Montažer kamna/montažerka kamna
NPK katalog, koda 8636238011

Naziv:

Montažer kamna/montažerka kamna

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

17.4.2012

Predhodniki:

Klasius-P16:

Gradbeništvo (0732)

Klasius-SRV:

Tretja raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (23000)

Raven kvalifikacije:

SOK 3, EOK 3


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Montažer kamna/montažerka kamna (8636238011)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Montažer kamna/montažerka kamna 8636238011 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • Zaključena osnovnošolska obveznost
 • Zdravniško potrdilo o zmožnosti opravljanja del na višini

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1. POTRJEVANJE
V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti in prizna vsebine kataloga delno ali v celoti.

Če komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, kandidatu določi naloge za preverjanje.

4.2. NAČINI PREVERJANJA


Na izbrani nalogi se preverjajo praktične spretnosti z ustnim zagovorom strokovnoteoretičnih znanj o izvedbi dela.

5. Merila preverjanja

Merila, ki jih je potrebno upoštevati
 • Kakovost storitve (estetski videz, ravnost, navpičnost oziroma vodoravnost površin in robov, ustrezna izpolnjenost reg),
 • racionalno porabo materiala in časa,
 • skladnost izdelka z dokumentacijo,
 • pripravo delovnega mesta,
 • obvladovanje določenega zaporedja opravil,
 • upoštevanje pravil o varovanju zdravja in varnosti pri delu,
 • upoštevanje pravil o varovanju okolja.
Izločilna merila
 • opravljanje dela tako, da ne ogroža življenja in zdravja sebe ali svojih sodelavcev.
Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela
Področje ocenjevanjaDelež (%)
načrtovanje in priprava naloge10
izvedba70
dokumentacija10
ustni zagovor10

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

Monter/monterka kamnoseških izdelkov

7. Raven zahtevnosti dela

(III)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

 • Delavnica, ki izpolnjuje pogoje za izvajanje praktičnega pouka, ali ustrezni prostor v obratovalnici oziroma na delovišču-gradbišču

 • Ročno orodje in stroji za oblaganje površin s kamnom, za vgrajevanje masivnih kamnitih izdelkov, merilni pripomočki in pripomočki za kontrolo kakovosti
 • Material za izvedbo naloge (plošče ali masivni kosi iz naravnega kamna, pritrdilni in tesnilni materiali)

9.2. Kadrovski pogoji

Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije lahko pridobi, kdor izpolnjuje pogoje predpisane z zakonom, ki ureja nacionalne poklicne kvalifikacije. Komisijo sestavljajo trije člani od katerih ima:

 • en član vsaj višješolsko strokovno izobrazbo s področja gradbeništva ali arhitekture in 5 let delovnih izkušenj s področja gradbeništva ali arhitekture, od tega 3 leta delovnih izkušenj na področju kamnoseških del in
 • en član vsaj srednješolsko izobrazbo tehnične smeri in 5 let delovnih izkušenj pri organiziranju in vodenju kamnoseških del
 • tretji član mora izpolnjevati enega od kriterijev navedenih v prvi ali drugi alineji.

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
Izbere materiale in pripomočke za vgraditev izdelkov iz naravnega kamna glede na njegove lastnosti
 • ustrezno pripravi izdelke za transport na delovišču v navpični in vodoravni smeri
 • pozna potrebne lastnosti kamnin za različne izdelke
 • pozna lastnosti materialov za vgraditev kamna (malte, lepila, silikoni, tesnilne mase, sidra, vijaki ...)
 • pozna škodljive vplive pomožnih materialov na kamen in se jim zna izogniti
 • pozna materiale in načine za nego kamna po vgraditvi
Vgradi zunanji ali notranji tlak iz naravnega kamna:
• Pregleda načrt in navodila za delo
• Pripravi orodja in merilne pripomočke za vgrajevanje
• Pripravi materiale za vgrajevanje
• Pregleda kamnite plošče, vizualno preveri njihovo kakovost, barvo, strukturo in teksturo
• Po potrebi sodeluje s sodelavci
• Plošče si razporedi po motivih, velikosti in barvi
• Pripravi površino za polaganje, izmeri višinske točke, namesti merilne pripomočke
• Po potrebi zariše motiv oziroma določi smeri polaganja
• Pripravi materiale za polaganje plošč po navodilih proizvajalca (malta, lepilo, tesnilne mase)
• Vgrajuje kamnite plošče
• Po potrebi izdela dilatacijske rege
• Kontrolira kakovost izvedbe
• Upošteva ukrepe za varno delo
• Pospravi odpadke in uredi delovno mesto

Vgradi notranjo ali zunanjo stensko oblogo iz naravnega kamna:
• Pregleda načrt in navodila za delo
• Pripravi orodja in merilne pripomočke za vgrajevanje
• Pripravi sidra in druge materiale za vgrajevanje
• Pregleda kamnite plošče, vizualno preveri njihovo kakovost, barvo, strukturo in teksturo
• Plošče si razporedi po velikosti, barvi in obdelavi
• Pregleda in pripravi robne, vogalne in zaključne plošče ter druge posebno obdelane kose
• Po potrebi sodeluje s sodelavci
• Pripravi površino za polaganje, izmeri višine in širine, namesti merilne pripomočke
• Pripravi materiale za pritrjevanje plošč po navodilih proizvajalca (malta, lepilo, tesnilne mase)
• Vrta luknje, namešča sidra in pritrjuje plošče na podlago z zalivanjem ali vijačenjem
• Sproti preverja kakovost dela
• Po potrebi izrezuje odprtine, obdeluje robove ali prilagaja lego plošč
• Kontrolira kakovost gotovega izdelka
• Upošteva ukrepe za varno delo
• Pospravi odpadke in uredi delovno mesto

Vgradi notranje ali zunanje stopnice iz naravnega kamna:
• Pregleda načrt in navodila za delo
• Pripravi orodja in merilne pripomočke za vgrajevanje
• Pripravi materiale za vgrajevanje
• Po potrebi sodeluje s sodelavci
• Pregleda kamnite plošče, vizualno preveri njihovo kakovost, barvo, strukturo in teksturo
• Plošče si razporedi po vrsti, velikosti, barvi in obdelavi
• Pripravi površino za polaganje, izmeri višinske točke, zariše potek gotove linije stopnic
• Pripravi materiale za polaganje stopnic po navodilih proizvajalca (malta, lepilo, tesnilne mase)
• Vgrajuje kamnite nastopne, čelne in zrcalne plošče po načrtu
• Pri zunanjih stopnicah po potrebi izdela protidrsne trakove
• Kontrolira kakovost izvedbe
• Upošteva ukrepe za varno delo
• Pospravi odpadke in uredi delovno mesto

Vgradi masivni izdelek iz kamna (nagrobni spomenik, okvir kamina, okenski ali vratni okvir, vodnjak…):
• Pregleda načrt in navodila za delo
• Pripravi pripomočke za dviganje in premikanje težjih kosov
• Razporedi masivne kose po vrstnem redu vgraditve
• Po potrebi sodeluje s sodelavci
• Pregleda kamnite kose, vizualno preveri njihovo kakovost, barvo, strukturo in teksturo
• Izmeri in zariše položaj kamnitega elementa
• Pripravi podlago za vgraditev
• Pripravi materiale in sredstva za vgraditev po navodilih proizvajalca
• Vgradi kamnite kose in jih poveže ter pritrdi s sidri, malto ali lepilom
• Upošteva ukrepe za varno delo
• Kontrolira kakovost izvedbe
• Pospravi odpadke in uredi delovno mesto

Vgradi kuhinjski ali kopalnični pult:
• Pregleda načrt in navodila za delo
• Pripravi orodja in merilne pripomočke za vgrajevanje
• Pripravi materiale za vgrajevanje
• Po potrebi sodeluje s sodelavci
• Pregleda kamnite plošče ali ploščo, vizualno preveri njihovo kakovost, barvo, strukturo in teksturo
• Preveri lego plošče na podlagi in položaj instalacij
• Pripravi materiale za vgraditev pulta po navodilih proizvajalca (lepilo, tesnilne mase)
• Po potrebi izvrta luknje in obdela robove
• Vgradi pult
• Kontrolira kakovost izvedbe
• Upošteva ukrepe za varno delo
• Pospravi odpadke in uredi delovno mesto
Uporablja ročna orodja in ročne strojčke za pripravo kamna za vgraditev
 • reže kamen s kotno rezalko
 • brusi kamen s kotno brusilko
 • vrta luknje z vrtalko
 • površinsko in profilno obdeluje kamen s pnevmatskim orodjem
 • reže kamen s prenosno vodno krožno žago
 • Vgradi zunanji ali notranji tlak iz naravnega kamna,
 • Vgradi notranjo ali zunanjo stensko oblogo iz naravnega kamna,
 • Vgradi notranje ali zunanje stopnice iz naravnega kamna,
 • Vgradi masivni izdelek iz kamna (nagrobni spomenik, okvir kamina, okenski ali vratni okvir, vodnjak…),
 • Vgradi kuhinjski ali kopalnični pult (glej zgoraj)
Ročno dodela in pripravi detajle za vgraditev
 • zaseka žlebove
 • izkleše odprtino
 • zaokroži vogale
 • Vgradi zunanji ali notranji tlak iz naravnega kamna,
 • Vgradi notranjo ali zunanjo stensko oblogo iz naravnega kamna,
 • Vgradi notranje ali zunanje stopnice iz naravnega kamna,
 • Vgradi masivni izdelek iz kamna (nagrobni spomenik, okvir kamina, okenski ali vratni okvir, vodnjak…),
 • Vgradi kuhinjski ali kopalnični pult (glej zgoraj)
Vgrajuje notranje in zunanje stenske in talne obloge ter masivne izdelke
 • uporablja merilne pripomočke (libela, grezilo, laserski merilec)
 • meri dolžine, višine, višinske kote in naklone
 • določa zaključne linije vgrajenih elementov
 • določa lego in položaj masivnih elementov
 • pripravlja pomožne materiale za vgraditev po navodilih proizvajalca
 • vgrajuje sidra in vijake po navodilih proizvajalca
 • pripravlja vodilne točke in vodilne pasove
 • tesni rege s tesnilnimi materiali
 • pozna detajle vgrajevanja plavajočega poda
 • pozna detajle hidroizolacij v mokrih prostorih
 • pozna detajle polaganja tlakov preko talnih grelcev
 • pozna detajle izdelave dilatacijskih reg
 • Vgradi zunanji ali notranji tlak iz naravnega kamna,
 • Vgradi notranjo ali zunanjo stensko oblogo iz naravnega kamna,
 • Vgradi notranje ali zunanje stopnice iz naravnega kamna,
 • Vgradi masivni izdelek iz kamna (nagrobni spomenik, okvir kamina, okenski ali vratni okvir, vodnjak…),
 • Vgradi kuhinjski ali kopalnični pult (glej zgoraj)
S kamnom oblaga zahtevne detajle robov, stebrov, špalet in zaključkov konstrukcij
 • z meritvami preverja ustrezno lego elementov
 • uporablja lepila, malte ali sidra za pritrjevanje robnih elementov
 • zatesni stike
 • ima čut za estetiko in natančnost
 • pozna posledice posedanja konstrukcij na kamnito oblogo in se jim zna izogniti
 • Vgradi zunanji ali notranji tlak iz naravnega kamna,
 • Vgradi notranjo ali zunanjo stensko oblogo iz naravnega kamna,
 • Vgradi notranje ali zunanje stopnice iz naravnega kamna,
 • Vgradi masivni izdelek iz kamna (nagrobni spomenik, okvir kamina, okenski ali vratni okvir, vodnjak…),
 • Vgradi kuhinjski ali kopalnični pult (glej zgoraj)

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Pertot, Ivan. 1994. Projektiranje za kamen v kamnoseški obrti. Trst: Mladika.
 • Pertot, Ivan. 1997. Kamnita dediščina Krasa. Trst: Mladika.
 • Crnković, Branko in Šarić, Ljubo: 1990. Građenje pripodnim kamenom. Zagreb
 • Mirtič, Breda… (et al.). 1999. Slovenski naravni kamen, Geološki zavod Slovenije, Zavod za gradbeništvo Slovenije, Oddelek za geologijo NTF, Univerza v Ljubljani, Ljubljana: Ministrstvo za znanost in tehnologijo RS, restavratorski center RS.

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Maja Štembal Capuder, Srednja gradbena, geodetska in ekonomska šola Ljubljana
 • Anton Gosak, Mineral Ljubljana
 • Silvo Pivk, Marmor Hotavlje
 • Nika Velikonja, Marmor Hotavlje
 • Igor Čehovin, Marmor Sežana
 • Ida Staniša, OZS
Koordinacija pri pripravi kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti: Barbara Kunčič, CPI, Nika Mustar, CPI

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje