Toplotni obdelovalec/toplotna obdelovalka kovin (1848020011)

Naziv:

Toplotni obdelovalec/toplotna obdelovalka kovin

Status:

Objava v Uradnem listu RS

Datum objave sklepa ministra:

29.6.2017

Predhodniki:

Toplotni obdelovalec/toplotna obdelovalka kovin (52100121)

Klasius-P16:

Metalurgija, strojništvo in kovinarstvo (0715)

Klasius-SRV:

Četrta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (24000)

Raven kvalifikacije:

SOK 4, EOK 4


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Toplotni obdelovalec/toplotna obdelovalka kovin (1848020011)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Toplotni obdelovalec/toplotna obdelovalka kovin s kodo18480200 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • najmanj osnovnošolska izobrazba
 • vsaj eno leto delovnih izkušenj v proizvodnem delu na področju toplotne obdelave kovin

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1. POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko komisija:

 1. prizna vsebine poklicnega standarda v celoti,
 2. prizna vsebine poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 3. ne prizna nobene vsebine poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.

4.2. NAČINI PREVERJANJA
 • praktično preverjanje z ustnim zagovorom

5. Merila preverjanja

Merila ocenjevanja sestavin procesa dela:

Področje ocenjevanja

Merila ocenjevanja

Delež (%)

Načrtovanje in priprava naloge

­pregled tehnološke dokumentacije

­priprava delovnega mesta in pripomočkov

10

Izvedba

­uporaba osebne varovalne opreme in upoštevanje navodil za varno delo

­priprava peči in linij za toplotno obdelavo kovin

­izvedba zagona peči in linij za toplotno obdelavo kovin

­postopek toplotne obdelave kovin izvesti skladno s tehnološkimi predpisi, navodili za delo in predpisi o varnem delu

50

Dokumentacija

­ustrezno izpolnjena dokumentacija

­zapisi skladni z zahtevami sistema kakovosti

20

Ustni zagovor

­obrazložitev izpolnjene dokumentacije

­razumevanje izvedenih tehnoloških postopkov

­razumevanje strokovne terminologije

20

IZLOČILNA MERILA:

 • opustitev ali nepravočasna kontrola delovanja varnostnih sistemov na delovni opremi,
 • neupoštevanje varnostnih predpisov in predpisov o varstvu pred požarom,
 • nepravilna uporaba delovne opreme in neupoštevanje navodil za delo,
 • nerazumevanje delovne dokumentacije.

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda


7. Raven zahtevnosti dela

(IV)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.


9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

Materialni pogoji

 • osebna varovalna oprema

 • materiali za toplotno obdelavo
 • merilne/kontrolne naprave
 • peči za toplotno obdelavo z ustreznim ogrevnim medijem
 • mostna, konzolna dvigala in ostale transportne naprave
 • naprave in orodja za manipulacijo materiala med postopkom toplotne obdelave
 • tehnološka navodila in navodila za delo
 • navodila za varno delo s talilno pečjo

Izvajalci postopkov ugotavljanja in potrjevanja poklicnih kvalifikacij morajo zagotavljati informiranje in svetovanje kandidatom z usposobljenim svetovalcem.

Kadrovski pogoji

Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije lahko pridobi, kdor izpolnjuje predpisane pogoje z zakonom, ki ureja Nacionalne poklicne kvalifikacije. Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih imata:

 • dva člana najmanj srednjo strokovno izobrazbo s področja metalurgije ali strojništva in najmanj pet let delovnih izkušenj s področja toplotne obdelave kovin
 • en član pa ima najmanj višjo strokovno izobrazbo s področja metalurgije ali strojništva in pet let delovnih izkušenj s področja toplotne obdelave kovin

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
upravlja proces toplotne obdelave kovin skladno s standardi in predpisi
 • razume osnovne pojme plastičnega preoblikovanja kovin (napetost tečenja, preoblikovalno trdnost in deformacijo)
 • preveri predpisane parametre in začne proces toplotne obdelave kovin
 • upravlja avtomatizirani sistem vodenja naprav in procesa toplotne obdelave kovin
 • nadzira stanje in pravilno delovanje naprav za toplotno obdelavo kovin in po potrebi spreminja parametre
 • zalaga peč za toplotno obdelavo kovin ter pomožne priprave z obdelovanci
 • vzdržuje predpisani temperaturni profil in atmosfero v peči
 • meri trdoto materiala in izvaja kontrolo doseženih rezultatov
 • izklopi peč za toplotno obdelavo kovin po varnostnoobratovalnih navodilih
 • ohlaja obdelovance po predpisanem postopku
 • po toplotni obdelavi ravna obdelovance skladno s predpisi in z zahtevami
 • pripravi vzorce za mehansko in metalografsko kontrolo
 • upravlja mostno dvigalo oz. ostale transportne naprave
 • označuje in odpremlja toplotno obdelane obdelovance
 • spremlja tehnološki postopek in izbrano tehniko toplotne obdelave kovin
 • izbere osnovne parametre tehnologije toplotne obdelave kovin
 • pozna fizikalne in kemične lastnosti kovin
 • izvaja postopek ugotavljanja in odpravljanja napak, nastalih pri postopkih toplotne obdelave kovin
Pripravi peč, stroje, naprave in orodje za toplotno obdelavo kovin:
 • preveri, če osebna varovalna oprema ustreza predpisom za to delovno mesto
 • preveri delovanje varnostnih naprav
 • pregleda in obrazloži delovno dokumentacijo
 • pripravi in uredi delovno mesto
 • preveri brezhibnost merilnih instrumentov in instalacij energetskih medijev
 • preveri in pripravi vložni material in delovna sredstva za toplotno obdelavo kovin glede na zahteve iz delovne dokumentacije
 • preveri in pripravi pomožno orodje za toplotno obdelavo kovin
 • preveri delovanje varnostnih naprav
 • preizkusi delovanje orodja, naprav in procesa
 • pregleda in pripravi peč in naprave za toplotno obdelavo kovin
 • zažene naprave za toplotno obdelavo kovin po tehnoloških navodilih
 • pregleda in pripravi transportne naprave
 • izpolni dokumente, ki jih zahtevajo navodila
Izvede toplotno obdelavo kovin:
 • upošteva navodila za varno delo
 • preveri parametre toplotne obdelave kovin in jih razloži
 • nadzira stanje in pravilno delovanje naprav za toplotno obdelavo kovin in po potrebi spremeni parametre
 • zalaga peč za toplotno obdelavo kovin ter pomožne priprave z obdelovanci
 • vzdržuje predpisani temperaturni profil in atmosfero v peči
 • ohladi obdelovance po predpisanem postopku
 • meri trdoto materiala za kontrolo doseženih rezultatov
 • izklopi peč za toplotno obdelavo kovin po varnostnoobratovalnih navodilih
 • pripravi vzorec za mehansko in metalografsko kontrolo
 • označi in odpremi toplotno obdelane obdelovance
 • izpolni dokumentacijo o delu
 • opiše postopek ugotavljanja in odpravljanja napak, nastalih pri toplotnem obdelovanju kovin
 • opiše postopek v primeru določene napake na orodju oziroma stroju
 • našteje možne napake pri toplotni obdelavi kovin in opiše vzroke za nastanek
 • opiše ukrepe v primeru določene napake na izdelku
 • našteje in opiše osebno varovalno opremo ter opiše njen pomen
 • opiše ukrepe v primeru požara
 • opiše ukrepe v primeru poškodbe pri delu
 • opiše postopek toplotne obdelave kovin
 • opiše stroje, naprave, orodje ter druge pripomočke za toplotno obdelavo kovin
 • razloži navodila za delo z delovno opremo in s pripomočki za varno delo
 • pozna osnovne fizikalne in kemične lastnosti toplotnih obdelovancev
nadzira stanje in pravilno delovanje peči in naprav za toplotne obdelave kovin ter skrbi za optimalno porabo energentov in materiala
 • nadzira izvajanje procesa toplotne obdelave kovin in ukrepa v primerih odstopanja od zahtevanih rezultatov
 • spremlja porabo energentov in materiala ter skrbi za zagotavljanje optimalne in racionalne rabe
 • prepozna nepravilnosti pri delovanju strojev in naprav
Izkaže razumevanje tehnološkega procesa:
 • pojasni, katere parametre spremlja na strojih za toplotno obdelavo kovin in kakšne so ciljne vrednosti
 • pojasni, v katerem primeru mora spremeniti parametre na stroju za toplotno obdelavo kovin
 • našteje možne nepravilnosti v delovanju strojev in naprav ter pojasni, na kakšen način jih prepozna.
 • opiše postopke ukrepanja v primeru nepravilnega delovanja
 • pojasni, na kakšne načine poskrbi za optimalno porabo energentov in materiala
 • pojasni, zakaj je pomembno skrbeti za racionalno rabo energije in materialov


12. Literatura, strokovno gradivo

 • Vodopivec, Franc. Kovine in zlitine, Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Ljubljana, 2002.
 • Vehovar, Leopold. Nerjavna jekla in njihova korozijska odpornost, Ljubljana, 2010.
 • Honeycombe, Robert in Hancock, Peter; Ažman, Slavko – prevod. Jekla - Mikrostruktura in lastnosti, Jesenice, 2009.
 • Kveder, Aleksander. Metalurški priročnik, Tehniška založba Slovenije, Ljubljana, 1972.
 • Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1), Uradni list RS št. 43/11, 03.12. 2011.
 • Zakon o varstvu pred požarom (ZVPoz), Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo.
 • Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme, Uradni list RS št. 101/2004.

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Delovna skupina za pripravo Kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti
 • Angelo Arčon, TCG UNITECH Lth-ol, d. o. o., Škofja Loka
 • Cvetana Erjavec, LIVAR, d. d., Ivančna Gorica
 • Maja Smolej, SŽ Acroni Jesenice, d. o. o.
 • Brigita Juhart, IMPOL, d. d., Slovenska Bistrica
 • Alenka Kotnik, SŽ-Metal Ravne, d. o. o.
 • Martin Debelak, GZS, Združenje kovinskih materialov
 • Barbara Krajnc, GZS
 • Metod Češarek, CPI
Koordinatorica pri pripravi Kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti:
 • Bojana Sever, CPI
Delovna skupina za pripravo revizije Kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti
 • Alojzij Rozman, Metal Ravne
 • Stanko Triglav, Metal Ravne
 • Jure Jamer, Metal Ravne
 • Miran Kadiš, Metal Ravne
 • Nina Potočnik, Skupina Impol
 • Peter Cvahte, Skupina Impol
 • Boris Kumer, Štore Steel
 • Metod Marolt, Štore Steel
 • Stane Jakelj, Acroni Jesenice
 • Črtomir Mikyška, Livar Ivančna Gorica
 • Blaž Berčon, LTH Castings
 • Borut Lorgar, Unior Zreče
 • Alojz Vrbnjak, OZS, Sekcija kovinarjev
 • Martin Debelak, GZS, Združenje za kovine in nekovine
 • Vilijem Novak, Sindikat kovinske in elektroindustrije
Koordinator priprave revizije Kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti:
 • Klement Drofenik, CPI
Publikacija

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje