Vprašanja in odgovori o NPK

V kolikor ne najdete odgovora na vaše vprašanje ali potrebujete dodatno pojasnitev smo vam na voljo na elektronskem naslovu npk@cpi.si ali pa nas pokličete na (01) 58 64 263 oziroma (01) 58 64 200 (tajništvo Centra RS za poklicno izobraževanje).


Certifikat o NPK se pridobi pri Izvajalcih preverjanj in potrjevanj NPK. Izvajalci so vaš prvi korak, ko se odločate za NPK in z veseljem vam bodo odgovorili o vaši možnosti pridobitve certifikata. V seznamu NPK katalogov je ob vsakem posameznem katalogu za NPK tudi naslov in telefonska številka izvajalca, ki ponuja ta NPK. Izvajalec vam ponuja tudi svetovanje in pomoč v celotnem postopku vašega pridobivanja certifikata o NPK.


Trenutno je na različnih strokovnih področjih pripravljenih skupno približno 175 NPK katalogov, ki omogočajo pridobitev certifikata o NPK. Smiselno se je osredotočit na tiste NPK kataloge oziroma strokovna področja, kjer že imate določene delovne izkušnje in znanja saj je NPK namenjen predvsem odraslim, ki so si v življenju na kakršen koli način pridobili delovne izkušnje, znanja in poklicne kompetence in si želijo, da bi bile le-te tudi ovrednotene in javno priznane skladno s katalogom za NPK.


 1. V seznamu NPK katalogov poiščete NPK, ki vam ustreza. Smiselno se je osredotočit na tiste NPK kataloge oziroma strokovna področja, kjer že imate določene delovne izkušnje in znanja
 2. V seznamu NPK katalogov je ob posameznih NPK katalogih tudi navede izvajalec, to je organizacija, ki vam omogoča svetovanje in pridobitev izbranega NPK. Pokličite jih in se pozanimajte o razpisanih rokih za pridobitev želenega certifikata o NPK. Če je rok že razpisan, bo to razvidno tudi v seznamu NPK katalogov oziroma izvajalcev.
 3. Ob pomoči izvajalca pri njih oddajte uradno vlogo za pridobitev NPK.
 4. V kolikor izpolnjuje vstopne pogoje za pridobite NPK (to boste ugotovili že ob izpolnjevanju vloge za pridobitev NPK) začnete skupaj s svetovalcem pripravljati zbirno mapa oz. zbirati dokazila o vaših delovnih izkušnjah in znanjih, glede na vsebino izbranega NPK.
 5. Če vam bodo manjkale določena znanja, ki jih zahteva NPK, imate možnost, da pri izvajalcu ta manjkajoča znanja pridobite naknadno s krajšim usposabljanjem, če le ni pomanjkanje teh znanj preveliko ali pa, da ne gre za pomanjkanje bolj zahtevnih znanj. Ta usposabljanja pa niso obvezana (!) oziroma niso pogoj za pridobivanje NPK in so skoraj vedno plačljiva.
 6. Na koncu postopka pridobivanja NPK komisija za preverjanje in potrjevanje NPK vašo zbirno mapo oceni. V kolikor komisija na podlagi jasno določenih kriterijev za vrednotenje dokazil v zbirni mapi oceni, da je je zbirna mapa ustrezna jo potrdi in prejmete certifikat o NPK V kolikor pa oceni, da so vaša dokazila nepopolna, vas preveri še v živo, kjer vam postavi določena vprašanja ali vas zaprosi, da vaša znanja izkažete na praktičnem primeru ipd. V kolikor ste uspešni prejme certifikat o NPK.Kako do NPK

 1. Večja omejitev za pridobitev certifikata o NPK so lahko vstopni pogoji (imenujemo jih tudi posebni pogoji), ki so zapisani v vsakem posameznem NPK katalogu in sicer na prvi strani kataloga v točki 2.2. Ti vstopni pogoji se zelo razlikujejo med različnimi NPK-ji. Običajno pa so ti vstopni pogoji lahko:
  • predhodna izobrazba (običajno je to povezano z ravnjo zahtevnosti del NPK – največkrat je to npr. osnovnošolska ali pa srednješolska izobrazba)
  • delovne izkušenj (iz strokovnega področja NPK)
  • drugo (pri nekaterih NPK so lahko vstopni pogoji tudi različna predhodno opravljena usposabljanja, določeni izdelki ali storitve, zdravniško potrdilo ipd.)

  Obstaja pa kar nekaj NPK, kjer ni zapisanih nobenih vstopnih pogojev.

  Pri tolmačenju vstopnih pogojev za želen NPK vam lahko pomaga tudi izvajalec.

 2. Omejitev pa lahko predstavlja tudi pomanjkanje delovnih izkušenj in znanj iz področja vsebine NPK-ja. Vendar pa je kljub temu včasih vseeno možno pridobit certifikat o NPK, če le ni pomanjkanje teh znanj preveliko ali pa, da ne gre za pomanjkanje bolj zahtevnih znanj.

Cene samega postopka preverjanja in potrjevanja NPK so različne. V primeru, da gre le za potrjevanje kandidatove zbirne mape je cena približno do 215 EUR. Če pa je poleg potrjevanja zbirne mape, še neposredno preverjanje kandidata v živo, pa lahko cena naraste nekje približno do 270 EUR. Cene postopka so odvisne torej od načina ocenjevanja in so zapisane v Metodologiji za oblikovanje cene za pridobitev NPK. Lahko pa nekateri izvajalci ponujajo tudi različne plačljive priprave na postopek preverjanja in potrjevanja NPK (krajša usposabljanja za pridobitev manjkajočih znanj glede na zahteve NPK). Poudarit je potrebno, da so ta usposabljanja neobvezna za vas, niso del uradnih postopkov pridobivanja NPK in niso pogoj za pridobivanje certifikata o NPK


Certifikat o nacionalni poklicni kvalifikaciji pridobljen v skladu z Zakonom o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah je javna listina in se kot takšna lahko uporabi v postopku priznavanja poklicne kvalifikacije v tujini, ne pomeni pa avtomatičnega priznavanja le-te oziroma dovoljenja za opravljanje dela/poklica. V primeru, da poklic ni reguliran v Evropski uniji, Evropskem gospodarskem prostoru ali Švicarski konfederaciji je priznavanje poklicnih kvalifikacij v pristojnosti države (odvisno od nacionalne zakonodaje) oziroma delodajalca; če gre pa za reguliran poklic, se lahko certifikat uporabi kot ena od listin v postopku priznavanja v skladu z Direktivo 2005/36 o priznavanju poklicnih kvalifikacij.


Po informacijah Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti morajo kandidati vlogo za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije vložiti v slovenskem jeziku, v katerem je potrebno pripraviti tudi zbirno mapo. Ne glede na navedeno pa lahko stranke in drugi udeleženci v postopku, ki ne znajo jezika, v katerem teče postopek, le-tega spremljajo s pomočjo tolmača. Stroški tolmača gredo v breme kandidata v postopku. Potrebno pa je upoštevati tudi morebitne izjeme, saj lahko obstajajo (ali pa še bodo) tudi katalogi za NPK, kjer je oz. bo, glede možnosti spremljanja postopka s pomočjo tolmača, določeno drugače.


S certifikatom o NPK  posamezniki izkazujejo poklicno usposobljenost na določeni ravni zahtevnosti del, ne dobijo pa stopnje izobrazbe. V nekaterih primerih lahko posameznik pridobi tudi NPK na višji ravni zahtevnosti del od posameznikove dosežene stopnje izobrazbe.


Certifikat o NPK je lahko osnova za morebitno nagrajevanje iz strani delodajalca. Višja plača, kot posledica pridobitve NPK, pa je predvsem odvisna od pogajalskih možnosti imetnika NPK ter po drugi strani delodajalčeve pripravljenosti. V nekaterih panogah so določeni delodajalci certifikate o NPK vključili tudi v kolektivne pogodbe o zaposlovanju.


Potrebno je izpostaviti, da s certifikatom o NPK posameznik na trgu dela lahko dokazuje svojo usposobljenost za določeno poklicno kvalifikacijo, je lahko bolj konkurenčen, vendar možnost zaposlovanja  narekujejo predvsem potrebe delodajalcev, ki so povezane z trenutnimi razmerami na trgu dela in manj „papirji“ s katerimi posameznik razpolaga. Ponovno je potrebno poudariti, da niti certifikat o NPK, niti šolska spričevala in niti diplome še ne pomenijo avtomatsko zaposlitve.


Največje zanimanje za NPK je, kjer so NPK z zakonodajo predpisani kot pogoj za opravljanje določene dejavnosti oziroma kot pogoj za opravljanje določenega poklica (npr. Zakon o zasebnem varovanju, Zakon o prevozu nevarnih snovi ipd.). Povečano zanimanje pa je tudi kjer NPK npr. pomaga pri pridobivanju državnih subvencij ali registraciji dopolnilnih oziroma obrtnih dejavnosti (v primerih, ko izobrazba ne ustreza razpisnim pogojem za pridobitev državne subvencije ali potrebam za registracijo dejavnosti, ponekod zadostuje tudi certifikat NPK o ustrezni strokovni usposobljenosti)

V nadaljevanju podajamo 10 NPK-jev in strokovnih področij kamor jih umeščamo, kjer v dolgoletnem povprečju beležimo visoka zanimanja kandidatov za pridobitev certifikata o NPK:

 1. “Varnostnik/ varnostnica” (področje: zasebno varovanje)
 2. “Izdelovalec/izdelovalka kruha, potic, peciva in testenin na tradicionalni način” (področje: živilstvo in pridelava hrane)
 3. “Maser/maserka” (področje: kozmetika)
 4. “Krupje/ krupjejka” (turizem)
 5. “Izvajalec/ izvajalka betonskih del in NPK izvajalec/ izvajalka zidanja in ometavanja” (področje: gradbeništvo)
 6. “Operater / operaterka na CNC stroju” (področje: strojništvo)
 7. “Čebelar/čebelarka” (področje: kmetijstvo)
 8. “Refleksoterapevt/refleksoterapevtka” (področje: zdravstvo)
 9. “Socialni oskrbovalec / socialna oskrbovalka na domu” (področje: socialne storitve)
 10. “Izdelovalec / izdelovalka spletnih strani in NPK oblikovalec / oblikovalka spletnih strani” (področje: računalništvo)

(Vir: analiza portala NRP SLO )


Podajamo prikaz povpraševanja po 15 najbolj iskanih NPK, ki so jih delodajalci navedli med pogoji za zaposlitev v obdobju 2019.

 1. Varnostnik/varnostnica
 2. Socialni oskrbovalec/socialna oskrbovalka na domu
 3. Izvajalec /izvajalka del visokih gradenj
 4. Zidar, restavratorski sodelavec/zidarka, restavratorska sodelavka
 5. Gozdarski sekač/gozdarska sekačica
 6. Varnostni tehnik/varnostna tehnica
 7. MIG/MAG-varilec/varilka
 8. Viličarist/viličaristka
 9. Gozdarski traktorist/gozdarska traktoristka
 10. Zdravstveni reševalec/zdravstvena reševalka
 11. Posrednik/posrednica za nepremičnine
 12. Pomočnik/pomočnica kuharja/kuharice
 13. Varnostnik nadzornik/varnostnica nadzornica
 14. Izvajalec/izvajalka del nizkih gradenj
 15. Maser/maserka

(Vir: podatki Zavoda RS za zaposlovanje)


Posamezniki, ki želijo registrirati ali s.p. ali d.o.o. morajo ob sami registraciji navesti šifro dejavnosti, ki bi jo želeli opravljati. Šifre dejavnosti izhajajo iz Standardne klasifikacije dejavnosti  – SKD 2008. Iz vrste dejavnosti, ki jo stranka navede, je potem odvisno ali stranka potrebuje dokazovati izobrazbeni pogoj in pridobiti obrtno dovoljenje, oz. obrtnega dovoljenja sploh ne potrebuje, niti ne potrebuje izkazati izobrazbenih pogojev.

Za opravljanje t.i. obrtnih dejavnosti – to so dejavnosti, ki so navedene v Uredbi o obrtnih dejavnosti  (Uradni list RS, št. 63/13) je potrebno pridobiti obrtno dovoljenje. Obrtno dovoljenje izda območna obrtno podjetniška zbornica, kjer ima podjetje sedež dejavnosti in sicer ob predpogoju, da je izpolnjen izobrazbeni pogoj. Kakšen izobrazbeni pogoj se zahteva za pridobitev obrtnega dovoljenja, si lahko pogledate v dokumentu: Seznam ustreznih srednješolskih izobraževalnih programov in nacionalnih poklicnih kvalifikacij za opravljanje posamezne obrtne dejavnosti. Dokument najdete na spletni strani OZS – Seznam ustreznih srednješolskih izobraževalnih programov in nacionalnih poklicnih kvalifikacij za opravljanje posamezne obrtne dejavnosti

Izobrazbeni pogoj za pridobitev obrtnega dovoljenja je različen za vsako dejavnost, je pa kot pogoj določena ustrezna poklicna izobrazba, oz. opravljen mojstrski izpit iz zahtevanega področja.

Dejavnosti, pri katerih pa so (namesto ustrezne izobrazbe) kot pogoj za izkazovanje ustrezne strokovne usposobljenosti, možne tudi posamezne nacionalne poklicne kvalifikacije, pa so sledeče:

10.710 – Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic –  NPK izdelovalec kruha, potic, peciva in testenin na tradicionalni način

10.720 – Proizvodnja prepečenca in piškotov  – NPK izdelovalec kruha, potic, peciva in testenin na tradicionalni način

22.110 – Proizvodnja in obnavljanje gumijastih plaščev in zračnic za vozila – NPK vzdrževalec pnevmatik in vulkanizer

24.510 – Litje železa – NPK livar

33.120 – Popravila stroje vin naprav  – NPK skrbnik  procesnih naprav  – mehatronik – velja samo za nekatere podrazrede – ne za vse

43.990  – Druga specializirana gradbena dela

 • gradnja temeljev – NPK izvajalec betonskih del
 • vrtanje in kopanje jaškov – NPK upravljalec geovrtalnih strojev
 • betoniranje – NPK izvajalec betonskih del
 • postavljanje dimnikov in peči – NPK vgrajevalka ognjevzdržnih materialov
 • storitve z dvigali in drugo gradbeno mehanizacijo  – NPK upravljalec mobilnih dvigal

45.200 – Vzdrževanje in popravilo motornih vozil

– popravilo, montaža in zamenjava zračnic in plaščev, uravnoteževanje koles – NPK vzdrževalec pnevmatik

96.022 – Kozmetična in pedikerska dejavnost

– pedikiranje – NPK pediker

V kolikor pa stranka registrira dejavnosti, ki se nahajajo na listi dejavnosti, ki se v skladu s 5. členom Obrtnega zakona opravljajo na obrtni način, z obrazložitvijo, v tem primeru izobrazbenega pogoja ni potrebno izpolnjevati.  Seznam teh dejavnosti prav tako najdete na naslovu OZS in sicer: Seznam ustreznih srednješolskih izobraževalnih programov in nacionalnih poklicnih kvalifikacij za opravljanje posamezne obrtne dejavnosti

Vir: Odgovor je pripravila Obrtno podjetniška zbornica Slovenije. Za podrobnejše informacije predlagamo, da kontaktirate 01 58 30 829 E-naslov: alma.ceman@ozs.si


Glavni pripomoček za vrednotenje znanj in sposobnosti, pridobljenih z delovnimi izkušnjami in neformalnim učenjem, je osebna zbirna mapa kandidata, v kateri ob pomoči svetovalca za NPK zberete dokazila o svojih delovnih izkušnjah in znanjih, ki se lahko upoštevajo pri pridobivanju certifikata o NPK. Vaša zbirna mapa nato služi kot pripomoček, na podlagi katerega si komisija za preverjanje in potrjevanje NPK ustvari sliko o vaših delovnih izkušnjah, izobraževanju ali usposabljanju. Komisija posamezna potrdila in celotno zbirno mapo na podlagi predpisanih kriterijev strokovno oceni. Če so dokazila zadostna, dobra in pokrivajo celotno vsebino NPK-ja vam komisija takoj izda certifikat o NPK. Če pa so dokazila pomanjkljiva, pa prejmete vabilo še na neposredno preverjanje, kjer se osebno srečate s komisijo, ki se še v živo prepriča o vaših znanjih, ki jih niste zadostno izkazali z vašimi potrdili v zbirni mapi.


Dokazila, ki jih vlagate v vašo osebno zbirno mapo so lahko različna potrdila delodajalcev o usposabljanju z delom, potrdila o delovnih izkušnjah, licence, certifikati, potrdila o udeležbi na seminarjih in tečajih, šolska spričevala o končanih formalnih programih izobraževanja, potrdila o udeležbi ali zaključku neformalnih programov izobraževanja, referenčna pisma, izjave, izdelki, strokovni članki, razna avtorstva, priznanja, pohvale in ostal podobna dokazila. Koristijo lahko tudi vaša potrdila o znanjih pridobljenih z delom v domačem okolju, s prostovoljnim delom, s hobiji, s počitniškim ali študentskim delom, s prostočasnimi dejavnostmi, na potovanjih, med spoznavanjem novih ljudi, z uporabo različnih medijev ipd.

Kot vidite, pri dokazovanju vaših delovnih izkušenj in znanj skoraj ni omejitev! Potrebno je le pobrskat po spominu, malo odpirat vaše domače predale ali pa za potrdilo zaprosit kakšno ustanovo ali pa bivšega delodajalca, kjer ste v preteklosti opravljali kakšno delo ali pa ste tam končali kakšno usposabljanje ali izobraževanje. Pri izbiranju dokazil glede na izbran NPK pa vam izvajalci zagotovijo tudi pomoč svetovalca za NPK, ki vam bo svetoval glede izbire različnih dokazil, ki jih boste vlagali v vašo osebno zbirno mapo.


 • omogoča hitro oblikovanje podlag za formalno priznavanje poklicne usposobljenosti. Veliko poklicev (ki se tudi spreminjajo ali pa se pojavljajo novi) se posamezniki priučijo samostojno na trgu dela ali z delom v podjetju. NPK takšnim posameznikom omogočajo relativno enostavno pridobitev formalne listine oziroma uradnega potrdila o njihovi usposobljenosti za te poklice.
 • ponuja možnost premagovanja kadrovskih omejitev pri zaposlovanju zaradi pomanjkanja javnih listin, saj podjetjem pomaga pri pridobivanju formalnih podlag za zaposlovanje ali ohranjanje delovnih mest ali napredovanje v primeru neustrezne izobrazbe ipd.
 • v NPK so kompetence, spretnosti in znanja jasno zapisani, s čimer se povečajo preglednost vseh znanj in spretnosti zaposlenih, kar podjetjem omogoča večjo transparentnost kadrovanja, lažje usklajevanje delavcev in delovnih mest ter s tem boljšo izkoriščenost znanja in večjo produktivnost podjetja.
 • Prispeva k učinkovitejšemu načrtovanju izobraževanja in usposabljanja zaposlenih.
 • Znižuje stroške kadrovanja delavcev, saj podjetja preverjanje kandidatov lahko prepustijo izvajalcem postopkov ugotavljanj in potrjevanj NPK.
 • Pomaga pri kadrovanju novih delavcev, saj NPK lahko nadomeščajo ali olajšajo interne postopke preverjanja o usposobljenosti iskalcev zaposlitve.
 • podjetjem omogoča, da nova znanja zaposlenih, pridobljena na delovnih mestih, ustrezno ovrednotijo in povečajo motivacijo zaposlenih ter svojo konkurenčnost na tržišču.

NPK ima v odnosu do internih kvalifikacij podjetij pomembno prednost, saj omogoča večjo eksternost in kakovost postopkov pridobivanja kvalifikacij. Izvajalce postopkov preverjanj in potrjevanj NPK in člane komisij za preverjanje ter potrjevanje NPK akreditira nacionalna ustanova – Državni izpitni center (RIC). Pogoji za izvajalce in člane komisij so določeni s katalogom za vsako posamezno NPK in so pripravljeni tudi v sodelovanju s podjetji. Državni izpitni center skrbi tudi za banko nalog za posamezne NPK in imenuje člane komisij za vsako posamezno preverjanje. Vloga predstavnikov podjetij v komisijah za preverjanje in potrjevanje NPK je, da s svojim strokovnim, etičnim in neodvisnim pristopom pri preverjanju in potrjevanju NPK zagotavljajo kakovosten kader, ki z NPK vstopa na trg dela.

NPK je skupaj z ostalimi poklicnimi kvalifikacijami na nacionalni ravni umeščena v Slovensko ogrodje kvalifikacij (SOK), ki je povezano tudi z Evropskim ogrodjem kvalifikacij (EOK). Vsak delodajalec v Evropski uniji lahko prek spletne baze EOK preveri, kakšna znanja in kompetence ima posameznik, ki je pridobil določeno kvalifikacijo, kar ponuja možnost vzajemnega priznavanja kvalifikacij in zaposlovanja v različnih državah EU.


Prikazanih 17

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje