Negovalec/negovalka v zdravstvenem in socialnem varstvu ter dolgotrajni oskrbi
NPK katalog, koda 8881636011

Naziv:

Negovalec/negovalka v zdravstvenem in socialnem varstvu ter dolgotrajni oskrbi

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

5.8.2022

Predhodniki:

Klasius-P16:

Zdravstvena nega in babištvo (0913)

Klasius-SRV:

Četrta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (24000)

Raven kvalifikacije:

SOK 4, EOK 4


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Negovalec/negovalka v zdravstvenem in socialnem varstvu ter dolgotrajni oskrbi (8881636011)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Bolničar/ka negovalec/ka v zdravstvenem in socialnem varstvu ter dolgotrajni oskrbi 88816360 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • najmanj izobrazba ravni SOK 2 (dokončana OŠ) in starost najmanj 18 let in
 • opravljen verificiran program usposabljanja skladno s Pravilnikom o kadrovskih pogojih, usposabljanju in superviziji v dolgotrajni oskrbi (Uradni list RS, št. 53/22) in
 • najmanj 1 leto izkušenj (pri tem štejejo tako formalne kot neformalne izkušnje) na področju nege in oskrbe starejših, invalidnih idr. oseb s posebnimi potrebami ali oseb z napredovanimi nenalezljivimi boleznimi, kar kandidat, ki želi pridobiti nacionalno poklicno kvalifikacijo (v nadaljnjem besedilu: kandidat), dokazuje s potrdili, referencami, izjavami ipd.

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1. POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije (v nadaljnjem besedilu: komisija) ovrednoti, in če je kandidat/kandidatka v njej predložil/predložila verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko komisija:

 1. prizna znanja in spretnosti poklicnega standarda v celoti;
 2. prizna znanja in spretnosti poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala;
 3. ne prizna nobenih znanj in spretnosti poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo smiselno preverjala celotni poklicni standard.

4.2. NAČINI PREVERJANJA STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI
 • Praktično preverjanje z zagovorom in ustno preverjanje.

5. Merila preverjanja

Načini preverjanja
Delež (%)
Praktično preverjanje z zagovorom
60
Ustno preverjanje
40


Praktično preverjanje z zagovorom.

Merila ocenjevanja:
Področje ocenjevanja
Merila ocenjevanja
Delež (%)
Načrtovanje
 • načrtovanje lastnega dela in priprava na izvedbo postopkov in opravil v konkretnih razmerah
10
Izvedba

 • uporabniku/pacientu in razmeram prilagojena komunikacija in ustrezen odnos v delovnem procesu
 • strokovno izvajanje procesa obravnave (tj. postopkov in opravil skladno s pacientovimi/uporabnikovimi potrebami)
 • strokovno izvajanje procesa obravnave (tj. postopkov in opravil skladno s pacientovimi/uporabnikovimi potrebami)
 • pravilna uporaba ustreznih medicinskih in drugih pripomočkov
 • upoštevanje pravil o zdravju in varnosti pri delu
 • spodbujanje uporabnika/pacienta k ohranjanju aktivnosti, samostojnosti, sposobnosti samooskrbe in socialnemu vključevanju
60
Zagovor
 • utemeljitev opravljene naloge z refleksijo
30


Izločilna merila:
 • neupoštevanje ukrepov in postopkov za preprečevanje in obvladovanje prenosa okužb;
 • neupoštevanje Kodeksa etike v zdravstveni negi in oskrbi Slovenije (Uradni list RS, št. 71/14) ter Kodeksa etičnih načel v socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 50/14) nepravilna izvedba, ki ogroža zdravje in varnost oseb v procesu obravnave;
 • opustitev izvedbe postopka/opravila.

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda


7. Raven zahtevnosti dela

(IV)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Osebam s posebnimi potrebami se lahko prilagodijo oblike in trajanje preverjanja ter sestava komisij za preverjanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij.
Podrobnejši opis zgoraj navedenih prilagoditev je naveden v Pravilniku, ki ureja način izvajanja mature za kandidate s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 82/14, členi 9, 10 in 11).


9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

Izvajalci postopkov ugotavljanja in preverjanja poklicnih kvalifikacij zagotavljajo informiranje in svetovanje kandidatom z usposobljenim svetovalcem.

 • prostor za svetovanje: zagotavljanje individualnega pristopa h kandidatu in k dokumentom, možnost fotokopiranja, priprave pisnih materialov, računalnik, dostop do interneta, telefon;
 • prostor za neposredno preverjanje znanj in spretnosti (simulirano okolje, v katerem biva uporabnik/pacient): postelja in drugo pohištvo, kopalnica, stranišče, kuhinja in dostop do vode v neposredni uporabnikovi/pacientovi bližini;
 • pripomočki: v prostorih morajo biti na voljo ustrezni gospodinjski pripomočki, pripomočki za pomoč pri gibanju in pripomočki za pomoč pri izvajanju osnovnih in podpornih dnevnih opravilih ter zdravstvene nege: materiali za prvo pomoč, lutka (cela) za simulacijo, bergle, hodulja, podporna palica, invalidski voziček, električna negovalna (dvižna) postelja z ograjico in trapezom, mizica, sobno dvigalo za premeščenje uporabnika, pripomočki za izločanje in odvajanje (urinska račka, sobno stranišče, nočna posoda, nastavek za straniščno školjko …) in inkontinenco ter osebno higieno (plenice, vložki, krpice, milo, brisače, podloga), pripomočki za spremljanje vitalnih funkcij (merilnik krvnega tlaka, pulzni oksimeter, termometer - za aksilarno in timpano, ura s kazalcem za sekundo - za merjenje pulza), razdeljevalnik zdravil, kompresijske nogavice in dolgoelastični povoji, koši za ločevanje komunalnih in infektivnih odpadkov ter vsaj dva koša za ločevanje umazanega perila (za belo in barvno perilo).

9.2. Kadrovski pogoji

Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje predmetne nacionalne poklicne kvalifikacije lahko pridobi oseba, ki izpolnjuje predpisane pogoje z zakonom, ki ureja Nacionalne poklicne kvalifikacije.

Komisijo sestavljajo trije člani, pri čemer ima:

 • en član izobrazbo najmanj na ravni SOK 7 s področja socialnega dela z opravljenim strokovnim izpitom za strokovne delavce na področju socialnega varstva ali izobrazbo najmanj na ravni SOK 7 socialne gerontologije in najmanj 5 let delovnih izkušenj s področja institucionalnega varstva starejših ali skupin s posebnimi potrebami ali socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu skladno s predpisi, ki urejajo področje socialnega varstva oziroma najmanj 5 let delovnih izkušenj s področja dolgotrajne oskrbe skladno z Zakonom o dolgotrajni oskrbi (Uradni list RS, št. 196/21),
 • en član komisije izobrazbo najmanj na ravni SOK 7 s področja zdravstvene nege, ki je vpisan v Register izvajalcev zdravstvene ali babiške nege Slovenije skladno s
  Pravilnikom o registru in licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene ali babiške nege (Uradni list RS, št. 152/20 in 195/21) in ima veljavno licenco za samostojno opravljanje dejavnosti zdravstvene nege ter najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju zdravstvene nege pri izvajalcih s področja zdravstva, socialnega varstva ali dolgotrajne oskrbe;
 • tretji član izpolnjuje pogoje iz prve ali druge alineje.

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
izvaja aktivnosti zdravstvene nege, dolgotrajne in socialne oskrbe v ustanovah in skupnostnih oblikah storitev prepozna stanje in potrebe pacienta/uporabnika in poroča neposredno nadrejenemu
meri telesno temperaturo (aksilarno in timpano), meri krvi tlak in pulz, pozna orientacijske vrednosti ter ob odstopanjih ustrezno ukrepa
izvaja kompresijsko oskrbo nog (nameščanje kompresijskih nogavic in dolgoelastična kompresijska oskrba nog)
po navodilih izvaja pomoč pri jemanju vnaprej pripravljenih zdravil (le per os, na kožo ali sluznico)
pozna osnovno zgradbo in razume delovanje človeškega telesa
razume psihofizične spremembe v različnih življenjskih obdobjih pacienta/uporabnika
pozna specifike komuniciranja s/z pacienti/uporabniki z različnimi oviranostmi (gluhi, slepi, osebe s težavami v duševnem zdravju oziroma razvoju …)
pozna najpogostejša bolezenska stanja (kronične nenalezljive bolezni, kot so: rakasta obolenja, bolezni srca in ožilja, bolezni dihal, bolezni prebavil, bolezni kože, sladkorna bolezen, bolezni kostno-mišičnega sistema, duševne bolezni – s poudarkom na demenci in depresiji ter druge nalezljive bolezni (HIV, hepatitis, MRSA, ESBL ipd.)
pomaga pri gibanju in ohranjanju gibalnih sposobnosti pacienta/uporabnika
spremlja oziroma izvaja transfer pacienta/uporabnika
namešča pacienta/uporabnika v fiziološke položaje
pomaga nameščati pacienta/uporabnika v terapevtske položaje
spodbuja pacienta/uporabnika pri zagotavljanju osebne higiene glede na njegove zmožnosti samooskrbe
izvaja in vzdržuje osebno higieno glede na potrebe in zmožnosti pacienta/uporabnika
izvaja ali pomaga pri oblačenju oziroma slačenju pacienta/uporabnika glede na njegovo stopnjo oviranosti
pomaga pacientu/uporabniku pri odvajanju in izločanju
razume pomen vzdrževanja socialnih stikov in socialne mreže pacienta/uporabnika ter ga pri tem podpira
pripravi obrok in servira hrano pacientu/ uporabniku
hrani, pomaga pri hranjenju skozi usta pri normalnem požiralnem refleksu
beleži vnos hrane in tekočine
prepozna motnje požiranja
upošteva fiziološke potrebe pacienta/uporabnika v različnih starostnih obdobjih po hrani in tekočini
upošteva osnovna pravila shranjevanja, priprave živil in higiene živil
upošteva načela zdrave prehrane, vrste in značilnosti diet
pozna bioritem pacienta/uporabnika in zagotavlja pogoje za počitek in spanje pacienta/uporabnika
v vseh postopkih zagotavlja intimnost pacienta/uporabnika
namešča pripomočke za inkontinenco
izvaja osebno higieno pacienta/uporabnika s trajnim urinskim katetrom in prazni urinsko vrečko
zbira, opazuje in meri izločke
vključuje pacienta/uporabnika v aktivnosti vsakdanjega življenja in prostočasne aktivnosti
sodeluje pri oskrbi umrlega
sodeluje pri paliativni oskrbi umirajočega
IZVAJANJE AKTIVNOSTI ZDRAVSTVENE NEGE, DOLGOTRAJNE IN SOCIALNE OSKRBE
 • pojasni procesno delovno metodo, njene elemente in pomen (ugotavljanje potreb, načrtovanje, izvajanje, vrednotenje, dokumentiranje)
 • predstavi načine in pomen opazovanja pacientovega/uporabnikovega stanja
 • predstavi načine komunikacije z namenom ugotavljanja pacientovih/uporabnikovih potreb
 • predstavi svojo vlogo v timu in načine poročanja odgovorni osebi
 • izmeri telesno temperaturo (aksilarno in timpano), krvni tlak in pulz
 • razloži orientacijske vrednosti vitalnih funkcij in predstavi ukrepanje ob odstopanjih
 • prikaže nameščanje kompresijskih nogavic in dolgoelastično kompresijsko oskrbo nog
 • prikaže pomoč pri jemanju v naprej pripravljenih zdravil (per os, na kožo ali sluznico)
 • pojasni vrste zdravil, ravnanje z zdravili in povezana tveganja z rabo zdravil
 • razloži osnovno zgradbo in delovanje človeškega telesa
 • razloži fiziološke in psihofizične spremembe v starosti, pri invalidnosti, kronični bolezni
 • pojasni različne načine naslavljanja potreb oseb z različnimi oviranostmi
 • pojasni osnovne načine komunikacije s slabovidnimi, slepimi, osebami z izgubo sluha, gluhoslepimi, osebami z motnjami v duševnem razvoju
 • pozna deeskalacijske tehnike
 • pojasni svojo vlogo in komunikacijo z uporabnikom/pacientom v konfliktnih razmerah med uporabnikom in svojci ali drugimi za uporabnika pomembnimi osebami
 • opiše najpogostejše značilnosti kroničnih nenalezljivih bolezni: rakava obolenja, bolezni srca in ožilja, bolezni dihal, bolezni prebavil, bolezni kože, sladkorna bolezen, bolezni kostno mišičnega sistema, duševne bolezni – s poudarkom na demenci in depresiji ter druge nalezljive bolezni (HIV, hepatitis, MRSA, ESBL ipd.)
GIBANJE IN NAMEŠČANJE PACIENTA/UPORABNIKA V USTREZNE POLOŽAJE
 • predstavi/pojasni načine spodbujanja pacienta/uporabnika k ohranjanju gibalnih sposobnosti
 • prikaže pomoč pri gibanju in ohranjanju uporabnikovih/pacientovih gibalnih sposobnosti
 • prikaže premeščanje/transfer uporabnika/pacienta
 • prikaže nameščanje pacienta/uporabnika v fiziološke položaje ali pomoč pri tem
 • pojasni pomen ustrezne lege
 • pojasni pomen počitka in spanja za pacienta/uporabnika
OSEBNA HIGIENA PACIENTA/UPORABNIKA
 • pojasni načine spodbujanja pacienta/uporabnika pri osebni higieni, pri čemer upošteva pacientove/uporabnikove psihofizične sposobnosti
 • prikaže izvajanje in pojasni pomen vzdrževanja osebne higiene z upoštevanjem uporabnikovih/pacientovih potreb in sposobnosti
 • pojasni pomen zagotavljanja in varovanja uporabnikove/pacientove zasebnosti in intimnosti
 • pojasni strokovna in etična načela s področja zdravstva, socialnega varstva in dolgotrajne oskrbe
 • prikaže oblačenje oziroma slačenje pacienta/uporabnika ali pomoč pri tem glede na stopnjo uporabnikove oviranosti
 • prikaže pomoč pacientu/uporabniku pri odvajanju in izločanju
 • prikaže/pojasni nameščanje pripomočkov za inkontinenco
 • prikaže/pojasni pomoč pri osebni higieni pacienta/uporabnika s trajnim urinskim katetrom s praznjenjem urinske vrečke
 • razloži postopke zbiranja, opazovanja in merjenja izločkov
SPODBUJANJE SOCIALNEGA VKLJUČEVANJA PACIENTA/UPORABNIKA
 • pojasni pomen vzdrževanja socialnih stikov in socialne mreže pacienta/uporabnika in možne načine podpiranja/spodbujanja uporabnika/pacienta pri tem
 • pojasni socialna okolja in možne načine pacientovega/uporabnikovega vključevanja
 • pojasni načine vključevanja pacienta/uporabnika v aktivnosti vsakdanjega življenja in prostočasne aktivnosti
 • pojasni pomen upoštevanja kodeksov etike
PREHRANJEVANJE PACIENTA/UPORABNIKA
 • pojasni način priprave obroka in prikaže serviranje hrane
 • prikaže hranjenje uporabnika/pacienta oziroma mu pomaga pri hranjenju skozi usta pri normalnem požiralnem refleksu
 • pojasni pomen spremljanja in beleženja vnosa hrane in tekočine
 • pojasni motnje požiranja, z njimi povezana tveganja in možen vpliv na uporabnikovo prehranjenost in hidriranost
 • pojasni osnovna pravila shranjevanja, priprave živil in higiene živil
 • pojasni načela zdrave prehrane, vrste in značilnosti diet
POMOČ PRI OSKRBI UMIRAJOČEGA IN UMRLEGA
 • pojasni svojo vlogo pri komunikaciji in sodelovanju z drugimi za uporabnika pomembnimi osebami, institucijami in službami
 • pojasni način/postopek oskrbe umrlega
 • upošteva etične kodekse
spodbuja samostojno izvajanje in ohranjanje osnovnih in podpornih življenjskih aktivnosti pacienta/uporabnika
 • podpira pacienta/uporabnika pri premostitvi pomembnih življenjskih dogodkov
 • izvaja osnovna, podporna in dnevna opravila za/s pacientom/uporabnikom
 • spodbuja in podpira pacienta/uporabnika pri opravljanju osnovnih življenjskih aktivnostih (umivanje, oblačenje, hranjenje …) in podpornih življenjskih aktivnostih dnevnih opravil (gospodinjska opravila, preživljanje prostega časa, drugi opravki, kot so plačevanje položnic, urejanje prevozov, uporaba telefona, računalnika …)
 • pozna osnovne značilnosti različnih skupin pacientov/uporabnikov, kot so osebe s težavami/motnjami v duševnem zdravju in/ali razvoju, osebe s senzornimi in gibalnimi motnjami idr.
 • prepozna potrebe pacienta/uporabnika z različnimi oblikami oviranosti in ga spodbuja k samostojnemu zadovoljevanju njegovih potreb
 • prepozna potrebe in želje pacienta/uporabnika in ga spodbuja pri uresničevanju potreb in želja glede na njegove fizične in materialne možnosti ter zdravstveno stanje
SPODBUJANJE SAMOSTOJNEGA IZVAJANJA IN OHRANJANJA PACIENTOVIH/UPORABNIKOVIH OSNOVNIH IN PODPORNIH ŽIVLJENJSKIH AKTIVNOSTI
 • pojasni načine komunikacije z namenom podpore uporabniku/pacientu pri premostitvi pomembnih življenjskih dogodkov in jo v simulirani situaciji predstavi na izbranem primeru
 • pojasni način in pomen komunikacije z drugimi za uporabnika pomembnimi osebami, institucijami in službami
 • pojasni pomen spodbujanja in podpore pacienta/uporabnika pri opravljanju osnovnih in podpornih dnevnih opravil, pri čemer upošteva njegove želje, psihofizične in materialne možnosti ter zdravstveno stanje
 • pojasni in v simulirani situaciji prikaže načine pristopov pri delu s pacienti/uporabniki z različnimi ovirami (npr. osebe s težavami v duševnem zdravju in duševnem razvoju, senzornimi in gibalnimi ovirami ipd.)
spodbuja zdrav način življenja
 • razume načela zdravega načina življenja
 • spodbuja pacienta/uporabnika k zdravemu načinu življenja
 • pozna dejavnike tveganja za nastanek bolezni ali odvisnosti, ki so povezane z nezdravim načinom življenja
SPODBUDJANJE PACIENTOVEGA/UPORABNIKOVEGA ZDRAVEGA NAČINA ŽIVLJENJA
 • pojasni načela zdravega načina življenja
 • pojasni načine spodbujanja pacienta/uporabnika k zdravemu načinu življenja
 • pojasni dejavnike tveganja za nastanek kroničnih nenalezljivih bolezni ali odvisnosti, povezane z nezdravim načinom življenja
 • pojasni pomen varovanja zdravja pri delu
varno ravna z medicinskimi pripomočki in jih higiensko vzdržuje
 • uporablja in pomaga pri uporabi in namestitvi medicinskih pripomočkov: invalidski vozički ter drugi pripomočki za gibanje, ortopedska obutev, slušni aparati, proteze
 • čisti in higiensko vzdržuje opremo in medicinske pripomočke pacienta/uporabnika
UPORABA MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
 • prikaže/pojasni uporabo in pomaga pri uporabi in namestitvi medicinskih pripomočkov (invalidski vozički ter drugi pripomočki za gibanje, ortopedska obutev, slušni aparati, proteze)
 • prikaže/pojasni pomen in način čiščenja, higienskega vzdrževanja in shranjevanja opreme ter medicinskih in drugih pripomočkov
 • prikaže/pojasni uporabo drugih pripomočkov, ki pacientu/uporabniku omogočajo višjo stopnjo sposobnosti samooskrbe
ukrepa v nepričakovanih in neželenih situacijah na področju potreb v zdravstveni negi, dolgotrajni in socialni oskrbi ter je seznanjen s tveganji za pacienta/uporabnika
 • sodeluje pri obravnavi pacienta/uporabnika v masovnih nesrečah in pri izrednih dogodkih v ustanovi
 • izvaja postopke prve pomoči in temeljne postopke oživljanja
 • seznanjen je z možnimi tveganji v življenju in okolju pacienta/uporabnika
 • seznanjen je s tveganji, ki ogrožajo uresničevanje ciljev osebnega načrta
 • o zaznanih tveganjih pri pacientu/uporabniku seznanja pristojne sodelavce in delovni tim
 • prepozna spremembe v vedenju in zdravstvenem stanju pacienta/uporabnika
 • pozoren je na spremembe v povezavi z varnostjo pacienta/uporabnika in na spremembe, povezane z zmanjševanjem ali opustitvijo socialnih stikov, o čemer obvešča neposredno nadrejenega oz. sodelavce v timu in svojce ali druge v izvajanje storitev vključene izvajalce formalne ali neformalne oskrbe
 • seznanjen je z različnimi oblikami in vrstami nasilja ter potrebnimi ukrepi
UKREPANJE V NEPRIČAKOVANIH IN NEŽELENIH SITUACIJAH
 • pojasni svojo vlogo pri obravnavi pacienta/uporabnika v masovnih nesrečah in pri izrednih dogodkih (npr. epidemije, požar, potres ...)
 • pojasni pomen upoštevanja postopkov in ukrepov za preprečevanje in obvladovanje prenosa okužb
 • prikaže umivanje in razkuževanje rok ter pravilno uporabo osebne varovalne opreme
 • prikaže osnovne postopke prve pomoči in temeljne postopke oživljanja
 • našteje možna tveganja v pacientovem/uporabnikovem okolju
komunicira in sodeluje s pacientom/uporabnikom, njegovimi bližnjimi oz. zanj pomembnimi drugimi predstavniki socialne mreže
 • samostojno pridobiva, uporablja in izmenjuje informacije med pacienti/uporabniki in drugimi sodelavci v timu
 • pozna pomen kakovostne in kongruentno-odnosne komunikacije
 • ustrezno in prilagojeno komunicira s pacientom/uporabnikom
 • pomaga in spodbuja pacienta/uporabnika pri vključevanju v ožje in širše socialno okolje ter pri ohranjanju socialnih stikov
 • vzpostavlja profesionalni odnos s pacientom/uporabnikom in njegovimi bližnjimi in/ali zanj pomembnimi predstavniki socialne mreže
 • se zna odzivati s prilagojeno komunikacijo in pozna tehnike umirjanja pacienta/uporabnika
 • poroča o pacientovih/uporabnikovih stiskah in težavah in se posvetuje z delovnim timom
 • vzpostavlja in vzdržuje pozitiven odnos in vzdušje
 • razvija empatičen odnos do pacienta/uporabnika
 • pozna pomen spodbujanja samostojnosti, pozitivne samopodobe, pozna načine krepitve moči, spodbujanja k samopomoči, zna vzpostavljati in ohranjati dobre medčloveške odnose
 • pozna informacijsko-komunikacijske pripomočke in storitve na daljavo za zagotavljanje varnosti in ohranjanje samostojnosti pacienta/uporabnika


medpoklicno sodeluje in komunicira s sodelavci in drugimi strokovnimi službami
 • komunicira s strokovnimi sodelavci in sodeluje pri realizaciji osebnega načrta
 • sodeluje v delovnem timu in se vključuje v intervizijo/supervizijo
 • skladno z organizacijo dela aktivno sodeluje na timskih sestankih po potrebi sodeluje z drugimi službami, ki se vključujejo v obravnavo pacienta/uporabnika

12. Literatura, strokovno gradivo

VELJAVNI PREDPISI
 • Kodeks etičnih načel v socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 50/14).
 • Kodeks etike v zdravstveni negi in oskrbi Slovenije (Uradni list RS, št. 71/14).
 • Pravilnik o kadrovskih pogojih, usposabljanju in superviziji v dolgotrajni oskrbi (Uradni list RS, št. 53/21).
 • Zakon o dolgotrajni oskrbi (Uradni list RS, št. 196/21).
 • Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11).
 • Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPDVE, 112/21 – ZNUPZ in 196/21 – ZDOsk).
 • Zakon o pacientovih pravicah (Uradni list RS, št. 15/08, 55/17 in 177/20).
 • Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K, 36/19, 189/20 – ZFRO, 51/21, 159/21, 196/21 – ZDOsk, 15/22 in 43/22).
DRUGO
 • Bolčević, S., Gorup, L., Jakac, S., Kobal Straus, K., Kranjc, M., Limonšek in drugi. (2021). Kakovost zdravstvene obravnave v socialnovarstvenih zavodih – priročnik. Dostopno na: https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZ/DOKUMENTI/O-ministrstvu/Sektor-za-dolgotrajno-oskrbo/Kakovost-zdravstvene-obravnave-v-socialnovarstvenih-zavodih-prirocnik-december-2021.pdf (19. 4. 2022).
 • Ebert Moltara, M, Bernot, M., Benedik, J., Žist, A., Golob, N., Malačič, S. in drugi (2022). Temeljni pojmi in predlagano izrazoslovje v paliativni oskrbi. Dostopno na: https://www.onko-i.si/fileadmin/onko/datoteke/dokumenti/Paliativna_oskrba/TEMELJNI_POJMI_in_PREDLAGANO_IZRAZOSLOVJE_v_paliativni_oskrbi.pdf (19. 4. 2022).
 • Evropska komisija (2017). Evropski steber socialnih pravic v 20 načelih. Dostopno na: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_sl (19. 4. 2022).
 • European Commission (2021). The 2021 Ageing Report: Economic and Budgetary Projections for the EU Member States (2019-2070). Dostopno na: https://ec.europa.eu/info/publications/2021-ageing-report-economic-and-budgetary-projections-eu-member-states-2019-2070_en (19. 4. 2022).
 • Farkaš Lainščak, J., Grabar, D., Kobal Straus, K., Marušič, D., Poldrugovac, M. in Simčič, B. (2022). Kakovost in varnost v zdravstvu: priročnik za zdravstvene delavce in sodelavce. Dostopno na: https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZ/DOKUMENTI/staro/2-DRZAVNI-ORGANI-MZ/5-O-ministrstvu/Sektor-za-dolgotrajno-oskrbo/Kakovost-in-varnost-v-zdravstvu-prirocnik-februar-2022.pdf (19. 4. 2022).
 • Fink, A. in Černelc M. A. (2015). POMOČ IN OSKRBA 1, učbenik v 1. letniku za program Bolničar-negovalec. Ljubljana: DZS.
 • Fink, A. in Černelc M. A. (2021). POMOČ IN OSKRBA 2, učbenik za modul Nega in oskrba v programu Bolničar-negovalec: [učbenik za bolničarje negovalce]. Ljubljana: DZS.
 • Fink, A. in Kobilšek, P. V. (2013). OSNOVE ZDRAVSTVENE NEGE, učbenik za modul Zdravstvena nega za program Zdravstvena nega. Ljubljana: Grafenauer.
 • Fink, A. in Raspotnik, P. V. (2021). Zdravstvena nega pacienta pri življenjskih aktivnostih: učbenik za modul Zdravstvena nega v izobraževalnem programu Zdravstvena nega za vsebinski sklop Življenjske aktivnosti in negovalne intervencije. Ljubljana: Grafenauer.
 • Fink, A., Sečnik, A. in Mohar, P. (2014). Domača nega. Celje, Ljubljana: Celjska Mohorjeva družba.
 • Frelih, T., Golja, V., Jutraž, A., Jurkošek, V., Kobal Straus, K., Kukec, A. in drugi (2022). Priporočila za preprečevanje in zajezitev okužb z virusom SARS-CoV-2 v socialnovarstvenih zavodih z algoritmi testiranja na SARS-CoV-2 s posodobitvami, dostopnimi na spletni strani: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-zdravje/o-ministrstvu/direktorat-za-razvoj-zdravstvenega-sistema/sektor-za-dolgotrajno-oskrbo/ (19. 4. 2022).
 • International Labour Organization. Challenges in long-term care of the elderly in Central and Eastern Europe. Dosotpno na: https://www.ilo.org/budapest/what-we-do/publications/WCMS_532427/lang--en/index.htm (19. 4. 2022).
 • Klevišar, M. (2006). Spremljanje umirajočih. Ljubljana: Družina.
 • Lukič-Zlobec, Š. in drugi (2017). Živeti z demenco doma: vodnik o demenci za svojce. Ljubljana: Spominčica – Alzheimer Slovenija – Slovensko združenje za pomoč pri demenci.
 • Mencej, M. (ur.) (2009). Bolezni in sindromi v starosti 3. Ljubljana: Gerontološko društvo (poglavje o demenci in oskrbi na domu, avtorja: Kogoj, Perko).
 • Mencej, M. (ur.) (2010). Bolezni in sindromi v starosti 4. Ljubljana: Gerontološko društvo (poglavje o dolgotrajni oskrbi in pomoči na domu, avtorji: Hrovatič, Dominkuš, Peternelj).
 • Mencej, M. (ur.) (2011). Bolezni in sindromi v starosti 5. Ljubljana: Gerontološko društvo (poglavje o socialni oskrbi na domu, v skupnosti, avtorji: Hlebec, Knific, Sužnik, Hrovatič).
 • Ministrstvo za zdravje (2016). Strategija obvladovanja demence v Sloveniji do leta 2020. Dostopno na: https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZ/DOKUMENTI/Preventiva-in-skrb-za-zdravje/nenalezljive-bolezni/Strategija_obvladovanja_demence.pdf (19. 4. 2022).
 • Mirc, A., Čuk, V. (2010). Ohranjanje življenjskih aktivnosti varovanca z demenco s pomočjo teoretičnih modelov zdravstvene nege. Obzornik Zdravstvene Nege, 44(3), 163–172. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2768 (19. 4. 2022).
 • Pikovnik, E. in Fink, A. (2009). Zdravstvena nega pacienta z demenco. Dostopno na: https://www.yumpu.com/xx/document/read/3369380/zdravstvena-nega-pacienta-z-demenco-srednja- (19. 4. 2022).
 • Pečjak, V. (2007). Psihologija staranja. Bled: Samozaložba.
 • Ramovš, J. (2020). Integrirana dolgotrajna oskrba. Ljubljana: Inštitut Antona Trstenjaka.
 • WHO. (2018) Integrating palliative care and symptom relief into primary health care: a WHO guide for planners, implementers and managers. Dostopno na: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/274559/9789241514477-eng.pdf (19. .4 2022).Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016–2025 »Skupaj za družbo zdravja« (Uradni list RS, št. 25/16)
 • Ribič, H. in Kramar, Z. (2016). Preprečevanje okužb, povezanih z zdravstvom: skripta za študijski program Zdravstvena nega. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Jesenice.
 • Vlada Republike Slovenije, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj. (2017): Strategija dolgožive družbe. Dostopno na: https://www.umar.gov.si/fileadmin/user_upload/publikacije/kratke_analize/Strategija_dolgozive_druzbe/Strategija_dolgozive_druzbe.pdf (19. 4. 2022).

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • mag. Barbara Velkov, Center RS za poklicno izobraževanje, vodja priprave kataloga za NPK
 • mag. Klavdija Kobal Straus, Ministrstvo za zdravje, Ljubljana
 • Janja Romih, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Ljubljana
 • Monika Ažman, Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov, Ljubljana
 • Laura Perko, Zavod za oskrbo na domu, Ljubljana
 • Zora Borko, Socialna zbornica Slovenije, Ljubljana
 • Denis Padjan, Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenija, Ljubljana
 • Slavko Bolčevič, Skupnost varstveno delovnih centrov Slovenije, Ljubljana
 • Mateja Šmid, Ljudska univerza Kranj
 • Hermina Smole, Skupnost socialnih zavodov Slovenija, Ljubljana

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje