Zdravstveni podčastnik/zdravstvena podčastnica (8630.046.5.1)

Naziv:

Zdravstveni podčastnik/zdravstvena podčastnica

Status:

Objava v Uradnem listu RS

Datum objave sklepa ministra:

21.9.2007

Predhodniki:

Klasius-P16:

Vojaštvo in obramba (1031)

Klasius-SRV:

Peta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (25000)

Raven kvalifikacije:

SOK 5, EOK 4


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Zdravstveni podčastnik/zdravstvena podčastnica 86300461

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Zdravstveni podčastnik/zdravstvena podčastnica 8630.046.0 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • Srednja zdravstvena šola, končano pripravništvo in opravljen strokovni izpit s področja zdravstvene nege
 • Nacionalna poklicna kvalifikacija Vojak strelec / vojakinja strelka
 • Končano usposabljanje za podčastnike Slovenske vojske katere koli smeri
 • Opravljen test telesnih sposobnosti (Cooperjev test)
 • Opravljen zdravniški pregled

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

Poklicne kvalifikacije ni mogoče pridobiti v programu za pridobitev poklicne ali strokovne izobrazbe.

4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1 Potrjevanje

V postopku preverjanja kandidat ob pomoči kadrovskih organov Slovenske vojske pripravi osebni portfolio, ki ga komisija ovrednoti in prizna vsebine delno ali v celoti. V primeru, da komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, kandidatu določi naloge za preverjanje.


4.2 Preverjanje

Praktično preverjanje z ustnim zagovorom.


5. Merila preverjanja

Merila, ki jih je potrebno upoštevati

 • pripravo kandidata, materiala, prostora na delo
 • obvladovanje dela in upoštevanje časovnega okvira
 • pravilna uporaba naprav in opreme
 • obvladovanje določenega zaporedja opravil
 • pripravo poškodovanega ali obolelega
 • pravilno izvedbo postopka ali posega
 • kontrolo opravljenega dela
 • upoštevanje higienskih pravil, pravil varovanja zdravja in pravil varnosti pri delu
 • oskrbo poškodovanega ali obolelega ter delo z materialom po izvedbi
 • ureditev prostora in kandidata po izvedbi
 • dokumentiranje postopka, posega, rezultatov in določanje nadaljnjih ukrepov
 • upoštevanje pravil varnosti pri delu z oborožitvijo
 • racionalno poraba časa in materiala
 • pravilno ravnanje z medicinsko opremo

Izločilna Merila

 • nepravilna osebna priprava na delo: kandidat si ne umije rok, si ne razkuži rok, si ne namesti zaščitnih rokavic, si ne namesti sterilnih rokavic, si ne obleče delovne obleke, si ne namesti kape ali maske
 • nepravilna priprava materiala ali medicinske opreme
 • neprimerna priprava prostora: kandidat v prostoru ne zapre oken in vrat, ne omeji gibanja drugih oseb, na terenu ne poskrbi za zasebnost, na terenu ne odstrani drugih oseb
 • nepravilna priprava poškodovanega ali obolelega: kandidat ne zaprosi poškodovanega za privolitev za izvedbo posega, ga ne pouči o namenu in o izvedbi posega ali postopka, ga ne namesti v udoben, postopku ali posegu primeren položaj
 • neupoštevanje pravil varovanja zdravja in varnosti pri delu
 • nepravilno rokovanje z orožjem in s strelivom

Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela

Področje ocenjevanjaDelež (%)
načrtovanje in priprava naloge15
izvedba60
dokumentacija10
ustni zagovor15

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

Podčastnik/podčastnica

7. Raven zahtevnosti dela

(VI)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

Materialni pogoji

 • učilnica

 • formacijska MTS in medicinska oprema ter sredstva, s katerimi razpolaga Slovenska vojska (oprema bolničarja, priročna sredstva, sanitetni material, medicinska oprema, sredstva ROLE, opremljeno reševalno vozilo)
 • učna in vadbena sredstva za ponazoritev (lutka za reanimacijo, anatomski modeli, sredstva za imobilizacijo …)
 • oprema RKB enot Slovenske vojske
 • poligon
 • strelišče za pehotno oborožitev
 • oborožitev in oprema pehote

Kadrovski pogoji

Komisijo sestavljajo trije člani:

 • najmanj en član je zdravstveni častnik
 • najmanj en član je podčastnik ali častnik Slovenske vojske

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
rokuje z osebno oborožitvijo in upravlja z oborožitvijo podrejenih
 • pisno zabeleži prevzem orožja in opreme
 • pripravi orožje in opremo za uporabo
 • preveri stanje orožja, streliva in opreme
 • uporablja orožje in opremo
 • očisti orožje
 • varno odloži orožje na ustrezno mesto po zaključenem delu
 • pozna taktično-tehnične lastnosti orožja in opreme
 • pozna pravila streljanja in uporabe osebne oborožitve
 • pozna čistilna sredstva in pripomočke za vzdrževanje osebne opreme
 • Izvede streljanje (po izbiri komisije):
  • izvleče osebno oborožitev
  • preveri orožje in varnostni mehanizem
  • preveri naboje ali strelivo
  • zavzame položaj za streljanje
  • izbere cilj
  • izvede merjenje in proženje
  • uporablja orožje
  • prekine streljanje in zaklene ali izprazni orožje
  • v določenem času v pravilnem vrstnem redu razstavi orožje
  • očisti posamezne dele
  • v predpisanem vrstnem redu sestavi orožje in preveri brezhibnost le-tega
  • po zaključenem delu odloži orožje na ustrezno mesto
poveljuje in vodi delo podrejenih
 • poveljuje in usmerja delo podrejenih
 • oblikuje, organizira in izvaja delo
 • načrtuje uporabo materialnih sredstev in opreme
 • sodeluje pri pripravi načrta dela enote
 • svetuje in daje navodila operativnim izvajalcem nalog skladno z zakonskimi normativi
 • svetuje podrejenim in usmerja profesionalni razvoj ter kariero posameznika
 • organizira in izvaja redna fizične aktivnosti za vzdrževanje fizične sposobnosti
 • organizira in izvaja fizično varovanje moštva
 • poroča o rezultatih dela nadrejenim
 • predstavlja enoto, ki ji poveljuje
 • obvlada sistem vodenja in poveljevanja v SV
 • pozna načine sprejemanja odločitev
 • obvlada načine podajanja ukazov
 • seznanjen je z osnovami nacionalnovarnostnega sistema, s poudarkom na znanju o obrambnem podsistemu oziroma podsistemu vojaške obrambe RS
 • pozna delo in naloge podrejenih
 • ima znanje in veščine za vodenje in poveljevanje bojni skupini pri pripravi in izvedbi bojnih taktičnih postopkov
 • ima znanje in veščine za opravljanje vsakodnevnih nalog poveljnika bojne skupine v miru
 • Z oddelkom prikaže poveljevanje enoti in vodenje le-te:
  • sprejme in prouči nalogo
  • izda pripravljalno povelje
  • načrtuje in koordinira pripravljalne aktivnosti
  • zbira in analizira pridobljene podatke
  • izda povelje za izvedbo naloge
  • poveljuje enoti pri izvedbi naloge
  • nadzira izvajanje naloge
  • poroča o izvedbi naloge
  • analizira izvedbo naloge
nadzoruje in kontrolira delo podrejenih
 • spremlja, nadzoruje in kontrolira delo, izvedbo nalog in usposabljanje podrejenih
 • poroča o izvedbi nalog
 • ocenjuje uspešnost izvajanja nalog na podlagi vnaprej določenih kriterijev kakovosti
 • vrednoti in ocenjuje delo podrejenih
 • nadzoruje uporabo in vzdrževanje materialnih sredstev in opreme
 • nadzira pravilno nošenje uniforme in njenih delov
 • nadzira pravilno in varno nošenje ter uporabo orožja
 • nadzira pravilno hranjenje in izvzem službenega orožja
 • izvaja notranji nadzor in zagotavlja pravilno, strokovno in pravočasno izvajanje nalog skladno z navodili v SV
 • opravlja razgovore z zaposlenimi o doseganju zastavljenih nalog
 • zagotavlja stalno strokovno usposabljanje kadrov skladno z zakonskimi normativi
 • organizira in izvaja redne dnevne, tedenske in periodične preglede
 • poveljuje in nadzira delo podrejenih podčastnikov, bolničarjev in vojakov
 • pozna kriterije, standarde in zahteve za izvedbo nalog
 • pozna delo podrejenih
 • pozna kriterije in načine ocenjevanja
 • ima praktično znanje, veščine in navade za uporabo in vzdrževanje specialne opreme
 • ima osnovno znanje o delu z ljudmi in o splošnih nalogah poveljnika pri vodenju posameznikov in kolektiva ob opravljanju nalog v normalnih vsakodnevnih ter izjemnih stresnih situacijah
 • pozna pravila uporabe bojne skupine in pravila upravljanja z ognjem
 • pozna vodenje zdravstvenega oddelka oziroma dela na različnih nivojih zdravstvene oskrbe
 • Z oddelkom prikaže nadzorovanje dela podrejenih:
  • predstavi načine in sredstva za izvajanje pregledov oborožitve
  • spremlja izvedbo naloge in predlaga sprotne izboljšave
  • predstavi naloge posameznih članov enote
  • predstavi kriterije za ocenjevanje izurjenosti vojakov
  • oceni posameznika in enoto
  • predlaga nadaljnjo karierno pot posameznika
  • prikaže metodo dela pri urjenju oddelka
vodi bojno (pod) skupino ali posebno skupino
 • vodi bojno (pod) skupino ali posebno skupino
 • organizira delo enote in odreja posameznike za opravljanje določenih nalog
 • pozna sistem vodenja in poveljevanja, načine sprejemanja odločitve, načine podajanja ukazov
 • ima osnovno znanje o delu z ljudmi in o splošnih nalogah poveljnika pri vodenju posameznikov in kolektiva ob opravljanju nalog v normalnih vsakodnevnih ter izjemnih stresnih situacijah
 • Reši taktično nalogo (po izbiri komisije) in izdela potrebne dokumente:
  • sprejme in prouči nalogo
  • izdela načrt
  • izda povelje
  • nadzira izvajanje naloge
  • poroča o izvedbi naloge
  • analizira izvedbo naloge
izvaja naloge v mednarodnih operacijah in sodeluje v misijah
 • izvaja zaščito in reševanja lastnih in zavezniških sil
 • sodeluje z lokalnim prebivalstvom
 • odkriva in po potrebi uničuje oborožitev in opremo nasprotnih strani
 • izvaja varovanje
 • izvaja izvidovanje, opazovanje in patruliranje
 • izvaja preglede ljudi in vozil
 • sodeluje pri nadzoru množic
 • pozna pravila delovanja enot za delovanje v stabilizacijskem delovanju
 • pozna in je izurjen v taktičnih postopkih svoje enote
 • pozna pravila uporabe orožja v stabilizacijskem delovanju
 • zna uporabiti sredstva in opremo za zaščito in reševanje
 • pozna in je izurjen v postopkih predvidenih s pravili delovanja v območju odgovornosti
 • Prikaže postopek zaščite in reševanja (po izbiri komisije):
  • sodeluje pri načrtovanju naloge
  • pripravi oborožitev in opremo
  • izvede nalogo skladno z ukazom in glede na situacijo
  • poroča o izvedbi naloge
  • vzdržuje zvezo z nadrejenimi in s sosedi
  • upošteva varnostne ukrepe
izvaja naloge v sistemu zaščite in reševanja
 • sodeluje pri iskanju in reševanju
 • sodeluje pri evakuaciji
 • sodeluje pri odpravljanju posledic nesreč
 • nudi prvo pomoč
 • zna uporabiti sredstva in opremo pehotnih in motoriziranih enot za zaščito in reševanje
 • pozna kriterije za določanje mest za vkrcavanje in izkrcavanje iz vozil in plovil
 • Prikaže postopek zaščite in reševanja (po izbiri komisije):
  • sodeluje pri načrtovanju naloge
  • pripravi oborožitev in opremo
  • izvede nalogo skladno z ukazom in glede na situacijo
  • poroča o izvedbi naloge
  • vzdržuje zvezo z nadrejenimi in s sosedi
  • upošteva varnostne ukrepe
varuje tajnost podatkov
 • skrbi za varno shranjevanje pridobljenih podatkov
 • upošteva vse predpise v zvezi s shranjevanjem in z uporabo tajnih podatkov
 • zna uporabljati predpisano in sistematizirano informacijsko tehnologijo
 • pozna sistem in predpise o varovanju tajnih podatkov v SV
 • pozna določila mednarodnega vojnega in humanitarnega prava, kodeks etike in politične vidike varnosti ter druge mednarodne norme delovanja vojaških enot v vojni
 • Opravi preizkus poznavanja predpisov o varovanju tajnih podatkov:
  • sprejme tajni podatek skladno s predpisi
  • posreduje tajni podatek skladno s predpisi
  • hrani tajni podatek skladno s predpisi
  • upravlja z informacijsko tehnologijo skladno s predpisi
  • arhivira ali uniči tajni podatek
  • razloži klasifikacijo dokumentov
  • našteje stopnje zaupnosti
  • razloži načine vstopanja v objekte
  • uporablja informacijsko tehnologijo
evakuira poškodovane ali obolele
 • izvleče, prenaša in sodeluje pri prevozu poškodovanca z reševalnim vozilom v miru in izrednih razmerah
 • obvlada triažo na bojišču in transportno triažo
 • koordinira evakuacijo z višjim nivojem zdravstvene oskrbe
 • pozna sredstva in načine za izvlečenje
 • obvlada prenos in namestitev na nosila poškodovanega ali obolelega
 • pozna pravilne položaje za poškodovane ali obolele
 • pozna možnosti prevoza poškodovanega ali obolelega
 • pozna triažo na bojišču in transportno triažo
 • Prikaže postopek evakuacije:
  • pripravi delovno mesto, osebno in medicinsko opremo
  • pravilno pristopi k poškodovanemu
  • oceni začetno stanje
  • izvede neodložljive nujne ukrepe
  • poškodovanega namesti v primeren položaj
  • nudi prvo pomoč in nujno medicinsko pomoč v okviru svojih pristojnosti
  • poškodovanega v pravilnem položaju namesti na nosila
  • našteje in pokaže načine prenosa poškodovanega ali obolelega
  • navede pomen in načine izvlačenja poškodovanega ali obolelega v zaklon in iz zaklona do četne zdravstvene postaje
  • našteje formacijska zdravstvena transportna sredstva, navede njihovo kapaciteto in opiše opremo
  • našteje improvizirana transportna sredstva
  • navede možnosti prenosa, prevoza na višji nivo zdravstvene oskrbe
  • pojasni namen položajev poškodovancev pri posameznih simptomih in poškodbah ter prikaže tehniko izvedbe le-teh
  • razloži pojem, namen, kriterije in vsebino triaže
  • opiše pojem, postopke, cilj in organizacijo evakuacije
  • opiše ustrezen in pravočasen transport poškodovancev od mesta poškodbe do prve zdravstvene oskrbe ali med nivoji zdravstvene oskrbe
  • opiše pomen medicinske evakuacije in njihove zahteve
  • našteje možnosti transporta poškodovancev v Slovenski vojski
izvaja prvo pomoč in nujno medicinsko pomoč v okviru svojih kompetenc v miru in izrednih razmerah
 • izvaja ukrepe prve pomoči pri vseh vrstah poškodb ali obolenj v različnih bojnih, zemljiščnih in vremenskih razmerah, vključno z zagotavljanjem lastne varnosti
 • izvaja prvo pomoč
 • izvaja nujno medicinsko pomoč v okviru svojih kompetenc
 • izvaja detekcijo in dozimetrijo radioaktivnega sevanja, detekcijo in identifikacijo bojnih strupov in bioloških agensov ter dekontaminacijo RKB
 • izvaja ukrepe za osebno in skupinsko zaščito pred učinki jedrskega, kemičnega in biološkega orožja ter posledicami nesreč z nevarnimi snovmi
 • pravilno pristopi in oceni stanje ogroženosti poškodovanega ali obolelega
 • izvaja zdravstveno oskrbo na ROLE 1 in ROLE 2 v okviru svojih kompetenc
 • upravlja s priročno lekarno v miru in izrednih razmerah
 • zna rokovati z medicinskimi aparati
 • zna postopke in ukrepe prve pomoči
 • zna postopke nujne medicinske pomoči v okviru svojih kompetenc
 • pozna metode in sredstva za RKB zaščito
 • zna upravljati s priročno lekarno
 • pozna metodologijo izračuna izgub in popolnjevanja enot
 • pozna opremljenost na ROLE 1 in ROLE 2
 • Izvede prvo pomoč:
  • pripravi sebe (namesti zaščitna sredstva ...)
  • pripravi material (sanitetni material, medicinsko opremo ...)
  • pripravi prostor (poskrbi za varnost na mestu dogodka ...)
  • pripravi poškodovanega ali obolelega
  • pokaže pravilen pristop k poškodovancu
  • oceni začetno stanje
  • oceni splošno stanje poškodovanca
  • prikaže hiter in sistematičen pregled poškodovanca
  • oskrbi poškodovanega ali obolelega
  • poskrbi za material
  • uredi prostor
  • uredi sebe
  • postopke ali posege dokumentira
  • na lutki samostojno izvede temeljne postopke oživljanja brez pripomočkov
  • našteje dopolnilne postopke oživljanja (za sodelovanje v zdravstvenem timu)
  • razloži in zna pokazati predihavanje pljuč ob uporabi tehničnih pripomočkov: obrazne maske, maske in ročnega balona, kisika
  • pove, kako oskrbeti dihalne poti: s tubusi, laringealno masko, intubacijo in aspiracijo (za sodelovanje v zdravstvenem timu)
  • navede definicijo zavesti, nezavesti, vrste motenj zavesti in vzroke za nastanek le-teh, določi GCS, pojasni nevarnosti nezavesti in opiše prvo pomoč pri nezavestnem
  • navede definicijo in tipične znake najpogostejših zastrupitev, ukrepe pri posamezni obliki zastrupitve, razloži nevarnost lastne zastrupitve ob reševanju poškodovancev z zastrupitvami s plini, kislinami in bazami
  • našteje poškodbe, povzročene v vojni, poškodbe z izstrelki strelskega orožja, poškodbe z minskoeksplozivnimi sredstvi, infekcije vojnih ran in potrebne ukrepe
  • našteje vrste in mehanizme nastanka blast poškodb
  • pove, kaj je Crush sindrom, opiše mehanizem nastanka, faze razvoja in znake
  • našteje in opiše simptome, znake, nevarnosti in komplikacije posameznih poškodb, ukrepe za preprečevanje le-teh, zna ustrezno oskrbeti poškodbe glave, hrbtenice, prsnega koša, trebuha
  • našteje vrste tujkov, opiše postopek odstranjevanja tujkov
  • pojasni, kako pride do utopitve, opiše reševanje in oživljanje utopljenca, razloži razliko med utopitvijo v morski ali v sladki vodi
  • navede vzrok opeklin, nevarnosti le-teh, zna razdeliti opekline po globini, pozna/razloži?? Wallaceovo pravilo devetke, postopke nujnih ukrepov prve pomoči pri opeklinah
  • našteje obolenja, ki nastanejo zaradi visoke zunanje temperature, in pozna ukrepe v primeru takih obolenj
  • našteje poškodbe, nastale zaradi mraza, ter opiše ustrezno pomoč
  • opiše poškodbe z električnim tokom, pozna delovanje električnega toka nizke in visoke napetosti na telo ter opiše poškodbe, ki so posledice udara s strelo
  • našteje znake, simptome in vzroke nenadnih obolenj, ki lahko ogrožajo življenje, in opiše prvo pomoč pri posameznih nujnih stanjih
  • prepozna psihične travme in zna nuditi prvo pomoč v primeru takih travm
  • opiše tekočinsko terapijo oziroma nadomeščanje izgubljenega volumna (infuzijska terapija), opiše pripravo in uporabo medikamentov za analgezijo in sedacijo v ambulanti, na zdravstveni postaji ali na terenu
  • opiše vpliv sodobnega orožja na delo zdravstvene službe
  • pojasni organizacijo JKB zaščite in vlogo zdravstvene službe na vseh ravneh njenega delovanja
  • razloži delovanje JKB orožja na organizem človeka, našteje vrste poškodb, opiše akutno radiacijsko bolezen, pojasni preventivne ukrepe zaščite zdravstvenih in sanitetnih enot in prvo pomoč na kontaminiranem območju
  • našteje najpogostejše duševne motnje v miru ali vojni, opiše posameznikov odziv na stres, škodljivo uživanje substanc, našteje vrste destruktivnosti
  • pojasni vlogo zdravstvenega tehnika v ROLE 1, ROLE 2
  • opiše delovanje medicinskih aparatov, jih pripravi za uporabo v zdravstvenem timu
  • opiše opremo nahrbtnikov SK 3A, ROLE 1, ROLE 2
izvaja oziroma sodeluje pri medicinsko tehničnih posegih in postopkih
 • izvaja medicinsko tehnične posege v okviru svojih kompetenc
 • sodeluje pri izvedbi diagnostičnih in terapevtskih posegov in postopkov v negovalnem in zdravstvenem timu
 • pozna postopke medicinsko tehničnih, diagnostičnih in terapevtskih posegov in postopkov
 • zna samostojno izvesti postopke in posege po razmejitvi del in nalog
 • Kandidat izvede medicinsko-tehnični poseg ali postopek:
  • pripravi sebe (nadene si delovno obleko, namesti zaščitna sredstva ...)
  • pripravi material (sanitetni material, medicinsko opremo ...)
  • pripravi prostor
  • pripravi poškodovanega ali obolelega
  • izvede postopek ali poseg
  • oskrbi poškodovanega ali obolelega po postopku ali posegu
  • poskrbi za material
  • uredi prostor
  • uredi sebe
  • postopke ali posege dokumentira
  • opiše sprejem poškodovanega ali obolelega v ROLE 1, ROLE 2
  • opiše vlogo zdravstvenega tehnika pri izvedbi medicinsko-tehničnih posegov in postopkov
  • opiše postopek z umrlim
izvaja zdravstveno nego
 • izvaja zdravstveno nego po življenjskih aktivnostih: dihanje, prehranjevanje in pitje, izločanje, gibanje in ustrezna lega, spanje in počitek, oblačenja, vzdrževanje normalne telesne temperature, osebna higiena in urejenost, izogibanje nevarnostim v okolju, odnosi z ljudmi – izražanje čustev, občutkov, doživljanja – duševne, duhovne, socialne in seksualne potrebe, izražanje verskih čustev, koristno delo, razvedrilo in rekreacija, učenje in pridobivanje znanja o razvoju človeka
 • izvaja druge negovalne intervencije in oskrbe
 • zna sodelovati oziroma izvajati dela in naloge v okviru zdravstvene nege glede na razmejitev del in nalog
 • zna izvesti intervencije zdravstvene nege po življenjskih aktivnostih
 • pozna delitev dela v negovalnem timu
 • Kandidat izvede postopek zdravstvene nege:
  • pripravi sebe
  • pripravi material
  • pripravi prostor
  • pripravi varovanca
  • izvede postopek zdravstvene nege po življenjskih aktivnostih
  • oskrbi poškodovanega ali obolelega po postopku ali posegu
  • poskrbi za material
  • uredi prostor
  • uredi sebe
  • postopke ali posege dokumentira
  • navede definicijo zdravstvene nege
izvaja preventivno aktivnosti
 • sodeluje pri izvajanju preventivnega zdravstvenega varstva na terenskem usposabljanju pripadnikov SV in tujih zavezniških sil
 • izvaja ukrepe za preprečevanje in obvladovanje nalezljivih bolezni v miru in izrednih razmerah
 • sodeluje pri nadzoru zdravstvene ustreznosti terenskih pogojev bivanja in osebne higiene pripadnikov v miru in izrednih razmerah
 • pozna nalezljive bolezni in ukrepe za preprečevanje nalezljivih bolezni
 • pozna osnove osebne in kolektivne higiene
 • pozna področje higiene vode in prehrane
 • pozna osnove higiene na pohodu
 • obvlada higieno med usposabljanjem na terenu
 • pozna preventivne ukrepe in postopke z bolnimi na terenu
 • pozna smernice zdravega načina življenja
 • Opiše preventivno zdravstveno varstvo:
  • našteje naloge preventivnega zdravstvenega varstva na področju higiene in epidemiologije v enotah Slovenske vojske
  • opiše izvajanje osebne in kolektivne higiene ter higienskih postopkov s poškodovanim ali obolelim - razloži minimum in sredstva osebne higiene
  • našteje improvizacije, potrebne za izvajanje ukrepov osebne higiene
  • opiše možnosti higiene na terenu
  • razloži ukrepe pri zagotavljanju higienske preskrbe s pitno vodo, hrano, pri zagotavljanju namestitve in osebne higiene
  • našteje najpomembnejše metode in postopke epidemiološkega dela
  • opiše higienske zahteve za odstranjevanje odpadnih snovi, opiše improvizacije v vojni
  • našteje preventivno-medicinske naloge v oddelku, vodu, četi
  • opiše opremo in sredstva za higiensko in epidemiološko delo
  • opredeli pojme dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije, dekontaminacije
  • našteje osnovne značilnosti preventivno-medicinske problematike v vojni
  • opiše poslabšanje higienskih in epidemioloških razmer v vojni
  • našteje in opiše najpomembnejše nalezljive bolezni in njihove lastnosti
  • opiše higiensko-profilaktične in protiepidemične ukrepe
sodeluje pri izvajanju zdravstvene vzgoje
 • izvaja zdravstveno vzgojne intervencije pripadnikov SV v okviru tima
 • sodeluje pri zdravstveni vzgoji in promociji zdravja v SV
 • pozna metode zdravstveno vzgojnega dela
 • pozna osnove didaktike
 • Izdela metodične priprave zdravstvene vzgoje in opiše zdravstveno vzgojo:
  • izdela individualne metodične priprave
  • pojasni izvajanje zdravstveno-vzgojne intervencije glede na življenjske aktivnosti posameznikov
  • opiše teoretične didaktične osnove usposabljanja vojakov, bolničarjev
  • našteje dejavnike uspešnega učenja, učne metode, učne oblike, načela učenja, učna sredstva
  • pojasni vrste priprav na izobraževanje in usposabljanje

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Opačič, S.: Zdravstveno varstvo ob hudih naravnih in drugih nesrečah, ter v vojni, 1988.
 • Dolenc, A.: Ženevske konvencije o zaščiti žrtev vojn. Rdeči križ Slovenije, Ljubljana, 1993.
 • Več avtorjev NATO handbook on the medical aspects of NBC deffensive operation. NATO, Bruselj, 1997.
 • Derganc, M.: Osnove prve pomoči za vsakogar, Rdeči križ Slovenije, Ljubljana, 1994.
 • Kalinšek, I.: Nujna medicinska pomoč, Ljubljana, 1987.
 • Dufourt, D., Kroman Jensen, S., Owen – Smith, M., Salmela J., Stening, G. F., Zetterstrom, B.: Surgery For Victims of war, International committee of the red cross,
 • Opačič, S.: Osnove higiene, Rdeči križ Slovenije, Ljubljana, 1982.
 • Možina in sod. Postdiplomski seminar klinične toksikologije.
 • COMEDS WG. Emergency care on the field – principles and policy, 1997.
 • American College of Emergency Physicians, BTLS for paramedics, 2000.
 • Tomori, M., Ziherl, S.: Psihiatrija, Medicinska fakulteta, Ljubljana, 1999.
 • Opačič, S.: Higiena bivanja zunaj naseljenega kraja, Rdeči križ Slovenije, Ljubljana.
 • Zakon o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 69/95)
 • Pravilnik o zdravstveni ustreznosti pitne vode (Uradni list RS, št. 46/97, 54/98, 7/00)
 • Pravilnik o higieni živil (Uradni list RS, št. 60/02)
 • Pokorn, D.: Higiena vode, 1990.
 • Kodeks etike medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije (Uradni list RS, št. 4/02)
 • Pravilnik o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 84/98)
 • Ušeničnik, B., Prinčič - Zajc B.: Kako ravnamo v primeru nesreče, Uprava RS za zaščito in reševanje, Ministrstvo za obrambo, Ljubljana, 1998.
 • Fild Manual 8-10.6. Medical evacuation in a Theater of Operations-Tactics, Techniques and Procedures, US Army, Headquarters, Department of The Army, Washington DC, 2000.
 • Field Manual 21.10. Field Hygiene and Sanitation, US Army, Headquarters, Department of The Army, The Navy, and The Air Force, Washington DC, 2000.
 • Field Manual 4-25.12. Unit Field Sanitation Team, US Army, Headquarters, Department of The Army, Washington DC, 2002.
 • Štefan, P.: Anatomija in fiziologija človeka. Državna založba Slovenije, Ljubljana, 2002.
 • Burnie, D.: Leksikon človeškega telesa, Založba Mladinska knjiga, Ljubljana, 1999.
 • Marolt – Gomišček, M., Radšel – Medvešček, A.: Infekcijske bolezni, Tangram, Ljubljana, 1992.
 • Hrastnik, V., Košak, M.: Prva pomoč in nujna medicinska pomoč, Obzorja d. o. o., Maribor, 2003.
 • Kovačič, A.: Triaža, Rdeči križ Slovenije, Ljubljana, 1999.
 • Tečaj prve in nujne medicinske pomoči za zdravstvene tehnike in medicinske sestre Slovenske vojske, Zbirnik predavanj, Reševalna postaja KC, Ljubljana, 2003.
 • Milavec, D., Turnšek, S.: Učno gradivo za bolničarje Slovenske vojske, VZSL, Ljubljana, 2005.
 • Standardi zdravstvene nege, Vojaška zdravstvena služba, Ljubljana, 2005.
 • Začetni postopki oživljanja, Svet za reanimacijo, Ljubljana, 2006.
 • Field Manual 4-25.11. First Aid. US Army, Headquarters, Department of The Army, The Navy, and The Air Force, Washington DC, 2002.
 • Opačič, S.: Prva pomoč pri poškodbah z jedrskim, kemičnim in biološkim orožjem, Rdeči križ Slovenije, Ljubljana, 1995.
 • Ivanuša, A., Železnik, D.: Osnove zdravstvene nege kirurškega bolnika, Visoka zdravstvena šola, Maribor, 2000.
 • Barovič, V.: Patologija, patološka fiziologija in osnove interne medicine, Državna založba Slovenije, Ljubljana, 2004.

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Dragica Milavec, dipl. med. sr., Slovenska vojska
 • Sonja Turnšek, dipl. med. sr., Slovenska vojska
 • Irena Jurca, dr. med., spec. medicine dela, prometa in športa, Slovenska vojska
Publikacija

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje