Vojak bolničar/vojakinja bolničarka (8630.045.5.1)

Naziv:

Vojak bolničar/vojakinja bolničarka

Status:

Objava v Uradnem listu RS

Datum objave sklepa ministra:

21.9.2007

Predhodniki:

Klasius-P16:

Vojaštvo in obramba (1031)

Klasius-SRV:

Peta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (25000)

Raven kvalifikacije:

SOK 5, EOK 4


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Vojak bolničar/vojakinja bolničarka 86300451

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Vojak bolničar/vojakinja bolničarka 8630.045.0 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • Srednja poklicna izobrazba katere koli smeri
 • Nacionalna poklicna kvalifikacija Vojak strelec / vojakinja strelka ali odslužen vojaški rok pred letom 2004
 • Opravljen test telesnih sposobnosti (Cooperjev test)
 • Opravljen zdravniški pregled
 • Opravljeno OVSIU – smer bolničar

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

Del poklicne kvalifikacije je možno pridobiti v programu srednje strokovne izobrazbe - smer bolničar.

4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1 Potrjevanje

V postopku preverjanja kandidat ob pomoči kadrovskih organov Slovenske vojske pripravi osebni portfolio, ki ga komisija ovrednoti in prizna vsebine delno ali v celoti. V primeru, da komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, kandidatu določi naloge za preverjanje.


4.2 Preverjanje

Praktično preverjanje z ustnim zagovorom.


5. Merila preverjanja

Merila, ki jih je potrebno upoštevati

 • pripravo kandidata, materiala, prostora na delo
 • pripravo poškodovanega ali obolelega
 • pravilno izvedbo postopka ali posega
 • pravilna uporaba naprav in opreme
 • obvladovanje določenega zaporedja opravil
 • obvladovanje dela in upoštevanje časovnega okvira
 • oskrbo poškodovanega ali obolelega ter delo z materialom po izvedbi
 • ureditev prostora in kandidata po izvedbi
 • kontrolo opravljenega dela
 • upoštevanje higienskih pravil, pravil varovanja zdravja in pravil varnosti pri delu
 • dokumentiranje postopka, posega, rezultatov in določanje nadaljnjih ukrepov
 • racionalno poraba časa in materiala
 • pravilno ravnanje z medicinsko opremo
 • upoštevanje pravil varnosti pri delu z oborožitvijo

Izločilna Merila

 • nepravilna osebna priprava na delo: kandidat si ne umije rok, si ne razkuži rok, si ne namesti zaščitnih rokavic, si ne namesti sterilnih rokavic, si ne obleče delovne obleke, si ne namesti kape ali maske
 • nepravilna priprava materiala ali medicinske opreme
 • neprimerna priprava prostora: kandidat v prostoru ne zapre oken in vrat, ne omeji gibanja drugih oseb, na terenu ne poskrbi za zasebnost, na terenu ne odstrani drugih oseb
 • nepravilna priprava poškodovanega ali obolelega: kandidat ne zaprosi poškodovanega za privolitev za izvedbo posega, ga ne pouči o namenu in o izvedbi posega ali postopka, ga ne namesti v udoben, postopku ali posegu primeren položaj
 • neupoštevanje pravil varovanja zdravja in varnosti pri delu
 • nepravilno rokovanje z orožjem in s strelivom

Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela

Področje ocenjevanjaDelež (%)
načrtovanje in priprava naloge15
izvedba60
dokumentacija10
ustni zagovor15

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

Vojak/vojakinja

7. Raven zahtevnosti dela

(V)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

Materialni pogoji

 • učilnica

 • formacijska MTS in medicinska oprema ter sredstva, s katerimi razpolaga Slovenska vojska (oprema bolničarja, priročna sredstva, sanitetni material, medicinska oprema, sredstva ROLE, opremljeno reševalno vozilo)
 • učna in vadbena sredstva za ponazoritev (lutka za reanimacijo, anatomski modeli, sredstva za imobilizacijo …)
 • oprema RKB enot Slovenske vojske
 • poligon
 • strelišče za pehotno oborožitev
 • oborožitev in oprema pehote

Kadrovski pogoji

Komisijo sestavljajo trije člani:

 • najmanj en je zdravstveni častnik
 • najmanj en je zdravstveni podčastnik ali častnik
 • najmanj en je podčastnik ali častnik Slovenske vojske

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
rokuje z osebno oborožitvijo
 • pisno zabeleži prevzem orožja in opreme
 • pripravi orožje in opremo za uporabo
 • preveri stanje orožja, streliva in opreme
 • uporablja orožje in opremo
 • očisti orožje
 • varno odloži orožje na ustrezno mesto po zaključenem delu
 • pozna taktično-tehnične lastnosti orožja in opreme
 • pozna pravila streljanja in uporabe osebne oborožitve
 • pozna čistilna sredstva in pripomočke za vzdrževanje osebne opreme
 • Izvede streljanje z osebno oborožitvijo:
  • izvleče osebno oborožitev
  • preveri varnostni mehanizem
  • preveri naboje ali strelivo
  • zavzame položaj za streljanje
  • izbere cilj
  • izvede merjenje in proženje
  • uporablja osebno orožje
  • prekine streljanje in zaklene ali izprazni orožje
  • v določenem času v pravilnem vrstnem redu razstavi osebno orožje
  • očisti posamezne dele
  • v predpisanem vrstnem redu sestavi orožje in preveri brezhibnost le-tega
  • po zaključenem delu odloži orožje na ustrezno mesto
  • upošteva pravila varnosti pri delu z oborožitvijo
izvaja naloge v mednarodnih operacijah in sodeluje v misijah
 • izvaja zaščito in reševanja lastnih in zavezniških sil
 • sodeluje z lokalnim prebivalstvom
 • odkriva in po potrebi uničuje oborožitev in opremo nasprotnih strani
 • izvaja varovanje
 • izvaja izvidovanje, opazovanje in patruliranje
 • izvaja preglede ljudi in vozil
 • sodeluje pri nadzoru množic
 • pozna pravila delovanja enot za delovanje v stabilizacijskem delovanju
 • pozna in je izurjen v taktičnih postopkih svoje enote
 • pozna pravila uporabe orožja v stabilizacijskem delovanju
 • zna uporabiti sredstva in opremo za zaščito in reševanje
 • pozna in je izurjen v postopkih predvidenih s pravili delovanja v območju odgovornosti
 • Prikaže postopek zaščite in reševanja (po izbiri komisije):
  • sodeluje pri načrtovanju naloge
  • pripravi oborožitev in opremo
  • izvede nalogo skladno z ukazom in glede na situacijo
  • poroča o izvedbi naloge
  • vzdržuje zvezo z nadrejenimi in s sosedi
  • upošteva varnostne ukrepe
izvaja naloge v sistemu zaščite in reševanja
 • sodeluje pri iskanju in reševanju
 • sodeluje pri evakuaciji
 • sodeluje pri odpravljanju posledic nesreč
 • nudi prvo pomoč
 • zna uporabiti sredstva in opremo pehotnih in motoriziranih enot za zaščito in reševanje
 • pozna kriterije za določanje mest za vkrcavanje in izkrcavanje iz vozil in plovil
 • Prikaže postopek zaščite in reševanja (po izbiri komisije):
  • sodeluje pri načrtovanju naloge
  • pripravi oborožitev in opremo
  • izvede nalogo skladno z ukazom in glede na situacijo
  • poroča o izvedbi naloge
  • vzdržuje zvezo z nadrejenimi in s sosedi
  • upošteva varnostne ukrepe
izvaja naloge organov varovanja
 • skrbi za varnost pripadnikov in lastno varnost
 • izvaja notranjo službo skladno s predpisi
 • izvaja varovanje pomembnih oseb
 • izvaja fizično varovanje moštva in objektov posebnega pomena za obrambo
 • pozna temeljne postopke varovanja oseb, stvari in objektov
 • pozna načrt varovanja in predpisane ukrepe
 • pozna tehnične karakteristike sredstev tehničnega varovanja
 • Prikaže postopek varovanja (po izbiri komisije):
  • prouči dokumente varovanja
  • sodeluje pri načrtovanju naloge
  • pripravi oborožitev in opremo
  • izvede varovanje
  • poroča o izvedbi naloge
  • vzdržuje zvezo z nadrejenimi in s sosedi
  • upošteva varnostne ukrepe
evakuira poškodovane ali obolele
 • išče, izvleče, prenaša in prevaža poškodovanca z reševalnim vozilom v miru in izrednih razmerah
 • obvlada triažo na bojišču in transportno triažo
 • koordinira evakuacijo z višjim nivojem zdravstvene oskrbe
 • pozna sredstva in načine za izvlečenje
 • obvlada prenos in namestitev na nosila poškodovanega ali obolelega
 • pozna pravilne položaje poškodovanih in naglo obolelih
 • pozna možnosti prevoza poškodovanega ali obolelega
 • pozna triažo na bojišču in transportno triažo
 • Prikaže postopek evakuacije:
  • pripravi delovno mesto, osebno in medicinsko opremo
  • pravilno pristopi k poškodovanemu
  • oceni začetno stanje
  • izvede neodložljive nujne ukrepe
  • namesti poškodovanega v poškodbi primeren položaj
  • nudi prvo pomoč
  • poškodovanega v pravilnem položaju namesti na nosila
  • opiše metode izvlečenja poškodovanca iz nevarnega položaja
  • našteje možnosti prenosa, prevoza na višji nivo zdravstvene oskrbe
  • opiše uporabo formacijskih sredstev ter improviziranih sredstev za izvlečenje in prenašanja poškodovanca
  • pojasni namen položajev poškodovancev pri posameznih simptomih in poškodbah ter pokaže tehniko izvedbe
  • razloži pojem, namen, kriterije in vsebino triaže
  • opiše pojem, postopke, cilj in organizacijo evakuacije
  • opiše ustrezen in pravočasen transport poškodovancev od mesta poškodbe do prve zdravstvene oskrbe ali med nivoji zdravstvene oskrbe
izvaja prvo pomoč in sodeluje pri nujni medicinske pomoči v okviru svojih kompetenc v miru in izrednih razmerah
 • izvaja vse temeljne postopke oživljanja odraslih in otrok
 • sodeluje pri oživljanju poškodovanih ali obolelih
 • izvaja prvo pomoč pri vseh vrstah poškodb ali obolenj v različnih bojnih, zemljiščnih in vremenskih razmerah, vključno z zagotavljanjem lastne varnosti
 • izvaja detekcijo in dozimetrijo radioaktivnega sevanja, detekcijo in identifikcijo bojnih strupov in bioloških agensov ter RKB dekontaminacijo
 • izvaja ukrepe za osebno in skupinsko zaščito pred učinki jedrskega, kemičnega in biološkega orožja ter posledicami nesreč z nevarnimi snovmi
 • pravilno pristopi in oceni stanje ogroženosti poškodovanega ali obolelega
 • izvaja zdravstveno oskrbo na ROLE 1 in ROLE 2 v okviru svojih kompetenc
 • zna rokovati z avtomatskim zunanjim defibrilatorjem
 • zna oskrbeti vse vrste ran
 • zna zaustaviti zunanje krvavitve
 • obvlada postopke prve pomoči pri šokiranem
 • zna oskrbeti zlome s priročnimi in standardnimi sredstvi za imobilizacijo
 • pozna opremljenost nahrbtnika SK 3A
 • pozna opremljenost na ROLE 1 in ROLE 2
 • pozna metode in sredstva za RKB zaščito
 • pozna osnove anatomije in fiziologije
 • pozna mehanizme nastanka poškodb
 • Izvede prvo pomoč oziroma prikaže načine sodelovanja pri nudenju nujne medicinske pomoči:
  • pripravi sebe (namesti zaščitna sredstva ...)
  • pripravi material (sanitetni material, medicinsko opremo ...)
  • pripravi prostor (poskrbi za varnost na mestu dogodka ...)
  • pripravi poškodovanega ali obolelega
  • pokaže pravilen pristop k poškodovancu
  • oceni začetno stanje
  • opiše oceno splošnega stanja poškodovanca
  • prikaže hiter in sistematičen pregled poškodovanca
  • oskrbi poškodovanega ali obolelega
  • poskrbi za material
  • uredi prostor
  • uredi sebe
  • dokumentira postopke ali posege
 • Na lutki pokaže temeljne postopke oživljanja brez pripomočkov za odrasle:
  • ustavi zunanjo krvavitev kjerkoli na telesu
  • pravilno oskrbi rano kjerkoli na telesu
  • oskrbi, imobilizira zlom s standardnimi sredstvi, s priročnimi sredstvi
  • oskrbi vojaka s poškodbami glave, hrbtenice, prsnega koša, trebuha
  • pravilno odstrani osebna in ostala zaščitna sredstva
  • po prikazu očisti uporabljeno medicinsko opremo
  • pospravi delovni prostor
  • našteje dopolnilne postopke oživljanja
  • navede definicijo zavesti, nezavesti, vzroke za nastanek le-teh, pojasni nevarnosti nezavesti in opiše prvo pomoč pri nezavestnem
  • navede definicijo krvavitve, delitev krvavitev, znake in simptome krvavitev
  • navede vrste šoka, vzroke za nastanek le-teh, opiše prvo pomoč šokiranemu
  • navede definicijo, našteje tipične znake najpogostejših zastrupitev, prvo pomoč pri posamezni obliki zastrupitve
  • pove, kaj je rana, opiše način nastanka in komplikacije ran
  • razloži poškodbe z izstrelki strelskega orožja, minskoeksplozivnimi sredstvi in opiše prvo pomoč
  • našteje vrste, mehanizme nastanka blast poškodb
  • pove, kaj je Crush sindrom, opiše mehanizem nastanka, faze razvoja in znake
  • našteje vrste zlomov, opiše tipične znake, komplikacije, oskrbo zloma, izpaha, zvina
  • našteje in opiše simptome, znake, nevarnosti in komplikacije posameznih poškodb
  • pove, kako oskrbeti poškodovanca, krn in odtrgani del
  • našteje vrste tujkov in opiše prvo pomoč, odstranjevanje tujkov s prsti, Heimlichov postopek
  • pojasni, kako pride do utopitve, opiše reševanje in oživljanje utopljenca, opiše razliko med utopitvijo v morski ali v slani vodi
  • navede vzrok opeklin, nevarnosti le-teh, zna razdeliti opekline po globini, razloži Wallaceovo pravilo devetke, opiše postopke nujnih ukrepov prve pomoči pri opeklinah
  • našteje obolenja, ki nastanejo zaradi visoke zunanje temperature, in opiše prvo pomoč
  • opiše poškodbe, nastale zaradi svetlobe, in opiše prvo pomoč
  • našteje poškodbe, nastale zaradi mraza, in opiše prvo pomoč
  • opiše poškodbe, ki so posledice udara z električnim tokom, s strelo, reševanje poškodovanca iz nevarnega območja električnih naprav in oskrba poškodovanca, poškodovanega z električnim tokom
  • našteje znake, simptome in vzroke nenadnih obolenjih in opiše prvo pomoč pri posameznih nujnih stanjih
  • opiše delovanje medicinskih pripomočkov, jih zna pripraviti za uporabo ter za sodelovanje v zdravstvenem timu
  • razloži delovanje JKB orožja na organizem človeka, našteje vrste poškodb, opiše akutno radiacijsko bolezen, pojasni preventivne ukrepe zaščite zdravstvenih in sanitetnih enot in prvo pomoč na kontaminiranem območju
  • pojasni vlogo bolničarja v ROLE 1, ROLE 2
  • našteje opremo v nahrbtniku SK 3A
  • opiše osnove anatomije in fiziologije (po navodilih komisije)
izvaja oziroma sodeluje pri diagnostično-terapevtskih posegih in postopkih
 • izvaja medicinsko tehnične posege v okviru svojih kompetenc
 • sodeluje pri izvedbi diagnostično terapevtskih posegov in postopkov v miru in izrednih razmerah
 • pozna diagnostično terapevtske posege in postopke
 • Kandidat izvede medicinsko-tehnični poseg ali postopek:
  • pripravi sebe (nadene si poslovno obleko, namesti zaščitna sredstva ...)
  • pripravi material (sanitetni material, medicinsko opremo ...)
  • pripravi prostor
  • pripravi poškodovanega ali obolelega
  • izvede postopek ali poseg
  • oskrbi poškodovanega ali obolelega po postopku ali posegu
  • poskrbi za material
  • uredi prostor
  • uredi sebe
  • postopke ali posege dokumentira
  • opiše sprejem poškodovanega ali obolelega v ROLE 1, ROLE 2
  • opiše vlogo bolničarja pri izvedbi medicinsko-tehničnih posegov in postopkov
  • opiše postopek z umrlim
izvaja negovalne intervencije in oskrbo
 • izvaja negovalne intervencije po življenjskih aktivnostih: dihanje, prehranjevanje in pitje, izločanje, gibanje in ustrezna lega, spanje in počitek, oblačenja, vzdrževanje normalne telesne temperature, osebna higiena in urejenost, izogibanje nevarnostim v okolju, odnosi z ljudmi – izražanje čustev, občutkov, doživljanja – duševne, duhovne, socialne in seksualne potrebe, izražanje verskih čustev, koristno delo, razvedrilo in rekreacija, učenje in pridobivanje znanja o razvoju človeka
 • izvaja druge negovalne intervencije in oskrbe
 • pozna dela in naloge v okviru negovalnih intervencij glede na razmejitev del in nalog
 • zna izvesti negovalne intervencije po življenjskih aktivnostih
 • pozna delitev dela v zdravstvenem in negovalnem timu
 • Izvede postopek zdravstvene nege:
  • pripravi sebe
  • pripravi material
  • pripravi prostor
  • pripravi varovanca
  • izvede postopek zdravstvene nege po življenjskih aktivnostih (opomba: nejasno!)
  • oskrbi poškodovanega ali obolelega po postopku ali posegu
  • poskrbi za material
  • uredi prostor
  • uredi sebe
  • postopke ali posege dokumentira
izvaja preventivne aktivnosti
 • sodeluje pri izvajanju preventivnega zdravstvenega varstva na terenskem usposabljanju pripadnikov SV in tujih zavezniških sil
 • izvaja ukrepe za preprečevanje in obvladovanje nalezljivih bolezni v miru in izrednih razmerah
 • sodeluje pri nadzoru zdravstvene ustreznosti terenskih pogojev bivanja in osebne higiene pripadnikov v miru in izrednih razmerah
 • pozna nalezljive bolezni in ukrepe za preprečevanje nalezljivih bolezni
 • pozna osnove osebne in kolektivne higiene
 • pozna področje higiene vode in prehrane
 • pozna osnove higiene na pohodu
 • obvlada higieno med usposabljanjem na terenu
 • pozna preventivne ukrepe in postopke z bolnimi na terenu
 • pozna smernice zdravega načina življenja
 • Opiše preventivno zdravstveno varstvo:
  • našteje naloge preventivnega zdravstvenega varstva na področju higiene in epidemiologije v enotah Slovenske vojske
  • opiše izvajanje osebne in kolektivne higiene ter higienskih postopkov s poškodovanim ali obolelim
  • razloži minimum in sredstva osebne higiene
  • našteje/navede?? improvizacije, potrebne za izvajanje ukrepov osebne higiene
  • opiše možnosti higiene na terenu
  • razloži ukrepe pri zagotavljanju higienske preskrbe s pitno vodo, hrano, pri zagotavljanju namestitve in osebne higiene
  • našteje najpomembnejše metode in postopke epidemiološkega dela
  • opiše higienske zahteve za odstranjevanje odpadnih snovi, opiše improvizacije v vojni
  • našteje preventivno-medicinske naloge v oddelku, vodu, četi
  • opiše opremo in sredstva za higiensko in epidemiološko delo
  • opredeli pojme dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije, dekontaminacije
  • našteje osnovne značilnosti preventivno-medicinske problematike v vojni
  • opiše poslabšanje higienskih in epidemioloških razmer v vojni
  • našteje in opiše najpomembnejše nalezljive bolezni in njihove lastnosti
  • opiše higiensko-profilaktične in protiepidemične ukrepe

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Kodeks etike medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije (Uradni list RS, št. 4/02)
 • Dolenc, A.: Ženevske konvencije, Rdeči križ Slovenije, Ljubljana, 1993.
 • Pravilnik o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 84/98)
 • Pravilnik o odlaganju odpadkov (Uradni list RS, št. 5/00)
 • Opačič, S.: Zdravstveno varstvo ob hudih naravnih in drugih nesrečah ter v vojni, Ljubljana, 1988.
 • Ušeničnik, B., Prinčič-Zajc, B.: Kako ravnamo v primeru nesreče, Uprava RS za zaščito in reševanje, Ministrstvo za obrambo, Ljubljana, 1998.
 • Fild Manual 8-10.6. Medical evacuation in a Theater of Operations-Tactics, Techniques and Procedures, US Army, Headquarters, Department of The Army, Washington DC, 2000.
 • Fild Manual 21.10. Field Hygiene and Sanitation, US Army, Headquarters, Department of The Army, The Navy, and The Air Force, Washington DC, 2000.
 • Fild Manual 4-25.12. Unit Field Sanitation Team, US Army, Headquarters, Department of The Army, Washington DC, 2002.
 • Plut, Š.: Anatomija in fiziologija človeka, Državna založba Slovenije, Ljubljana, 2002.
 • Burnie, D.: Leksikon človeškega telesa, Založba Mladinska knjiga, Ljubljana, 1999.
 • Opačić, S.: Osnove higiene, Rdeči križ Slovenije, Ljubljana, 1982.
 • Opačić, S.: Higiena bivanja zunaj naseljenega kraja, Rdeči križ Slovenije, Ljubljana.
 • Zakon o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 69/95)
 • Pravilnik o zdravstveni ustreznosti pitne vode (Uradni list RS, št. 46/97, 54/98, 7/00)
 • Pravilnik o higieni živil (Uradni list RS, št. 60/02)
 • Pokorn, D.: Higiena vode, 1990.
 • Marolt – Gomišček, M., Radšel - Medvešček, A.: Infekcijske bolezni, Tangram d.o.o., Ljubljana, 1992.
 • Derganc, M.: Osnove prve pomoči za vsakogar, Rdeči križ Slovenije, Ljubljana, 1994.
 • Hrastnik, V., Košak, M.: Prva pomoč in nujna medicinska pomoč, Obzorja d. o. o., Maribor, 2003.
 • Kovačič, A.: Triaža, Rdeči križ Slovenije, Ljubljana, 1999.
 • Kovačič, A.: Prva pomoč, Rdeči križ Slovenije, Ljubljana, 1997.
 • Tečaj prve in nujne medicinske pomoči za zdravstvene tehnike in medicinske sestre Slovenske vojske. Zbirnik predavanj, Reševalna postaja KC, Ljubljana, 2003.
 • Milavec, D., Turnšek, S.: Učno gradivo za bolničarje Slovenske vojske, VZSL, Ljubljana, 2005.
 • Fild Manual 4-25.11. First Aid, US Army, Headquarters, Department of The Army, The Navy, and The Air Force, Washington DC, 2002.
 • NATO Handbook on the Medical aspect of NBC defensive operation, NATO, Brussel, 1997.
 • Opačič, S.: Prva pomoč pri poškodbah z jedrskim, kemičnim in biološkim orožjem, Rdeči križ Slovenije, Ljubljana, 1995.
 • FM 4-02.7. Health service support in a Nuclear, Biological and chemikal environment, Washington DC, 2002.

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Irena Jurca, dr. med., spec. medicine dela, prometa in športa, Slovenska vojska
 • Dragica Milavec, dipl. med. sr., Slovenska vojska
 • Sonja Turnšek, dipl. med. sr., Slovenska vojska
Publikacija

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje