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, kandidatu določi naloge za preverjanje.


4.2 Preverjanje

Praktično preverjanje z ustnim zagovorom.


5. Merila preverjanja

Merila, ki jih je potrebno upoštevati

 • pripravo kandidata na delo
 • obvladovanje dela
 • obvladovanje določenega zaporedja opravil
 • kontrolo storitve
 • upoštevanje varnostnih pravil pri delu z oborožitvijo

Izločilna Merila

 • nepravilno ravnanje z opremo čolna
 • nepravilno rokovanje z orožjem in s strelivom
 • neupoštevanje pravil varnosti pri delu z orožjem

Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela

Področje ocenjevanjaDelež (%)
načrtovanje in priprava naloge10
izvedba70
dokumentacija0
ustni zagovor20

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

Podčastnik/podčastnica

7. Raven zahtevnosti dela

(V)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

 • oborožitev in oprema mornarice

 • vojaški čoln
 • učilnica in vadišče za usposabljanje

9.2. Kadrovski pogoji

Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih je:

 • najmanj en mora biti častnik rodu mornarice
 • najmanj en mora biti častnik ali podčastnik potapljač
 • najmanj en mora biti podčastnik ali častnik Slovenske vojske

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
rokuje z osebnim orožjem in opremo
 • pisno zabeleži prevzem orožja
 • pripravi orožje in opremo za uporabo
 • preveri varnostni mehanizem
 • preveri naboje ali strelivo
 • izvaja dela in naloge - uporablja orožje
 • očisti puško (orožje)
 • po zaključenem delu varno odloži orožje na ustrezno mesto
 • uporablja in vzdržuje osebno in skupno oborožitev ter opremo
 • pozna taktično-tehnične lastnosti osebne oborožitve
 • pozna pravila streljanja in uporabe osebne oborožitve
 • pozna čistilna sredstva in pripomočke za vzdrževanje osebne oborožitve
 • je usposobljen za vzdrževanje pehotne oborožitve in za rokovanje z njo
 • pozna temeljne taktične postopke na bojišču - ima osnovna znanja pehotnega podčastnika
 • Izvede streljanje (po izbiri komisije):
  • pripravi osebno oborožitev
  • preveri orožje in varnostni mehanizem
  • preveri naboje ali strelivo
  • zavzame položaj za streljanje
  • izbere cilj
  • izvede merjenje in proženje
  • uporablja orožje
  • prekine streljanje in zaklene ali izprazni orožje
  • v določenem času v pravilnem vrstnem redu razstavi orožje
  • očisti posamezne dele
  • v predpisanem vrstnem redu sestavi orožje in preveri brezhibnost le-tega
  • po zaključenem delu odloži orožje na ustrezno mesto
poveljuje podrejenim in organizira njihovo delo
 • poveljuje, načrtuje in usmerja delo ter usposabljanje podrejenih
 • oblikuje, organizira in izvaja delo
 • načrtuje uporabo materialnih sredstev in opreme
 • sodeluje pri pripravi načrta nalog v SV
 • svetuje operativnim izvajalcem nalog v skladu z zakonskimi normativi in jim daje navodila
 • svetuje podrejenim in usmerja profesionalni razvoj ter kariero posameznika
 • organizira in izvaja redne fizične aktivnosti za vzdrževanje fizične sposobnosti
 • organizira in izvaja fizično varovanje moštva
 • poroča o rezultatih dela nadrejenim
 • predstavlja enoto, ki ji poveljuje
 • seznanjen je z osnovami nacionalnovarnostnega sistema, s poudarkom na znanju o obrambnem podsistemu oziroma podsistemu vojaške obrambe RS
 • usposobljen je za vodenje in poveljevanje pehotnemu oddelku pri pripravi in izvedbi osnovnih bojnih taktičnih postopkov
 • usposobljen je za poveljevanje pehotnim oddelkom v miru
 • Z oddelkom prikaže poveljevanje enoti in vodenje le-te:
  • sprejme in prouči nalogo
  • izda pripravljalno povelje
  • načrtuje in koordinira pripravljalne aktivnosti
  • zbira in analizira pridobljene podatke
  • izda povelje za izvedbo naloge
  • poveljuje podrejenim pri izvedbi naloge
  • nadzira izvajanje naloge
  • poroča o izvedbi naloge
  • analizira izvedbo naloge
nadzoruje in kontrolira delo podrejenih
 • spremlja, nadzoruje in kontrolira delo in usposabljanje podrejenih
 • nadzoruje uporabo in vzdrževanje materialnih sredstev in opreme
 • nadzira pravilno nošenje uniforme in njenih delov
 • nadzira pravilno in varno nošenje orožja ter njegovo morebitno uporabo
 • nadzira pravilno hranjenje in izvzem službenega orožja
 • izvaja notranji nadzor in zagotavlja pravilno, strokovno in pravočasno izvajanje nalog v skladu z navodili v SV
 • opravlja razgovore z zaposlenimi o doseganju zastavljenih nalog
 • zagotavlja stalno strokovno usposabljanje kadrov v skladu z zakonskimi normativi
 • organizira in izvaja redne dnevne, tedenske in periodične preglede
 • usposobljen je za uporabo in vzdrževanje skupinskega orožja in vojaške opreme roda pehota pri uresničevanju osnovnih ognjenih in taktičnih nalog na bojišču
 • pozna osnovne dela z ljudmi in splošne naloge poveljnika ter poveljnika oddelka pri vodenju posameznikov in kolektiva ob opravljanju nalog v normalnih vsakodnevnih ter izjemnih stresnih situacijah
 • pozna pravila uporabe pehotnega oddelka in pravila upravljanja z ognjem
 • Z oddelkom prikaže nadzorovanje dela podrejenih:
  • predstavi načine in sredstva za izvajanje pregledov oborožitve
  • spremlja izvedbo naloge in predlaga sprotne izboljšave
  • predstavi naloge posameznih članov enote
  • predstavi kriterije za ocenjevanje izurjenosti vojakov
  • oceni posameznika in enoto
  • predlaga nadaljnjo karierno pot posameznika
  • prikaže metodo dela pri urjenju oddelka
poveljuje pomorski organizacijski enoti
 • poveljuje oddelku čolnov
 • poveljuje skupini ali timu
 • porablja in vzdržuje osebno in ladijsko oborožitev
 • izvaja iskanje in reševanje na morju
 • izvaja ukrepe za preprečevanje požara, vdora vode in okvar na plovilih
 • izvaja protidiverzantsko, protizračno, protiraketno in protiartilerijsko, protiminsko in protidesantno obrambo
 • izvaja RKB-obrambo
 • izvaja napad na nasprotnikove cilje
 • izvaja nadzor akvatorija
 • izvaja združeno plovbo (plovba v formaciji in sodelovanje z drugimi plovili ali s helikopterji)
 • izvaja in nadzira logistično oskrbo organizacijske enote
 • izdaja povelja podrejenim in nadzira njihovo realizacijo
 • zbira in posreduje informacije
 • kontrolira in izvaja postopke in aktivnosti v skladu s standardnimi operativnimi postopki (SOP) na plovilih
 • izvaja ladijsko stražo
 • pozna navodila o uporabi in vzdrževanju osebne in ladijske oborožitve
 • pozna osnove poveljevanja oddelku čolnov, skupini, timu
 • usposobljen je za uporabo sredstev in tehnik iskanja in reševanja na morju
 • usposobljen je za izvajanje ukrepov za preprečevanje požara, vdora vode in okvar na plovilih
 • pozna postopke za protidiverzantsko, protizračno, protiraketno in protiartilerijsko, protiminsko in protidesantno obrambo
 • pozna postopke RKB-obrambe v organizacijski enoti
 • pozna načela in postopke napada na nasprotnikove cilje
 • pozna postopke nadzora morskega akvatorija in kontrole plovil
 • pozna postopke združene plovbe manjših plovil (čolnov v sodelovanju z drugimi plovili ali s helikopterji)
 • pozna postopke za logistično oskrbo organizacijske enote
 • pozna osnove poveljevanja manjšim enotam
 • pozna tehnike zbiranja in posredovanja informacij
 • pozna standardne operativne postopke (SOP) na plovilih, s katerimi upravlja
 • pozna dolžnosti podčastnika v okviru ladijske straže
 • Prikaže postopke na področju bojnega delovanja na morju (po izbiri komisije):
  • pripravi plovilo in preveri brezhibnost delovanja le-tega
  • sodeluje pri načrtovanju naloge
  • sprejme in prouči nalogo
  • izvede direktno akcijo
  • izvede protidiverzantsko obrambo
  • izvede protizračno obrambo
  • izvede protiartilerijsko obrambo
  • izvede protiminsko obrambo
  • izvede protidesantsko obrambo
  • izvede RKB obrambo
  • izvede specialno izvidništvo
  • izvede napad na nasprotnikove cilje
  • izvede nadzor akvarorija in plovil
  • izvede združeno plovbo v sodelovanju z drugimi plovili
  • opravi kontrolo izvajanja postopkov in aktivnosti v skladu s SOP
  • opiše pomen in načela ladijskega stražarjenja
  • izvede vizualno signalizacijo (po izboru komisije)
  • izvede varno plovbo skladno s pravili za izogibanje trčenjem na morju
  • uporabi različne navigacijske priročnike
  • uporabi terestično in elektronsko navigacijo
  • uporabi optoelektronska sredstva
  • spremlja in upošteva vremenske pogoje
  • uporabli sredstva komunikacije
  • zaključi plovbo, pregleda in oskrbi čoln
  • izvaja ukrepe za preprečevanje požara, vdora vode in okvar na plovilih
  • upošteva varnostna navodila za uporabo vojaškega plovila
  • upošteva standardne operativne postopke (SOP)
  • analizira izvedbo naloge
 • Reši taktično nalogo (po izbiri komisije) in izdela potrebne dokumente:
  • vodi manjšo taktično pomorsko enoto ali posebno skupino
  • sprejme in prouči nalogo
  • izdela načrt
  • izda povelje
  • nadzira izvajanje naloge
  • poroča o izvedbi naloge
  • analizira izvedbo naloge
upravlja čolne in rokuje z njimi ter prevaža tovor in potnike
 • opazuje navigacijske oznake in pomorski promet ter poroča
 • spremlja in upošteva hidrometeorološko situacijo na morju
 • zbira hidrometeorološke napovedi za plovbo ali druge aktivnosti na morju
 • upošteva hidrometeorološke razmere v času plovbe ali drugih aktivnosti na morju
 • uporablja sredstva komunikacij na plovilu
 • uporablja sredstva za reševanje na morju
 • sodeluje pri vkrcanju/izkrcanju potnikov na krovu ter natovarjanju/raztovarjanju tovora
 • sodeluje pri prevozu MTS
 • uporablja optoelektronska sredstva
 • manevrira z ladijskim čolnom
 • sodeluje pri vkrcanju/izkrcanju potnikov na krovu in natovarjanju/raztovarjanju tovora v skladiščih plovil
 • sodeluje pri prevozu nevarnih snovi
 • pozna navigacijske oznake in pomorski promet ter je usposobljen za poročanje
 • pozna uporabo optoelektronskih sredstev
 • pozna uporabo sredstev komunikacij na plovilu
 • pozna uporabo sredstev za reševanje na morju
 • pozna osnove hidrometeorologije za delo na morju
 • pozna pravilno uporabo manjših plovil in ravnanje z njimi
 • pozna osnove terestične in elektronske navigacije
 • pozna pomorska sredstva zvez
 • pozna manevre s plovili pri iskanju in reševanju na morju
 • pozna postopke varne plovbe
 • pozna merila varnosti pri prevozu ljudi in tovora
 • pozna postopke vkrcanja/izkrcanja ljudi in natovarjanja/raztovarjanja tovora
 • Upravlja čoln (po izboru komisije):
  • pripravi čoln na plovbo
  • izvede manever s čolnom
  • izvede manever v skladu z načrtom iskanja in reševanja na morju
  • izvede varno plovbo skladno s pravili za izogibanje trčenjem na morju
  • uporabi različne navigacijske priročnike
  • uporabi terestično in elektronsko navigacijo
  • uporabi optoelektronska sredstva
  • spremlja in upošteva vremenske pogoje
  • uporabi sredstva komunikacije
  • pravilno priveže ali zasidra čoln
  • zaključi plovbo, pregleda in oskrbi čoln
  • opiše postopke varovanja oseb in okolja pri prevozu nevarnih snovi
  • opiše posebne pogoje in varnostne predpise pri prevozu minsko-eksplozivnih sredstev
izvaja naloge v mednarodnih operacijah in sodeluje v misijah
 • izvaja zaščito in reševanje
 • sodeluje z lokalnim prebivalstvom
 • izvaja varovanje
 • izvaja opazovanje
 • izvaja preglede ljudi in vozil
 • sodeluje pri nadzoru množic
 • izvaja protiminske naloge
 • pozna pravila delovanja enot v stabilizacijskem delovanju
 • pozna taktične postopke pomorskih enot in je izurjen v njih
 • pozna pravila uporabe orožja v stabilizacijskem delovanju
 • zna uporabiti sredstva in opremo za zaščito in reševanje
 • pozna postopke predvidene s pravili delovanja v območju odgovornosti, in je izurjen v njih
 • pozna postopke patruljiranja in opazovanja na morju
 • Prikaže postopek zaščite in reševanja (po izbiri komisije):
  • sodeluje pri načrtovanju naloge
  • pripravi oborožitev in opremo
  • izvede nalogo skladno z ukazom in glede na situacijo
  • poroča o izvedbi neloge
  • vzdržuje zvezo z nadrejenimi in s sosedi
  • upošteva varnostne ukrepe
izvaja naloge v sistemu zaščite in reševanja
 • izvaja ukrepe reševanja na vodi in iz vode
 • pomaga pri vseh vrstah nesreč na vodi
 • izvaja reševanje iz helikopterja (ujma)
 • obvladuje postopke reševanja iz vode
 • pozna reševanje na morju s pomočjo helikopterja
 • Prikaže postopek zaščite in reševanja (po izbiri komisije):
  • sodeluje pri načrtovanju naloge
  • pripravi oborožitev in opremo
  • izvede nalogo skladno z ukazom in glede na situacijo
  • poroča o izvedbi neloge
  • vzdržuje zvezo z nadrejenimi in s sosedi
  • upošteva varnostne ukrepe
izvaja naloge organov varovanja
 • izvaja fizično varovanje moštva in objektov posebnega pomena za obrambo
 • skrbi za varnost vojakov in za lastno varnost
 • izvaja dežurstvo, stražo in požarno varnost v skladu s predpisi
 • uporablja naprave in sredstva tehničnega varovanja
 • pozna temeljne postopke varovanja stvari in objektov
 • pozna načrt varovanja in predpisane ukrepe
 • pozna osnovne predpise o svojem strokovnem področju
 • pozna standardne postopke za izvedbo naloge
 • pozna splošne predpise o prevozu oseb, orožja SIMES in MTS
 • pozna tehnične karakteristike sredstev tehničnega varovanja
 • pozna pravila in predpise o opravljanju notranje službe
 • pozna pravila in predpise o opravljanju stražarske službe
 • pozna pravila in predpise o izvajanju postopkov alarmiranja
 • Opravi preizkus poznavanja predpisov o varovanju tajnih podatkov:
  • sprejme tajni podatek skladno s predpisi
  • posreduje tajni podatek skladno s predpisi
  • hrani tajni podatek skladno s predpisi
  • upravlja informacijsko tehnologijo skladno s predpisi
  • arhivira ali uniči tajni podatek
  • razloži klasifikacijo dokumentov
  • našteje stopnje zaupnosti
  • razloži načine vstopanja v objekte
  • uporablja informacijsko tehnologijo
varuje tajnost podatkov vojaških organov
 • poroča o rezultatih dela nadrejenim
 • skrbi za varno shranjevanje pridobljenih podatkov
 • upošteva vse predpise v zvezi s shranjevanjem in z uporabo tajnih podatkov
 • zna uporabljati predpisano in sistematizirano informacijsko tehnologijo
 • pozna določila mednarodnega vojnega in humanitarnega prava, kodeks etike in politične vidike varnosti ter druge mednarodne norme delovanja vojaških enot v vojni
 • pozna sistem in predpise o varovanju podatkov v SV
 • Opravi preizkus poznavanja predpisov o varovanju tajnih podatkov:
  • sprejme tajni podatek skladno s predpisi
  • posreduje tajni podatek skladno s predpisi
  • hrani tajni podatek skladno s predpisi
  • upravlja z informacijsko tehnologijo skladno s predpisi
  • arhivira ali uniči tajni podatek
  • razloži klasifikacijo dokumentov
  • našteje stopnje zaupnosti
  • razloži načine vstopanja v objekte
  • uporablja informacijsko tehnologijo

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Navodila za vzdrževanje in uporabo jurišne puške
 • Navodila za vzdrževanje in uporabo puškomitraljeza
 • Navodila za vzdrževanje in uporabo minometa
 • Navodila za vzdrževanje in uporabo RPOO-1
 • Navodila za vzdrževanje in uporabo RPOO-2
 • Navodila za vzdrževanje in uporabo PORS
 • Pravilo pehotna četa vod
 • Navodilo: motorizirani vod
 • Taktični priročnik za vojaka

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Klement Drofenik, Center RS za poklicno izobraževanje
 • kapitan fregate Bogomir Tomažič, 430. mornariški divizion
 • štabni vodnik Dušan Ivančič, 430. mornariški divizion
 • Koordinacija pri pripravi kataloga poklicnega standarda: Klement Drofenik, Center RS za poklicno izobraževanje

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje