Podčastnik vojaške policije/podčastnica vojaške policije
NPK katalog, koda 8630.044.5.1

Naziv:

Podčastnik vojaške policije/podčastnica vojaške policije

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

21.9.2007

Predhodniki:

Klasius-P16:

Vojaštvo in obramba (1031)

Klasius-SRV:

Peta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (25000)

Raven kvalifikacije:

SOK 5, EOK 4


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Podčastnik vojaške policije/podčastnica vojaške policije (8630.044.5.1)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard PODČASTNIK VOJAŠKE POLICIJE/PODČASTNICA VOJAŠKE POLICIJE 8630.044.0 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • Srednja splošna ali strokovna izobrazba
 • Opravljen test telesnih sposobnosti (Cooperjev test)
 • Opravljen zdravniški pregled
 • Potrdilo, da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bila obsojena za kakšno drugo kaznivo dejanje in ni v disciplinskem postopku zaradi težje kršitve vojaške discipline

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

Del poklicne kvalifikacije je možno pridobiti v višji policijski šoli.

4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1 Potrjevanje

V postopku preverjanja kandidat ob pomoči kadrovskih organov Slovenske vojske pripravi osebni portfolio, ki ga komisija ovrednoti in prizna vsebine delno ali v celoti. V primeru, da komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, kandidatu določi naloge za preverjanje.


4.2 Preverjanje

Praktično preverjanje z zagovorom.


5. Merila preverjanja

Merila, ki jih je potrebno upoštevati

 • pripravo kandidata na delo
 • obvladovanje dela
 • obvladovanje določenega zaporedja opravil
 • kontrolo storitve
 • upoštevanje pravil pri izvajanju praktičnih postopkov
 • upoštevanje pravil varnosti in zdravja pri delu
 • upoštevanje pravil varnosti pri delu z oborožitvijo

Izločilna Merila

 • nestrokovno opravljeno delo
 • ne upoštevanje pravil pri izvajanju praktičnih postopkov
 • nepravilno rokovanje z orožjem in s strelivom

Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela

Področje ocenjevanjaDelež (%)
načrtovanje in priprava naloge15
izvedba60
dokumentacija10
ustni zagovor15

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

Podčastnik/podčastnica

7. Raven zahtevnosti dela

(V)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

 • telovadnica oziroma primeren prostor za izvedbo preverjanja praktičnega postopka

 • oprema in oborožitev, določeni v pripravi izvajalca preverjanja, ki je potrebna za izvajanje preverjanja pooblastil s praktičnim postopkom
 • poligon
 • strelišče za pehotno oborožitev
 • oborožitev in oprema vojaške policije

9.2. Kadrovski pogoji

Komisijo sestavljajo trije člani:

 • najmanj en je častnik vojaške policije
 • najmanj en je častnik ali podčastnik Slovenske vojske

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
rokuje z osebno oborožitvijo in upravlja z oborožitvijo podrejenih
 • pisno zabeleži prevzem orožja
 • pripravi orožje in opremo za uporabo
 • preveri varnostni mehanizem
 • preveri naboje ali strelivo
 • uporablja orožje
 • očisti orožje
 • varno odloži orožje na ustrezno mesto po zaključenem delu
 • pozna taktično-tehnične lastnosti osebne oborožitve
 • pozna pravila streljanja in uporabe osebne oborožitve
 • pozna čistilna sredstva in pripomočke za vzdrževanje osebne oborožitve
 • Izvede streljanje (po izbiri komisije):
  • izvleče osebno oborožitev
  • preveri orožje in varnostni mehanizem
  • preveri naboje ali strelivo
  • zavzame položaj za streljanje
  • izbere cilj
  • izvede merjenje in proženje
  • uporablja orožje
  • prekine streljanje in zaklene ali izprazni orožje
  • v določenem času v pravilnem vrstnem redu razstavi orožje
  • očisti posamezne dele
  • v predpisanem vrstnem redu sestavi orožje in preveri brezhibnost le-tega
  • po zaključenem delu odloži orožje na ustrezno mesto
poveljuje in vodi delo podrejenih ter opravlja štabne naloge
 • poveljuje in usmerja delo podrejenih
 • oblikuje, organizira in izvaja delo
 • načrtuje uporabo materialnih sredstev in opreme
 • sodeluje pri pripravi načrta dela enote
 • svetuje in daje navodila operativnim izvajalcem nalog v skladu z zakonskimi normativi
 • svetuje podrejenim in usmerja profesionalni razvoj ter kariero posameznika
 • organizira in izvaja redna fizične aktivnosti za vzdrževanje fizičnih sposobnosti
 • organizira in izvaja fizično varovanje moštva
 • poroča o rezultatih dela nadrejenim
 • predstavlja enoto, ki ji poveljuje
 • obvlada sistem vodenja in poveljevanja v Slovenski vojski
 • pozna načine sprejemanja odločitev
 • obvlada načine podajanja ukazov
 • seznanjen je z osnovami nacionalno-varnostnega sistema, s poudarkom na znanju o obrambnem podsistemu oziroma podsistemu vojaške obrambe v Republiki Sloveniji
 • pozna delo in naloge podrejenih
 • ima znanje in veščine za vodenje in poveljevanje oddelku vojaške policije pri pripravi in izvedbi osnovnih taktičnih postopkov
 • ima znanje in veščine za opravljanje vsakodnevnih nalog poveljnika oddelka v miru
 • pozna pooblastila vojaškega policista, pravila službe v Slovenske vojske in splošne predpise, ki jih uporablja pri svojem delu
 • Z oddelkom prikaže poveljevanje enoti in vodenje le-te:
  • sprejme in prouči nalogo
  • izda pripravljalno povelje
  • načrtuje in koordinira pripravljalne aktivnosti
  • zbira in analizira pridobljene podatke
  • izda povelje za izvedbo naloge
  • poveljuje enoti pri izvedbi naloge
  • nadzira izvajanje naloge
  • poroča o izvedbi naloge
  • analizira izvedbo naloge
nadzoruje in kontrolira delo podrejenih
 • spremlja, nadzoruje in kontrolira delo, izvedbo nalog in usposabljanje podrejenih
 • poroča o izvedbi nalog
 • ocenjuje uspešnost izvajanja nalog na podlagi vnaprej določenih kriterijev kakovosti
 • vrednoti in ocenjuje delo podrejenih
 • nadzoruje uporabo in vzdrževanje materialnih sredstev in opreme
 • nadzira pravilno nošenje uniforme in njenih delov
 • nadzira pravilno in varno nošenje ter morebitno uporabo orožja
 • nadzira pravilno hranjenje in izvzem službenega orožja
 • izvaja notranji nadzor in zagotavlja pravilno, strokovno in pravočasno izvajanje nalog v skladu z navodili v Slovenski vojski
 • opravlja razgovore z zaposlenimi o doseganju zastavljenih nalog
 • zagotavlja stalno strokovno usposabljanje kadrov v skladu z zakonskimi normativi
 • organizira in izvaja redne dnevne, tedenske in periodične preglede
 • pozna kriterije, standarde in zahteve za izvedbo nalog
 • pozna delo podrejenih
 • pozna kriterije in načine ocenjevanja
 • ima praktično znanje, veščine in navade za uporabo in vzdrževanje skupinskega orožja in vojaške opreme roda
 • ima osnovno znanje o delu z ljudmi in o splošnih nalogah poveljnika ter poveljnika oddelka pri vodenju posameznikov in kolektiva ob opravljanju nalog v normalnih vsakodnevnih ter izjemnih stresnih situacijah
 • pozna pravila uporabe oddelka in pravila upravljanja z ognjem
 • Z oddelkom prikaže nadzorovanje dela podrejenih:
  • predstavi načine in sredstva za izvajanje pregledov oborožitve
  • spremlja izvedbo naloge in predlaga sprotne izboljšave
  • predstavi naloge posameznih članov enote
  • predstavi kriterije za ocenjevanje izurjenosti vojakov
  • oceni posameznika in enoto
  • predlaga nadaljnjo karierno pot posameznika
  • prikaže metodo dela pri urjenju oddelka
vodi manjšo taktično enoto ali posebno skupino
 • vodi oddelek ali vod vojakov
 • organizira delo enote in odreja posameznike za opravljanje nalog
 • vodi in upravlja z ognjem formacijskega orožja
 • izvaja naloge vodje varnostno nadzorne službe
 • pozna sistem vodenja in poveljevanja, načine sprejemanja odločitev ter načine podajanja ukazov
 • ima osnovno znanje o delu z ljudmi in o splošnih nalogah poveljnika ter poveljnika oddelka pri vodenju posameznikov in kolektiva ob opravljanju nalog v normalnih vsakodnevnih ter izjemnih stresnih situacijah
 • Reši taktično nalogo (po izbiri komisije) in izdela potrebne dokumente:
  • sprejme in prouči nalogo
  • izdela načrt
  • izda povelje
  • nadzira izvajanje taktične naloge
  • poroča o izvedbi taktične naloge
  • analizira izvedbo naloge
izvaja naloge v mednarodnih operacijah in sodeluje v misijah
 • izvaja zaščito in reševanje
 • sodeluje z lokalnim prebivalstvom
 • izvaja varovanje
 • izvaja opazovanje
 • izvaja preglede ljudi in vozil
 • sodeluje pri nadzoru množice
 • pozna pravila delovanja enot za delovanje v stabilizacijskem delovanju (opomba: kako naj se to popravi?)
 • pozna taktične postopke in je izurjen v njih
 • pozna pravila uporabe orožja v stabilizacijskem delovanju
 • zna uporabiti sredstva in opremo za zaščito in reševanje
 • pozna postopke, predvidene s pravili delovanja v območju odgovornosti, in je izurjen v njih
 • Prikaže postopek delovanja ob mednarodni operaciji (po izbiri komisije):
  • sodeluje pri načrtovanju naloge
  • pripravi oborožitev in opremo
  • izvede nalogo skladno s SOP
  • poroča o izvedbi operacije
  • vzdržuje zvezo z nadrejenimi in s sosedi
  • upošteva varnostne ukrepe
  • spoštuje mednarodno humanitarno in vojno pravo
varuje tajnost podatkov vojaških organov
 • skrbi za varno shranjevanje pridobljenih podatkov
 • upošteva vse predpise v zvezi s shranjevanjem in z uporabo tajnih podatkov
 • zna uporabljati predpisano in sistematizirano informacijsko tehnologijo
 • pozna določila mednarodnega vojnega in humanitarnega prava, kodeks etike in politične vidike varnosti ter druge mednarodne norme delovanja vojaških enot v vojni
 • pozna sistem in predpise o varovanju podatkov v Slovenski vojski
 • Opravi preizkus poznavanja predpisov o varovanju tajnih podatkov:
  • sprejme tajni podatek skladno s predpisi
  • posreduje tajni podatek skladno s predpisi
  • hrani tajni podatek skladno s predpisi
  • upravlja z informacijsko tehnologijo skladno s predpisi
  • arhivira ali uniči tajni podatek
  • razloži klasifikacijo dokumentov
  • našteje stopnje zaupnosti
  • razloži načine vstopanja v objekte
  • uporablja informacijsko tehnologijo
izvaja naloge sistema zaščite in reševanja
 • sodeluje pri iskanju in reševanju
 • sodeluje pri evakuaciji
 • sodelovanje pri odpravljanju posledic nesreč
 • nudi prvo pomoč
 • pozna uporabo sredstev in opreme pehotnih in motoriziranih enot za zaščito in reševanje
 • pozna temeljno organiziranost, način delovanja in opremo sodelujočih struktur (CZ, gasilci, GRS, policija …)
 • pozna osnovne predpise s svojega strokovnega področja
 • pozna standardne postopke za izvedbo naloge
 • pozna postopke in taktiko prometa dela s sredstvi zvez
 • pozna temeljne postopke prve pomoči
 • pozna kriterije za določanje mest za vkrcavanje in izkrcavanje iz vozil in plovil
 • Prikaže postopek zaščite in reševanja (po izbiri komisije):
  • sodeluje pri načrtovanju naloge
  • pripravi oborožitev in opremo
  • izvede nalogo skladno z ukazom in glede na situacijo
  • poroča o izvedbi naloge
  • vzdržuje zvezo z nadrejenimi in s sosedi
  • upošteva varnostne ukrepe
izvaja naloge organov varovanja
 • skrbi za varnost vojakov in lastno varnost
 • izvaja dežurstvo in stražo v skladu s predpisi
 • izvaja varovanje pomembnih oseb
 • izvaja varovanje konvojev posebnega pomena
 • izvaja fizično varovanje moštva in objektov, ki so za obrambo posebnega pomena
 • uporablja naprave in sredstva tehničnega varovanja
 • pozna temeljne postopke varovanja oseb, stvari in objektov
 • pozna načrt varovanja in predpisane ukrepe
 • pozna osnovne predpise s svojega strokovnega področja
 • pozna standardne postopke za izvedbo naloge
 • pozna splošne predpise o prevozu oseb, orožja SIMES in MTS
 • pozna tehnične karakteristike sredstev tehničnega varovanja
 • pozna pravila in predpise za opravljanje notranje službe
 • pozna pravila in predpise za opravljanje stražarske službe
 • pozna pravila in predpise za izvajanje postopkov alarmiranja
 • Poznava postopke:
  • stražarja
  • posameznih članov patrulje
  • nudenja prve pomoči ranjenim
  • opazovalca
  • orientacije na terenu
  • pravilne uporabe zaščitne maske
  • pravilne uporabe posebne opreme
  • pravilne uporabe sredstev za merjenje razdalje in opazovanje
  • pravilne uporabe sredstev zvez
varuje tajnost podatkov
 • skrbi za varno shranjevanje pridobljenih podatkov
 • upošteva vse predpise v zvezi s shranjevanjem in z uporabo tajnih podatkov
 • zna uporabljati predpisano in sistematizirano informacijsko tehnologijo
 • pozna sistem in predpise o varovanju tajnih podatkov v Slovenski vojski
 • pozna določila mednarodnega vojnega in humanitarnega prava, kodeks etike in politične vidike varnosti ter druge mednarodne norme delovanja vojaških enot v vojni
 • Opravi preizkus poznavanja predpisov o varovanju tajnih podatkov:
  • sprejme tajni podatek skladno s predpisi
  • posreduje tajni podatek skladno s predpisi
  • hrani tajni podatek skladno s predpisi
  • upravlja z informacijsko tehnologijo skladno s predpisi
  • arhivira ali uniči tajni podatek
  • razloži klasifikacijo dokumentov
  • našteje stopnje zaupnosti
  • razloži načine vstopanja v objekte
  • uporablja informacijsko tehnologijo
varuje življenje, zagotavlja osebno varnost vojaškim in civilnim osebam, ki opravljajo dolžnosti in dela v vojski, in varuje državno premoženje, ki je v uporabi vojske
 • izvaja bojne taktične postopke vojaške policije
 • nudi pomoč vojaškim in civilnim osebam, ki opravljajo dolžnosti in dela v vojski v različnih situacijah
 • sodeluje pri preiskovanju zemljišč in naselij ter pri iskanju pogrešanih ali iskanih vojaških in civilnih oseb, ki opravljajo dolžnosti in dela v vojski
 • pisno in ustno opozarja vojaške osebe (preventivno, opozorilo kot ukrep vojaške policije oziroma sankcija)
 • izdaja ukaze
 • prepove približevanje objektom in okolišem, ki so posebnega pomena za obrambo oziroma prepove približevanje osebi, ki jo varuje
 • ugotavlja identiteto vojaških oseb in izvaja identifikacijski postopek
 • uporablja predpisane računalniške evidence
 • varuje osebne in druge podatke
 • privede vojaško osebo v uradne prostore
 • uporablja prisilna sredstva
 • sodeluje pri organiziranju in izvajanju preventivnih programov v objektih in okoliših, ki so za obrambo posebnega pomena
 • sodeluje z državnimi organizacijami in institucijami
 • sodeluje pri vzgojno propagandnem delu vojaške policije
 • sestavlja potrebne pisne izdelke
 • sodeluje v mirovnih operacijah
 • pozna zakonska določila in načine izvajanja pooblastil vojaške policije
 • pozna pomen človekovih pravic in svoboščin in jih zagotavlja pri izvajanju nalog
 • pozna pomen in vlogo informacij ter varstva podatkov
 • pozna varnostne ukrepe pri ravnanju s prisilnimi sredstvi in njihovi uporabi
 • pozna pravno podlago in oblike uporabe zakonitih prisilnih sredstev
 • pozna razliko med pasivnim in aktivnim upiranjem
 • pozna oblike napadov na vojaške policiste in pozna tehnike samoobrambe
 • pozna vrste orožja in njihovo delovanje
 • pozna osnove topografije
 • Poznavanje in razume naloge:
  • preiskave zemljišča, naselja ali objekta
  • iskanja pogrešanih ali iskanih oseb
  • uporabe prisilnih sredstev
  • preventivnih pregledov v objektih in okoliših, ki so za obrambo posebnega pomena
 • Prikaže postopke:
  • ugotavljanja identitete vojaških oseb
  • privedbe
  • uporabe prisilnih sredstev
preprečuje, odkriva in preiskuje kazniva dejanja in prekrške, odkriva in prijema storilce kaznivih dejanj in prekrškov v vojski
 • sprejema ovadbe in naznanila za kazniva dejanja in prekrške
 • sprejema in zbira obvestila, preverja resničnost le-teh
 • izvaja prve nujne ukrepe za izsleditev storilca
 • zaslišuje osumljenca
 • zavaruje kraj kaznivega dejanja, prekrška, prometne nesreče, druge nesreče ali dogodka
 • opravlja oglede ali sodeluje pri ogledih krajev kaznivih dejanj, prekrškov, nesreč, dogodkov
 • opravlja oglede ali sodeluje pri ogledih prometnih nesreč in odreja potrebna izvedenska dela
 • skicira in fotografira kraje kaznivih dejanj, prometnih nesreč, prekrškov, dogodkov
 • fotografira, daktiloskopira in jemlje vzorce za preiskavo na DNK osumljencem kaznivih dejanj (opomba: lektorici se zdi del: »preiskavo na DNK« nerazumljiv!)
 • zavaruje sledove in predmete na kraju kaznivega dejanja, prekrška, prometne oziroma druge nesreče ali dogodka
 • sprotno beleži ugotovljene podatke o kaznivih dejanjih, prekrških, nesrečah ipd.
 • izvaja blokade, zasede in kontrole posameznih točk ali vojaških prevoznih sredstev
 • pregleduje vojaška prevozna sredstva, potnike in prtljago
 • sodeluje pri preiskovanju zemljišča in naselij ter pri iskanju pogrešanih vojaških oseb in razpiše iskanje pogrešanih vojaških oseb ali predmetov
 • izdaja ukaze
 • ugotavlja identiteto vojaških oseb in predmetov ter izvaja identifikacijski postopek
 • uporablja predpisane računalniške evidence
 • varuje osebne in druge podatke
 • povabi vojaško osebo v uradne prostore
 • prime vojaško osebo
 • privede vojaško osebo v uradne prostore
 • pridrži vojaško osebo
 • zadrži vojaško osebo
 • opravi pregled določenih vojaških prostorov in objektov vojaških oseb in pregleda njihovo dokumentacijo
 • izvede osebno preiskavo
 • zaseže predmete
 • uporablja prisilna sredstva
 • ugotavlja posest in promet prepovedanih drog
 • sodeluje z drugimi organi pregona in izvaja naloge po odredbi teh organov
 • sodeluje s prebivalci zaradi pridobivanja informacij v zvezi z operativno zanimivimi podatki
 • svetuje vojaškim osebam, opozarja in daje navodila v zvezi s preprečevanjem kaznivih dejanj in prekrškov v vojski
 • sestavlja vse potrebne pisne izdelke
 • pozna zakonska določila in načine izvajanja pooblastil vojaške policije
 • pozna pomen človekovih pravic in svoboščin in zagotavlja spoštovanje pri izvajanju nalog
 • uporablja prisilna sredstva
 • pozna varnostne ukrepe pri ravnanju s prisilnimi sredstvi in njihovi uporabi
 • pozna pravno podlago in oblike uporabe zakonitih prisilnih sredstev
 • pozna oblike napadov na policiste; pozna tehnike samoobrambe
 • pozna vrste orožja in njihovo delovanje
 • pozna elemente kaznivih dejanj
 • pozna nujne ukrepe po zaznavi kaznivega dejanja
 • pozna kriminalistične tehnike za zavarovanje in jemanje sledov ter kriminalistično taktiko in metodiko za odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj in dogodkov
 • Pozna in razume naloge:
  • zavarovanja in ogleda kraja kaznivega dejanja, prekrška, prometne nesreče, druge nesreče ali dogodka
  • blokade, zasede in kontrole posameznih točk ali vojaških prevoznih sredstev
  • pregleda vojaških prevoznih sredstev, potnikov in prtljage
  • preiskave zemljišča, naselja ali objekta
  • iskanja pogrešanih ali iskanih oseb
  • ugotavljanja identitete oseb in predmetov
  • uporabe prisilnih sredstev
  • preventivnih pregledov v objektih in okoliših, ki so za obrambo posebnega pomena
  • pregledov določenih vojaških prostorov in objektov vojaških oseb ter njihove dokumentacije
  • pridobivanja informacij in operativno zanimivih podatkov
 • Prikaže:
  • izdelavo ovadbe oziroma uradnega zaznamka naznanila kaznivega dejanja ali prekrška (opomba: izdelavo ovadbe je nerodno!)
 • Prikaže postopke (po izbiri komisije):
  • za izsleditev storilca
  • zasliševanja osumljenca
  • zavarovanja, ogleda, skiciranja, fotografiranja kraja kaznivega dejanja, prekrška, prometne nesreče, druge nesreče ali dogodka
  • fotografiranja, daktiloskopiranja in jemanja vzorcev za preiskavo DNK osumljencem kaznivih dejanj
  • zavarovanja sledov in predmetov, najdenih na kraju kaznivega dejanja, prekrška, prometne ali druge nesreče in dogodka
  • izvajanja blokade, zasede in kontrole posameznih točk ali vojaških prevoznih sredstev
  • pregleda vojaškega prevoznega sredstva, potnikov in prtljage
  • prijetja in privedbe vojaške osebe v uradne prostore
  • pregleda določenih vojaških prostorov in objektov
  • osebne preiskave
  • pravilne uporabe prisilnih sredstev
vzdržuje vojaški red in disciplino
 • varuje interne in javne prireditve v objektih in okoliših, ki so za obrambo posebnega pomena
 • vzpostavlja vojaški red
 • izdaja ukaze
 • ugotavlja identiteto vojaških oseb in predmetov ter izvaja identifikacijski postopek
 • uporablja predpisane računalniške evidence
 • varuje osebne in druge podatke
 • privede vojaško osebo v uradne prostore
 • pridrži vojaško osebo
 • izvaja nadzor nad nošenjem, prenašanjem, posestjo, prometom orožja in eksplozivnih snovi v vojski
 • uporablja prisilna sredstva
 • zaseže predmete
 • sestavlja vse potrebne pisne izdelke
 • pozna zakonska določila in načine izvajanja policijskih pooblastil
 • pozna pomen človekovih pravic in svoboščin in zagotavlja spoštovanje le-teh pri izvajanju nalog
 • pozna namen in način uporabe opreme in tehničnih sredstev, ki se uporabljajo za vzpostavljanje vojaškega reda
 • uporablja prisilna sredstva
 • pozna varnostne ukrepe pri ravnanju s prisilnimi sredstvi in pri njihovi uporabi
 • pozna pravno podlago in oblike uporabe zakonitih prisilnih sredstev
 • pozna oblike napadov na vojaške policiste in tehnike samoobrambe
 • pozna vrste orožja in njihovo delovanje
 • Pozna in razume naloge:
  • varovanja internih in javnih prireditev v objektih in okoliših, ki so za obrambo posebnega pomena
  • vzpostavljanja vojaškega reda
  • ugotavljanja identitete vojaških oseb
  • prijetja in privedbe vojaške osebe v uradne prostore
  • nadzora nad nošenjem, prenašanjem, posestjo orožja in eksplozivnih snovi v vojski ter prometom z njimi
  • pravilne uporabe prisilnih sredstev
 • Prikaže postopke (po izbiri komisije):
  • varovanja interne in javne prireditve v objektih in okoliših, ki so za obrambo posebnega pomena
  • vzpostavljanja vojaškega reda
  • ugotavljanja identitete vojaških oseb
  • prijetja in privedbe vojaške osebe v uradne prostore
  • pravilne uporabe prisilnih sredstev
nadzira in ureja vojaški promet na javnih in nekategoriziranih cestah, ki so dane v uporabo za javni in vojaški promet
 • opravlja oglede ali sodeluje pri ogledih prometnih nesreč
 • načrtuje, organizira in izvaja določene naloge pri preiskovanju prometnih nesreč s pobegom
 • načrtuje, organizira in izvaja določene naloge pri prevozu nevarnega blaga, živali …
 • nadzoruje in usmerja vojaški promet na javnih cestah
 • sprotno beleži ugotovljene podatke o kaznivih dejanjih, prekrških, nesrečah ipd.
 • pomaga, svetuje, preprečuje, opozarja in izdaja ukaze
 • uporablja predpisane računalniške evidence
 • varuje osebne in druge podatke
 • ugotavlja prisotnost alkohola, mamil, zdravil in drugih psihoaktivnih snovi pri vojaških voznikih
 • ugotavlja prisotnost alkohola, mamil in psihoaktivnih zdravil
 • ugotavlja hitrost vožnje
 • privede vojaško osebo v uradne prostore
 • preventivno deluje z namenom preprečevanja prometne delinkvence med vojaškimi osebami
 • izdeluje vse potrebne pisne izdelke
 • uporablja predpisane znake vojaškega policista
 • prepoznava kršitve pri prevozu nevarnega blaga in izvaja ustrezne ukrepe
 • uporablja prisilna sredstva
 • pozna zakonska določila in načine izvajanja pooblastil vojaške policije
 • pozna temelje varnosti v cestnem prometu, ki so pomembni za pravilno in varno vožnjo
 • pozna predpisane znake vojaškega policista
 • pozna listine, dodatno obvezno opremo, pogoje in načine prevoza nevarnega blaga, živali …
 • pozna kršitve pri prevozu nevarnega blaga in izvaja ustrezne ukrepe
 • uporablja prisilna sredstva
 • pozna varnostne ukrepe pri ravnanju s prisilnimi sredstvi in njihovi uporabi
 • pozna pravno podlago in oblike uporabe zakonitih prisilnih sredstev
 • Pozna in razume naloge:
  • zavarovanja in ogleda kraja kaznivega dejanja, prekrška, prometne nesreče, druge nesreče ali dogodka
  • blokade, zasede in kontrole posameznih točk ali vojaških prevoznih sredstev
  • pregleda vojaških prevoznih sredstev, potnikov in prtljage
  • preiskave zemljišča, naselja ali objekta
  • iskanja pogrešanih ali iskanih oseb
  • ugotavljanja identitete oseb in predmetov
  • uporabe prisilnih sredstev
  • preventivnih pregledov v objektih in okoliših, ki so za obrambo posebnega pomena
  • pregledov določenih vojaških prostorov in objektov vojaških oseb ter njihove dokumentacije
  • pridobivanja informacij in operativno zanimivih podatkov
 • Prikaže:
  • izdelavo ovadbe oziroma uradnega zaznamka naznanila kaznivega dejanja ali prekrška (opomba: izdelavo ovadbe je nerodno!)
 • Prikaže postopke (po izbiri komisije):
  • za izsleditev storilca
  • zasliševanja osumljenca
  • zavarovanja, ogleda, skiciranja, fotografiranja kraja kaznivega dejanja, prekrška, prometne nesreče, druge nesreče ali dogodka
  • fotografiranja, daktiloskopiranja in jemanja vzorcev za preiskavo DNK osumljencem kaznivih dejanj
  • zavarovanja sledov in predmetov, najdenih na kraju kaznivega dejanja, prekrška, prometne ali druge nesreče in dogodka
  • izvajanja blokade, zasede in kontrole posameznih točk ali vojaških prevoznih sredstev
  • pregleda vojaškega prevoznega sredstva, potnikov in prtljage
  • prijetja in privedbe vojaške osebe v uradne prostore
  • pregleda določenih vojaških prostorov in objektov
  • osebne preiskave
  • pravilne uporabe prisilnih sredstev
varuje vojaške in civilne osebe, ki opravljajo dolžnosti in dela v vojski, ter organe, objekte in okoliše, ki so za obrambo posebnega pomena
 • opravlja naloge varovanja vojaških in civilnih oseb, ki opravljajo dolžnosti in dela v vojski ter objekte in okoliše, ki so za obrambo posebnega pomena
 • izdaja ukaze
 • ugotavlja identiteto vojaških oseb in izvaja identifikacijski postopek
 • uporablja predpisane računalniške evidence
 • varuje osebne in druge podatke
 • privede vojaško osebo v uradne prostore
 • sestavlja vse potrebne pisne izdelke
 • uporablja prisilna sredstva
 • uporablja varnostne ukrepe pri ravnanju s prisilnimi sredstvi in pri njihovi uporabi
 • prepoznava oblike napadov na varovane osebe in policiste ter pozna tehnike samoobrambe
 • uporablja različne vrste orožja in pozna njihovo delovanje
 • pozna varnostne ukrepe pri ravnanju s prisilnimi sredstvi in pri njihovi uporabi
 • pozna pravno podlago in oblike uporabe zakonitih prisilnih sredstev
 • pozna oblike napadov na varovane osebe in vojaške policiste; pozna tehnike samoobrambe
 • pozna vrste orožja in njihovo delovanje
 • Pozna in razume naloge:
  • varovanja internih in javnih prireditev v objektih in okoliših, ki so za obrambo posebnega pomena
  • vzpostavljanja vojaškega reda
  • ugotavljanja identitete vojaških oseb
  • prijetja in privedbe vojaške osebe v uradne prostore
  • nadzora nad nošenjem, prenašanjem, posestjo orožja in eksplozivnih snovi v vojski ter prometom z njimi
  • pravilne uporabe prisilnih sredstev
 • Prikaže postopke (po izbiri komisije):
  • varovanja interne in javne prireditve v objektih in okoliših, ki so za obrambo posebnega pomena
  • vzpostavljanja vojaškega reda
  • ugotavljanja identitete vojaških oseb
  • prijetja in privedbe vojaške osebe v uradne prostore
  • pravilne uporabe prisilnih sredstev

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Navodila za vzdrževanje in uporabo jurišne puške
 • Navodila za vzdrževanje in uporabo puškomitraljeza
 • Navodila za vzdrževanje in uporabo minometa
 • Navodila za vzdrževanje in uporabo RPOO-1
 • Navodila za vzdrževanje in uporabo RPOO-2
 • Navodila za vzdrževanje in uporabo PORS
 • Pravilo pehotna četa vod
 • Navodilo: motorizirani vod
 • Taktični priročnik za vojaka
 • Predpisi o delu z zaupnimi podatki
 • Postrojitveno pravilo Slovenske vojske
 • Pravilo o službi v Slovenske vojske
 • Zakon o obrambi (Uradni list RS 103/04)
 • Zakon o policiji (Uradni list RS 70/05)
 • Zakon o prekrških (Uradni list RS 55/05)
 • Zakon o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami (Uradni list RS 108/99, 44/00, 2/04, 47/04, 37/05)
 • Zakon o prekrških zoper javni red in mir (Uradni list RS 110/03)
 • Zakon o orožju (Uradni list RS 23/05)
 • Zakon o kemičnem orožju (Uradni list RS 36/99, 2/04)
 • Zakon o eksplozivih (Uradni list RS 100/05)
 • Zakon o tujcih (Uradni list RS 112/05)
 • Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS 41/04)
 • Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS 22/05)
 • Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS 97/05)
 • Zakon o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS 26/05)
 • Zakon o prevozu nevarnega blaga (Uradni list RS 79/99, 96/02, 2/04, 101/05)
 • Pravilnik o oznakah in opremi vozil, s katerimi se izvajajo prevozi v cestnem prometu (Uradni list RS 137/04, 57/05, 87/05)
 • Pravilnik o dimenzijah, skupnih masah in osni obremenitvi vozil ter o osnovnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati naprave in oprema na vozilih v cestnem prometu (Uradni list RS 24/96, 17/00, 97/02)
 • Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Uradni list RS 46/00)
 • Pravilnik o udeležbi vojaških vozil v javnem cestnem prometu (Uradni list RS 2/02)
 • Pravilnik o znakih, ki jih dajejo policisti udeležencem cestnega prometa (Uradni list RS 96/05)
 • Pravilnik o vozilih s prednostjo in vozilih za spremstvo (Uradni list RS 78/99, 41/02)
 • Praktični postopek – uporaba policijskih pooblastil – poenotenje policijskih postopkov, MNZ RS, Ljubljana, 1997.
 • Pravilnik o policijskih pooblastilih, MNZ RS, Ljubljana, 2000.
 • Bele, I.: Kazenski zakonik s komentarjem – splošni del, GV založba, Ljubljana, 2001.
 • Deisinger, M.: Kazenski zakonik RS s komentarjem – posebni del, Gospodarski vestnik Ljubljana, 2002.
 • Horvat, Š.: Zakon o kazenskem postopku s komentarjem, GV založba, Ljubljana, 2004.
 • Šturm, L. in drugi: Komentar ustave RS, FPDEŠ, Ljubljana, 2002.
 • Žerjav, C.: Kriminalistika, Izobraževalni center organov za notranje zadeve, Ljubljana, 1994.

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • podpolkovnik mag Andrej Cestnik, Center za doktrino in razvoj v Slovenski vojski
 • maj Darko Ravnik, Center za doktrino in razvoj v Slovenski vojski
 • maj Samo Flisek, Center za doktrino in razvoj v Slovenski vojski
 • maj Ferdinand Pavelšek, Center za doktrino in razvoj v Slovenski vojski
 • stot Žerko Ostojič, Center za doktrino in razvoj v Slovenski vojski
 • stot Ladislav Gjergjek, Center za doktrino in razvoj v Slovenski vojski
 • vvu Jurij Jurtela, Center za doktrino in razvoj v Slovenski vojski
 • maj Aleksander Murko, Center za doktrino in razvoj v Slovenski vojski
 • maj Marjan Povšič, Center za doktrino in razvoj v Slovenski vojski
 • Barbara Kunčič, CPI
 • Bojana Sever, CPI
 • Koordinacija pri pripravi kataloga poklicnega standarda: Urška Marentič, CPI

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje