Pomočnik/pomočnica delovnega inštruktorja/delovne inštruktorice
NPK katalog, koda 8821882011

Naziv:

Pomočnik/pomočnica delovnega inštruktorja/delovne inštruktorice

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

13.12.2023

Predhodniki:

Klasius-P16:

Varstvo starih in oviranih (invalidnih) ljudi (0921)

Klasius-SRV:

Tretja raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (23000)

Raven kvalifikacije:

SOK 3, EOK 3


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Pomočnik/pomočnica delovnega inštruktorja/delovne inštruktorice (8821882011)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Pomočnik/pomočnica delovnega inštruktorja/delovne inštruktorice 88218820 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

Najmanj dve leti izkušenj na področju socialne oskrbe starejših, invalidnih ali drugih oseb s posebnimi potrebami, kar kandidat/kandidatka dokazuje z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas in vsebina opravljenega dela (na primer: referenčna pisma, poročila o opravljenem delu s podpisom odgovorne osebe, pogodbe, dokazilo o študentskem delu, izjave itd.).

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1. POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije (v nadaljnjem besedilu: komisija) ovrednoti, in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko komisija:
 • prizna znanja in spretnosti poklicnega standarda v celoti;
 • prizna znanja in spretnosti poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala;
 • ne prizna nobenih znanj in spretnosti poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo smiselno preverjala celotni poklicni standard.

4.2. NAČINI PREVERJANJA STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI

Praktično preverjanje z zagovorom.

5. Merila preverjanja

Merila ocenjevanja:


Področje ocenjevanja

Merila ocenjevanja

Delež (%)

Načrtovanje


- priprava lastnega dela

10

Izvedba


- odnos do dela z ljudmi (spoštljiv, na uporabnika
osredotočen pristop)

- uporaba ustreznih delovnih pripomočkov

- upoštevanje pravilnega zaporedja opravil

- upoštevanje pravil o zdravju in varnosti pri delu

- situaciji primerna komunikacija

- uporaba strokovne terminologije (uporabnik,
individualni načrt …)

80

Zagovor

- predstavitev opravljene naloge z refleksijo

10

Izločilna merila:
 • neupoštevanje Kodeksa etičnih načel v socialnem varstvu
 • neupoštevanje priprave varnega delovnega okolja

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda


7. Raven zahtevnosti dela

(III)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Osebam s posebnimi potrebami se lahko prilagodijo oblike in trajanje preverjanja ter sestava komisij za preverjanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij.
Podrobnejši opis zgoraj navedenih prilagoditev je naveden v Pravilniku, ki ureja način izvajanja mature za kandidate s posebnimi potrebami (Uradni list, RS 82/14, členi 9, 10 in 11).


9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

Izvajalci postopkov ugotavljanja in preverjanja poklicnih kvalifikacij zagotavljajo informiranje in svetovanje kandidatom z usposobljenim svetovalcem.

Delavnica varstveno-delovnega centra ali simulirano okolje delavnice varstveno-delovnega centra z vsaj tremi različnimi programskimi delavnicami, ki imajo:

 • umivalnik s tekočo vodo
 • invalidski voziček ali počivalnik
 • rolator ali hodulja
 • po višini nastavljiva delovna miza in stol brez koles
 • svetila
 • pripomočki za osebo higieno (brisača, milo, zobna ščetka …)
 • koši za različne vrste odpadkov
 • programska delavnica gline (glina, modelirke, valji, vreteno idr. pripomočki)
 • programska delavnica lesa (les, žage, kladivo, izvijači, lepilo, žeblji idr. pripomočki)
 • programska delavnica s tekstilijami (likalnik, škarje, tekstil, šivalni stroj idr. pripomočki)
 • programska ustvarjalna delavnica (rezalniki, modelčki, karton, papir, barvice, škarje, šablone idr. pripomočki)
 • programska delavnica s svečami (vosek, kalupi, barve, modelirke in drugi pripomočki)
 • ustvarjalna delavnica (rezalniki, modelčki, karton, papir, barvice, škarje, šablone idr. pripomočki)
 • delavnica s svečami (vosek, kalupi, barve, modelirke idr. pripomočki)

9.2. Kadrovski pogoji

Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje predmetne nacionalne poklicne kvalifikacije lahko pridobi oseba, ki izpolnjuje predpisane pogoje z zakonom, ki ureja Nacionalne poklicne kvalifikacije.

Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih: • en član ima izobrazbo najmanj na ravni SOK 5 ali opravljeno NPK Delovni inštruktor/delovna inštruktorica in najmanj 5 let delovnih izkušenj kot delovni inštruktor/delovna inštruktorica (ali tutor ali animator oz. na drugem primerljivem delovnem mestu na področju dela delovnega inštruktorja), kar kandidat dokazuje z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas in vsebina opravljenega dela (na primer: referenčna pisma, poročila o opravljenem delu s podpisom odgovorne osebe, pogodbe, dokazilo o študentskem delu itd.) in
 • en član ima naziv strokovni delavec/strokovna delavka po predpisih s področja socialnega varstva ali po predpisih s področja zaposlitvene rehabilitacije in zaposlovanja invalidov z najmanj 5 leti delovnih izkušenj s področja socialnega varstva, zaposlitvene rehabilitacije ali zaposlovanja invalidov, kar kandidat dokazuje z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas in vsebina opravljenega dela (na primer referenčna pisma, poročila o opravljenem delu s podpisom odgovorne osebe, pogodbe, dokazilo o študentskem delu itd.) ter
 • en član ima naziv strokovni sodelavec/strokovna sodelavka po predpisih s področja socialnega varstva ali po predpisih s področja zaposlitvene rehabilitacije in zaposlovanja invalidov in najmanj 5 let delovnih izkušenj s področja socialnega varstva, zaposlitvene rehabilitacije ali zaposlovanja invalidov, kar kandidat dokazuje z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas in vsebina opravljenega dela (na primer referenčna pisma, poročila o opravljenem delu s podpisom odgovorne osebe, pogodbe, dokazilo o študentskem delu itd.).

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
nudi podporo pri pripravi delovnega mesta uporabnika po navodilu delovnega inštruktorja
 • spodbuja uporabnika pri pripravi na delo
 • predlaga terminske delovne načrte
 • pripravi pripomočke in pomagala za svoje delo in uporabnikovo delo
 • nudi podporo uporabniku pri pripravi delovnega mesta, materialov in orodja
 • pozna vrste ergonomskih prilagoditev in humanizacije dela
 • pozna vrste posameznih delovnih pripomočkov
 • pozna načine prilagajanja delovnega okolja
 • pozna obremenitve in škodljive dejavnike pri delu
Pripravi uporabnikovo delovno mesto po navodilu delovnega inštruktorja (primer predlaga komisija):
 • opiše vlogo pomočnika delovnega inštruktorja pri pripravi uporabnikovega delovnega mesta
 • opiše priprave poteka svojega in uporabnikovega dela
 • prikaže uporabo pripomočkov in pomagal za svoje in uporabnikovo delo
 • prikaže pomoč uporabniku pri pripravi delovnega mesta
 • prikaže in razloži ergonomske prilagoditve delovnega okolja (pravilna višina sedeža, višina delovne mize, pravilna osvetljenost delovnega okolja …)
 • opiše in prikaže prilagoditve delovnega okolja na primeru
 • pojasni obremenitve in škodljive dejavnike pri delu
 • pojasni način komunikacije z uporabnikom pri prilagoditvah delovnega okolja, kar prikaže v praktični nalogi
nudi podporo uporabniku pri vključevanju v delovni proces v okviru usposabljanja po navodilih delovnega inštruktorja
 • nudi podporo uporabniku pri vključevanju v delovno okolje, pri razvijanju delovnih navad, delovne učinkovitosti in pri doseganju delovne uspešnosti in pozitivnega odnosa do dela
 • spremlja uporabnikove delovne aktivnosti ali skupine uporabnikov
 • pozna različne vrste invalidnosti in motenj v duševnem razvoju
 • pozna načine dela z uporabnikom, skupino in v timskem delu
 • utrjuje že usvojena znanja in spretnosti uporabnikov
 • izvaja aktivnosti za pozitivno ozračje v skupini uporabnikov
 • pozna vlogo pomočnika delovnega inštruktorja v odnosu do delovnega inštruktorja
 • deluje skladno s Kodeksom etičnih načel v socialnem varstvu
 • pozna osnovne načine komunikacije in socialnih veščin


Opiše proces usposabljanja in sodelovanje z delovnim inštruktorjem po lastnem izboru ali izboru komisije:
 • na praktičnem primeru uporabnika prikaže načine podpore in usmerjanja uporabnika v delovnem procesu
 • prikaže načine spremljanja delovne aktivnosti
 • našteje različne vrste invalidnosti in motenj v duševnem razvoju in po lastnem izboru opiše eno izmed njih
 • opiše in prikaže načine dela z uporabnikom, s skupino in v timskem delu
 • opiše načine utrjevanja že usvojenih znanj in spretnosti delovnega procesa usposabljanja uporabnikov
 • navede različne aktivnosti za pozitivno ozračje v skupini uporabnikov in opiše oz. prikaže eno aktivnost
 • pojasni vlogo pomočnika delovnega inštruktorja v odnosu do delovnega inštruktorja
 • na primeru/primerih razloži poznavanje Kodeksa etičnih načel v socialnem varstvu
 • prikaže načine komunikacije in socialnih veščin in opiše po en primer po lastnem izboru
 • utemelji uporabo/upoštevanje Kodeksa etičnih načel v socialnem varstvu
spremlja izvajanje uporabnikovega opravljenega dela
 • spremlja izvajanje in količino uporabnikovega opravljenega dela (izdelki, storitve)
 • seznanja delovnega inštruktorja o morebitnih odstopanjih v delovnem procesu uporabnikovega dela
 • spodbuja uporabnika k doseganju dobrih rezultatov pri delu (količina, odnos do dela …)
Pojasni pomen in način spremljanja izvajanja uporabnikovega dela:
 • pojasni pomen dokumentiranja uporabnikovega opravljenega dela
 • pojasni pomen sodelovanja z delovnim inštruktorjem
 • predstavi komunikacijo z uporabnikom na primeru (po izboru komisije)
 • pojasni načine in pomen spodbujanja uporabnika za doseganje dobrih delovnih rezultatov
 • utemelji uporabo/upoštevanje Kodeksa etičnih načel v socialnem varstvu
nudi podporo uporabniku pri povezovanju z ustreznimi strokovnimi službami

 • napoti uporabnika k delovnemu inštruktorju ter nudi podporo pri vzpostavitvi stikov z ustrezno strokovno službo
 • dokumentira opažanja iz delovne situacije
 • pozna mrežo strokovnih služb in pomen posameznih strokovnih služb znotraj delovne organizacije
 • ob nezgodah ali izrednih situacijah, vezanih na uporabnikovo zdravstveno stanje (nezavest, epileptični napad …), obvesti nadrejene in po potrebi pokliče službo nujne medicinske pomoči

Predstavi pomen nudenja podpore uporabniku pri povezovanju s strokovnimi službami:
 • pojasni vloge strokovnih služb znotraj delovne organizacije
 • pojasni načine in pomen dokumentiranja opažanj iz delovne situacije
 • izvede/simulira klic službe nujne medicinske pomoči ter ravnanje ob tem
 • predstavi oz. opiše konkretni primer dokumenta z zapisom opažanj posebnosti (po lastni izbiri)
 • razloži način in pomen upoštevanja Kodeksa etičnih načel v socialnem varstvu
izvaja prostočasne dejavnosti za uporabnika
 • izvaja športne aktivnosti po navodilih delovnega inštruktorja in pozna pomen tovrstnih prostočasnih aktivnosti
 • izvaja kulturne in ustvarjalne aktivnosti po navodilih delovnega inštruktorja in pozna pomen tovrstnih prostočasnih aktivnosti
Predstavi namen prostočasnih aktivnosti za uporabnika:
 • predstavi oz. opiše prostočasne aktivnosti (vrste in oblike)
 • razloži pomen prostočasnih aktivnosti za uporabnika
 • predstavi primer izvedbe prostočasne aktivnosti po izboru komisije
 • upošteva predpise o zdravju in varnosti pri delu
 • razloži način in pomen upoštevanja Kodeksa etičnih načel v socialnem varstvu
spodbuja uporabnika pri ohranjanju samostojnosti po navodilih
 • spremlja samostojno opravljene delovne procese
 • spodbuja ohranjanje pridobljenih znanj pri uporabnikih
 • omogoča pridobivanje in krepitev socialnih veščin v sodelovanju s sodelavci, pri čemer so v ospredju uporabnikove potrebe, želje in interesi
Predstavi način spodbujanja uporabnika pri ohranjanju samostojnosti po izboru komisije:
 • prikaže (na primeru/ih) način vzpostavljanja stika in komunikacije z uporabnikom
 • pojasni načine in pomen spodbujanja uporabnika pri ohranjanju pridobljenih znanj in razvijanju novih veščin
 • razloži možne načine vključevanja uporabnika v socialna okolja
 • razloži pomen upoštevanja varnosti in zdravja pri delu za uporabnika in pri lastnem delu
 • razloži način in pomen upoštevanja Kodeksa etičnih načel v socialnem varstvu

12. Literatura, strokovno gradivo


VELJAVNI PREDPISI
 • Kodeks etičnih načel v socialnem varstvu
 • Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev
 • Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013–2020
 • Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2022?2030
 • Standardi storitev zaposlitvene rehabilitacije
 • Zakon o socialnem varstvu
 • Zakon o varnosti in zdravju pri delu
 • Zakon o varstvu osebnih podatkov
 • Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov
DRUGO
 • Devetak, G. (2000). Evropski marketing storitev, FOV Kranj.
 • Hedges, B. (2000). Uspešno trženje, Tuma, Ljubljana.
 • Iršič, M. (2004). Umetnost obvladovanja konfliktov, Zavod RAKMO.
 • Klopčič, S. (2019). AEIOU-voditeljstva: pet pristopov k vodenju za prihodnost, samozaložba.
 • Pucelj, P. (2008). Prostočasne aktivnosti različnih socialnih skupin, diplomsko delo FDV, Ljubljana.
 • Pečjak, V. (2007). Psihologija staranja. Bled: Samozaložba.

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • mag. Barbara Velkov, Center RS za poklicno izobraževanje, vodja priprave Kataloga strokovnih znanj in spretnosti
 • Andreja Bukovič Štefan, DEOS-Center starejših, Zimzelen Topolšica, Topolščica
 • Darja Fišer, Varstveno-delovni center SAŠA, Velenje
 • mag. Mitja Mežik, Varstveno-delovni center, Novo mesto
 • Helena Pečnik, Varstveno-delovni center SAŠA, Velenje
 • Vilko Kolbl, Socialna zbornica Slovenija, Ljubljana
 • Eva Križnar, Socialna zbornica Slovenija, Ljubljana
 • Mateja Jenko Paš, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ljubljana

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje