Podčastnik/podčastnica premikov in transportov
NPK katalog, koda 8630.042.5.1

Naziv:

Podčastnik/podčastnica premikov in transportov

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

21.9.2007

Predhodniki:

Klasius-P16:

Vojaštvo in obramba (1031)

Klasius-SRV:

Peta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (25000)

Raven kvalifikacije:

SOK 5, EOK 4


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Podčastnik/podčastnica premikov in transportov (8630.042.5.1)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Podčastnik/podčastnica premikov in transportov 8630.042.0 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • Srednja strokovna šola prometne smeri
 • Opravljen test telesnih sposobnosti (Cooperjev test)
 • Opravljen zdravniški pregled
 • Nacionalna poklicna kvalifikacija vojak strelec /vojakinja strelka
 • Končano usposabljanje za podčastnike Slovenske vojske – smer logistika

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

Poklicne kvalifikacije ni mogoče pridobiti v programu za pridobitev poklicne ali strokovne izobrazbe.

4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1 Potrjevanje

V postopku preverjanja kandidat ob pomoči kadrovskih organov Slovenske vojske pripravi osebni portfolio, ki ga komisija ovrednoti in prizna vsebine delno ali v celoti. V primeru, da komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, kandidatu določi naloge za preverjanje.


4.2 Preverjanje

 • Praktično preverjanje.

5. Merila preverjanja

Merila, ki jih je potrebno upoštevati

 • poznavanje predpisov s področja premikov in transportov
 • poznavanje predpisov s področja prometa
 • pripravo kandidata na delo
 • obvladovanje dela
 • obvladovanje določenega zaporedja opravil
 • kontrolo storitve
 • upoštevanje pravil varnosti pri delu z oborožitvijo

Izločilna Merila

 • nezadostno obvladovanje dela
 • nepravilno rokovanje z orožjem in s strelivom

Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela

Področje ocenjevanjaDelež (%)
načrtovanje in priprava naloge15
izvedba60
dokumentacija10
ustni zagovor15

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

Podčastnik/podčastnica

7. Raven zahtevnosti dela

(V)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

 • poligon za vožnjo z motornimi vozili

 • učilnica z elektronsko učno opremo
 • poligon
 • strelišče za pehotno oborožitev
 • oborožitev in oprema pehote

9.2. Kadrovski pogoji

Komisijo sestavljajo trije člani:

 • najmanj en je častnik premikov in transporta
 • najmanj en je častnik ali podčastnik Slovenske vojske

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
rokuje z osebno oborožitvijo in s specialno opremo
 • pisno zabeleži prevzem orožja in opreme
 • pripravi orožje in opremo za uporabo
 • preveri stanje orožja, streliva in opreme
 • uporablja orožje in opremo
 • očisti orožje
 • varno odloži orožje na ustrezno mesto po zaključenem delu
 • pozna taktično-tehnične lastnosti orožja in opreme
 • pozna pravila streljanja in uporabe osebne oborožitve
 • pozna čistilna sredstva in pripomočke za vzdrževanje osebne opreme
 • Izvede streljanje (po izbiri komisije):
  • izvleče osebno oborožitev
  • preveri orožje in varnostni mehanizem
  • preveri naboje ali strelivo
  • zavzame položaj za streljanje
  • izbere cilj
  • izvede merjenje in proženje
  • uporablja orožje
  • prekine streljanje in zaklene ali izprazni orožje
  • v določenem času v pravilnem vrstnem redu razstavi orožje
  • očisti posamezne dele
  • v predpisanem vrstnem redu sestavi orožje in preveri brezhibnost le-tega
  • po zaključenem delu odloži orožje na ustrezno mesto
poveljuje in vodi delo podrejenih
 • poveljuje in usmerja delo podrejenih
 • oblikuje, organizira in izvaja delo
 • načrtuje uporabo materialnih sredstev in opreme
 • zagotavlja oz. nadzira strežbo oz. oskrbo vozil iz enote, za katero je pristojen
 • sodeluje pri pripravi načrta dela enote
 • svetuje in daje navodila operativnim izvajalcem nalog skladno z zakonskimi normativi
 • svetuje podrejenim in usmerja profesionalni razvoj ter kariero posameznika
 • organizira in izvaja redne fizične aktivnosti za vzdrževanje fizične sposobnosti
 • organizira in izvaja fizično varovanje moštva
 • poroča o rezultatih dela nadrejenim
 • predstavlja enoto, ki ji poveljuje
 • spodbuja prevoze z javnim prometom
 • obvlada sistem vodenja in poveljevanja v SV
 • pozna načine sprejemanja odločitev
 • obvlada načine podajanja ukazov
 • seznanjen je z osnovami nacionalnovarnostnega sistema s poudarkom na znanju o obrambnem podsistemu oziroma podsistemu vojaške obrambe RS
 • pozna osnove Zakona o prevoznih pogodbah
 • pozna principe integralnega transporta
 • pozna predpise o prevozu potnikov ali blaga v cestnem prometu
 • pozna mednarodne predpise o mednarodnih prevozih potnikov ali blaga v cestnem prometu
 • podrobno pozna principe in pravila delitve dovolilnic za mednarodne prevoze potnikov ali blaga
 • zna oblikovati navodila za delo
 • pozna mednarodne konvencije in sporazume o prevozu potnikov ali blaga v cestnem prometu
 • pozna delo in naloge podrejenih
 • ima znanje in veščine za vodenje in poveljevanje bojni skupini pri pripravi in izvedbi bojnih taktičnih postopkov
 • ima znanje in veščine za opravljanje vsakodnevnih nalog poveljnika bojne skupine v miru
 • Z oddelkom prikaže poveljevanje enoti in vodenje le-te:
  • sprejme in prouči nalogo
  • izda pripravljalno povelje
  • načrtuje in koordinira pripravljalne aktivnosti
  • zbira in analizira pridobljene podatke
  • izda povelje za izvedbo naloge
  • poveljuje enoti pri izvedbi naloge
  • nadzira izvajanje naloge
  • poroča o izvedbi naloge
  • analizira izvedbo naloge
nadzoruje in kontrolira delo podrejenih
 • spremlja, nadzoruje in kontrolira delo, izvedbo nalog in usposabljanje podrejenih
 • poroča o izvedbi nalog
 • ocenjuje uspešnost izvajanja nalog na podlagi vnaprej določenih kriterijev kakovosti
 • vrednoti in ocenjuje delo podrejenih
 • nadzoruje uporabo in vzdrževanje materialnih sredstev in opreme
 • nadzira pravilno nošenje uniforme in njenih delov
 • nadzira pravilno in varno nošenje ter uporabo orožja
 • nadzira pravilno hranjenje in izvzem službenega orožja
 • izvaja notranji nadzor in zagotavlja pravilno, strokovno in pravočasno izvajanje nalog skladno z navodili v SV
 • opravlja razgovore z zaposlenimi o doseganju zastavljenih nalog
 • zagotavlja stalno strokovno usposabljanje kadrov skladno z zakonskimi normativi
 • organizira in izvaja redne dnevne, tedenske in periodične preglede
 • pozna kriterije, standarde in zahteve za izvedbo nalog
 • pozna delo podrejenih
 • pozna kriterije in načine ocenjevanja
 • ima praktično znanje, veščine in navade za uporabo in vzdrževanje specialne opreme
 • ima osnovno znanje za delo z ljudmi in za splošne naloge poveljnika pri vodenju posameznikov in kolektiva med opravljanjem nalog v normalnih vsakodnevnih ter izjemnih stresnih situacijah
 • pozna pravila uporabe bojne skupine in pravila upravljanja z ognjem
 • zna izpeljati disciplinski postopek
 • Z oddelkom prikaže nadzorovanje dela podrejenih:
  • predstavi načine in sredstva za izvajanje pregledov oborožitve
  • spremlja izvedbo naloge in predlaga sprotne izboljšave
  • predstavi naloge posameznih članov enote
  • predstavi kriterije za ocenjevanje izurjenosti vojakov
  • oceni posameznika in enoto
  • predlaga nadaljnjo karierno pot posameznika
  • prikaže metodo dela pri urjenju oddelka
vodi bojno (pod)skupino ali posebno skupino
 • vodi bojno (pod)skupino ali posebno skupino
 • organizira delo enote in odreja posameznike za opravljanje določenih nalog
 • pozna sistem vodenja in poveljevanja, načine sprejemanja odločitev, načine podajanja ukazov
 • ima osnovno znanje za delo z ljudmi in za splošne naloge poveljnika pri vodenju posameznikov in kolektiva med opravljanjem nalog v normalnih vsakodnevnih ter izjemnih stresnih situacijah
 • Reši taktično nalogo (po izbiri komisije) in pripravi potrebne dokumente:
  • sprejme in prouči nalogo
  • izdela načrt
  • izda povelje
  • nadzira izvajanje naloge
  • poroča o izvedbi neloge
  • analizira izvedbo naloge
organizira in nadzira vožnjo pripadnikov enote, za katero je pristojen
 • poveljuje in vodi kolono enote, za katero je pristojen, v skladu s taktično-tehničnimi zahtevami, prometno infrastrukturo, civilnimi in z vojaškimi prometnimi predpisi, značilnostmi tovora in s predpisi o varnosti v cestnem prometu
 • zagotavlja in nadzira preverjanje delovanja vozil
 • zagotavlja in nadzira preverjanje delovanja naprav na vozilih in se ustrezno ravna v času vožnje
 • natančno upravlja vozilo
 • zagotavlja in nadzira oskrbovanje vozil z gorivi, mazivi in ostalimi tekočinami in s sredstvi za osnovno vzdrževanje
 • pravilno uporablja signalne in druge naprave v vozilu ter zagotavlja oz. spoštuje maskirno disciplino
 • zagotavlja in nadzira označevanje (maskiranje) vozil skladno s taktično situacijo, z ukazi nadrejenih ali vojaško prometno signalizacijo
 • zagotavlja in nadzira uporabo pravil za vojaška vozila pri premikih po cesti: sestava kolon, prepoznava kolon, označevanje, naloge posameznih organov v koloni
 • poveljuje pri vožnji enote, ki ji poveljuje oz. jo vozi izven urejenih prometnih površin (premagovanje vodnih ovir, premagovanje vzponov, padcev ter bočnih naklonov, zimske razmere, peščeni predeli, zmanjšana vidljivost …)
 • izvaja orientacijo v prostoru (taktično, topografsko in geografsko) s pomočjo kart, dlančnika, GPS ...
 • poveljuje pri vožnji enote, ki ji poveljuje oz. jo vozi v različnih bojnih taktičnih situacijah (pri napadu letalstva, artilerije, oklepnih enot, diverzantsko-terorističnih enot, v izpostavljenih radiološko-kemično-bioloških razmerah ...)
 • zagotavlja odpravljanje okvar na področju osnovnega vzdrževanja na MS v enoti, ki ji poveljuje
 • izvaja prometno izvidništvo
 • pozna temeljne določbe mednarodnih predpisov o prevozih potnikov ali blaga v cestnem prometu
 • pozna metode optimiranja
 • pozna metode spremljanja dela in rezultatov dela za dejavnost prevoza potnikov ali blaga v cestnem prometu
 • pozna določila Pravilnika o tehničnih pregledih motornih in priklopnih vozil
 • pozna Pravilnik o registraciji motornih in priklopnih vozil
 • zna izdelati različne analize
 • Organizira in nadzira vožnjo:
  • organizira in izvede formiranje kolone in premik po dobljenih ukazih v posebnih pogojih in različnih situacijah
  • poveljuje koloni in jo vodi v skladu z vojaškimi in civilnimi cestno-prometnimi predpisi
  • pove, kako zagotavlja in nadzira preverjanje delovanja vozil in naprav na vozilih
  • pove, kako zagotavlja in nadzira oskrbo vozil
  • pove, kako zagotavlja odpravljanje okvar
  • upravlja z vozilom in pravilno uporablja signalne in druge naprave v vozilu
  • opiše maskirno disciplino in označevanje/maskiranje vozil v skladu s taktično situacijo
  • opiše pravila pri premikih vojaških vozil po cesti: sestava kolon, prepoznava kolon, označevanje, naloge posameznih organov v koloni
  • prikaže orientacijo v prostoru s pomočjo kart, dlančnika, GPS-a
  • opiše prometno poizvedovanje
  • opiše temeljne določbe mednarodnih predpisov o prevozih potnikov ali blaga v cestnem prometu
  • opiše metode optimiranja
  • opiše metode spremljanja dela in rezultatov dela za dejavnost prevoza potnikov ali blaga v cestnem prometu
  • opiše določila Pravilnika o tehničnih pregledih motornih in priklopnih vozil
  • pozna Pravilnik o registraciji motornih in priklopnih vozil
zagotavlja prevoz tovora in oseb s strani pripadnikov enote za katero je pristojen
 • zagotavlja in nadzira upoštevanje zahtev po varnem prevozu tovora in oseb
 • zagotavlja in nadzira pripravo vozil na nakladanju/razkladanju
 • pri prevozu nevarnih snovi ali izrednega tovora zagotavlja in nadzira ustrezno označevanje vozil in spoštovanje predpisanih ukrepov
 • zna izdelati različne izračune in kalkulacije
 • zna izdelati kalkulacijo lastne in prodajne cene
 • Zagotavlja prevoz tovora in oseb:
  • izdela kalkulacijo lastne in prodajne cene
  • razloži zahteve po varnem prevozu tovora in oseb
  • opiše pripravo vozila na nakladanje oziroma razkladanje
  • pravilno prevaža vojake in MTS po dobljeni nalogi
  • pripravlja in izvaja prevoze nevarnih snovi in izredne prevoze
  • izdela predpisano dokumentacijo in jo opiše
  • opiše označevanje vozil pri prevozu nevarnih snovi ali izrednega tovora
izvaja po-prevozne aktivnosti
 • izpolnjuje zahtevano dokumentacijo o izvedeni nalogi
 • zagotavlja in nadzira izvajanje pregledov po uporabi
 • sprejema poročila od svojih podrejenih in analizira izvedbo naloge
 • poroča nadrejenemu o opravljeni nalogi
 • analizira učinkovitost dela celotnega prometa, posameznih skupin ali posamezne enote
 • zna oblikovati cene prevoznih storitev
 • zna ugotovljeni problem izraziti s številkami in z izračuni
 • Izvede po-prevozne aktivnosti:
  • izdela predpisano dokumentacijo in jo opiše
  • pove, kako zagotavlja preverjanje stanja vozil po uporabi
  • izdela poročilo o opravljeni nalogi
  • izračuna ceno določene prevozne storitve
  • izdela analizo učinkovitosti dela določene enote
izvaja naloge v mednarodnih operacijah in sodeluje v misijah
 • izvaja zaščito in reševanje lastnih in zavezniških sil
 • sodeluje z lokalnim prebivalstvom
 • odkriva in po potrebi uničuje oborožitev in opremo nasprotnih strani
 • izvaja varovanje
 • izvaja izvidništvo, opazovanje in patruljiranje
 • izvaja preglede ljudi in vozil
 • sodeluje pri nadzoru množic
 • pozna pravila delovanja enot za delovanje v stabilizacijskem delovanju (opomba: kako to popravim?)
 • pozna taktične postopke svoje enote in je izurjen v njih
 • pozna pravila uporabe orožja v stabilizacijskem delovanju
 • zna uporabiti sredstva in opremo za zaščito in reševanje
 • pozna postopke predvidene s pravili delovanja v območju odgovornosti in je izurjen v njih
 • Prikaže postopek delovanja ob mednarodni operaciji (po izbiri komisije):
  • sodeluje pri načrtovanju naloge
  • pripravi oborožitev in opremo
  • izvede nalogo skladno s SOP
  • poroča o izvedbi naloge
  • vzdržuje zvezo z nadrejenimi in s sosedi
  • upošteva varnostne ukrepe
  • spoštuje mednarodno humanitarno in vojno pravo
izvaja naloge v sistemu zaščite in reševanja
 • sodeluje pri iskanju in reševanju
 • sodeluje pri evakuaciji
 • sodeluje pri odpravljanju posledic nesreč
 • nudi prvo pomoč
 • zna uporabiti sredstva in opremo pehotnih in motoriziranih enot za zaščito in reševanje
 • pozna kriterije za določanje mest za vkrcavanje in izkrcavanje iz vozil in plovil
 • Prikaže postopek zaščite in reševanja (po izbiri komisije):
  • sodeluje pri načrtovanju naloge
  • pripravi oborožitev in opremo
  • izvede nalogo skladno z ukazom in glede na situacijo
  • poroča o izvedbi naloge
  • vzdržuje zvezo z nadrejenimi in s sosedi
  • upošteva varnostne ukrepe
varuje tajnost podatkov
 • skrbi za varno shranjevanje pridobljenih podatkov
 • upošteva vse predpise v zvezi s shranjevanjem in z uporabo tajnih podatkov
 • zna uporabljati predpisano in sistematizirano informacijsko tehnologijo
 • pozna sistem in predpise o varovanju tajnih podatkov v SV
 • pozna določila mednarodnega vojnega in humanitarnega prava, kodeks etike in politične vidike varnosti ter druge mednarodne norme delovanja vojaških enot v vojni
 • Opravi preizkus poznavanja predpisov o varovanju tajnih podatkov:
  • sprejme tajni podatek skladno s predpisi
  • posreduje tajni podatek skladno s predpisi
  • hrani tajni podatek skladno s predpisi
  • upravlja z informacijsko tehnologijo skladno s predpisi
  • arhivira ali uniči tajni podatek
  • razloži klasifikacijo dokumentov
  • našteje stopnje zaupnosti
  • razloži načine vstopanja v objekte
  • uporablja informacijsko tehnologijo

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Posamezna navodila za vzdrževanje in uporabo voznega parka Slovenske vojske (opomba: pri vseh alineah manjkajo avtor, založba, kraj in letnica!)
 • Sprejeti SVS po področju premika in transporta
 • Doktrina premikov in transporta v Slovenske vojske
 • Zakon o cestnem prometu
 • Pravilo pehotna četa vod
 • Navodilo: motorizirani vod
 • Taktični priročnik za vojaka
 • Predpisi o delu z zaupnimi podatki
 • Postrojitveno pravilo Slovenske vojske
 • Pravilo o službi v Slovenski vojski

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • maj Bor Balderman , PDRIU/CDR/OPTRA

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje