Steklopihalec krogličar/steklopihalka krogličarka
NPK katalog, koda 8846302011

Naziv:

Steklopihalec krogličar/steklopihalka krogličarka

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

16.6.2016

Predhodniki:

Klasius-P16:

Lesarska, papirniška, plastična, steklarska in podobna tehnologija (0722)

Klasius-SRV:

Tretja raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (23000)

Raven kvalifikacije:

SOK 3, EOK 3


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Steklopihalec krogličar/steklopihalka krogličarka (8846302011)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Steklopihalec krogličar/steklopihalka 88463020 krogličarka in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • najmanj eno leto delovnih izkušenj na področju pihanja stekla, ki jih izkazuje s pogodbami ali referenčnimi pismi delodajalcev ali dokumentiranimi izdelki iz kataloga izdelanimi v zadnjih petih letih

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1. POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko:

 1. prizna vsebine poklicnega standarda v celoti,
 2. prizna vsebine poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 3. ne prizna nobene vsebine poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.

4.2. PREVERJANJE

Kandidat v praktični delovni nalogi dokaže obvladovanje zahtevanih poklicnih kompetenc po zahtevah poklicnega standarda in tehnične dokumentacije. Ob praktični nalogi se lahko izvede tudi ustni zagovor naloge.


5. Merila preverjanja

Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela

Področje ocenjevanja

Merila ocenjevanja

Delež (%)

Načrtovanje in priprava naloge

izbor delovnega postopka, ustreznega materiala, sredstev, orodij, strojev in naprav ...

10 %

upoštevanje delovnih in varnostnih navodil ter tehnološke dokumentacije

Izvedba

priprava delovnega mesta za opravljanje dela

60 %

opravljanje dela po korakih, kot jih zahteva delovni postopek

kontrola kakovosti, ugotavljanje vzrokov napak in odpravljanje le-teh

varčnost, natančnost in izkoriščenost izbranih materialov ter pravilna uporaba orodij in naprav

upoštevanje predpisov iz varnosti in zdravja pri delu

Dokumentacija

preglednost dokumentacije

5 %

strokovna ustreznost dokumentacije

Zagovor

predstavitev uporabe materialov in orodij ter utemeljitev uporabljenih tehnik dela

25 %

Izločilna merila

 • neupoštevanje varnostnih predpisov
 • neupoštevanje tehnološkega zaporedja del
 • nerazumevanje tehnične dokumentacije
 • neustrezna uporaba delovnega orodja, sredstev, naprav

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda


7. Raven zahtevnosti dela

(III)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

 • ustrezni materiali, pripomočki, orodja za pihanje stekla

 • steklarska peč
 • zagotovitev realnega delovnega okolja za izvedbo praktičnega dela preizkusa znanja oziroma ustrezna delavnica s simuliranim delovnim mestom

9.2. Kadrovski pogoji

Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije lahko pridobi, kdor izpolnjuje pogoje, predpisane z zakonom, ki ureja Nacionalne poklicne kvalifikacije. Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima vsak:

najmanj srednjo strokovno izobrazbo s področja steklarstva in najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju pihanja stekla


10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
pripravi svoje delovno mesto, delovno odprtino in pripomočke za pihanje in drugo steklarsko orodje
 • pripravi delovno odprtino steklarske peči in zaščito pred toplotnim sevanjem
 • preveri ustreznost modelov skladno s tehnično dokumentacijo in jih ustrezno pripravi za pričetek dela
 • določi velikost delovne odprtine glede na vrsto izdelka
 • namesti nosilec steklarskih pip in kotno železo pred delovno odprtino
 • pripravi orodja in materiale ter pomožna orodja, ki jih bo potreboval pri delu
 • preveri delovanje in temperaturo hladilne peči
 • izbere in segreva pipo na primerno temperaturo za izdelek ter kontrolira njegovo propustnost
 • po potrebi odmaši zamašeno pipo
 • segreva železno palico do primerne temperature glede na izdelek
 • uporablja orodje skladno s predpisi o varnem delu
 • izbere pravilno velikost pipe glede na izbrani izdelek
priprava delovne odprtine za izdelek po izboru komisije
 • določi velikost delovne odprtine glede na vrsto izdelka in delavniško in sestavno risbo
 • namesti nosilec steklarskih pip in kotno železo pred delovno odprtino
 • pripravi orodja in materiale ter pomožna orodja, ki jih bo potreboval pri delu
 • uporabi zaščitno opremo za zaščito pred opeklinami
 • izbere ustrezno velikost pipe in segreva pipo glede na izdelek ter kontrolira njegovo propustnosti
 • segreva železno palico do primerne temperature glede na izdelek
 • uporablja orodje skladno s predpisi o varnem delu
pripravi lesene in kovinske modele
 • preveri ustreznost modela glede na skico
 • preveri brezhibnost modela (oblika, odpiranje, luknje za zračenje, prileganje šabloni)
 • pripravi lesene modele glede na skico in šablono z obžiganjem s steklovino
 • obžiga ležišče za pecelj z železno palico in ob tem kontrolira dolžino ležišča za pecelj
 • kontrolira model pred pripravo in po njej ter med delom z uporabo šablone
 • po vsaki uporabi lesen model namoči v vodo
 • preveri skladnost šablone s tehnično dokumentacijo
 • sproti preverja skladnost modela s šablono in ga odstrani oz. zamenja, ko ni več ustrezen
 • segreje kovinski model
priprava lesenega modela za izdelek po izboru komisije
 • pripravi orodja in materiale ter pomožna orodja, ki jih bo potreboval pri delu
 • uporabi zaščitno opremo za zaščito pred opeklinami
 • pripravi lesen model glede na šablono z obžiganjem s steklovino
 • obžiga ležišče za pecelj z železno palico in ob tem kontrolira dolžino ležišča za pecelj
 • kontrolira model pred pripravo in po njej ter med delom z uporabo šablone
 • preveri skladnost šablone s tehnično dokumentacijo
 • sproti preverja skladnost modela s šablono
priprava kovinskega modela za izdelek po izboru komisije
 • pripravi orodja in materiale ter pomožna orodja, ki jih bo potreboval pri delu
 • uporabi zaščitno opremo za zaščito pred opeklinami
 • pripravi kovinski model z obžiganjem s steklovino
izdela kroglico brez napak glede na zahteve tehnične dokumentacije izdelka ter pravil varovanja zdravja pri delu
 • nabira steklovino za kroglico in jo pravilno prenaša do vodila za oblikovanje
 • oblikuje steklovino za kroglico z valjanjem ali oblikovalcem z vrtenjem pipe
 • vpihne prvi mehurček
 • uskladi obliko kroglice z obliko izdelka
 • razpihuje steklovino v kroglico
 • nabira ustrezno količino steklovine na kroglico glede na izdelek
 • zna potisniti kroglico v steklovino in vrteti v šamotnem obroču, da dobi enakomerno debelo drugo plast stekla do pravilne višine
 • izpiha kroglico brez napak
 • vizualno oceni debelino in obliko kroglice
 • pozna različne vrste stekla (kristal, kristalin, opal, barvano steklo in druge) in specifike dela z njimi
 • razume, kako vpliva temperatura steklene mase na posamezne faze dela
 • seznanjen je z osnovnimi postopki taljenja stekla
 • pozna napake stekla in nanje takoj opozori nadrejenega
izdelava kroglice za enostavni izdelek po izboru komisije
 • pregleda načrt izdelka in popis postopka po tehnološkem listu ter razbere obseg dela
 • v simulirani situaciji se dogovori z delovno ekipo o poteku dela
 • preuči in predvidi ukrepe za varno delo
 • pripravi zaščitno opremo za zaščito pred opeklinami
 • pripravi orodja in materiale, ki jih bo potreboval za delo
 • nabira steklovino za kroglico in jo prenaša do vodila za oblikovanje
 • oblikuje steklovino za kroglico z valjanjem ali oblikovalcem z vrtenjem pipe
 • uskladi obliko kroglice z obliko izdelka
 • razpihuje steklovino v kroglico
 • nabira ustrezno količino steklovine na kroglico glede na izdelek
 • izpiha kroglico brez napak
 • vizualno oceni debelino in obliko kroglice
 • pojasni možne napake stekla
 • uporablja varovalna sredstva in opremo skladno s predpisi o varnosti in zdravju pri delu, varovanju okolja in požarni varnosti
nabira in piha steklo v enakomerno debelo in visoko kroglico s pravilno odmerjeno višino stekla na steklarski pipi tako, da upošteva tehnično dokumentacijo izdelka ter pravila varovanja zdravja na delovnem mestu
 • oblikuje glineno glavo na nabiralnem železu glede na velikost izdelka
 • nabira steklo na nabiralnem železu tako, da nabere vedno enako količino steklovine na glineno glavo
 • steklovino prenese v predmodel in odreže steklovino s škarjami
 • kontrolira izdelek glede na težo in kakovost
 • delo opravlja tako, da skrbi za varno in zdravo delo
 • obvlada nabiranje vedno enake količine steklovine na segreto glineno glavo ali kovinsko pipo
ročno nabiranje in pihanje stekla za enostavni izdelek po izbiri komisije
 • pregleda načrt izdelka in popis postopka po tehnološkem listu ter razbere obseg dela
 • v simulirani situaciji se dogovori z delovno ekipo o poteku dela
 • preuči in predvidi ukrepe za varno delo
 • pripravi zaščitno opremo za zaščito pred opeklinami
 • pripravi orodja in materiale, ki jih bo potreboval za delo
 • oblikuje glineno glavo na nabiralnem železu glede na velikost izdelka
 • nabira kristalno steklo na nabiralnem železu tako, da nabere vedno enako količino steklovine na glineno glavo
 • steklovino/opalno steklo prenese v predmodel in odreže steklovino s škarjami
 • uporablja varovalna sredstva in opremo skladno s predpisi o varnosti in zdravju pri delu, varovanju okolja in požarni varnosti
nabiranje in pihanje stekla s polavtomatskim strojem za pihanje in stiskanje steklenih izdelkov
 • pregleda načrt izdelka in popis postopka po tehnološkem listu ter razbere obseg dela
 • v simulirani situaciji se dogovori z delovno ekipo o poteku dela
 • preuči in predvidi ukrepe za varno delo
 • pripravi zaščitno opremo za zaščito pred opeklinami
 • pripravi stroj za varno delo
 • uporablja varovalna sredstva in opremo skladno s predpisi o varnosti in zdravju pri delu, varovanju okolja in požarni varnosti

oblikuje enostavne pihane izdelke skladno s tehnično dokumentacijo, ki določa kriterije kakovosti izdelka
 • z vrtenjem pipe prenese steklovino do vodila
 • med vrtenjem zna prejeti pipo
 • obvlada uporabo pincete in oblikovalca
 • oblikuje steklovino z lesenim blokom glede na izdelek
 • zareže led izdelka in razpiha predobliko izdelka
 • oceni potrebno debelino sten izdelka in ledu
 • uravnava led na podlagi
 • izpiha izdelek v modelu v končno obliko in pri tem uskladi intenzivnost in hitrost pihanja glede na izdelek
 • oceni porazdelitev steklene mase v okviru dovoljene tolerance
 • z dvigom pipe vizualno oceni kakovost izdelka
 • obvlada hlajenje in ravnanje izdelka z vrtenjem na vodilu in valjanjem na odbijalni mizi
 • obvlada postopek pihanja z večjo količino steklovine
 • zna določiti temperaturni režim hladilne peči
ročna izdelava skice za enostavni izdelek po izboru komisije
 • nariše skico z vsemi zahtevanimi parametri tehnične dokumentacije
 • upošteva specifike modela (les, kovina)
 • pojasni postopek izdelave izdelka ter izbor uporabljenih materialov
izdelava ročno pihanega enostavnega izdelka po izbiri komisije
 • pregleda načrt izdelka in popis postopka po tehnološkem listu ter razbere obseg dela
 • preuči in predvidi ukrepe za varno delo
 • pripravi zaščitno opremo za zaščito pred opeklinami
 • z vrtenjem pipe prenese steklovino do vodila
 • oblikuje steklovino z oblikovalcem glede na izdelek
 • zareže led izdelka in razpiha predobliko izdelka
 • uravnava led na podlagi
 • izpiha izdelek v modelu v končno obliko in pri tem uskladi intenzivnost in hitrost pihanja glede na izdelek
 • oceni porazdelitev steklene mase v okviru dovoljene tolerance
 • z dvigom pipe vizualno oceni kakovost izdelka

ustni zagovor
 • Pojasni, kaj je temperaturni režim hladilne peči
 • Pojasni, kako vpliva temperatura steklene mase na posamezne delovne faze
 • pojasni specifike dela z različnimi vrstami stekla (kristal, kristalin, opal, barvano steklo in druge)
 • našteje osnovne postopke taljenja stekla
 • oceni kakovost in estetski videz izdelka ter pojasni merila iz tehnične dokumentacije
 • predstavi možne poškodbe, do katerih lahko pride zaradi neupoštevanja pravil varovanja zdravja pri delu
 • pojasni najpogostejše nevarnosti v delovnem okolju in načine njihovega preprečevanja
 • pojasni ukrepe prve pomoči ob opeklinah

12. Literatura, strokovno gradivo


13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Alenka Maurer, Steklarna Hrastnik, d. d.
 • Klemen Žibret, Steklarna Rogaška, d. d.
 • Milan Peček, Steklarna Rogaška, d. d.
 • Tanja Pak, Univerza v Ljubljani, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje
 • Ivan Lampret, Šolski center Rogaška Slatina
Koordinatorica:
 • Barbara Kunčič Krapež, CPI

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje