Podčastnik inženirstva/podčastnica inženirstva
NPK katalog, koda 8630.038.5.1

Naziv:

Podčastnik inženirstva/podčastnica inženirstva

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

21.9.2007

Predhodniki:

Klasius-P16:

Vojaštvo in obramba (1031)

Klasius-SRV:

Peta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (25000)

Raven kvalifikacije:

SOK 5, EOK 4


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Podčastnik inženirstva/podčastnica inženirstva (8630.038.5.1)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard PODČASTNIK INŽENIRSTVA/PODČASTNICA INŽENIRSTVA 8630.038.0 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • Srednja splošna ali strokovna izobrazba katere koli smeri
 • Opravljeno usposabljanje za podčastnike Slovenske vojske smer inženirstvo
 • Opravljen tečaj za delo z motorno žago in motornim vrtalnikom
 • Opravljen tečaj za upravljanje s TGM ali vozniški izpit C in E kategorije
 • Nacionalna poklicna kvalifikacija Vojak strelec / vojakinja strelka ali odslužen vojaški rok pred letom 2004
 • Opravljen test telesnih sposobnosti (Cooperjev test)
 • Opravljen zdravniški pregled

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

Poklicne kvalifikacije ni mogoče pridobiti v programu za pridobitev poklicne ali strokovne izobrazbe.

4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1 Potrjevanje

V postopku preverjanja kandidat ob pomoči kadrovskih organov Slovenske vojske pripravi osebni portfolio, ki ga komisija ovrednoti in prizna vsebine delno ali v celoti. V primeru, da komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, kandidatu določi naloge za preverjanje.


4.2 Preverjanje

Praktično preverjanje.


5. Merila preverjanja

Merila, ki jih je potrebno upoštevati

 • pripravo kandidata na delo
 • obvladovanje dela
 • obvladovanje določenega zaporedja opravil
 • kontrolo storitve
 • upoštevanje pravil varnosti pri delu z oborožitvijo

Izločilna Merila

 • nepravilno rokovanje z orožjem SiMES in orodji za delo
 • neupoštevanje pravil varnosti pri delu z oborožitvijo

Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela

Področje ocenjevanjaDelež (%)
načrtovanje in priprava naloge40
izvedba40
dokumentacija10
ustni zagovor10

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

Podčastnik/podčastnica

7. Raven zahtevnosti dela

(V)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

 • formacijska oborožitev ter sredstva in oprema inženirstva

 • poligon
 • vadišče za inženirska usposabljanja
 • učilnica z elektronsko učno opremo

9.2. Kadrovski pogoji

Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih je:

 • najmanj en član podčastnik ali častnik inženirstva
 • najmanj en član podčastnik ali častnik Slovenske vojske

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
rokuje z osebnim orožjem in opremo ter ju vzdržuje
 • pisno zabeleži prevzem orožja
 • pripravi orožje in opremo za uporabo
 • preveri varnostni mehanizem
 • preveri naboje ali strelivo
 • uporablja orožje
 • očisti orožje
 • varno odloži orožje na ustrezno mesto po zaključenem delu
 • pozna taktično-tehnične lastnosti osebne oborožitve
 • pozna pravila streljanja in uporabe osebne oborožitve
 • pozna čistilna sredstva in pripomočke za vzdrževanje osebne oborožitve
 • Izvede streljanje (po izbiri komisije):
  • pripravi osebno oborožitev
  • preveri orožje in varnostni mehanizem
  • preveri naboje ali strelivo
  • zavzame položaj za streljanje
  • izbere cilj
  • izvede merjenje in proženje
  • uporablja orožje
  • prekine streljanje in zaklene ali izprazni orožje
  • v določenem času v pravilnem vrstnem redu razstavi orožje
  • očisti posamezne dele
  • v predpisanem vrstnem redu sestavi orožje in preveri brezhibnost le-tega
  • po zaključenem delu odloži orožje na ustrezno mesto
varuje tajnost podatkov vojaških organov
 • skrbi za varno shranjevanje pridobljenih podatkov
 • upošteva vse predpise v zvezi s shranjevanjem in z uporabo tajnih podatkov
 • zna uporabljati predpisano in sistematizirano informacijsko tehnologijo
 • pozna določila mednarodnega vojnega in humanitarnega prava, kodeks etike in politične vidike varnosti ter druge mednarodne norme delovanja vojaških enot v vojni
 • pozna sistem in predpise o varovanju podatkov v Slovenski vojski
 • Opravi preizkus poznavanja predpisov o varovanju tajnih podatkov:
  • sprejme tajni podatek skladno s predpisi
  • posreduje tajni podatek skladno s predpisi
  • hrani tajni podatek skladno s predpisi
  • upravlja z informacijsko tehnologijo skladno s predpisi
  • arhivira ali uniči tajni podatek
  • razloži klasifikacijo dokumentov
  • našteje stopnje zaupnosti
  • razloži načine vstopanja v objekte
  • uporablja informacijsko tehnologijo
poveljuje podrejenim in vodi njihovo delo
 • poveljuje podrejenim in usmerja njihovo delo
 • oblikuje, organizira in izvaja delo
 • načrtuje uporabo materialnih sredstev in opreme
 • sodeluje pri pripravi načrta dela enote
 • svetuje in daje navodila operativnim izvajalcem nalog v skladu z zakonskimi normativi
 • svetuje podrejenim in usmerja profesionalni razvoj ter kariero posameznika
 • organizira in izvaja redne fizične aktivnosti za vzdrževanje fizičnih sposobnosti
 • organizira in izvaja fizično varovanje moštva
 • poroča o rezultatih dela nadrejenim
 • predstavlja enoto, ki ji poveljuje
 • obvlada sistem vodenja in poveljevanja v Slovenski vojski
 • pozna načine sprejemanja odločitev
 • obvlada načine podajanja ukazov
 • seznanjen je z osnovami nacionalnovarnostnega sistema, s poudarkom na znanju o obrambnem podsistemu oziroma podsistemu vojaške obrambe Republike Slovenije
 • pozna delo in naloge podrejenih
 • ima znanje in veščine za vodenje in poveljevanje inženirskemu (pionirskem, gradbenem, mostnem, pontonirskemu) oddelku pri pripravi in izvedbi osnovne inženirske podpore
 • ima znanje in veščine za opravljanje vsakodnevnih nalog poveljnika oddelka v miru
 • Z oddelkom prikaže poveljevanje enoti in vodenje le-te:
  • sprejme in prouči nalogo
  • izda pripravljalno povelje
  • načrtuje in koordinira pripravljalne aktivnosti
  • zbira in analizira pridobljene podatke
  • izda povelje za izvedbo naloge
  • poveljuje izvedbi naloge
  • nadzira izvajanje
  • poroča
  • analizira izvedbo naloge
nadzoruje delo podrejenih
 • spremlja in nadzoruje delo, izvedbo nalog in usposabljanje podrejenih
 • poroča o izvedbi nalog
 • ocenjuje uspešnost izvajanja nalog na podlagi vnaprej določenih kriterijev kakovosti
 • vrednoti in ocenjuje delo podrejenih
 • nadzoruje uporabo in vzdrževanje materialnih sredstev in opreme
 • nadzira pravilno nošenje uniforme in njenih delov
 • nadzira pravilno in varno nošenje ter morebitno uporabo orožja
 • nadzira pravilno hrambo in »izvzem« službenega orožja
 • izvaja notranji nadzor in zagotavlja pravilno, strokovno in pravočasno izvajanje nalog v skladu z navodili v Slovenski vojski
 • opravlja razgovore z zaposlenimi o doseganju zastavljenih nalog
 • zagotavlja stalno strokovno usposabljanje kadrov v skladu z zakonskimi normativi
 • organizira in izvaja redne dnevne, tedenske in periodične preglede
 • nadzira izvajanje ukrepov zaščite pri delu
 • pripravi zahtevek za nakup opreme in materiala
 • pozna kriterije, standarde in zahteve za izvedbo nalog
 • pozna delo podrejenih
 • pozna kriterije in načine ocenjevanja
 • ima praktično znanje, veščine in navade za uporabo in vzdrževanje skupinskega orožja in vojaške opreme roda
 • ima osnovno znanje o delu z ljudmi in o splošnih nalogah poveljnika ter poveljnika oddelka pri vodenju posameznikov in kolektiva ob opravljanju nalog v normalnih vsakodnevnih ter izjemnih stresnih situacijah
 • pozna pravila uporabe oddelka in pravila upravljanja z ognjem
 • pozna stanje opreme v enoti in pripravlja zahtevane obrazce in zahtevnike
 • Z oddelkom prikaže nadzorovanje dela podrejenih:
  • predstavi načine in sredstva za izvajanje pregledov oborožitve
  • spremlja izvedbo naloge in predlaga sprotne izboljšave le-te
  • predstavi naloge posameznih članov enote
  • predstavi kriterije za ocenjevanje izurjenosti vojakov
  • oceni posameznika in enoto
  • predlaga nadaljnjo karierno pot posameznika
  • prikaže metodo dela pri urjenju oddelka
vodi manjšo taktično enoto ali posebno skupino
 • vodi oddelek ali vod vojakov
 • organizira delo enote in določa posameznike za opravljanje določenih nalog
 • pozna sistem vodenja in poveljevanja, načine sprejemanja odločitev ter načine podajanja ukazov
 • ima osnovno znanje o delu z ljudmi in o splošnih nalogah poveljnika ter poveljnika oddelka pri vodenju posameznikov in kolektiva ob opravljanju nalog v normalnih vsakodnevnih ter izjemnih stresnih situacijah
 • Reši taktično nalogo (po izbiri komisije) in izdela potrebne dokumente:
  • sprejme in prouči nalogo
  • izdela načrt
  • izda povelje
  • nadzira izvajanje
  • poroča
  • analizira izvedbo naloge
izvaja naloge v mednarodnih operacijah in sodeluje v misijah
 • izvaja zaščito in reševanje
 • sodeluje z lokalnim prebivalstvom
 • izvaja varovanje
 • izvaja opazovanje
 • izvaja preglede ljudi in vozil
 • sodeluje pri nadzoru množic
 • pozna pravila delovanja enot v stabilizacijskem delovanju
 • pozna taktične postopke in je izurjen v njih
 • pozna pravila uporabe orožja v stabilizacijskem delovanju
 • zna uporabiti sredstva in opremo za zaščito in reševanje
 • pozna postopke, predvidene s pravili delovanja v območju odgovornosti, in je izurjen v njih
 • Prikaže postopek delovanja ob mednarodni operaciji (po izbiri komisije):
  • sodeluje pri načrtovanju naloge
  • pripravi oborožitev in opremo
  • izvede nalogo skladno s SOP
  • poroča
  • vzdržuje zvezo z nadrejenimi in s sosedi
  • upošteva varnostne ukrepe
  • spoštuje mednarodno humanitarno in vojno pravo
izvaja naloge v sistemu zaščite in reševanja
 • sodeluje pri reševanju
 • sodeluje pri evakuaciji
 • sodeluje pri odpravljanju posledic nesreč
 • nudi prvo pomoč
 • pozna temeljno organiziranost, način delovanja in opremo sodelujočih struktur (CZ, gasilci, GRS, policija …)
 • zna uporabiti sredstva in opremo za zaščito in reševanje
 • Prikaže postopek zaščite in reševanja (po izbiri komisije):
  • sodeluje pri načrtovanju naloge
  • pripravi oborožitev in opremo
  • izvede nalogo skladno z ukazom in glede na situacijo
  • poroča
  • vzdržuje zvezo z nadrejenimi in s sosedi
  • upošteva varnostne ukrepe
izvaja taktične postopke inženirstva na bojišču
 • neposredno vodi inženirsko izvidništvo
 • neposredno vodi izdelavo začasnih objektov (fortifikacijskih ovir in minsko-eksplozivnih ovir (MEO), mostov, cest …)
 • neposredno vodi izdelavo prehodov skozi umetne in naravne ovire
 • neposredno vodi kontrolno zaščitno službo (KZS)
 • pozna pravila in navodila za uporabo inženirskih enot nivoja oddelka ali voda
 • pozna osnovna načela bojevanja ostalih rodov Slovenske vojske
 • seznanjen je z osnovnimi načeli bojevanja tujih vojska
 • Izvede nalogo izdelave fortifikacijskih in minsko-eksplozivnih ovir (MEO):
  • sodeluje pri načrtovanju naloge
  • našteje in razloži osnovne naloge inženirske podpore bojnih delovanj
  • pri izdelavi fortifikacijske ali minsko-eksplozivne ovire poveljuje oddelku
  • našteje vrste fortifikacijskih in minsko-eksplozivnih ovir (MEO)
  • izdela zapisnik MEO
  • pri izdelavi in označevanju prehoda skozi ovire poveljuje oddelku
  • pri izvajanju nalog kontrolno zaščitne službe poveljuje oddelku
  • spoštuje zaščitne ukrepe pri delu z MES
organizira, izvaja in nadzira delo z minsko-eksplozivnimi sredstvi (MES) v svoji enoti
 • rokuje z minsko-eksplozivnimi sredstvi (MES) in sredstvi za vžig MES
 • uri podrejene v rokovanju z MES v oborožitvi v Slovenski vojski
 • organizira in izvaja delo z MES v svoji enoti (preverjanje brezhibnosti, prenašanje, nameščanje, vžig)
 • ima znanja in veščine za delo z MES
 • pozna pravila in predpise s področja dela z MES v Slovenski vojski
 • Pripravi eksplozivno polnitev za vžig (po izboru komisije) in jo vžge:
  • izračuna potrebno količino eksploziva za določen element
  • določi obliko eksplozivne polnitve
  • vzame MES in sredstva za vžig MES in jih prenese na določeno mesto
  • preveri brezhibnost MES in sredstev za vžig MES
  • oblikuje eksplozivno polnitev (EP) in jo namesti na določen element
  • namesti sredstva za vžig
  • vžge EP na določen način
  • našteje in razloži delovanje mrež za vžig EP
  • izdela izračun sredstev, potrebnih za izdelavo določene mreže za vžig MES (po izboru komisije)
  • opiše organizacijo dela oddelka pri pripravi in rušenju objekta (po izboru komisije)
  • spoštuje zaščitne ukrepe pri delu z MES
 • Postavi in odstrani mino (po izboru komisije):
  • pripravi določeno mino in jo prenese na določeno mesto
  • postavi, oboroži in maskira določeno mino
  • odkrije mino na določen način
  • razoroži mino
  • očisti mino in jo vrne na svoje mesto
  • spoštuje zaščitne ukrepe pri delu z MES
 • Uporabi minoiskalec:
  • pripravi minoiskalec za delo
  • dela z minoiskalcem
  • po uporabi izvede pregled minoiskalca
  • spoštuje zaščitne ukrepe pri delu z MES
 • Uporabi komplet za miniranje in razminiranje:
  • prikaže delo s tipalko
  • opiše sestavne dele kompleta
  • po uporabi izvede pregled kompleta
  • spoštuje zaščitne ukrepe pri delu z MES
 • Uporabi komplet za rušenje:
  • opiše sestavne dele kompleta
  • po uporabi izvede pregled kompleta
  • spoštuje zaščitne ukrepe pri delu z MES
upravlja z inženirskimi sistemi (stroji in napravami)
 • neposredno poveljuje upravljalcem inženirskih sistemov
 • neposredno upravlja z inženirskim sistemom (strojem ali napravo)
 • pozna namen in osnovne podatke inženirskih sistemov v oborožitvi Slovenske vojske
 • pozna osnove motoroznanstva
 • ima certifikat za upravljanje z določenim strojem ali napravo (z motorno žago, motornim vrtalnikom, s čolnom z izvenkrmnim motorjem in s kompresorskim agregatom)
 • Upravlja z inženirskimi stroji in napravami (po izboru komisije):
  • pripravi inženirski stroj ali napravo
  • izdela načrt dnevnega pregleda v oddelku
  • izda povelje upravljalcem inženirskih sistemov
  • upravlja z inženirskim strojem
  • uporabi inženirsko napravo
  • spoštuje navodila za uporabo
  • upošteva pravila varstva pri delu
  • upošteva splošne dolžnosti operaterja inženirskega sistema
organizira, vodi in nadzira obdelavo različnih materialov in izdelavo elementov začasnih objektov
 • neposredno vodi obdelavo in izdelavo elementov iz različnih materialov
 • pozna različne gradbene materiale, njihove lastnosti in področje uporabe
 • pozna osnovne značilnosti zemljin ter kategorije zemljišč
 • pozna orodja, stroje in naprave za obdelavo različnih materialov
 • Izdela skico elementa ali skico izdelave vrtin (po izboru komisije):
  • izdela skico
  • izda povelje za pripravo elementov in materialov za izdelavo določenega objekta
  • vodi skupino vojakov
  • spoštuje zaščitne ukrepe pri obdelavi določenega materiala
organizira, vodi in nadzira izgradnjo, vzdrževanje in popravilo začasnih enostavnih objektov
 • vodi izvajanje del pri pripravi gradbišča
 • izdela izračun potrebnih sredstev in materialov
 • na podlagi načrtov določi lokacijo začasnih objektov
 • neposredno vodi dela pri izdelavi začasnih objektov
 • pozna normativne podlage za organiziranje začasnih delovišč
 • pozna osnove statike
 • pozna osnove načrtovanja in organizacijo dela pri izdelavi objektov
 • Izvede nalogo pri izgradnji in vzdrževanju začasnih objektov (po izboru komisije):
  • prouči načrt/skico
  • oddelku izda povelje za izgradnjo/popravilo začasnega objekta
  • vodi skupino pri izgradnji/popravilu začasnega objekta
  • našteje osnovne elemente gradbišča
  • našteje osnovne gradbene materiale
  • upošteva ukrepe za zagotovitev varnega dela na gradbišču
organizira, vodi in nadzira izvajanje del ob maskiranju objektov in MS
 • izdela izračun potrebnih sredstev in materialov
 • neposredno vodi dela pri maskiranju s formacijskimi sredstvi
 • neposredno vodi dela pri maskiranju s priročnimi sredstvi
 • pozna osnovna načela in zakonitosti maskiranja
 • pozna formacijska in priročna sredstva za maskiranje
 • Izvede maskiranje objektov in MS (po izboru komisije):
  • pripravi izračun potrebnih sredstev in materiala
  • oddelku izda povelje za maskiranje določenega objekta ali MTS
  • vodi oddelek za maskiranje določenega objekta ali MTS
  • spoštuje zaščitne ukrepe pri delu z MES

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Navodila za uporabo in vzdrževanje osebne oborožitve (puška, puškomitraljez, ročna protioklepna orožja)
 • Eksplozivne snovi, MORS, Ljubljana, 1997.
 • MES v boju proti sovražniku, Partizanska Knjiga, Ljubljana, 1973.
 • Navodilo in program vaj z bojnimi MES, MORS, Ljubljana, 1994.
 • Pirotehnika i inicialna sredstva, VIZ, Beograd, 1983.
 • Uputstvo za rušenje, SSNO, Beograd, 1972.
 • Razstreliva in pribor za razstreljevanje, KIK, Ljubljana
 • Rušenje, SSNO, Beograd, 1979.
 • Tablice za rušenje (priročnik), MORS, Ljubljana, 1996.
 • Prenosno skladišče razstrelilnih snovi, KIK, Ljubljana
 • Pravilo komplet za miniranje i razminiranje - novi tip, SSNO, Beograd, 1963.
 • Pravilo o protivpešadijskim i protivtenkovskim minama, SSNO, Beograd, 1970.
 • Priručnik o MES, SSNO, Beograd, 1967.
 • Proivtenkovska mina antimagnetna TMA-3 i plovna rečna mina-1, SSNO, Beograd, 1963.
 • Protivtenkovska razorno-probojna mina-6, SSNO, Beograd, 1978.
 • Satni upaljači: SU-10č, M-66/1 i SU-24Č, M-70, SSNO, Beograd, 1971.
 • Specialni mehanički upaljači-69, SSNO, Beograd, 1979.
 • Uputstvo o izradi i savlađivanju minsko eksplozivnih prepreka, SSNO, Beograd, 1975.
 • Priročnik za poveljnike oddelkov, MORS, Ljubljana, 2000.
 • Norme in merila za preverjanje in ocenjevanje usposobljenosti in izurjenosti vojakov in enot SV, GŠSV, Ljubljana, 2001.
 • Priručnik za kurs komandira vodova u inžinjeriji, SSNO, Beograd, 1977.
 • Priručnik za rezervne vojne starešine roda inžinjerija (komandira voda i čete), SSNO, Beograd, 1986.
 • Navodilo za oblikovanje taktičnih simbolov, GŠSV, Ljubljana, 1998.
 • Inžinjerijski priručnik 1, SSNO, Beograd, 1975.
 • Inžinjerijski priručnik 2, SSNO, Beograd, 1973.
 • Organizacija ižinjerijskih radova, SSNO, Beograd, 1978.
 • Borbeno pravilo za četu (vod) u inžinjeriji, SSNO, Beograd, 1974.
 • Inžinjerijsko izviđanje, SSNO, Beograd, 1972.
 • Pravila štabnega dela, CVŠ, Ljubljana, 2000.
 • Maskiranje, SSNO, Beograd, 1984.
 • Uputstvo o izgradnji bunkera i skloništa od mesnog materiala i tipskih sklapajučih elemenata, SSNO, Beograd, 1967.
 • Utvrđivanje na krasu, VIZ, Beograd, 1974.
 • Premagovanje prostora in ovir, MORS, 1996.
 • Vojni putevi, SSNO, Beograd, 1983.
 • Prelaz preko reka, VIZ, Beograd, 1980.
 • Pravilo o plovidbi, SSNO, Beograd, 1975.
 • Inžinjerijske mašine I deo, SSNO, Beograd, 1979.
 • Inžinjerijske mašine II deo, SSNO, Beograd, 1979.
 • Mabey compact panel bridging, Mabey&Johnson LTD, Twyford
 • Pravilo o sklapanju mostova i skela od bejli materiala M-56 (M2 i M1), SSNO, Beograd, 1966.
 • Metodički priručnik za inžinjerijske mašine, SSNO, Beograd, 1989.
 • Pravilo vanbrodski motori, SSNO, Beograd, 1966.
 • TLM TMM-3 na automobilu Kraz-255b, SSNO, Beograd, 1973.
 • Uputstvo za motorni bušač "PIONJAR" 120, SSNO, Beograd, 1987.
 • Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 56/99)
 • Pravilnik o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev (Uradni list RS, št. 87/02)
 • Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (Uradni list RS, št. 89/99)
 • Pravilnik o osebni varovalni opremi (Uradni list RS, št. 89/99)
 • Pravilnik o varnostnih znakih (Uradni list RS, št. 89/99)
 • Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti hrupa pri delu (Uradni list RS, št. 07/01)
 • Pravilnik o zagotavljanju varnosti in zdravja pri ročnem premeščanju bremen (Uradni list RS, št. 30/00)
 • Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim in/ali mutagenim snovem (Uradni list RS, št. 38/00)
 • Pravila službe Slovenske vojske
 • Postrojitvena pravila Slovenske vojske
 • Program usposabljanja inženirstvo-učni načrti usposabljanja vojakov za mostovni VED, VED pionir, VED pontonir in VED 11742, GŠSV, Ljubljana, 2001.
 • Pehotna (gorska, motorizirana) četa-vod, MORS, Ljubljana, 1996.

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • maj Aleksander Murko, Center za doktrino in razvoj v Slovenski vojski
 • maj Djuro Sitar, Center za doktrino in razvoj v Slovenski vojski
 • Koordinacija pri pripravi kataloga poklicnega standarda: Urška Marentič, CPI

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje