Vojak zvez/vojakinja zvez
NPK katalog, koda 8630.050.5.1

Naziv:

Vojak zvez/vojakinja zvez

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

24.8.2009

Predhodniki:

Klasius-P16:

Vojaštvo in obramba (1031)

Klasius-SRV:

Peta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (25000)

Raven kvalifikacije:

SOK 5, EOK 4


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Vojak zvez/vojakinja zvez (8630.050.5.1)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Vojak zvez/vojakinja zvez 8630.050.5.1 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • opravljen test telesnih sposobnosti (Cooperjev test)
 • opravljen zdravniški pregled
 • srednja strokovna izobrazba, smer telekomunikacije ali elektrotehnika
 • nacionalna poklicna kvalifikacija Vojak strelec / vojakinja strelka ali odslužen vojaški rok pred letom 2004
 • opravljeno osnovno vojaško usposabljanje za dolžnost vojaka vezista določene specialnosti

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

Poklicne kvalifikacije ni mogoče pridobiti v programu za pridobitev poklicne ali strokovne izobrazbe


4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

Praktično preverjanje.


5. Merila preverjanja

Pri preverjanju je potrebno upoštevati:

 • pripravo kandidata na delo,
 • obvladovanje dela,
 • obvladovanje določenega zaporedja opravil,
 • kontrolo storitve,
 • upoštevanje pravil o varnosti pri delu z oborožitvijo,
 • uporabo vseh predpisanih varovalnih sredstev,
 • upoštevanje pravil o varnem delu z napravami in sistemi zvez,
 • pravilno vzdrževanje MTS.

Izločilna merila:

 • nezadostno obvladovanje dela,
 • nepravilno vzdrževanje naprav in sistemov zvez,
 • neuporaba vseh predpisanih varovalnih sredstev,
 • neupoštevanje pravil o varnem delu z napravami in sistemi zvez.

Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela

Področje ocenjevanja Delež (%)
načrtovanje in priprava naloge 20
izvedba 60
dokumentacija 10
ustni zagovor 10

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

Vojak/vojakinja

7. Raven zahtevnosti dela

(V)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.


9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

naprave in sistemi zvez

dokumenti zvez

osebna oprema in oborožitev kandidata

poligon za postavitev naprav in sistemov zvez

9.2. Kadrovski pogoji

Komisijo sestavljajo trije člani:

 • najmanj en član častnik zvez,
 • najmanj en član podčastnik ali častnik zvez,
 • najmanj en član podčastnik ali častnik SV.

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
Rokuje z osebno oborožitvijo in MTS
 • pisno zabeleži prevzem orožja
 • pripravi orožje in opremo za uporabo
 • preveri varnostni mehanizem
 • preveri naboje ali strelivo
 • uporablja orožje
 • očisti orožje
 • varno odloži orožje na ustrezno mesto po zaključenem delu
 • izvaja redne dnevne, tedenske in periodične preglede
 • vzdržuje osebno opremo in oborožitev
 • sodeluje pri vzdrževanju kolektivne oborožitve, opreme in sistemov
 • pozna taktično tehnične lastnosti osebne oborožitve
 • pozna pravila streljanja in uporabe osebne oborožitve
 • pozna čistilna sredstva in pripomočke za vzdrževanje osebne oborožitve
 • pozna postopke izvajanja rednih dnevnih, tedenskih in periodičnih pregledov
 • pozna postopke vzdrževanja osebne opreme in oborožitve
 • pozna postopke vzdrževanja kolektivne oborožitve, opreme in sistemov

Izvede streljanje z osebno oborožitvijo:

 • izvzame osebno oborožitev
 • preveri varnostni mehanizem
 • preveri naboje ali strelivo
 • zavzame položaj za streljanje
 • izvede izbor cilja
 • izvede merjenje in proženje
 • uporablja osebno orožje
 • prekine streljanje in zaklene ali izprazni orožje
 • v pravilnem vrstnem redu razstavi osebno orožje v določenem času
 • očisti posamezne dele
 • sestavi orožje v predpisanem vrstnem redu in preveri brezhibnost
 • odloži orožje na ustrezno mesto po zaključenem delu
 • upošteva pravila o varnosti pri delu z oborožitvijo
Postavlja sisteme zvez
 • izvede pregled sistema zvez in pisno potrdi prevzem
 • pripravi naprave za delo
 • postavi sklope določenega sistema zvez
 • maskira sistem zvez
 • sodeluje pri inženirijski ureditvi postaje zvez
 • sodeluje pri varovanju postaje zvez
 • pozna postopke pregleda sistema zvez
 • pozna pripravo naprav za delo
 • pozna postavitev posameznih sklopov sistema zvez
 • pozna postopke maskiranja elementov sistema zvez
 • pozna postopke inženirijske ureditve postaje zvez
 • pozna postopke varovanja postaje zvez
 • pozna dolžnosti člana posadke zvez

Kandidat postavi sklop sistema zvez po izbiri komisije

 • analizira sprejeto nalogo in obrazloži kratek načrt izvedbe
 • navede osnovna pravila in predpise, vezane na sprejeto nalogo
 • prevzame tehnična sredstva v skladu s predpisi
 • postavi zahtevani element sistema zvez
 • pripravi naprave za delo
 • maskira določeni sklop sistema zvez
 • inženirijsko uredi določeni sklop postaje zvez
 • prikaže postopek pri varovanju postaje zvez
Vzdržuje sisteme zvez
 • vzdržuje naprave zvez
 • vzdržuje posamezne sklope sistema zvez
 • pozna osnovno vzdrževanje naprav zvez
 • pozna osnovno vzdrževanje posameznih sklopov sistema zvez

Kandidat opravi postopek vzdrževanja sklopa sistema zvez po izbiri komisije

 • analizira sprejeto nalogo in obrazloži kratek načrt izvedbe
 • navede osnovna pravila in predpise, vezane na sprejeto nalogo
 • prikaže postopek vzdrževanja sklopa naprave ali sistema zvez
Vzpostavlja in vzdržuje zvezo
 • izkorišča tehnične zmožnosti sistema zvez
 • racionalno uporablja sisteme zvez skladno z zakonitostmi širjenja elektromagnetnih valov in elektronskimi zaščitnimi ukrepi
 • vzpostavlja zveze
 • vzdržuje zveze
 • vodi predpisane dokumente zvez
 • izvaja elektronske zaščitne ukrepe
 • pozna tehnične zmožnosti sistema zvez
 • pozna zakonitosti širjenja elektromagnetnih valov in elektronske zaščitne ukrepe
 • pozna postopke vzpostavitve, vzdrževanja in prekinitve zvez
 • pozna postopke vodenja predpisanih dokumentov zvez
 • pozna taktične postopke
 • pozna elektronske zaščitne ukrepe

Kandidat vzpostavi in vzdržuje zvezo po izbiri komisije

 • analizira sprejeto nalogo in obrazloži kratek načrt izvedbe
 • navede osnovna pravila in predpise, vezane na sprejeto nalogo
 • vzpostavi in vzdržuje zvezo po načrtu dela postaje zvez
 • izpolni predpisane dokumente zvez
 • izvede enega od elektronskih zaščitnih ukrepov
Izvaja naloge v mednarodnih operacijah in sodeluje v misijah
 • Izvaja zaščito in reševanje
 • Sodeluje z lokalnim prebivalstvom
 • Izvaja varovanje
 • Izvaja opazovanje
 • Izvaja preglede ljudi in vozil
 • Sodeluje pri nadzoru množic
 • Pozna pravila delovanja enot za delovanje v stabilizacijskem delovanju
 • Pozna v taktične postopke svoje enote/reda, in je izurjen v njih
 • Pozna pravila uporabe orožja v stabilizacijskem delovanju
 • Obvlada uporabo sredstev in opremo za zaščito in reševanje
 • Pozna v postopke predvidene s pravili delovanja v območju odgovornosti, in je izurjen v njih

Prikaže postopek delovanja na mednarodni operaciji (po izbiri komisije)

 • sodeluje pri načrtovanju naloge
 • pripravi oborožitev in opremo
 • izvede nalogo skladno s SOP
 • poroča
 • vzdržuje zvezo z nadrejenimi in s sosedi
 • upošteva varnostne ukrepe
 • spoštuje mednarodno humanitarno in vojno pravo
Izvaja naloge v sistemu zaščite in reševanja
 • sodeluje pri reševanju
 • sodeluje pri evakuaciji
 • sodeluje pri odpravljanje posledic nesreč
 • nudi prvo pomoč
 • obvlada uporabo sredstev in opreme pehotnih in motoriziranih enot za zaščito in reševanje
Prikaže postopek zaščite in reševanja (po izbiri komisije)
 • sodeluje pri načrtovanju naloge
 • pripravi oborožitev in opremo
 • izvede nalogo skladno z ukazom in glede na situacijo
 • poroča
 • vzdržuje zvezo z nadrejenimi in s sosedi
 • upošteva varnostne ukrepe
Izvaja naloge organov varovanja
 • skrbi za varnost vojakov in lastno varnost
 • izvaja dežurstvo, stražo in skrbi za požarno vrnost v skladu s predpisi in taktičnimi postopki enote
 • izvaja fizično varovanje moštva in objektov posebnega pomena za obrambo
 • uporablja naprave in sredstva tehničnega varovanja
 • pozna temeljne postopke varovanja oseb, stvari in objektov
 • pozna načrt varovanja in predpisane ukrepe
 • pozna osnovne predpise s svojega strokovnega področja
 • pozna standardne postopke za izvedbo naloge
 • pozna splošne predpise o prevozu oseb, orožja SIMES in MTS
 • pozna tehnične karakteristike sredstev tehničnega varovanja
 • pozna pravila in predpise za opravljanje notranje službe
 • pozna pravila in predpise za opravljanje stražarske službe
 • pozna pravila in predpise za izvajanje postopkov alarmiranja

Prikaže postopek varovanja (po izbiri komisije)

 • preuči dokumente varovanja
 • sodeluje pri načrtovanju naloge
 • pripravi oborožitev in opremo
 • izvede varovanje
 • poroča
 • vzdržuje zvezo z nadrejenimi in s sosedi
 • upošteva varnostne ukrepe

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Guid, Boris: Začasni vodi, navodilo za uporabo, Ljubljana, MORS, 1995
 • Guid, Boris: Navodilo za uporabo induktorskega telefonskega aparata M-63, Ljubljana, MORS, 1994
 • Ramor, Dular in Andrej: Navodilo za uporabo VHF radijske naprave RC-04, Ljubljana, MORS, 1998
 • Ramor, Dular in Andrej: Navodilo za uporabo HF radijske naprave RC-40, Ljubljana, MORS, 1998
 • Šantelj, Stanislav: Ročna radijska naprava RRC-02, navodilo za uporabo, Ljubljana, MORS, 1994
 • Radiotelefonski sistem RASTO, začasno navodilo za uporabo, Ljubljana, MORS, 1998
 • Kranjc, Jože: Navodilo za uporabo induktorske telefonske centrale ITC-10, MORS, Uprava za telekomunikacije, Ljubljana, 1994
 • Kadunc, Jože: Navodilo za uporabo radiorelejne naprave RRS-7, MORS, Ljubljana,

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Maj. Ferdinand Pavelšek, Slovenska vojska
 • Maj. Samo Flisek, Slovenska vojska

Koordinacija pri pripravi kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti:

Klement Drofenik, CPI

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje