Veterinarski podčastnik/veterinarska podčastnica (8630.041.5.1)

Naziv:

Veterinarski podčastnik/veterinarska podčastnica

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

21.9.2007

Predhodniki:

Klasius-P16:

Vojaštvo in obramba (1031)

Klasius-SRV:

Peta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (25000)

Raven kvalifikacije:

SOK 5, EOK 4


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Veterinarski podčastnik/veterinarska podčastnica 86300411

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Veterinarski podčastnik/veterinarska podčastnica 8630.041.0 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • Srednja strokovna šola smeri veterinarski tehnik, živinorejsko - veterinarski tehnik ali zdravstveni tehnik
 • Nacionalna poklicna kvalifikacija Vojak strelec / vojakinja strelka
 • Končano usposabljanje za podčastnike Slovenske vojske katere koli smeri
 • Opravljen test telesnih sposobnosti (Cooperjev test)
 • Opravljen zdravniški pregled

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

Poklicne kvalifikacije ni mogoče pridobiti v programu za pridobitev poklicne ali strokovne izobrazbe.

4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1 Potrjevanje

V postopku preverjanja kandidat ob pomoči kadrovskih organov Slovenske vojske pripravi osebni portfolio, ki ga komisija ovrednoti in prizna vsebine delno ali v celoti. V primeru, da komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, kandidatu določi naloge za preverjanje.


4.2 Preverjanje

Praktično preverjanje z zagovorom.


5. Merila preverjanja

Merila, ki jih je potrebno upoštevati

 • pripravo kandidata na delo
 • razumevanje dokumentacije
 • obvladovanje dela in upoštevanje časovnega okvira
 • obvladovanje določenega zaporedja dela
 • pravilno uporabo naprav in opreme
 • kontrolo opravljenega dela
 • upoštevanje higienskih pravil, pravil varovanja zdravja in pravil varnosti pri delu
 • upoštevanje pravil varnosti pri delu z oborožitvijo

Izločilna Merila

 • nezadostno obvladovanje dela
 • nepravilna uporaba naprav in opreme
 • neupoštevanje higienskih pravil in varstva pri delu
 • neupoštevanje pravil varnosti pri delu z oborožitvijo
 • nerazumevanje dokumentacije
 • nepravilno rokovanje z orožjem in s strelivom

Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela

Področje ocenjevanjaDelež (%)
načrtovanje in priprava naloge15
izvedba60
dokumentacija10
ustni zagovor15

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

Podčastnik/podčastnica

7. Raven zahtevnosti dela

(V)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

 • učilnica

 • oprema veterinarskega bolničarja in priročna sredstva
 • oprema in sredstva mobilne veterinarske ambulante
 • oprema in sredstva mobilnega veterinarskega laboratorija
 • oprema in sredstva za jemanje bioloških vzorcev
 • poligon
 • strelišče za pehotno oborožitev
 • oborožitev in oprema pehote

9.2. Kadrovski pogoji

Komisijo sestavljajo trije člani:

 • najmanj en je vojaški veterinar / vojaška veterinarka
 • najmanj en je častnik ali podčastnik Slovenske vojske

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
rokuje z osebno oborožitvijo in opremo
 • pisno zabeleži prevzem orožja in opreme
 • pripravi orožje in opremo za uporabo
 • preveri stanje orožja, streliva in opreme
 • uporablja orožje in opremo
 • očisti orožje
 • varno odloži orožje na ustrezno mesto po zaključenem delu
 • pozna taktično-tehnične lastnosti orožja in opreme
 • pozna pravila streljanja in uporabe osebne oborožitve
 • pozna čistilna sredstva in pripomočke za vzdrževanje osebne opreme
 • Izvede streljanje (po izbiri komisije):
  • izvleče osebno oborožitev
  • preveri orožje in varnostni mehanizem
  • preveri naboje ali strelivo
  • zavzame položaj za streljanje
  • izbere cilj
  • izvede merjenje in proženje
  • uporablja orožje
  • prekine streljanje in zaklene ali izprazni orožje
  • v določenem času v pravilnem vrstnem redu razstavi orožje
  • očisti posamezne dele
  • v predpisanem vrstnem redu sestavi orožje in preveri brezhibnost le-tega
  • po zaključenem delu odloži orožje na ustrezno mesto
poveljuje in vodi delo podrejenih
 • poveljuje in usmerja delo podrejenih
 • določa, organizira in izvaja delo
 • načrtuje uporabo materialnih sredstev in opreme
 • sodeluje pri pripravi načrta dela enote
 • svetuje in daje navodila operativnim izvajalcem nalog skladno z zakonskimi normativi
 • svetuje podrejenim in usmerja profesionalni razvoj ter kariero posameznika
 • organizira in izvaja redne fizične aktivnosti za vzdrževanje fizičnih sposobnosti
 • organizira in izvaja fizično varovanje moštva
 • nadrejenim poroča o rezultatih dela
 • predstavlja enoto, ki ji poveljuje
 • obvlada sistem vodenja in poveljevanja v Slovenski vojski
 • pozna načine sprejemanja odločitev
 • obvlada načine podajanja ukazov
 • seznanjen je z osnovami nacionalnovarnostnega sistema, s poudarkom na znanju o obrambnem podsistemu oziroma podsistemu vojaške obrambe Republike Slovenije
 • pozna delo in naloge podrejenih
 • ima znanje in veščine za vodenje in poveljevanje bojni skupini pri pripravi in izvedbi bojnih taktičnih postopkov
 • ima znanje in veščine za opravljanje vsakodnevnih nalog poveljnika bojne skupine v miru
 • Z oddelkom prikaže poveljevanje enoti in vodenje le-te:
  • sprejme in prouči nalogo
  • izda pripravljalno povelje
  • načrtuje in koordinira pripravljalne aktivnosti
  • zbira in analizira pridobljene podatke
  • izda povelje za izvedbo naloge
  • poveljuje enoti pri izvedbi naloge
  • nadzira izvajanje naloge
  • poroča o izvedbi naloge
  • analizira izvedbo naloge
nadzoruje in kontrolira delo podrejenih
 • spremlja, nadzoruje in kontrolira delo, izvedbo nalog in usposabljanje podrejenih
 • poroča o izvedbi nalog
 • ocenjuje uspešnost izvajanja nalog na podlagi vnaprej določenih kriterijev kakovosti
 • vrednoti in ocenjuje delo podrejenih
 • nadzoruje uporabo in vzdrževanje materialnih sredstev in opreme
 • nadzira pravilno nošenje uniforme in njenih delov
 • nadzira pravilno in varno nošenje ter uporabo orožja
 • nadzira pravilno hrambo in izvzem službenega orožja
 • izvaja notranji nadzor in zagotavlja pravilno, strokovno in pravočasno izvajanje nalog skladno z navodili v Slovenski vojski
 • opravlja razgovore z zaposlenimi o doseganju zastavljenih nalog
 • zagotavlja stalno strokovno usposabljanje kadrov skladno z zakonskimi normativi
 • organizira in izvaja redne dnevne, tedenske in periodične preglede
 • pozna kriterije, standarde in zahteve za izvedbo nalog
 • pozna delo podrejenih
 • pozna kriterije in načine ocenjevanja
 • ima praktično znanje, veščine in navade za uporabo in vzdrževanje specialne opreme
 • ima osnovno znanje o delu z ljudmi in o splošnih nalogah poveljnika pri vodenju posameznikov in kolektiva ob opravljanju nalog v normalnih vsakodnevnih ter izjemnih stresnih situacijah
 • pozna pravila uporabe bojne skupine in pravila upravljanja z ognjem
 • Z oddelkom prikaže nadzorovanje dela podrejenih:
  • predstavi načine in sredstva za izvajanje pregledov oborožitve
  • spremlja izvedbo naloge in predlaga sprotne izboljšave
  • predstavi naloge posameznih članov enote
  • predstavi kriterije za ocenjevanje izurjenosti vojakov
  • oceni posameznika in enoto
  • predlaga nadaljnjo karierno pot posameznika
  • prikaže metodo dela pri urjenju oddelka
vodi bojno (pod)skupino ali posebno skupino
 • vodi bojno (pod)skupino ali posebno skupino
 • organizira delo enote in določa posameznike za opravljanje posameznih nalog
 • pozna sistem vodenja in poveljevanja, načine sprejemanja odločitev, načine podajanja ukazov
 • ima osnovno znanje o delu z ljudmi in o splošnih nalogah poveljnika pri vodenju posameznikov in kolektiva ob opravljanju nalog v normalnih vsakodnevnih ter izjemnih stresnih situacijah
 • Reši taktično nalogo (po izbiri komisije) in izdela potrebne dokumente:
  • sprejme in prouči nalogo
  • izdela načrt
  • izda povelje
  • nadzira izvajanje naloge
  • poroča o izvedbi naloge
  • analizira izvedbo naloge
izvaja naloge sistema zaščite in reševanja
 • sodeluje pri iskanju in reševanju
 • sodeluje pri evakuaciji
 • sodeluje pri odpravljanju posledic nesreč
 • nudi prvo pomoč
 • zna uporabiti sredstva in opremo pehotnih in motoriziranih enot za zaščito in reševanje
 • pozna kriterije za določanje mest za vkrcavanje in izkrcavanje z vozil in plovil
 • Prikaže postopek zaščite in reševanja (po izbiri komisije):
  • sodeluje pri načrtovanju naloge
  • pripravi oborožitev in opremo
  • izvede nalogo skladno z ukazom in glede na situacijo
  • poroča o izvedbi naloge
  • vzdržuje zvezo z nadrejenimi in s sosedi
  • upošteva varnostne ukrepe
izvaja naloge v mednarodnih operacijah in sodeluje v misijah
 • izvaja zaščito in reševanja lastnih in zavezniških sil
 • sodeluje z lokalnim prebivalstvom
 • odkriva in po potrebi uničuje oborožitev in opremo nasprotnih strani
 • izvaja varovanje
 • izvaja izvidništvo, opazovanje in patruljiranje
 • izvaja preglede ljudi in vozil
 • sodeluje pri nadzoru množic
 • pozna pravila delovanja enot v stabilizacijskem delovanju
 • pozna taktične postopke svoje enote in je izurjen v njih
 • pozna pravila uporabe orožja v stabilizacijskem delovanju
 • zna uporabiti sredstva in opremo za zaščito in reševanje
 • pozna postopke, predvidene s pravili delovanja v območju odgovornosti, in je izurjen v njih
 • Prikaže postopek delovanja ob mednarodni operaciji (po izbiri komisije):
  • sodeluje pri načrtovanju naloge
  • pripravi oborožitev in opremo
  • izvede nalogo skladno s SOP
  • poroča o izvedbi operacije
  • vzdržuje zvezo z nadrejenimi in s sosedi
  • upošteva varnostne ukrepe
  • spoštuje mednarodno humanitarno in vojno pravo
varuje tajnost podatkov vojaških organov
 • skrbi za varno shranjevanje pridobljenih podatkov
 • upošteva vse predpise v zvezi s shranjevanjem in z uporabo tajnih podatkov
 • zna uporabljati predpisano in sistematizirano informacijsko tehnologijo
 • pozna sistem in predpise o varovanju tajnih podatkov v Slovenski vojski
 • pozna določila mednarodnega vojnega in humanitarnega prava, kodeks etike in politične vidike varnosti ter druge mednarodne norme delovanja vojaških enot v vojni
 • Opravi preizkus poznavanja predpisov o varovanju tajnih podatkov:
  • sprejme tajni podatek skladno s predpisi
  • posreduje tajni podatek skladno s predpisi
  • hrani tajni podatek skladno s predpisi
  • upravlja z informacijsko tehnologijo skladno s predpisi
  • arhivira ali uniči tajni podatek
  • razloži klasifikacijo dokumentov
  • našteje stopnje zaupnosti
  • razloži način vstopanja v objekte
  • uporablja informacijsko tehnologijo
izvaja veterinarsko-sanitarni nadzor v objektih za pripravo hrane
 • izvaja odvzem brisov delovnih površin in kuhinjskih naprav ter odvzem vzorcev živil za laboratorijske preiskave in analize po navodilu veterinarja
 • izvaja pregled pogojev skladiščenja in ustreznost označenosti živil
 • preverja rok uporabnosti shranjenih živil
 • pozna pravilen postopek odvzema in transporta brisov in vzorcev za laboratorijske preiskave na področju higiene živil
 • pozna kvalitativne zahteve živil za Slovensko vojsko
 • pozna ukrepe in postopke dekontaminacije živil
 • pozna predpise s področja zagotavljanja zdravstvene ustreznosti živil in sistema HACCP
 • Prikaže postopek v sklopu veterinarsko-sanitarnega nadzora:
  • pripravi sredstva in opremo za odvzem in transport brisov delovnih površin in kuhinjskih naprav ter odvzem vzorcev živil
  • izvede odvzem brisov delovnih površin in kuhinjskih naprav ter odvzem vzorca hrane in pitne vode
  • izdela zapisnik o odvzemu vzorca in vzorce shrani za transport
 • Navede določila HACCP sistema v Slovenski vojski:
  • opiše pogoje pravilnega shranjevanja in označenosti živil
  • opiše pojem varno živilo in načine zagotavljanja varnega živila
izvaja laboratorijske preiskave in analize
 • sodeluje pri pripravi gojišč, čiščenju in sterilizaciji
 • izvaja inkubiranje inokuliranih gojišč
 • vzorec hrane pripravi za mikrobiološke preiskave
 • izvaja postopke fizikalno-kemijske analize pitne vode
 • izvaja odvzem krvi, urina, iztrebkov in brisov za laboratorijske diagnostične preiskave ob nadzoru veterinarja
 • opravlja postopke hematološko-biokemijskih preiskav krvi, laboratorijskih preiskav urina in iztrebkov pod nadzorom veterinarja
 • pozna sredstva in opremo ter namen mobilnega in stacionarnega veterinarskega laboratorija
 • pozna načela izvajanja dobre laboratorijske prakse
 • pozna postopke laboratorijskih preiskav živil
 • pozna postopke laboratorijskih preiskav bioloških vzorcev
 • Izvede ali opiše postopek laboratorijske preiskave v mobilnem ali stacionarnem veterinarskem laboratoriju:
  • izvede pripravo vzorca hrane za mikrobiološke preiskave
  • izvede inokulacijo vzorcev pitne vode na gojišča
  • izmeri temperaturo, pH vrednost in elektroprevodnost vzorca pitne vode
  • opiše pripravo enega od mikrobioloških gojišč
  • opiše postopek ene od laboratorijskih preiskav biološkega vzorca
 • Opiše pravila varnega in kvalitetnega dela v mobilnem veterinarskem laboratoriju in izvede delovni postopek čiščenja in sterilizacije:
  • navede ukrepe s področja varstva pri delu v mikrobiološkem in v kliničnem laboratoriju
  • navede načela zagotavljanja dobre laboratorijske prakse
  • izvede čiščenje laboratorijske steklovine in jo sterilizira v avtoklavu
izvajanje ambulantnega in kirurškega zdravljenja živali
 • izvaja zaščitna cepljenja za zatiranje kužnih bolezni, dezinsekcijo in dehelmintizacijo službenih živali ter živali v oskrbi Slovenske vojske po navodilu veterinarja
 • pod nadzorom veterinarja izvaja označevanje (čipiranje) živali
 • po navodilu veterinarja izvaja aplikacijo zdravil
 • nudi pomoč pri ambulantnem in kirurškem zdravljenju službenih živali ter živali v oskrbi Slovenske vojske
 • izvaja nujno veterinarsko pomoč
 • nudi prvo pomoč
 • nudi pomoč pri vodenju in nadziranju vzreje mladičev službenih psov za potrebe Slovenske vojske
 • poznavanje živalskih nalezljivih bolezni, anatomije, oskrbe in prehrane živali
 • pozna sredstva in opremo ter namen mobilne in stacionarne veterinarske ambulante ter kliničnega laboratorija
 • pozna postopke laboratorijskih preiskav kliničnih vzorcev
 • usposobljen je za aplikacijo zdravil, čipiranje in nudenje nujne ter prve veterinarske pomoči
 • Navede lastnosti in zmogljivost veterinarske opreme in mobilne veterinarske ambulante:
  • navede opremo in namen sredstev mobilne veterinarske ambulante
  • navede in opiše namen posameznih sredstev VTK-1a in VTK-2a
 • Prikaže ali navede postopke ambulantnega ali kirurškega zdravljenja ter nudenja prve in nujne pomoči:
  • prikaže pravilen pristop k živali za pripravo na pregled v veterinarski ambulanti
  • prikaže in opiše postopek nudenja prve pomoči z uporabo VTK-1a in VTK-2a ali sredstev mobilne veterinarske ambulante
  • izvede enega od postopkov aplikacije zdravila, mikročipa ali vakcine in dehelmintizacijskega sredstva
  • opiše fiksacijo psa za kirurški poseg
  • opiše pripravo kirurškega polja za poseg
 • Izvede in opiše higienske norme v ambulanti:
  • izvede čiščenje in dezinfekcijo pregledne mize
  • opiše razliko med dezinfekcijo in sterilizacijo
  • izvede čiščenje in sterilizacijo inštrumentarija
 • Navede osnove anatomije, oskrbe in prehrane živali:
  • opiše osnovne anatomske značilnosti psa
  • opiše pravilno prehrano in oskrbo psa
  • opiše pravilno prehrano kónj in napake v prehrani
  • opiše redno oskrbo kopita
izvaja veterinarsko preventivo z dejavnostjo deratizacije, dezinsekcije in dezinfekcije
 • sodeluje pri nadzoru namestitvije, prehrane, higiene in oskrbe živali
 • nadzoruje pripravo dezinfekcijskih raztopin po navodilu veterinarja
 • izvaja vzorčenje bioloških vzorcev ob nadzoru veterinarja
 • organizira in izvaja ukrepe za varovanje in ohranjanje zdravja pripadnikov Slovenske vojske
 • zagotavlja ukrepe za zaščito živali pred mučenjem v Slovenski vojski
 • organizira ukrepe pripravljenosti veterinarske enote za delovanje v primeru naravnih nesreč velikih razsežnosti v Republiki Sloveniji
 • pozna osnove epizootiologije
 • pozna predpise s področja zaščite živali pred mučenjem
 • pozna predpise varnosti pri delu z nevarnimi snovmi
 • je usposobljen za uporabo posebnih zaščitnih sredstev in obleke
 • je usposobljen za uporabo dihalnih aparatov
 • Navede in prikaže načine dezinfekcije:
  • našteje vrste dezinfekcije
  • izvede pripravo sebe in sredstev na izvedbo dezinfekcije z ročno ali motorno škropilnico, fumigatorjem ali visokotlačnim vodnim čistilcem
  • pripravi dezinfekcijsko raztopino
  • opiše izdelavo dezbariere za motorna vozila
  • izdela dezbariero za osebe
 • Prikaže ukrepe varstva pri delu in pravilne načine transporta kužnih vzorcev:
  • prikaže pravilen način nameščanja zaščitnih sredstev in opreme za odvzem nevarnega kužnega vzorca
  • prikaže način transporta kužnega vzorca
 • Pozna področje dela higienske službe in varstvo pri delu:
  • našteje sredstva za izvajanje higienske službe in opiše njihov namen
  • navede zaščitna sredstva, ki jih uporablja pri delu
 • Pozna predpise s področja zaščite živali pred mučenjem:
  • navede ravnanja, ki so z zakonom o zaščiti živali prepovedana
 • Navede sredstva in opremo za izvajanje dejavnosti deratizacije in dezinsekcije:
  • našteje in opiše sredstva in opremo enote za izvajanje deratizacije in dezinsekcije
sodeluje v procesu usposabljanja pripadnikov Slovenske vojske na področju veterinarske stroke
 • nudi pomoč pri izvedbi in izvaja usposabljanja s področja veterinarske stroke
 • pozna področja delovanja veterinarske enote
 • pozna osnove didaktike

12. Literatura, strokovno gradivo

 • ZVSM, ZVet-1
 • Zakon o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05)
 • Zakon o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01, 110/02, 45/04, 62/04, 93/05)
 • Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (Uradni list RS, št. 52/00, 42/02, 47/04)
 • Dokumentacija za uvedbo sistema HACCP v Slovensko vojsko št. 182-4/2006-8
 • Direktiva za delovanje veterinarske službe Slovenske vojske
 • Bole – Hribovšek, V., Hostnik, P.: Osnove dela v mikrobiološkem laboratoriju, Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta, Ljubljana, 1996.
 • Minimalni standardi za pitnost vode v nevarnih razmerah, (opomba: kaj je to: STANAG 2136 MED?)
 • Bem, Z., Adamič, J.: Mikrobiologija mesa in mesnih izdelkov, Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta, Ljubljana, 1991.
 • Mehle, J., Bole – Hribovšek, V.: Živilsko sanitarna mikrobiologija, Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta, Ljubljana, 1997.
 • Komar, M.: Higiena in nadzor živil: kemijske analize, Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta, Ljubljana, 1999.
 • Marinšek, J.: Veterinarsko sanitarni pregled klavnih živali, Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta, Ljubljana, 1996.
 • Potparić, M., Milosavljević, Ž., Mrvoš, N.: Kvalitet mesa i proizvoda od mesa, Privredni pregled, Beograd, 1975.
 • Dobjec, M., Pintarič, Š.: DDD v veterinarski medicini, Veterinarska fakulteta v Ljubljani, 2002.
 • Priročnik za veterinarske bolničarje, Zvezni sekretariat za obrambo - Veterinarski oddelek, 1976.
 • Fortunati, P.: Prva pomoč za male živali, ČZP Kmečki glas, 1989.
 • Levstek, P.: Učne priprave predavanj za usposabljanje vodnikov vojaških psov, 1998.
 • Klever, U.: Velika knjiga o psih, Bistra d. o. o., 1991.

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • VVU XIV mag. Peter Levstek, dr. vet. med., SV
 • VVU XII Darko Šemrov, dr. vet. med., SV
Publikacija

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje